Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddelerin Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ

Sağlık Bakanlığından:  04.08.2010-27662 Resmi Gazete
HAVUZ SUYUNDA KULLANILAN YARDIMCI KİMYASAL
MADDELERİN ÜRETİMİNE, İTHALATINA VE
BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
             Amaç
             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, havuz suyunda kullanılan yardımcı kimyasal maddelerin halk sağlığına ve çevreye zarar vermesinin engellenmesini, topluma güvenli ve kaliteli şekilde ulaşmasını teminen piyasaya arz edilmeden önce, Bakanlığa yapılacak bildirimin usul ve esaslarını, ürüne ait teknik dosyada bulunacak bilgi ve belgeleri ve bu ürünlerin piyasa gözetimi ve denetiminin esaslarını belirlemektir.
             Kapsam
             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, yüzme havuzu suyunun dezenfeksiyonu haricinde, pH ayarlanması, çöktürücü, topaklayıcı, parlatıcı, berraklaştırıcı ve teknolojik gelişmelere göre havuz suyunda yardımcı kimyasal madde amacıyla kullanılan bütün müstahzar ve maddeleri, üreten, ithal eden, piyasaya arz eden gerçek ve tüzel kişileri kapsar.
             Dayanak
             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 2 nci maddesine, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
             Tanımlar
             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
             a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
             b) Formül: Ürünü oluşturan kimyasal maddelerin ağırlıkça veya hacimce yüzde miktarını,
             c) Havuz suyunda kullanılan yardımcı kimyasal maddeler: Yüzme havuzu suyunun dezenfeksiyonu haricinde, pH ayarlanması, çöktürücü, topaklayıcı, parlatıcı, berraklaştırıcı, kireç önleyici ve iyon tutucu amacıyla kullanılan bütün müstahzar ve maddeleri,
             ç) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü,
             d) Teknik dosya: Üretici bilgileri ile ürüne ait bilgi ve belgeleri,
             e) Üretici: Havuz suyunda kullanılan yardımcı kimyasal maddeleri üreten, ıslah eden veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak sureti ile kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı, ayrıca ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,
             f) Ürün: Havuz suyunda yardımcı kimyasal madde olarak kullanılan tüm madde ve müstahzarları,
             g) Yetkili laboratuvar: Ürün analizlerinin yapılabileceği Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarları
             ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddeler ve Kullanımına
Müsaade Edilmeyen Maddeler
             Havuz suyunda kullanılan yardımcı kimyasal maddeler
             MADDE 5 – (1) Havuz suyunda kullanılan yardımcı kimyasal maddelerin havuz kullanıcıları ve çalışanları için risk oluşturmaması, dezenfeksiyonu engellememesi, filtrasyon öncesi kullanılması, havuzdaki malzemelere zarar vermemesi ve toksik etki göstermemesi koşuluyla kullanımına izin verilir.
             Kullanımına müsaade edilmeyen maddeler
             MADDE 6 – (1) 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik” ile yasaklanmış olan maddeler kullanılamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bildirim, Etiketleme, Mesul Müdür, Ambalajlama, Teknik Dosya ve
Üretim Yeri Nitelikleri
             Bildirim
             MADDE 7 – (1) Havuz suyunda kullanılan yardımcı kimyasal maddeleri üreten, ithalatını yapan veya ilk kez üretimini/ithalatını gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiler, Bakanlığa bildirimde bulunmak zorundadır.
             (2) Sözkonusu havuz suyunda kullanılan yardımcı kimyasal maddelerin ithalatı sırasında gümrük idaresince bu bildirimlere ilişkin herhangi bir belge aranmaz.
             Bildirim usulü
             MADDE 8 – (1) Üreticiler bir sefere mahsus olmak üzere, ek-1A ve ek-1B’de yer alan bildirim formunu ve piyasaya arz edilmek üzere hazırlanmış her ürün çeşidine ait etiket örneklerini, formüllerini ve 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğe uygun hazırlanmış etken maddeye ait güvenlik bilgi formlarını (MSDS) elektronik ortamda hazırlayarak Bakanlığa bildirimde bulunmak zorundadır. Bildirim formunun bir örneği üretici tarafından muhafaza edilir. Bildirimde bulunan üreticilere, Bakanlık tarafından kayıt numarası verilir.
             Değişiklik
             MADDE 9 – (1) Üreticiler, bildirimde veya etiket bilgilerinde yer alan hususlardan bir veya birkaçının değişmesi halinde bu değişiklikleri ürünü piyasaya sürmeden önce Bakanlığa bildirmek zorundadırlar.
             Etiketleme
             MADDE 10 – (1) Etiketlerde;
             a) Üreticinin adı ve adresi,
             b) Üretim yerinin adı ve adresi,
             c) Ürünün ticari adı,
             ç) Amaçlanan kullanım alanları,
             d) Ürünün formülünü oluşturan maddelerin ağırlıkça veya hacimce yüzde miktarı ile kimyasal isimleri, CAS numarası ve 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan “Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre belirlenecek tehlike sembolleri, tehlike ibareleri ve güvenlik uyarıları,
             e) Kullanma talimatı,
             f) Nominal dolum miktarı,
             g) Üretim ve son kullanma tarihi (açılmış ambalaj ve seyreltilmiş ürün olarak ayrı ayrı), seri veya parti numarası,
             ğ) LD 50 (oral, sıçan) değeri,
             h) Ürünün saklama koşullarının sıcaklık ve nem olarak
             bulunması zorunludur.
             (2) Etiketlerde ayrıca uyarı olarak;
             a) Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz,
             b) Kullanıcılar için koruyucu giysi (gözlük, eldiven, yüz maskesi) kullanınız,
             c) Çocuklardan uzak tutunuz,
             ç) Başka bir ürün veya madde ile karıştırmayınız,
             d) Gıda maddelerinden uzak tutunuz,
             e) Boşalan ambalajlar Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne göre değerlendirilir,
             f) Zehirlenme durumlarında Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)’nin 114 No’lu telefonunu veya Acil Sağlık Hizmetleri’nin 112 No’lu telefonunu arayınız,
             g) Ürünün uygulaması sertifikalı personel tarafından yapılacaktır,
             ğ) Filtrasyon öncesi kullanılır,
             ifadeleri bulunur.
             Mesul müdür
             MADDE 11 – (1) Mesul müdür olarak üretim yerinde kimya mühendisi, kimyager, eczacı veya biyolog görevlendirilir. Mesul müdürün görevden ayrılması durumunda yedi gün içinde yeni bir mesul müdür görevlendirilir.
             (2) Mesul müdür görevlendirilmesi, üreticinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
             Ambalajlama/ürünlerin bertarafı
             MADDE 12 – (1) Ürünlerin ambalajlama, etiketleme ve işaretleme kuralları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 10/4/2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1/7/2006 tarihli ve 26215 sayılı Resmî Gazete ile değişiklik yapılan Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik ile 1/7/2006 tarihli ve 26215 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Hazır Ambalajlı Sıvı Mamullerin Hacim Tespitine Dair Yönetmelik çerçevesinde değerlendirilir. 24/6/2007 tarihli ve 26562 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olmak zorundadır.
             (2) İmhasına karar verilen veya son kullanma tarihi dolmuş ürünler 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde üretici tarafından bertarafı sağlanır.
             Teknik dosya ve üretim yeri nitelikleri
             MADDE 13 – (1) Gerekli durumlarda Müdürlük veya Bakanlık tarafından incelenmek üzere üreticiler üretim yerinin bulunduğu yerde, ithalatçılar ise merkez bürolarında ek-3’de yer alan bilgileri içeren teknik dosyayı bulundurmak zorundadır. Ayrıca, üreticiler üretim yerinde ek-2 de belirtilen şartları sağlamak zorundadır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetim, Yasaklar, Cezai Müeyyideler ve Son Hükümler
             Denetim
             MADDE 14 – (1) Havuz suyunda kullanılan yardımcı kimyasal maddelerin denetimi 25/6/2007 tarihli ve 26563 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında yapılır. Piyasa gözetimi ve denetimi veya şikayet üzerine alınan numunelerin analizleri yetkili laboratuvarda yaptırılır.
             Yasaklar
             MADDE 15 – (1) Bakanlığa bildirimde bulunulmadan havuz suyunda kullanılan yardımcı kimyasal maddelerin üretimi ve ithalatı yapılamaz ve piyasaya arz edilemez.
             (2) Tebliğde belirtilen kurallara aykırı üretim ve satış ile basın, yayın, broşür dağıtma gibi yollarla tüketicileri yanıltıcı reklam ve herhangi bir şekilde aslına uygun olmayan tanıtım yapılması yasaktır.
             Cezai müeyyideler
             MADDE 16 – (1) Tebliğ’de belirtilen hükümlere aykırı davranan veya faaliyet gösterenler hakkında, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
             (2) Güvensiz veya son kullanma tarihi dolmuş ürünler atık olarak değerlendirilir ve bertaraf işlemleri Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre yapılır.
             Önceden izin verilmiş ürünler
             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce izin verilmiş ürünler, Tebliğin yayımlanmasını müteakip bir yıl içinde Tebliğ hükümlerine uygun hale getirilir. Süre sonunda uyumun gerçekleştirilmemesi halinde üretim ve satış yapılamaz.
             Yürürlük
             MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
 
Ek-1 A-ÜRETİCİ BİLDİRİM FORMU
Üreticinin adı ve adresi
 
Üretim yerinin adı ve adresi
 
24 saat içinde ulaşılacak telefon numarası
 
Faks numarası
 
e-posta adresi
 
İrtibat kurulacak kişinin adı ve soyadı
 
Vergi Dairesi-Vergi No (Şahıslar için T.C. Kimlik No)
 
 
 
Marka
Ürünün açık adı (tüm çeşitler tek tek yazılacak)
1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
 
 
 
Ek-1B-İTHALATÇI BİLDİRİM FORMU
 
İthalatçının adı ve adresi
 
Üreticinin adı ve adresi
 
24 Saat içinde ulaşılacak telefon numarası
 
Faks numarası
 
e-posta adresi
 
İrtibat kurulacak kişinin adı ve soyadı
 
Vergi Dairesi-Vergi No
(Şahıslar için T.C. Kimlik No)
 
 
 
Marka
Ürünün açık adı (tüm çeşitler tek tek yazılacak)
1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
 
 
 
 
Ek-2 HAVUZ SUYUNDA KULLANILAN YARDIMCI KİMYASAL MADDELERİN ÜRETİM YERİ NİTELİKLERİ
 
             1- Üretim yerinde; idari bölüm, üretim bölümü, kontrol bölümü (Laboratuvar kontrolü vs.), ambalajlama bölümü ile hammadde ve ürün depolama bölümü bulunur.
             2- Ham maddeler ve ambalajlar birbirine karışma riskini önleyecek şekilde yerleştirilir.
             3- Üretim yerlerinde, üretim hattı ve depolar gaz ve ısıya duyarlı güvenlik donanımlarına sahip olmalıdır. Ayrıca depolanan ve üretilen ürünlere göre düzenlenmiş kaza, yangın vs. durumlarına karşı güvenlikle ilgili uygulama planı yapılır. Bu plan hazırlanırken itici gazlarla üretim yapan işyerleri buna uygun ek güvenlik önlemleri almakla yükümlüdür.
             4- Üretim yerinin zemini kolay temizlenebilir, pürüzsüz ve dezenfekte edilebilir malzemeden yapılmalıdır.
             5- Yeterli havalandırma ve yapılan işe uygun aydınlatma olmalıdır. Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmelidir.
             6- Üretim yerleri iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olmalıdır.
             7- Üretim alanında periyodik kontrolleri yapılmış yangın tüpü ve ürüne göre temizleme malzemesi ve donanımı bulunmalıdır.
             8- Üretimde kullanılan ekipmanlar malzeme ile etkileşime girmeyecek türde olmalıdır.
             9- Her üretim işlemine başlamadan önce işlemde kullanılacak bütün alet ve teçhizat temizlenmiş olmalıdır.
             10- Üretim yerinde üretim işlemleri ve kontroller mesul müdür nezareti altında yapılmalıdır.
             11- Ürünün dağıtımı ile ilgili kayıtlar tutulmalıdır.
             12- İşyerinde yangın veya patlamaya sebep olabilecek tutuşturucu kaynaklarının bulunması önlenmelidir.
             13- Çalışanların kişisel temizliği için uygun ve yeterli şartlar sağlanmalıdır.
 
Ek-3 HAVUZ SUYUNDA KULLANILAN YARDIMCI KİMYASAL MADDELERİ İÇEREN ÜRÜNLERİN TEKNİK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER
 
             1- Formül: Ürün formülasyonunu oluşturan kimyasal maddelerin ağırlıkça veya hacimce yüzde miktarları ile formülasyonu oluşturan kimyasal maddelerin formül içerisinde bulunuş nedenleri,
             2- Ürünün, etken ve yardımcı maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri,
             3- Ürünün formu ve ambalaj şekli, (emülsiyon, solüsyon, tablet, granül vb.),
             4- Ürünün kontrol metotları (kimyasal, fiziksel),
             5- 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğe uygun hazırlanmış güvenlik bilgi formu (MSDS) ve Türkçe tercümeleri. Ürünün etiketinde ürünün kullanım amacı ile ilgili bir iddia varsa bu iddiayı açıklayan bağımsız bilimsel kuruluşlardan alınmış bilimsel nitelikteki testler, raporlar ve görüşler,
             6- Türkçe etiket örneği,
             7- Bitmiş ürüne ait analiz sertifikası,
             8- Etken ve yardımcı maddelerde ve bitmiş üründe stabilite testleri, şartları, kontrol yöntemleri, sonuçları ve değerlendirmesi,
             9- Ürünün kullanma süresi ve saklama koşulları,
             10- LD50 değeri için “IUCLID-Kimyasallara ilişkin Uluslar Arası Bilgi Erişimi Veri Tabanı (European Chemical Bureau), WHO, EPA veya eşdeğer kaynak” orijinal kaynak olarak dosyaya eklenmesi, etiket ve ürün güvenlik bilgi formundaki LD50 (oral, sıçan) değerinin bu kaynak ile uyumlu olması,
             11- Ticari Sicil Gazetesi,
             12- Türk Patent Enstitüsünden alınacak marka tescil belgesi veya marka tescil belgesinin başvurusunun fotokopisi, 
             13- Üretici firma tarafından onaylı kısa imalat yöntemi,
             14- Üretim yerine ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (ruhsatta faaliyet konusu belirtilmeli),
             15- Mesul müdür diploma fotokopisi,
             16- Mesul müdür sözleşmesi: Üretim yeri sahibi ile üretim yeri mesul müdürü olarak görev yapan kişi arasında yapılan anlaşmanın noter onaylı bir sureti,
             17- Çevre Sağlığı Değerlendirme Raporu: Bakanlık/İl Sağlık Müdürlüğü elemanlarınca üretim yerinin Ek-2’ye göre tetkiki yapılarak düzenlenecek rapor,
             18- Sağlık veya Serbest Satış Sertifikası: Ürünün menşei ülkesinde aynı kullanım amacı için izinli veya satışının serbest olduğuna ilişkin menşei ülkenin izin vermeye yetkili kuruluşunca düzenlenmiş belgenin orijinali (tarihi bir yıldan eski olmayacak ve elçilik onaylı) ve noter onaylı tercümesi,
             Fason üretim yapılacaksa fason üretim sözleşmesinde;
             19- Fason üretim yaptıracak firma veya şahıs ile üretimi yapacak firma veya şahıs arasında noter huzurunda yapılacak yazılı anlaşmaya aşağıdaki hususlar eklenmelidir.
             a) Üretilecek ürünün toplam miktarı ve ambalaj sayısı,
             b) Anlaşmanın geçerlilik süresi.
Not (1) - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci maddeler genel maddeler olup 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 19 uncu maddeler yerli üreticiler için, 18 inci maddede belirtilen şartlar ithal ürünler için düzenlenir.
Not (2) - Ayrıca Bakanlık tarafından yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin dışında gerekli görülmesi halinde mesul müdür/ithalatçı firma onaylı ek bilgi ve belge talep edilebilir.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269577 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269577 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?