E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15374517 Ziyaretçi

Hava Aromatize Edici Ürünlerin Üretimine, İthalatına, Piysa Gözetim ve Denetimine ve Bildirim esaslarına Dair Tebliğ

TEBLİĞ
15.12.2009/27433 Resmi Gazete
Sağlık Bakanlığından:
HAVA AROMATİZE EDİCİ ÜRÜNLERİN ÜRETİMİNE, İTHALATINA,
PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE VE BİLDİRİM
ESASLARINA DAİR TEBLİĞ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
          Amaç
          MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; hava aromatize edici ürünlerin halk sağlığına ve çevreye zarar vermesinin engellenmesini, topluma güvenli ve kaliteli şekilde ulaşmasını teminen piyasaya arz edilmeden önce Bakanlığa yapılacak bildirimin usûl ve esaslarını, ürüne ait teknik dosyada bulunacak bilgi ve belgeleri ve bu ürünlerin piyasa gözetimi ve denetiminin esaslarını belirlemektir.
          Kapsam
          MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; ortama hoş koku vermek ve ortamın kokusunu değiştirmek amacıyla kullanılan bütün müstahzar ve maddeleri, üreten, ithal eden, piyasaya arz eden gerçek ve tüzel kişileri kapsar.
          (2) 5324 sayılı Kozmetik Kanunu kapsamına giren ürünler bu Tebliğ kapsamında değildir.
          Dayanak
          MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 2 nci maddesine, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 43 üncü maddesine, 4/8/1952 tarihli ve 3/15481 sayılı Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzüğün 657 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
          Tanımlar
          MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
          a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
          b) Formül: Ürünü oluşturan kimyasal maddelerin ağırlıkça veya hacimce yüzde miktarının ± 10 toleransla belirtilmesini,
          c) Hava aromatize edici ürünler: Aktif maddesi esans olan itici gazlı, mekanik veya materyale emdirilmiş olarak ortama güzel koku yayan ürünleri, 
          1) Alkol bazlı hava aromatize edici ürünler: Aktif madde olan esansın alkolde çözünmesiyle elde edilen ürünleri, 
          2) Su bazlı hava aromatize edici ürünler: Aktif madde olan esansın alkol dışındaki çözücülerle çözülerek su ile seyreltilmesiyle elde edilen ürünleri,
          3) Materyale emdirilmiş ürünler: Esansın kağıt, plastik, talaş, kurutulmuş çiçek, tütsü vb. materyale emdirilmesi ile elde edilen ürünleri,
          ç) İtici gaz: Ürünün ortama püskürtülmesine yarayan basınçla sıvılaştırılmış bütan, propan, izobütan karışımları ile benzer nitelikteki gazları,
          d) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü, 
          e) Teknik dosya: Üretici bilgileri ile ürüne ait bilgi ve belgeleri,
          f) Üretici: Hava aromatize edici ürünleri imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak sureti ile kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi, üreticinin Türkiye dışında olması halinde üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı, ayrıca ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,
          g) Yetkili laboratuar: Ürün analizlerinin yapılacağı Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuarları,
          ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kullanımına Müsaade Edilmeyen Maddeler
          Kullanımına müsaade edilmeyen maddeler
          MADDE 5 – (1) 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik” ile yasaklanmış olan maddeler kullanılamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bildirim, Etiketleme, Mesul Müdür, Ambalajlama Teknik Dosya ve
Üretim Yeri Nitelikleri
          Bildirim
          MADDE 6 – (1) Hava aromatize edici ürünleri üreten, ithalatını yapan veya ilk kez üretimini/ithalatını gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler Bakanlığa bildirimde bulunmak zorundadır.
          Bildirim usulü
          MADDE 7 – (1) Üreticiler bir sefere mahsus olmak üzere, ek-1’de yer alan Bildirim Formunu Excel ortamında doldurarak ve piyasaya arz edilmek üzere hazırlanmış her ürün çeşidine ait etiket örneklerini elektronik ortamda (PDF) hazırlayarak Bakanlığa bildirimde bulunmak zorundadır. Bu formun bir örneği üretici tarafından muhafaza edilir. Bildirimde bulunan üreticilere, Bakanlık tarafından kayıt numarası verilir.
          Değişiklik
          MADDE 8 – (1) Üreticiler, bildirimde veya etiket bilgilerinde yer alan hususlardan bir veya birkaçının değişmesi halinde bu değişiklikleri piyasaya sürmeden önce Bakanlığa bildirmek zorundadırlar.
          Etiketleme
          MADDE 9 – (1) Etiketlerde;
          a) Üretici adı ve adresi,
          b) Üretim yeri adresi,
          c) Varsa fason üretici adı ve adresi,
          ç) Ürünün ticari adı,
          d) Amaçlanan kullanım alanları,
          e) Ürünün formülünü oluşturan maddeleri, (yüzde oranlarına bakılmaksızın kimyasal isimleri ve CAS numarası ile) ve 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre belirlenecek tehlike sembolleri, tehlike ibareleri ve güvenlik uyarları,
          f) Kullanım talimatı,
          g) Nominal dolum miktarı,
          ğ) İmal tarihi, son kullanma tarihi, seri ve parti numarası,
          bulunması zorunludur.
          (2) Etiketlerde, ürünlerin satış için sergilenmesinde ve reklamlarında kullanılan metin, isimler, ticari marka, resim, figüratif desenler veya diğer şekiller, ürünlerin gerçekte sahip olmadıkları nitelikler varmış gibi kullanılamaz ve bu yönde imada bulunulamaz.
          a) Uyarı olarak;
          1) Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz,
          2) Çocuklardan uzak tutunuz, 
          3) Hamilelerin, bebeklerin ve solunum sistemi hastalığı olan kişilerin bulunduğu ortamlarda kullanmayınız,
          4) Gıda maddelerinden uzak tutunuz,
          5) Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz,
          6) Alerjiye sebebiyet verebilir,
          ifadeleri yer almalıdır.
          (3) İtici gaz içeren ürünler için 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aerosol Kaplar Yönetmeliği’ne uygun olması zorunludur.
          Mesul müdür
          MADDE 10 – (1) Üretim yerinde kimya veya sağlık alanında en az lisans/yüksek lisans eğitimi almış olanlar mesul müdür olarak görevlendirilir. Mesul müdürün görevden ayrılması durumunda yedi gün içinde yeni bir mesul müdür görevlendirilir.
          (2) Mesul müdür görevlendirilmesi, üreticinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
          Ambalajlama
          MADDE 11 – (1) Ambalajlar, 1/7/2006 tarihli ve 26215 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazır Ambalajlı Belirli Ürünler İçin Müsaade Edilen Nominal Kapasite ve Dolum Miktarı Serilerine Dair Yönetmelik, 24/6/2007 tarihli ve 26562 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olmak zorundadır.
          Teknik dosya ve üretim yeri nitelikleri
          MADDE 12 – (1) Gerekli durumlarda Müdürlük veya Bakanlık tarafından incelenmek üzere üreticiler üretim yerinin bulunduğu yerde, ithalatçılar ise merkez bürolarında ek-3’de yer alan bilgileri içeren teknik dosyayı bulundurmak ve üreticiler üretim yerinde bulunması gereken (ek-2) şartları sağlamak zorundadır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetim, Yasaklar, Cezaî Müeyyideler ve Son Hükümler
          Denetim
          MADDE 13 – (1) Hava aromatize edici ürünlerin denetimi 25/6/2007 tarihli ve 26563 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında yapılır. Piyasa gözetimi ve denetimi veya şikayet üzerine alınan numunelerin analizleri yetkili laboratuarda yaptırılır.
          Yasaklar
          MADDE 14 – (1) Bakanlığa bildirimde bulunulmadan hava aromatize edici ürünlerin üretimi ve ithalatı yapılamaz ve piyasaya arz edilemez.
          (2) Tebliğde belirtilen kurallara aykırı üretim ve satış ile basın, yayın, broşür dağıtma gibi yollarla tüketicileri yanıltıcı reklam ve herhangi bir şekilde aslına uygun olmayan tanıtım yapılması yasaktır.
          Cezai müeyyideler
          MADDE 15 – (1) Tebliğ’de belirtilen hükümlere aykırı davranan veya faaliyet gösterenler hakkında, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
          GEÇİCİ MADDE – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce yürürlükteki mevzuata göre izin verilmiş ürünler, Tebliğin yayımlanmasını müteakip bir yıl içinde Tebliğ hükümlerine uygun hale getirilir. Süre sonunda uyumun gerçekleştirilmemesi halinde üretim ve satış yapılamaz.
          Yürürlük
          MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
          Yürütme
          MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ek-1
 
A-ÜRETİCİ BİLDİRİM FORMU
 
Üreticinin adı ve adresi
 
Üretim yerinin adresi
 
24 saat içinde ulaşılacak telefon numarası
 
Fax numarası
 
İrtibat kurulacak kişinin adı
 
E-mail adresi
 
Varsa fason üretici adı adresi
 
Üretici vergi dairesi-vergi no
 
 
 
Marka
Ürünün açık adı (tüm çeşitler tek tek yazılacak)
1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
 
 
11
 
 
12
 
 
13
 
 
14
 
 
15
 
 
16
 
 
17
 
 
18
 
 
19
 
 
20
 
 
21
 
 
22
 
 
23
 
 
24
 
 
25
 
 
 
 
 
 
 
Ek-1
 
B-İTHALATÇI BİLDİRİM FORMU
 
İthalatçının adı adresi
 
Üreticinin adı adresi
 
24 Saat içinde ulaşılacak telefon numarası
 
Fax numarası
 
İrtibat kurulacak kişinin adı
 
E-mail adresi
 
Vergi dairesi-vergi no
 
 
 
 
Marka
Ürünün açık adı (tüm çeşitler tek tek yazılacak)
1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
 
 
11
 
 
12
 
 
13
 
 
14
 
 
15
 
 
16
 
 
17
 
 
18
 
 
19
 
 
20
 
 
21
 
 
22
 
 
23
 
 
24
 
 
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ek-2
ÜRETİM YERİ NİTELİKLERİ
             1 - Üretim yerinde; idari bölüm, imalat bölümü, kontrol bölümü, ambalajlama bölümü ile hammadde ve ürün depolama bölümü bulunur.
             2 - Ham maddeler ve ambalajlar birbirine karışma riskini önleyecek şekilde yerleştirilir.
             3 - Üretim yerlerinde, üretim hattı ve depolar gaz ve ısıya duyarlı güvenlik donanımlarına sahip olmalıdır. Ayrıca depolanan ve üretilen ürünlere göre düzenlenmiş kaza, yangın vs. durumlarına karşı güvenlikle ilgili uygulama planı yapılır. Bu plan hazırlanırken itici gazlarla üretim yapan işyerleri buna uygun ek güvenlik önlemleri almakla yükümlüdür.
             4 - Üretim yerinin zemini kolay temizlenebilir, pürüzsüz ve dezenfekte edilebilir malzemeden yapılmalıdır.
             5 - Yeterli havalandırma ve yapılan işe uygun aydınlatma olmalıdır. Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmelidir.
             6 - Üretim yerleri iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olmalıdır.
             7 - Üretim alanında periyodik kontrolleri yapılmış, yangın tüpü ve ürüne göre temizleme malzemesi ve donanımı bulunmalıdır.
             8 - Üretimde kullanılan ekipmanlar malzeme ile etkileşime girmeyecek türde olmalıdır.
             9 - Her üretim işlemine başlamadan önce işlemde kullanılacak bütün alet ve teçhizat temizlenmiş olmalıdır.
             10 - Üretim yerinde üretim işlemleri ve kontroller mesul müdür nezareti altında yapılmalıdır.
             11 - Ürünün dağıtımı ile ilgili kayıtlar tutulmalıdır.
             12 - İşyerinde yangın veya patlamaya sebep olabilecek tutuşturucu kaynaklarının bulunması önlenmelidir.
             13 - Çalışanların kişisel temizliği için uygun ve yeterli şartlar sağlanmalıdır.
             Ek-3
 
HAVA AROMATİZE EDİCİ ÜRÜNLERİN TEKNİK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER
             1 - Formül: Ürün formülasyonunu oluşturan kimyasal maddelerin ağırlıkça yüzde miktarı (% 10 min. max sınırları) ile formülasyonu oluşturan kimyasalların formül içerisinde bulunuş nedenleri,
             2 - Spesifikasyonları: Bitmiş ürün spesifikasyonları ve etken madde Güvenlik Bilgi Formu bilgileri (MSDS) ve Türkçe tercümeleri. Ürünün etiketinde ürünün kullanım amacı ile ilgili bir iddia varsa bu iddiayı açıklayan bağımsız bilimsel kuruluşlardan alınmış bilimsel nitelikteki testler, raporlar ve görüşler,
             3 - Esans Uygunluk Belgesi (IFRA/Üretici Firma): Kullanılan koku verici maddelerin uluslararası normlara uygun olduğuna dair belgenin sureti ile birlikte Tercümesi,
             4 - Etiket örneği,
             5 - Bitmiş ürüne ait analiz sertifikası,
             6 - İmalat yerine ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, (ruhsatta faaliyet konusu belirtilmeli)
             7 - Mesul müdür diploma fotokopisi,
             8 - Mesul müdür sözleşmesi: İmalathane sahibi ile imalathanenin mesul müdürü olarak görev yapan kişi arasında yapılan anlaşmanın noter onaylı bir sureti,
             9 - Ticari sicil gazetesi,
             10 - Türk Patent Enstitüsünden alınacak marka tescil belgesi veya marka tescil belgesinin başvurusunun fotokopisi, 
             11 - Çevre Sağlığı değerlendirme raporu: Bakanlık/İl Sağlık Müdürlüğü elemanlarınca üretim yerinin Ek-2’ye göre tetkiki yapılarak düzenlenecek rapor,
             12 - Sağlık veya serbest satış sertifikası: Ürünün menşei ülkesinde aynı kullanım amacı için izinli veya satışının serbest olduğuna ilişkin menşei ülkenin izin vermeye yetkili kuruluşunca düzenlenmiş belgenin orijinali (tarihi bir yıldan eski olmayacak ve elçilik onaylı) ve noter onaylı tercümesi, (Yetkili kuruluşların listesi Bakanlık web sayfasında yayınlanacaktır)
             Fason üretim yapılacaksa fason üretim sözleşmesinde;
             13 - Fason üretim yaptıracak firma veya şahıs ile üretimi yapacak firma veya şahıs arasında noter huzurunda yapılacak yazılı anlaşmaya aşağıdaki hususlar eklenmelidir.
             a - Üretilecek ürünün toplam miktarı ve ambalaj sayısı,
             b - Anlaşmanın geçerlilik süresi.
             Not (1) - 1, 2, 3, 4, 5 ve 9 uncu maddeler genel maddeler olup 6, 7, 8, 10, 11 ve 13 üncü maddeler yerli üreticiler için 12 nci maddede belirtilen şartlar ithal ürünler için düzenlenir.
             Not (2) - Ayrıca Bakanlık tarafından yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin dışında gerekli görülmesi halinde mesul müdür/ithalatçı firma onaylı ek bilgi ve belge talep edilebilir.