İdari/teknik personelin kullanılmıs ev esyası ithali (Genelge 2010/13)

BASBAKANLIK
Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü
 
 
Konu : İdari/teknik personelin kullanılmıs ev esyası ithali
GENELGE
(2010/13)
Bilindigi üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167/2 maddesinde; mütekabiliyet esasına göre ithal edilen diplomatik esyanın gümrük vergilerinden muaf olacagı, 60/5-b maddesinde ise, diplomatik muaflık ve ayrıcalıklardan yararlananların ancak kendi adlarına veya elçilik adına gelecek esya için karsılıklı olmak sartıyla misyon seflerinden veya muaflık hakkı tanınmıs heyet baskanlarınca gönderilen yazıların beyanname kabul edilerek esyanın gümrük islemlerinin bu yazılara dayanılarak yürütülecegi belirtilmistir.
Diger taraftan, "Diplomatik muafiyete tabi esyanın gümrük islemleri" baslıklı Gümrük
Yönetmeliginin 440 ncı maddesinin; 1 inci fıkrasında, diplomatik muafiyetten yararlanan;
a) Yabancı devlet baskanları ve aile fertleriyle refakatlerine memur olanların,
b) Diplomatik pasaportu haiz olmak kaydıyla resmi bir ziyaret veya görev ile Türkiye’ye gelen delegelerle, sivil ve askeri heyetlerin,
c) Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerinde ve konsolosluklarında
görevli misyon sefleri ile diplomasi memurları ve meslekten konsolosluk memurlarının,
ç) Milletlerarası resmi kurulusların Türkiye’de ikamet eden misyon seflerinin beraberlerinde gelen kisisel esya ve ev esyası ile, görevlerinin yapılmasıyla ilgili her türlü esya için, ilgililerinden hiç bir beyan aranılmayacagı ve bu esyanın muayene edilmeyecegi, 5 inci fıkrasında ise, bu kisilerin beraberlerinde gelmeyen esyası ile resmi görevlerin yapılması ile ilgili ve elçiliklerde kullanılacak esya ve elçilik binalarının insaatında kullanılmak üzere getirilecek malzeme için ilgili elçiliklerce tanzim ve Dısisleri Bakanlıgınca vize edilmis ‘Mektup’lar beyanname olarak kabul olunacagı, aksi takdirde bu esyanın gümrük islemleri gümrük beyannamesi ile yapılacagı, 3 üncü fıkrasında ise, yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerinde ve konsolosluklarında görevli idari ve teknik personelin, beraberlerinde getirecekleri esya için sözle yapacakları beyanlarıyla yetinilecegi,
6 ıncı fıkrasında ise, 3 üncü fıkrasında belirtilen kisilerin kendilerinden ayrı gelen esyası ile konsoloshanelerde resmi görevle ilgili ve buralarda kullanılmak üzere getirilecek esya ve konsoloshanelerin insaatında sarf edilecek malzemenin gümrük islemlerinin gümrük beyannamesi üzerinden yürütülecegi, hüküm altına alınmıstır.
Bu çerçevede, Gümrük Yönetmeliginin 438 ila 443 üncü maddelerinde belirtilen diplomatik muafiyetlere ait gümrük islemleri, halen 2001/1 sayılı Genelge eki "Türkiye'deki Diplomatik ve Konsolosluk Misyonları ile Mensuplarına Tanınan Gümrük Ayrıcalıklarına İliskin Yönerge" hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.
Söz konusu Genelgenin 18 inci maddesine göre, diplomatik üyelerin Türkiye'ye ilk
gelislerinde getirdikleri kisisel ve ev esyasının ithali, esyanın ayrıntılı listesinin eklendigi takrire (FORM A) istinaden gerçeklestirilmekte, Gümrük Yönetmeliginin 440/5 nci maddesine istinaden bu esya için ayrıca gümrük beyannamesi aranılmamaktadır.
Diger taraftan, aynı Genelgenin 23 üncü maddesinde ise, diplomatik ve konsolosluk
misyonlarının idari ve teknik personelinin kisisel ve ev esyası, Türkiye'de göreve
baslamalarından sonra, diplomatik misyon tarafından düzenlenen garanti mektubuna
(FORM C1) istinaden, Gümrük Yönetmeliginin 440/6 ncı maddesi uyarınca gümrük
beyannamesi düzenlenerek ithal edilebilmektedir. Diger bir deyisle, söz konusu esya kisinin görev süresine baglı olarak Türkiye'de geçici olarak bulundugundan, esyanın ithalinde geçiçi ithalat beyannamesi kullanılmakta, FORM C1 belgesi ise esyanın vergileri için teminat hükmünde olmaktadır.
Bununla beraber, kullanılmıs ev esyasının geçici ithalini düzenleyen 14/5/2009 tarih ve 2009/61 sayılı Genelge, 23/11/2009 tarih ve 2009/113 sayılı Genelge ile yürürlükten kalktıgından, Müstesarlıgımıza intikal eden olaylardan, yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinde ve Konsolosluklarında görevli idari ve teknik personele ait kullanılmıs ev esyasının geçici ithalatına iliskin gümrük islemlerinde tereddütler yasandıgı anlasılmaktadır.
Bu çerçevede, 2001/1 sayılı Genelge eki Yönergenin 23 üncü maddesi ve Gümrük
Yönetmeliginin 440/6 ncı maddesi çerçevesinde, diplomatik ve konsolosluk misyonlarının idari ve teknik personelinin kendilerinden ayrı gelen kisisel ve ev esyasının ithalinde, geçici ithalat beyannamesi ve FORM C1 belgesi kullanılması uygulamasına devam edilecektir.
Bilgi ve geregini arz/ rica ederim
S. Umman HAMİDOGULLARI
Müstesar a.
Genel Müdür V.
DAGITIM:
Merkez ve Tasra Teskilatına

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16909645 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16909645 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?