E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
504671 Ziyaretçi

Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2013/29) EKLER

Ek- 1

 

Evrak Kayıt Tarihi :                                                          

Evrak No              :     

                                  

 

…………............   İL /İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

            Bakanlar Kurulu’nun 2013/4463 sayılı “2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”ı kapsamında yayımlanmış olan 2013/… sayılı Tebliğ hükümlerine uyacak şekilde arıcılık faaliyetinde bulunduğumu beyan ediyor ve aşağıdaki bilgiler doğrultusunda arılı kovan başına destekleme ödemesinden yararlanmak istiyorum. Gereğini arz ederim.

 

            Ayrıca,

 

            1- Bakanlıkça yapılacak her türlü kontrol, tespit ve denetimlere yardımcı olacağımı, tarafımdan istenmesi halinde kontrol ve denetim için araç temin edeceğimi,

 

            2- Askı süresi bitimine kadar arıcılık desteklemelerine ilişkin itiraz hakkımın olduğunu, bu süre sonunda ise hak talebi ve itirazlarımın değerlendirmeye alınmayacağını bildiğimi,

 

            3- Her ne suretle olursa olsun gerçekdışı beyanda bulunduğumun tespiti halinde destekleme işlemlerimin iptal edilerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 206. maddesinin birinci fıkrası “ Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.” hükmü uyarınca, Karar ve Tebliğ esaslarına aykırı olarak haksız yere destekleme ödemesi aldığımın tespit edilmesi hâlinde ise 5488 sayılı Tarım Kanununun  “Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti” konulu 23. maddesine göre işlem yapılacağını bildiğimi,

 

            Kabul ve taahhüt ederim.                                                                                         

 

 

       ... /…/ 2013

 İmza

      Adı ve Soyadı

 

T.C. Kimlik/Vergi No               :

İşletme Tanımlama No              :

Birlik Adı ve Birlik No              :

Arılı Kovan Sayısı (rakam ve yazı ile)         :

Toplam Kovan Sayısı (rakam ve yazı ile)    :

Telefon   :

Adres     :

 

Yukarıda yazılı bilgilerin doğruluğunu ve arı yetiştiricisinin birliğimiz üyesi olduğunu onaylarım.

 

 

 

 

                                                                                                                                          Birlik Yetkilisi

Adı-Soyadı

İmza-tarih

           


Ek- 2

 

ARILIK VE ARILI KOVAN TESPİT TUTANAĞI

 

ARICININ:                                                                          

Adı                                          :

Soyadı                                     :

T.C. Kimlik No                        :

Unvanı (Tüzel İşletme)                        :

Vergi No (Tüzel İşletme)          :

İşletme Tanımlama No              :

İşletme Adresi                          :

Dilekçe Evrak Kayıt Tarihi        :

Dilekçe Evrak Kayıt Sayısı        :

 

ARILIĞIN BULUNDUĞU:

İl                      :

İlçe                  :

Köyü/Mah        :

Mevkii              :

Boş Kovan Sayısı                                                    :

Destekleme Şartlarını Taşımayan Arılı Kovan Sayısı  :

Desteklemeye Esas Arılı Kovan Sayısı                      :

 

İstatistik Verileri

2012 yılı için

 

Üretim

Bal (kg)

 

Mum (kg)

 

Polen (kg)

 

Arı Sütü (gr)

 

Kendi ürettiği ana arı miktarı (adet)

 

Satın aldığı ana arı miktarı (adet)

 

 

                Yukarıda kimlik ve işletme bilgileri yazılı arıcının dilekçesinde beyan etmiş olduğu arılıkta, …..……....(….) adet kovandan,  (2013/…) sayılı Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun olan                …………..(….) adet arılı kovan .../.../2013 tarihinde yerinde görülerek tespit edilmiştir.

 

 

 

 

            Arıcı İmza                              İl/İlçe Müdürlüğü                                         İl/İlçe Müdürlüğü

                                                           Teknik Personel                                           Teknik Personel

                                                              Adı-Soyadı                                      Adı-Soyadı

                                                               imza                                                       imza


Ek- 3

 

ARILI KOVAN HAKEDİŞ İCMALİ

İli         :

İlçesi    :

Birliği   :

Sıra No

T.C.  Kimlik No

Vergi No     (Tüzel Kişiler )

Adı

Soyadı

Üye No

Alt Birlik Adı

Baba Adı

Doğum Tarihi

Desteklenecek Kovan sayısı

Destekleme Tutarı (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

Yukarıda kimlik bilgileri belirtilen arıcılara  Bakanlar Kurulu Kararı (2013/4463)  ve ilgili Tebliğ (2013/…….) gereğince karşılarında belirtilen miktarda Arılı Kovan (Koloni) desteklemesinin ödenmesi uygundur.

 

 

Düzenleyen

 

Kontrol Eden

 

Onaylayan

Adı Soyadı

 

 

 

 

Görevi

 

 

 

 

Tarih

 

 

 

 

İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         


 

Ek- 4

 

ARILI KOVAN DESTEKLEME İCMALİ

İli         :

Sıra No

İlçe Adı

Birliğin Adı

Toplam İşletme (Arıcı) Sayısı

Desteklenecek Kovan sayısı (Adet)

Destekleme Tutarı (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar (2013/4463) ve ilgili Tebliğ (2013/……..)  kapsamında, karşılarında belirtilen miktarda Arılı Kovan (Koloni) destekleme ödemesi yapılması uygundur. ……./……./2013

 

 

 

Düzenleyen

Kontrol Eden

Onaylayan

 

Adı Soyadı

 

 

 

 

Görevi

 

Şube Müdürü

İl Müdürü

 

Tarih

 

 

 

 

İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ek- 5

Evrak Kayıt Tarihi :                                                              

Evrak Kayıt No     :                

…………....................... İL /İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İli   

:

İlçesi      

:

T.C. Kimlik No

:

Ziraat Bankası IBAN No 

:

Üretici No

:

Örtü Altı No   

:

İşletme Adresi   

:

Telefon No 

:

Sera Alanı (m2)  

:

Bombus Arı Alınan Firma Adı

:

Fatura Tarihi

:

Fatura No

:

Koloni Adedi  

:

Yukarıda beyan ettiğim bilgiler doğrultusunda örtü altı yetiştiriciliği yapmaktayım. Yayınlanmış olan Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar (2013/4463) ve Tebliğ (2013/…….) kapsamında, işletmemde polinasyon maksatlı kullanmış olduğum bombus arı kolonisi için desteklemeden yararlanmak istiyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Her ne suretle olursa olsun yanlış beyanda bulunduğumun tespiti halinde, destekleme işlemlerimin iptal edilerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 206. maddesine göre (Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.), ilgili Karar ve Tebliğ esaslarına aykırı olarak haksız yere destekleme ödemesi aldığımın tespit edilmesi hâlinde ise, 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili kanunu kapsamında aldığım destekleme miktarını kanuni faiziyle birlikte geri ödeyeceğimi ve 5488 sayılı Tarım Kanununun “Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyetini düzenleyen 23. Maddesine göre işlem yapılacağını bildiğimi, kabul, beyan ve taahhüt ederim.  

 

..../.…/ 2013

İmza

Adı ve Soyadı

 

Ek : Fatura ………. adet

 


                                                                                                                                                                                                                               Ek- 6

BOMBUS ARISI DESTEKLEMESİ (İcmal – 1)

İl          :

İlçe      :

Tarih    :

Sıra No

Kimlik No

Vergi No

Adı

Soyadı

Baba Adı

Doğum Tarihi

Alan

Miktar

Tutar (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar (2013/4463) ve ilgili Tebliğ (2013/……..)  kapsamında gerekli bilgileri verilen şahıs/şahıslara belirtilen miktarda bombus arı kolonisi destekleme ödemesi yapılması uygundur. ……./……./2013

 

 

 

Düzenleyen

Kontrol Eden

Onaylayan

Adı Soyadı

 

 

 

Görevi

 

 

İlçe Müdürü

Tarih

 

 

 

İmza

 

 

 

                                                                                                                                                                  

Ek- 7

BOMBUS ARISI DESTEKLEMESI ( İcmal – 2)

İl          :

Tarih    :

 

İl

İlçe

İşletme Sayısı

Alan

Miktar

Tutar (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar (2013/4463) ve ilgili Tebliğ (2013/……..)  kapsamında, karşılarında belirtilen miktarda

bombus arı kolonisi destekleme ödemesi yapılması uygundur. …/…/2013

 

 

 

Düzenleyen

Kontrol Eden

Onaylayan

Adı Soyadı

 

 

 

Görevi

 

Şube Müdürü

İl Müdürü

Tarih

 

 

 

İmza

 

 

 

 

Ek- 8

 

S.S. ……… NUMARALI …………….KOZA TARIM SATIŞ KOOPERATİFİNCE ……… YILINDA ÜRETİCİLERE ÜCRETSİZ OLARAK  DAĞITIMI YAPILAN İPEKBÖCEĞİ TOHUMU DAĞITIM LİSTESİ

 

Sırano

Ortaklık no

Adı -Soyadı

T.C. Kimlik No

Adresi

Teslim tarihi

Kutu adedi

Teslim alanın İMZASI

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

  Yukarıda isim ve imzaları bulunan ...................... adet üreticiye ...................  kutu ipekböceği tohumu ücretsiz olarak teslim edilmiştir.

 

                                                                                                               Teslim Eden Kooperatifin Onayı                                    Birlik Onayı

                                                                                                                           Kaşe, İmza                                                         Kaşe, İmza

                                                                                                                    Adı, Soyadı, Ünvanı                                          Adı, Soyadı, Ünvanı

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Ek- 9

 

S.S. BURSA KOZA TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNCE ………..  YILINDA ÜRETİCİLERE ÜCRETSİZ OLARAK DAĞITILAN

 “İPEKBÖCEĞİ TOHUMU DAĞITIM İCMAL VE HAK EDİŞ BELGESİ”

 

Sıra

No

TOHUM DAĞITIMI YAPAN KOOPERATİFİN ADI

DAĞITILAN TOHUM MİKTARI (KUTU)

BEDELİ (TL)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

….

 

 

 

TOPLAM

 

 

(1 Kutu Tohum Bedeli :  …….TL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

           

BANKA HESAP NO (IBAN) :                                            

VERGİ DAİRESİ ve NO :      

         

                                                                                                                      Kozabirlik                                                                           İl Müdürü

                                                                                                                     Adı, Soyadı                                                                İmza- Mühür

                                                                                                                     Genel Müdür                                                               

                                                                                                                                                                                                                                    

Ek- 10

   

İPEK BÖCEĞİ YAŞ KOZA ÜRÜN ALIM BORDROSU

                 

S.

No

Adı Soyadı

T.C. Kimlik Numarası

Ürün Alım

Desteklemeye Esas

Yaş Koza Miktarı (kg)

Destekleme Tutarı

Makbuz No

Tarihi

Damızlık

I. Sınıf

Diğer

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı kişilere hizalarında belirtilen destekleme miktarlarının, 2013/4463 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve ilgili Tebliğ gereğince ödenmesi uygundur.

 

 

                                                                                                          Düzenleyen                                                                    Tasdik Eden

                                                                                                               İmza                                                                              İmza

                                                                                                          Adı ve Soyadı                                                               Adı ve Soyadı                                              

                                                                                                          …/…/…                                                                         …/…/…

   Ek- 11  

 

YAŞ KOZA DESTEKLEMESİ HAK EDİŞ BELGESİ

 

 

ALINAN ÜRÜNÜN

Destekleme Tutarı

(TL)

Sınıfı

Miktarı (kg)

Birim Fiyatı (TL)

Damızlık Yaş Koza

 

 

 

 

I. Sınıf Yaş Koza

 

 

 

 

Diğer

 

 

 

 

Toplam Destekleme Tutarı

 

 

 

 

 

 

          …./…./….. tarihli, …….sayılı yazı eki ürün alım bordrosunda isimleri verilen   şahıs/şahıslara tediye edilmek üzere S.S. ....... Numaralı …….. Koza Tarım Satış Kooperatifine belirtilen miktarda destekleme ödemesi yapılması uygundur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                       

BANKA HESAP NO (IBAN)            :                      

VERGİ DAİRESİ ve NO                    :

 

                                                                                                                            

                                                                                                                               İl/İlçe Müdürü

                                                                                                                                Mühür/İmza

 Ek-12

 

HAYVAN HASTALIKLARI TAZMİNAT DESTEĞİ HAK EDİŞ BELGESİ

                                                                                                                                                                                                                              …/…/2013

 

İŞLETME SAHİBİNİN;

 

 

T.C. Kimlik No           :

Vergi No                     :

Adı ve Soyadı              :

Telefon No.                 :                      

İşletme No                   :

Banka ve Şube Adı   :

 

 

 

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

          ……………………………….. adresinde faaliyette bulunan hayvancılık işletmesinin sahibi ………………………..…….. 2013/4463 sayılı “2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar” kapsamında ……. büyükbaş/küçükbaş hayvan/hayvanlar için ………… (rakamla ve yazıyla) TL Hayvan Hastalığı Tazminatı Destekleme ödemesini hak etmiş olup, söz konusu ödemenin yapılması hususunda gereğini arz ederim.


 İl/İlçe Müdürü
İmza


Ek-13

 

HASTALIKTAN ARİ İŞLETMELER İÇİN TESPİT VE İNCELEME TUTANAĞI

 

 .../.../2013

İŞLETME SAHİBİNİN

          Adı Soyadı                     :

          T.C. Kimlik No              :

          Adresi                            :

          Tel. No              :

İŞLETMEYE AİT BİLGİLER

          İşletme No:                    :

1-) İşletmede Bulunan Toplam Sığır Sayısı :.................adet

Sıra No

Küpe No

Pasaport No

Brusella

Aşılama Tarihi

Şap

Küpe No

Pasaport No

Brusella Aşılama Tarihi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-) Hastalıkların En Son Görüldüğü Tarih (Müdürlük kayıtları dikkate alınacaktır)

          a) Tüberküloz

          b) Bruselloz

2-) Soğutma Tankı (Bilgi için) :             Var(    )           Yok(    )          Kapasitesi :

3-) Karantina ve Gözetim Ünitesi         Var(    )           Yok(    )

4-) İşletmenin Asgari Teknik ve Hijyenik Şartlara Uygunluğu :

Uygundur(   )               Değildir(    )

 

 

Hastalıktan ari işletmelerde asgari teknik ve hijyenik şartların yeterli olduğu, karantina ünitesinin varlığı tespit edilmelidir.


İncelemeyi Yapan                      Veteriner Hekimin               İşletme Sahibi veya Yetkilisi

             Adı Soyadı                                   Adı Soyadı                                Adı Soyadı

                   İmza                                           İmza                                            İmza

 

(İmza-Tarih)

ONAYLAYAN

İl/İlçe Müdürü


Ek- 14

 

HASTALIKTAN ARİ İŞLETMELER İÇİN SAĞLIK SERTİFİKASINA SAHİP İŞLETMELERİN HAK EDİŞ BELGESİ

 

                                                                                                                       …/…/2013

 

 

İŞLETME SAHİBİNİN;

 

T.C. Kimlik No           :

Vergi No                     :

Adı ve Soyadı              :

Telefon No.                 :                      

İşletme No                   :

Banka ve Şube Adı   :

 

 

 

 

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

          ……………………………….. adresinde faaliyette bulunan Hastalıktan Ari İşletmenin sahibi ………………………..…….. 2013/4463 sayılı “2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar” kapsamında ……. büyükbaş hayvan/hayvanlar için ………… (rakamla ve yazıyla) TL Hastalıktan Ari İşletme Destekleme ödemesini hak etmiş olup, söz konusu ödemenin yapılması hususunda gereğini arz ederim.

 

 

 

                                                                                              İl/İlçe Müdürü

                                                                                                                                  İmza

 

NOT:

1- 2 nüsha halinde düzenlenip, bir nüshası Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası ile birlikte Bakanlığa gönderilecek, bir nüshası da il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilecektir. 

2- Destekleme miktarı aşağıdaki şekilde hesaplanacak ve toplam miktar yazılacaktır.

a)             İşletmedeki desteklenecek ilk 500 baş hayvan için hayvan başına 375 Türk Lirası,

b)             İşletmedeki desteklenecek 501 baş ve üzeri baş hayvan için hayvan başına 187,50 Türk Lirası.

 

 

Ek- 15

 

ONAYLI SÜT ÇİFTLİĞİ DESTEKLEME MÜRACAAT FORMU

 

 

……………..  İL/İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                      

 

          ……………………………….. adresinde faaliyette bulunan TR………… işletme ve ……….. Sertifika nolu Onaylı Süt Çiftliğinin sahibiyim. 2013/4463 sayılı “2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar” kapsamında ….. yılı Onaylı Süt Çiftliği desteklemesinden yararlanmam hususunda gereğini arz ederim.  …/…/2013

 

 

                                                                                              İşletme Sahibi

                                                                                                                          İmza

 

EK :

1- Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası

 

İşletme Sahibinin:

Adresi :

T.C Numarası :

Vergi Numarası:

 

 

 

  Ek- 16

 

ONAYLI SÜT ÇİFTLİĞİ SERTİFİKASINA SAHİP İŞLETMELERİN HAK EDİŞ BELGESİ

 

                                                                                                                       …/…/2013

 

 

İŞLETME SAHİBİNİN;

 

T.C. Kimlik No           :

Vergi No                     :

Adı ve Soyadı              :

Telefon No.                 :                      

İşletme No                   :

Banka ve Şube Adı   :

 

 

 

 

 

            GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

          ……………………………….. adresinde faaliyette bulunan Onaylı Süt Çiftliği sahibi ………………………..…….. 2013/4463 sayılı “2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar” kapsamında ……. büyükbaş hayvan/hayvanlar için ………… (rakamla ve yazıyla) TL Onaylı Süt Çiftliği Destekleme ödemesini hak etmiş olup, söz konusu ödemenin yapılması hususunda gereğini arz ederim.

 

 

 

                                                                                              İl/İlçe Müdürü

                                                                                                                                     İmza


NOT:

1- 2 nüsha halinde düzenlenip, bir nüshası Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası ile birlikte Bakanlığa gönderilecek, bir nüshası da il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilecektir. 

2- Destekleme miktarı, ari işletme desteği alan tüm sığırlar için hayvan başına 50 (elli) Türk Lirası olacak şekilde hesaplanacaktır.

 

                                                                                                                             

   Ek- 17

 

 

PROGRAMLI AŞILAMALARDA UYGULAYICILARIN

DESTEKLEME MÜRACAAT FORMU

 

 

……………..  İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                      

 

          Müdürlüğünüz ile Odamız arasında yapılan aşılama protokolü doğrultusunda hazırlanan ve isimleri belirtilen serbest veteriner hekimlerin aşılama desteklemesinden yararlanabilmesi için gerekli evraklar ekte sunulmuştur. 2013/4463 sayılı “2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar” kapsamında ekte isimleri belirtilen serbest veteriner hekimlerin aşılama desteklemesinden yararlanmaları hususunda gereğini arz ederim.  …/…/2013

 

 

 

…………… Veteriner Hekimleri Oda Başkanı

                                                                                                                     İmza

 

 

 

 

EKLER :

1-Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzu

2- Hakediş belgeleri

3- İcmal Formu

 

Veteriner Hekim Odasının :

Adresi :

Vergi No :

 

 


Ek- 18

PROGRAMLI AŞILAMALARDA UYGULAYICILARIN HAK EDİŞ BELGESİ

 

Aşılamanın Cinsi

Aşılanan Hayvan Sayısı

Aşılama Desteği Birim Fiyatı (TL)

Toplam Tutar

 

 

 

 

 

 

Aşılamanın Cinsi

KDV Dahil Tutar

KDV Hariç Tutar(%1.08)

Hesaplanan

KDV

Gelir Vergisi        (%20)

Damga Vergisi (%0,825)

Kesintiler Toplam

Net Ödenen

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………. İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNE

 

            2013/4463 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği uygulayıcıların desteklenmesi kapsamında aşağıda vatandaşlık  numarası, adı ve soyadı yazılı serbest veteriner hekime ödenmek üzere …… TL destekleme ödemesi talep edilmesini ve ilgiliye yukarıda belirtilen gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri yapıldıktan sonra toplam net tutar olan ……… TL'nin ( yazı ile ) ödenmesi hususunda gereğini arz ederim…./…/2013

 

Serbest Vet Hekimin;         

T.C.Kimlik No          :

Adı ve Soyadı           :

 

 

 

                                                                   

 

                                                                    …………… Veteriner Hekimleri Oda Başkanı

                                                                                                                     İmza

 

 

 

 

Ek- 19

…………… VETERİNER HEKİMLERİ ODASININ DÜZENLEDİĞİ İCMAL FORMU

İLİ:                                                                      YILI:

 

AŞILANAN

 

Sıra No

Vet. Hekim Adı-Soyadı

İlçe Adı

Aşının Adı

SIĞIR

MANDA

KOYUN KEÇİ

Destekleme Tutarı

(TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel Toplam

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Her veteriner hekimin uyguladığı aşılama bilgileri girilecektir.

2-  2 nüsha halinde düzenlenip, bir nüshası İl Müdürlüğü’ne gönderilecek bir nüshası Veteriner Hekimleri Odasında muhafaza edilecektir.

 

 

Düzenleyen ve Kontrol Eden                                                                         Tasdik Eden

…/…/2013                                                                                      …/…/2013

Ünvanı                                                                                               Ünvanı

  İmza                                                                                                  İmza

 

Ek-20

PROGRAMLI AŞILAMALARDA UYGULAYICILARIN HAK EDİŞ BELGESİ

 GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

…../….. sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği programlı aşılamalarda uygulayıcıların desteklenmesi kapsamında ……………… Veteriner Hekimler Odası ile yapılan protokol gereği Bakanlığımızca programlanan …………….. aşılarının programlanan zamanda uygulandığının tespiti İl Müdürlüğümüzce yapıldığından, uygulamayı gerçekleştiren ve ekli listede yer alan serbest veteriner hekimlere ödenmek üzere ……… TL destekleme ödemesinin……………….  Veteriner Hekimleri Odası’na yapılması hususunda gereğini arz ederim.

 

 

İl Müdürü

Veteriner Hekim Odasının :

İli/Bölgesi :

Vergi No :

Banka-Şube Adı :

 

 

 

EK:

1-Destekleme Hakeden Serbest Veteriner Hekim İcmal Formu

2-Protokol


 

Ek- 21

 

PROGRAMLI AŞILAMALARDA UYGULAYICILAR İÇİN DÜZENLENEN İCMAL FORMU

İLİ:                                                                      YILI:

 

AŞILANAN

 

Sıra No

Vet. Hekim Adı-Soyadı

İlçe Adı

Aşının Adı

SIĞIR

MANDA

KOYUN KEÇİ

Destekleme Tutarı

(TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel Toplam

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Her veteriner hekimin uyguladığı aşılama bilgileri girilecektir.

2-  2 nüsha halinde düzenlenip, bir nüshası Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne gönderilecek bir nüshası il Müdürlüğünde muhafaza edilecektir.

 

Düzenleyen                                          Kontrol Eden                                       Tasdik Eden

…/…/2013                                          …/…/2013                                          …/…/2013

Ünvanı                                                Ünvanı                                                Ünvanı

İmza                                                      İmza                                                    İmza


 

 

Ek-22

 

 

HAYVAN GENETİK KAYNAKLARI KORUMA BAŞVURU DİLEKÇESİ


 

...............................İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne

 

 

          Bakanlar Kurulu’nun 2013/4463 sayılı “2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararı” gereğince yapılan destekleme ödemesinden yararlandırılmam ve bu ödemenin T.C. Ziraat Bankası hesabıma aktarılması için gereğini arz ederim. .../…/2013


Adı Soyadı:

 TC Kimlik No:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresi:

Telefon No:

İmzası:


    Ek-23

 

HAYVAN GENETİK KAYNAKLARI GELİŞTİRME BAŞVURU DİLEKÇESİ


 

...............................İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne

 

 

          Bakanlar Kurulu’nun 2013/4463 sayılı “2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararı” gereğince yürütülen geliştirme projesinden yararlanmak istiyorum. Gereğini arz ederim. .../…/2013


Adı Soyadı:

 TC KimlikNo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresi:

Telefon No:

İmzası:

 

Ek-24

 

HAYVAN GENETİK KAYNAKLARI KORUMA DESTEKLEMELERİ

HAKEDİŞ FORMU

 

 

Adı ve Soyadı

 

 

Baba Adı

 

 

Doğum Tarihi

 

 

IBAN No

 

 

Banka Şubesi ve Kodu

 

 

T.C. Kimlik No

 

 

Vergi Kimlik No

 

 

Vergi Borcu Durumu

 

 

İkametgâh Adresi

 

 

Telefon No

 

 

Desteklemeye Esas Olan Hayvan Türü

 

 

Desteklemeye Esas Olan Hayvan Irkı

 

 

Desteklemeye Esas Olan Hayvan Sayısı (Baş/Koloni)

 

 

Destekleme Birim Tutarı

 

 

Ödenecek Hakediş Tutarı (TL)

 

 

 

 

 

Formu Düzenleyen:                                                                 Formu Tasdik Eden:

 

Adı ve Soyadı:                                                                        Adı ve Soyadı:

Unvanı:                                                                                   Unvanı:

İmza:                                                                          İmza:

 

                                                                                                                                                                               Ek-25

 

HALK ELİNDE HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ ELİT SÜRÜ YETİŞTİRİCİLERİ DESTEKLEME HAKEDİŞ FORMU

İli:

 

Alt Proje İsmi :

 

 

 

Alt projeye ait Birlik IBAN No:

Sıra No

 Adı Soyadı

T.C. Kimlik No

Projede Kayıtlı Hay. Sayısı

Doğuran Anaç Hay. Sayısı       (A)     

Anaç Destek Tutarı (A*35 TL)

Doğan Yavru Sayısı

İlk Tartımdaki Yavru Sayısı (Doğum Ağırlığı Hariç)             (B)  

  Yavru Destek Tutarı         (B*50 TL)

Toplam                     Anaç + Yavru Destek Tutarı (TL) 

Adres ve Telefon

Tarımsal Desteklemelerden Yasaklı Olup Olmadığı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayfa Toplam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel Toplam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazırlayan                                                                                                                           Onaylayan

 

 

 

            

 

Ek-26

 

HALK ELİNDE HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ TABAN SÜRÜ YETİŞTİRİCİLERİ DESTEKLEME HAKEDİŞ FORMU

 

İli:

 

Alt Proje İsmi :

 

 

 

Alt projeye ait Birlik IBAN No:

Sıra No

 Adı Soyadı

T.C. Kimlik  No

Projede Kayıtlı Hay. Sayısı

Doğuran Anaç Hay. Sayısı       (A)     

Anaç Destek Tutarı (A*35 TL)

Doğan Yavru Sayısı

İlk Tartımdaki Yavru Sayısı (Doğum Ağırlığı Hariç)             (B)  

  Yavru Destek Tutarı         (B*20 TL)

Toplam                     Anaç + Yavru Destek Tutarı (TL) 

Adres ve Telefon

Tarımsal Desteklemelerden Yasaklı Olup Olmadığı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel Toplam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Damızlık Koç/Tekeler doğuran anaç hayvan sayısına dahil edilir.

 

 

Hazırlayan                                                                                                                           Onaylayan

 

 

Ek-27

                                                                                                                                                                                                                                                          

HALK ELİNDE HAYVAN  ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ KAPSAMINDA ANADOLU MANDASI YETİŞTİRİCİLERİ DESTEKLEME HAKEDİŞ FORMU

İli:                          

İlçesi:                            

Birlik IBAN No:

Irkı: ANADOLU MANDASI

Sıra No

Adı Soyadı

T.C. Kimlik No

Projede Kayıtlı Hayvan Sayısı (Baş)

Anaç Manda İneği Sayısı (Baş)

Anaç Manda İneği Destek Tutarı A*650TL

Manda Boğası Sayısı (Baş)

Manda Boğası Destek Tutarı B*650

Damızlığa Ayrılan Manda Yavrusu

Damızlığa Ayrılan Manda Yavrusu  C*100

Toplam    A+B+CDestek Tutarı (TL)

Tarımsal Desteklemelerden Yasaklı Olup Olmadığı

A

B

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayfa Toplamı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Genel Toplam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazırlayan                                                                                            Onaylayan

 


                                                               Ek- 28

 

                                  

 

…………............   YAPAĞI VE TİFTİK KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINA

 

 

            Sahibi bulunduğum ………. baş Ankara keçisinden istihsal ettiğim tiftiği bölgemde alım yapan Yapağı ve Tiftik Kooperatifi Birliğine sattım. Tarımsal Destekleme Kararnamesi kapsamında verilecek tiftik desteğinin banka hesap numarama aktarılmasının gereğini arz ve talep ederim. 

 

 

 

  ... /…/ 2013

Adı ve Soyadı

       İmza

 

Adres                                      :

Telefon                                    :

T.C. Kimlik No                        :

T.C. Ziraat Bankası Hesap No  :

Müstahsil Belge Numarası        :

Satış Tarihi                               :

Ürün İstihsal Yılı                      :

Tiftik Çeşidi                              : Oğlak (...)       Anamal (…)     Tali (…)          

Satılan Miktar                           : (…….…)       (………….)     (……....)          Toplam (………..)

 


 

                                                               Ek- 29

 

                                  

 

…………............   İL /İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

            Sahibi bulunduğum ………. baş Ankara keçisinden istihsal ettiğim tiftiği bölgemde alım yapan Yapağı ve Tiftik Kooperatifi Birliğine sattım. Tarımsal Destekleme Kararnamesi kapsamında verilecek tiftik desteğinin banka hesap numarama aktarılmasının gereğini arz ve talep ederim. 

 

 

 

  ... /…/ 2013

Adı ve Soyadı

       İmza

 

Adres                                      :

Telefon                                    :

T.C. Kimlik No                        :

T.C. Ziraat Bankası Hesap No  :

Müstahsil Belge Numarası        :

Satış Tarihi                               :

Ürün İstihsal Yılı                      :

Tiftik Çeşidi                              : Oğlak (...)       Anamal (…)     Tali (…)          

Satılan Miktar                           : (…….…)       (………….)     (……....)          Toplam (………..)