İdari Para Cezalarının Taksitlendirilmesi (Genelge 2009/2)

T.C.

BAġBAKANLIK

Gümrük MüsteĢarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.09.00. 172.02. ANKARA

Konu : 2008/5 sayılı Genelge GENELGE (2009/2)

İlgi : a) 04.02.2008 tarihli, 2008/5 sayılı Genelge.

b) 21.04.2008 tarihli, 2008/9 sayılı Genelge.

Devlet Bakanlığı ve BaĢbakan Yardımcılığı Makamından alınan 08/01/2009 tarihli ve 507 sayılı Onay ile, 4458 sayılı Gümrük Kanunundaki idari para cezalarının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17/3 üncü maddesi hükmüne göre ödeme süresi içindeki taksitlendirme taleplerinin, tutarına bakılmaksızın ilgili gümrük idarelerince değerlendirilip sonuçlandırılması uygun bulunmuştur. Bu itibarla, 2008/5 sayılı Genelgenin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"11. Para Cezalarının Taksitlendirilmesi 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17/3 üncü maddesi hükümlerinin 442 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğinde yapılan açıklamalarla birlikte taksitlendirme işlemleri aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır. a) Başvuru şekli ve süresi: 5326 sayılı Kanunun 17/3 üncü maddesine göre yapılacak taksitlendirme başvurusu, para cezası kararının tebliğini müteakip kanuni ödeme süresi içerisinde ve yazılı olarak para cezası kararı veren gümrük idaresine yapılacaktır. Başvuru dilekçesi ile birden fazla para cezası kararı için taksitlendirme talebinde bulunulması mümkün olup, bu gibi durumlarda dilekçede taksitlendirme talebine konu para cezası kararlarının tarih ve sayıları, tutarları ve tebliğ tarihleri ayrı ayrı belirtilecek; gerekli görülmesi halinde para cezası kararlarının ayrıntılarını da gösteren bir listenin dilekçeye eklenmesi sağlanacaktır.

b) Taksitlendirme Yetkisi: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17/3 üncü maddesi hükümlerine istinaden yapılan taksitlendirme başvurularının, tutarına bakılmaksızın tüm işlemleri, idari para cezası kararını veren gümrük idaresince değerlendirilip karara bağlanarak sonuçlandırılacaktır.

c) İnceleme ve karar: Taksitlendirme başvurusunu alan ilgili gümrük idaresince; baĢvurunun süresinde ve usulüne uygun yapılıp yapılmadığı incelenecek, gerekirse süresinde eksikliklerin tamamlattırılması sağlanacak, taksitlendirilmesi mümkün olmayan bir durumun bu incelemede ortaya çıkması halinde talebin usulüne uygun yapılmadığı veya talebin kabul edilmesinin mümkün olmadığı gerekçeli bir karar ile reddedilerek ilgiliye tebliğ edilecektir. Usulüne uygun olarak yapılan taksitlendirme taleplerinin 442 Seri No.lu Tahsilat Genel  Tebliğinin, D/5 maddesindeki Taksitlendirme Uygulaması hükümlerine uygun olarak yapıldığı anlaĢıldığında, değerlendirmeye alınabilmesi için kanuni ödeme süresi içinde birinci taksidin ödenmiĢ olması gerekmektedir. Taksitlendirme talebi kabul edildiğinde bir karar düzenlenerek talep edene tebliğ edilecektir. Kararda peĢin alınan birinci taksit ile gümrük idaresince belirlenen üç taksitin tutarları ve vadeleri açıkça belirtilecektir.

d) Diğer hususlar: Taksitlendirmeye iliĢkin kararın idarede kalan nüshası, idari para cezası ile ilgili diğer belgelerle birlikte muhafaza edilecektir. PeĢin ödeme indiriminin kısmi ödemelere uygulanması mümkün bulunmadığından, taksitlendirme iĢlemine tabi olan para cezalarında peĢin ödeme indirimi uygulanmayacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

M. Emin ZARARSIZ

MüsteĢar DAĞITIM:

Tüm Merkez ve TaĢra TeĢkilatına

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270667 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270667 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?