Havayolu ile gelen eşya (RiskYönetimi ve Kontrol G.M.-Genelge 2011/14)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı   : B.21.0.RKG.0.06.00.00.010.06.02

Konu : Havayolu ile gelen eşya

GENELGE

(2011/14)

1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) kapsamında havayolu ile gelen eşyaya uygulanacak işlemler aşağıdaki şekilde yürütülecektir:

1- Gelen eşya için taşıyıcı firma tarafından verilen hava ithalat (HAVİTH) türündeki özet beyanlarda operatöre ait eşya için oluşturulan taşıma senedinde "grup" kutucuğu işaretlenecektir.

2- Hava ithalat (HAVİTH) türündeki özet beyanda yer alan operatöre ait eşyanın, bu eşyaya ait taşıma senedi için sadece bir defaya mahsus olmak üzere, ek GRUPAJ özet beyan verilerek operatörce belirlenecek sayıda taşıma senedine bölünmesi mümkündür. Bu özet beyanda yer alan taşıma senetleri, "ana taşıma senedi no-1", "ana taşıma senedi no-2" şeklinde numaralandırılacak, bu taşıma senetleri için de "grup" kutucuğu işaretlenecektir.

3- Bu şekilde tescil edilen ek GRUPAJ özet beyanın onay işlemini yapan memur tarafından özet beyan ekranında yer alan "açıklama" bölümüne "1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği kapsamında yetkilendirilen firmaya ait sevkiyat için ek özet beyan" şeklinde meşruhat düşülecektir.

4- Operatör tarafından tasnif işlemleri tamamlanan eşya için "GRUPAJ" türünde, gönderilere ilişkin taşıma senedi bilgilerini içeren ikinci bir özet beyan verilecektir.

5- 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği kapsamında yetkilendirilen hızlı kargo firmaları tarafından gönderilen ve güvenli elektronik imza taşıyan özet beyanların onay işlemleri sistemde yer alan elekronik imzalı belge üzerinden yapılacak olup, bu özet beyanlar ayrıca kağıt ortamında ibraz edilmeyecektir. Bu şekilde gönderilen özet beyanların ekinde yer alması gereken belgeler de ibraz edilmeyecek; ancak bu belgeler istenildiğinde ibraz edilmek üzere hızlı kargo firması tarafından muhafaza edilecektir.

6- GRUPAJ özet beyan kapsamı eşyanın boşaltılmasının ardından, operatörler tarafından 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) kapsamında beyan edilecek eşya için gümrük beyannamesi (ETGB) verilecektir. Belli bir taşıma senedi kapsamında yer alan eşyanın tamamının bir ETGB'de beyan edilmesi ve belli bir taşıma senedi kapsamı eşyanın ya ETGB ya da TCGB (1 Seri no.lu Gümrük Genel Tebliği kapsamı dışında verilecek bir gümrük beyannamesi) ile beyan edilmesi gerekmektedir.

7- Operatörler tarafından verilen gümrük beyannamelerinin (ETGB) muayene işlemlerinin tamamlanarak vergilerinin ödenmesinin ardından, uygun görüldüğü takdirde ambar çıkış ekranında işlemler menüsü altında yer alan "çoklu olarak ambardan çıkar" menüsü kullanılarak, söz konusu beyanname kapsamında yer alan taşıma senetlerinin tümü ya da bir kısmı için ambar çıkış işlemi tek seferde yapılabilecektir. Bir ETGB kapsamındaki belli sayıdaki taşıma senedinin ambar çıkış işlemlerinin tek seferde yapılması durumunda, sistem tarafından bu taşıma senetlerinin tamamı için liste formatında tek bir ambar çıkış fişi üretilecektir.

8- Gümrük beyannamelerinin (ETGB) muayene işlemlerinin tamamlanmasının ardından üzerinde değişiklik yapılmamak kaydıyla yükümlü tarafından iptalinin talep edilmesi veya gerekmesi halinde iptal işlemleri aşağıdaki şekilde yürütülecektir:

İptal talebinin idarece uygun bulunması halinde, "Beyanname İptal Memuru" profilinde yetkilendirilecek olan personel tarafından; "e-Ticaret" programında, "İşlemler" menüsü altında yer alan "Beyanname Sorgulama" seçeneği ile iptali talep edilen beyannamenin sorgulanmasının ardından, gelen ekranda yer alan "Nesne" menüsünden "TCGB İptal" seçilerek iptal işlemi yapılacaktır.

9- 23/08/2011 tarihli ve 2011/13 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ziya ALTUNYALDIZ

Bakan a.

Müsteşar

DAĞITIM:

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16287156 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16287156 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?