Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Karar (Karar:2011/2033)

Karar Sayısı : 2011/2033 11.11.2011-28109 Resmi Gazete

Ekli “Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 14/7/2011 tarihli ve 482 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 55 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/7/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

HAM PETROL VE JET YAKITININ TÜRKİYE ÜZERİNDENKARAYOLU VEYA DEMİRYOLU İLE TAŞINMASINA İLİŞKİN KARAR

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Kararın amacı; ülke menfaati açısından gerekli olan hallerde, ham petrol ve jet yakıtının Türkiye Gümrük Bölgesinde karayolu veya demiryolu ile transitinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Karar; ham petrol ve jet yakıtının karayolu ya da demiryolu ile Türkiye'den yabancı bir ülkeye, yabancı bir ülkeden Türkiye'ye veya Türkiye üzerinden üçüncü bir ülkeye transitini kapsar.

Tanımlar

MADDE 3 (1) Bu Kararda geçen;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) İzin sahibi: Karayolu veya demiryolu ile transit ticareti gerçekleştirilecek bu Karar kapsamındaki ürünün yurtdışında yerleşik satıcısı resmi kurum, kuruluş veya bunlar tarafından yetkilendirilen kişilerle sözleşme imzalayan Türkiye'de yerleşik firmayı,

c) Taşıyıcı: Taşıma faaliyeti yapan gerçek ve tüzel kişileri,

ç) Ürün: 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde sayılan ham petrol ve jet yakıtını,

ifade eder.

Genel esaslar

MADDE 4 (1) LPG ile 5015 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde sayılan akaryakıt ürünleri ve ham petrolün Türkiye'den yabancı bir ülkeye, yabancı bir ülkeden Türkiye'ye veya Türkiye üzerinden üçüncü bir ülkeye karayolu veya demiryolu ile transitine, ithaline veya ihracına izin verilmez. Ancak, ülke menfaati açısından gerekli olan hallerde bu Karar kapsamındaki ürünün karayolu veya demiryolu ile transitine izin verilebilir.

(2) 5015 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde sayılan akaryakıtın, askeri güçlerin ihtiyacını karşılamak üzere diğer ülkelere karayolu veya demiryolu ile transitine veya ihracına izin verilebilir.

Uygulamaya ilişkin esaslar

MADDE 5 (1) Bu Karar kapsamındaki ürünün transitini yapacak izin sahibinin ve/veya taşıyıcının, ticarete konu eşya türüne uygun, ilgili kurumlardan mevzuatları gereğince alınmış izin, ruhsat, lisans ve/veya yetki belgesi sahibi olması gerekir.

(2) Bu Karar kapsamında yapılacak sevkiyatlarda kullanılacak taşıtlar, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir.

Yetki

MADDE 6 (1) Bakanlık; izin sahibi ve taşıyıcı firmalarla ilgili uygunluk değerlendirmesi yapmaya, taşınacak ürünün türü, miktarı, taşıma şekli ve taşıma güzergâhı ile izin sahibi ve taşıyıcı firmaların uyması gerekli usul ve esasları düzenlemeye, bu Kararın uygulanması amacıyla gerekli olan her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumları incelemeye, verilen izinleri askıya almaya, durdurmaya ve gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini alarak yapılan başvuruları sonuçlandırmaya yetkilidir.

Diğer mevzuat

MADDE 7 (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Mevcut izinler

GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Karardan önce verilmiş izinler sözleşme süreleri sonuna kadar geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 8 (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 (1) Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16849305 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16849305 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?