Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair Karar

HAM ELMAS DIŞ TİCARETİNİN DÜZENLENMESİNE VE

DENETLENMESİNE DAİR KARAR

31 Ekim 2006 -26332 Resmi Gazete

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Kararın amacı, çatışma bölgesi elmaslarının ticaretinin önlenmesine yönelik kontrol sisteminin oluşturulmasını ve ham elmas ithal ve ihracının Kimberley Süreci Sertifika Sistemi dahilinde yapılmasını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Karar; 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile 20/10/2004 tarihli ve 5244 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ve 21/2/2005 tarihli ve 2005/8518 sayılı Kararname ile katılmamız kararlaştırılan "Kimberley Süreci Sertifika Sistemi"ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 3 – (1) Ham elmasın ithal ve ihracı ile transit geçişine ilişkin esas ve usuller ile yükümlülükler ve yaptırımlar  bu Karar kapsamında belirlenir.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Kararın  uygulanmasında;

a) Kimberley Süreci  Sertifika Sistemi: Ham elmas ithalat ve ihracatının bu sürece katılan üye ülkeler arasında yapılmasını sağlayan uluslararası sertifika sistemini,

b) Ham elmas: Kesilmiş, kırılmış, işlem görmemiş brüt halde ve 7102.10, 7102.21 ve 7102.31 Gümrük Tarife Alt Pozisyonlarında yer alan elması,

c) Sertifika: Ham elmas sevkiyatında her yüklemenin Kimberley Süreci Sertifika Sisteminin gereklerine uygun olarak yapıldığını tevsik eden, Kimberley Sürecine ait belgelerde belirtilen asgari standartları taşıyan, belirli bir şekli olan ve elmasın menşeini, özellikleri ile ithalat ve ihracatçısını gösteren onaylı belgeyi,

ç) Çatışma bölgesi elması: Mevcut Birleşmiş Milletler kararlarında veya gelecekte kabul edilebilecek benzer Birleşmiş Milletler kararlarında tanımlanan, meşru hükümetleri güçsüzleştirmeyi amaçlayan çatışmaları finanse etmek için isyancı hareketler veya müttefikleri tarafından kullanılan ham  elması,

d) Paket : Beraber paketlenen, ayrı ayrı kabul edilmeyen bir veya birden fazla elması,

e) Karışık menşeli paket : Birden fazla menşeli ham elması ihtiva eden paketi,

f) Tescil : İthal ve ihraç edilen ham elmasa ilişkin bilgilerin İstanbul Altın Borsası nezdinde kayıt altına alınmasını,

g) Transit geçiş : Nakilli veya nakilsiz, depolama veya nakil şekli değişikliği olsun veya olmasın, katılımcı veya katılımcı olmayan bir tarafın alanından fiziksel olarak gerçekleşen ve topraklarından bu sevkiyatın yapıldığı katılımcı veya katılımcı olmayan tarafın sınırları ötesinde başlayan ve biten bir tam seferin yalnızca bir bölümü olan geçişi,

ğ) İthalat ve ihracat otoritesi: İstanbul Altın Borsasını,

h) Katılımcı ülke: Kimberley Süreci Sertifika Sisteminin uygulanmasını kabul eden ve onaylayan üye ülkeleri,

ı) Bakanlık: Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığı,

ifade eder.

Diğer mevzuat

MADDE 5 – (1) Ham elmasın ithal ve ihracına ilişkin işlemler ile ilgili olarak bu Karar ve bu Karara dayanılarak çıkarılacak tebliğde hüküm bulunmayan hallerde ithalat ve ihracat rejimleri ile gümrük mevzuatı hükümleri uygulanır.

(2) Ham elmas, katılımcı ülkelerden ithal edilir ve katılımcı ülkelere ihraç edilir.

Ödemeler

MADDE 6 – (1) Ham elmasın ithal ve ihracında bedellerin ödenmesi ve tahsili kambiyo mevzuatı hükümleri çerçevesinde  bankacılık sistemi kullanılarak yapılır.

İstanbul Altın Borsası

MADDE 7 – (1) Ham elmasın ithal ve ihraç işlemlerini Kimberley Süreci Sertifika Sistemi çerçevesinde yürütmeye ve ibraz edilen sertifikaların Kimberley Sürecine ilişkin belgelerde belirtilen asgari standartları taşıyıp taşımadığını incelemeye, katılımcı ülke ihracat otoritesi nezdinde sertifikaların  teyidini almaya ve sertifika düzenlemeye İstanbul Altın Borsası yetkilidir.

Ham elmas ithalatı

MADDE  8 – (1) Ham elmasın ithal edilebilmesi için;

a) İhracat ülkesi otoritesi tarafından Kimberley Süreci Sertifika Sistemine uygun şekilde düzenlenmiş sertifika ibraz edilmesi,

b) Dışarıdan müdahale edilemeyecek şekilde hazırlanan, kurcalamaya dayanıklı ve mühürlü özel paketlerle sevk edilmiş olması ve paketin sevkiyat esnasında açılmamış olması,

c) Sertifika üzerinde kayıtlı bilgilerin tam ve doğru olması,

zorunludur.

(2) İthal edilen ham elmasların kontrolü, ilgili gümrük idaresinde orjinal sertifikaları ile birlikte İstanbul Altın Borsası tarafından yapılır. Gerekli görülen hallerde İstanbul Altın Borsası, ithal edilen ham elmasların karat ve değeri ile ilgili olarak ekspertiz raporu isteyebilir. Ham elmas konusunda ekspertiz raporu vermeye bu Karara dayanılarak çıkarılacak tebliğde belirtilen laboratuvar ve bilirkişiler yetkilidir.

Ham elmas ihracatı

MADDE 9 – (1) Ham elmas ihracatı, İstanbul Altın Borsası’nın Kimberley Süreci Sertifika Sistemine uygun olarak düzenlediği sertifikayı müteakip hazırlayacağı uygunluk yazısına istinaden gümrük idareleri nezdinde gerçekleştirilir.

(2) İstanbul Altın Borsası ihraç edilecek ham elmaslara ilişkin olarak düzenlenecek sertifikaya esas teşkil etmek üzere bu Karara dayanılarak çıkarılacak tebliğde belirtilen laboratuvar ve bilirkişilerden ekspertiz raporu ister.

Transit geçiş

MADDE 10 – (1) Katılımcı ülkelerden gelen ham elmasın katılımcı diğer ülkelere Türkiye üzerinden transit geçişinde bu Karar’da belirtilen hükümler uygulanmaz, ancak ham elmasların taşındığı paketlerin ve sertifikaların bozulmadan korunması için gerekli her türlü tedbir alınır.

Tescil

MADDE 11 – (1) İthal ve ihraç edilen ham elmasın İstanbul Altın Borsası nezdinde tescil edilmesi esastır.

(2) İthal ve ihraç edilen ham elmasın tescil işlemi, gümrük beyannamesi ve sertifika esas alınarak İstanbul Altın Borsası tarafından yapılır. Tescile ilişkin usul ile Borsa tarafından alınacak komisyon Borsa Yönetim Kurulunca belirlenir.

(3) Ham elmasın serbest dolaşıma girişinden sonra, üç iş günü içinde sadece ilgili gümrük beyannamesinin ibrazı ile İstanbul Altın Borsasına tescilinin yapılması zorunludur.

Lisanslama ve kontrol

MADDE 11/A (2008/14051 sayılı kararla eklendi) (1) Ham elmas ithalatçıları, ihracatçıları, parlatıcıları, kesicileri ve ham elmas taşıma işiyle ilgili kurye şirketlerinin Hazine Müsteşarlığınca yetkilendirilmesi zorunludur.

(2) Ham elmas ithalatçıları, ihracatçıları, parlatıcıları, kesicileri ve ham elmas taşıma işiyle ilgili kurye şirketlerinin, faaliyetleri kapsamında doğruluğu kanıtlanabilir kayıtları tutmaları ve bunları Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek şekil ve sürelerde ibraz etmeleri zorunludur.

(3) İthalata ve ihracata ilişkin sertifikaların en az beş yıl saklanması zorunludur.

Yasak fiiller ve yaptırım

MADDE 12 – (1) Çatışma  bölgesinden ham elmas ithali ile katılımcı olmayan ülkelere ham elmas ihracı ve bu ülkelerden ham elmas ithali yasaktır.

(2) Çatışma bölgesinden ham elmas ithal ettiği veya bu fiile teşebbüs ettiği tespit edilenler ile bu Karar gereğince belirlenen esas ve usullere uymayanlar ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun kapsamında yasal takibat yapılır.

Çeşitli hükümler

MADDE 13 – (1) İstanbul Altın Borsası, kıymetli taşların ticaretinin geliştirilmesi ve düzenlenmesi amacıyla bünyesinde elmas ve kıymetli taş piyasası kurabilir. Bu piyasada işlem görecek kıymetli taşlara yönelik esas ve usullere ilişkin düzenlemeler ayrıca belirlenir.

Yetki

MADDE 14 – (1) Bakanlık, bu Kararın uygulamasını teminen ve ham elmasın dış ticaretinin gözetim ve denetimine ilişkin olarak gerekli düzenlemeleri yapmaya, işlem bazında karşılaşılan sorunları çözmeye, bilgi ve belge istemeye yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1-(2008/14051 sayılı kararla eklendi) Bu Kararın yayımı tarihi itibarıyla ham elmasın parlatılması, kesilmesi ve taşınması ile uğraşan firmaların, Kararın yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde Hazine Müsteşarlığı nezdinde gerekli izinleri tesis ettirmeleri zorunludur.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Kararı Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301435 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301435 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?