İhale İşlemleri (2011/3) - (Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü)

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel  Müdürlüğü

Sayı   : B.02.1.GÜM.0.10.04.01-10.06-                                                      /     /2011         

Konu : İhale işlemleri.  

GENELGE

2011/3

 

                 4458 sayılı Gümrük Kanununun 178 inci maddesine göre 7/10/2009 tarihinde yürürlüğe giren Tasfiye Yönetmeliği ve 12/11/2010 tarihinde yürürlüğe giren Tasfiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca, ilgili gümrük idaresince tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenerek işletme şube müdürlüklerine intikal eden eşyanın ihalesine ait işlemler ve düzenlenecek belgeler bu Genelgede belirtilmiştir.

                  Bu Genelgede geçen;

                  a) Alıcı: Üzerine ihale kalan istekliyi,

                  b) Genel Müdürlük: Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

                  c) İstekli: İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişi veya kişileri,

                  d) İhale bedeli: Eşyanın ihalede bulduğu bedeli,

                 e) Satış bedeli: İhale yoluyla satılan eşyanın ihale bedelinden, diğer yollarla yapılan tasfiyede ise tasfiye idaresince tespit edilen bedelden, yürürlükteki mevzuat uyarınca ayrılması gereken vergi ve diğer yükümlülüklerin ayrılmasından sonra kalan tutarı

                  f) Yönetmelik: Tasfiye Yönetmeliğini,

                  ifade eder.

                I - TASFİYE USULÜNÜN BELİRLENMESİNDE DÜZENLENECEK BELGELER

                 (1)  İşletme şube müdürlüğü, tespit ve tahakkuk belgesinin intikalini müteakip, eşyanın cins ve özelliğine göre tasfiye usulünü belirler.

                 (2) İhale yoluyla satışına karar verilen eşya, "İhalelik Eşya Satış Defteri"ne (EK-1) kaydedilir ve satış işlemlerine başlanır.

 

 

 

                II - EŞYANIN SATIŞA ESAS BEDELİNİN TESPİTİ VE GÜVENCE BEDELİ

 

                (1) Eşyanın satışa esas bedeli, Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre belirlenen gümrüklenmiş değeridir. Ancak, işletme şube müdürlüğüne gelen tespit ve tahakkuk belgesindeki eşyanın gümrüklenmiş değerine, özel tüketim vergisi (ÖTV) ve katma değer vergisi (KDV) gibi alınması gereken vergiler dahil edilmemişse, bu vergiler gümrüklenmiş değere dahil edilerek satışa esas bedel hesaplanır.

                (2) ÖTV Kanununa göre maktu (alkol derecesi, kilogram, litre, metre, metreküp, kilokalori gibi birimler esas alınarak belirlenmiş olan tutar) olarak alınması gereken ÖTV ve bunun KDV’si gümrüklenmiş değere dahil edilmez. Bu vergiler, ihale bedeli ile birlikte alıcıdan ayrıca tahsil edilir. Bu durum şartname eki listenin özel hükümler bölümünde belirtilir. Ayrıca, satış anında isteklilere bu konuda bilgi verilerek tekliflerinin buna göre verilmesi istenir. Diğer taraftan, CIF bedel ile gümrük vergi, resim ve benzeri bedeller toplamı üzerinden alınması gereken KDV ve benzeri oransal vergiler hesaplanarak gümrüklenmiş değere dahil edilir.

                (3) Gümrüklenmiş değere ÖTV ve KDV dahil edilerek satışa esas bedeli belirlenmiş eşyanın satışında, alıcıdan bu vergiler ayrıca alınmaz.

                (4) Yönetmeliğin 5/e maddesine göre ihale yoluyla yapılan birinci ve ikinci satışta teklif almayan veya yüzde ellinin altında teklif alan ve satışı uygun görülmeyen eşyanın satışa esas bedelinin; eşyanın özelliği, durumu, piyasa şartları, satış kabiliyeti ve rayiç değeri de dikkate alınarak ikinci satıştan sonra satış komisyonunca değiştirilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu durumdaki eşyanın satışa esas bedelinin değiştirilmesinde "Eşyanın Satışa Esas Bedelinin Değiştirilmesine Dair Karar" (EK-2) kullanılır. Değiştirilen fiyat işletme bölge müdürünün onayı ile geçerli olur. Eşya bu bedel üzerinden Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendine göre en fazla üç defa daha satışa sunulur. Satışın gerçekleşmemesi halinde eşya diğer yollarla tasfiye edilir. Kaçak eşyanın diğer yollarla tasfiye edilmeden önce yeniden ihale yoluyla satışa sunulmasına  işletme bölge müdürü yetkilidir.

                (5) Bekletilmeyecek olanlar hariç kaçak eşyanın öncelikle ihale yoluyla tasfiyesi esas olmakla birlikte, perakende satış veya diğer yollarla tasfiyesi mümkün bulunmaktadır.

                (6) Yapılacak ihaleli satışlarda, isteklilerden eşyanın satışa esas bedelinin en az yüzde onu tutarında güvence alınır.

 

                III - İHALEYE HAZIRLIK İŞLEMLERİ

 

                (1) Satışa sunulan araç için "Araç Ayniyet Tutanağı" (EK-3/A), eşya için  "Eşya Ayniyet Tutanağı" (EK-3/B) ve eki liste düzenlenir. Araç Ayniyet Tutanağı her bir araç için, Eşya Ayniyet Tutanağı ise aynı satışta satışa sunulan ve aynı ambarda bulunan her bir eşya grubu için düzenlenir. Aracın son durumunu gösteren en az 4 cepheden fotoğrafı çekilir.

                (2) Yapılan inceleme ve tespitler sonucunda satışa sunulmasına engel bir durumu olmayan eşya için "Satış Listesi" (EK- 4) hazırlanır.

                (3) Resmi Gazetede yayımlanmak üzere Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen hususlara göre "Satış İlanı" (EK-5) hazırlanır.

                (4) Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca; "Sebze, meyve, dondurulmuş gıda ve hayvansal ürün gibi beklemeye tahammülü olmayan miadlı diğer eşya" çabuk bozulma ve telef olma tehlikesi taşıyan eşya olarak nitelendirilmiştir. Bu eşyanın satışı Resmi Gazetede ilan edilmez. Gümrük birimi ve satışı yapan şube müdürlüğünün ilan tahtasına herkesin görebileceği biçimde ihaleden en az bir gün önce asılır ve varsa mahalli araçlarla ve elektronik ortamda duyurulur.

                (5) Açık artırma usulüyle yapılan satışlarda "Satış Şartnameleri" (EK-6, 7) kullanılır. Satış şartnamelerinin basım ve dağıtımı Ankara İşletme Bölge Müdürlüğünce yapılır. Satış şartnamesi ve şartname eki liste, talepleri halinde isteklilere KDV dahil 10 TL bedel karşılığında verilir.

                (6) İşletme şube müdürlüğü, satışlarda rağbetin ve rekabetin artırılması maksadıyla, özellik arz eden hammadde, ara madde veya mamul madde gibi alıcısı belli kişi, grup ve sektörler olan eşyanın alıcılarının varsa dernek, oda, mesleki teşekkül v.s. kurum ve kuruluşlarından tespit edilenlere ihale tarihinden önce yazı ile ilan metnini gönderir.

                (7) Bu Genelge eki "Eşya Tanıtım Kartı" (EK-8/A) doldurulur. Satışa sunulan  eşyanın  üzerine veya uygun yerine, isteklilerin görebileceği şekilde görüşe ilk sunulduğu tarihte konulur. Araç satışlarında ise "Araç Tanıtım Kartı" (EK-8/B) doldurulur. Satışa sunulan  aracın  iç camına, isteklilerin görebileceği şekilde görüşe ilk sunulduğu tarihte konulur.

                (8) İhale yoluyla yapılacak satışların her biri için satış öncesinde "İhale İşlem Dosyası" hazırlanır. Bu dosyada yer alacak bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir:

                a) Tespit ve tahakkuk belgesi,

                b) Ayniyet tutanağı,

                c) Araç satışlarında, Türkiye'de tescil ve kaydı bulunan aracın trafik tescil kaydının kapatıldığına dair belge,

                ç) Gıda maddeleri ve diğer analiz gerektiren eşyanın analiz raporu,

                d) İhale izin onayı belgesi,

                e) İhale ilan metni,

                f) Satış listesi,

                g) Şartname,

                ğ) Araçlara ait fotoğraf veya fotoğrafa ait CD.

                (9) Sekizinci fıkraya göre hazırlanan ihale işlem dosyasına ihale sonrası işlemleri gösteren aşağıdaki belgeler ve varsa diğer belgeler eklenir.

                a) Resmi Gazetede yayımlanan ilan örneği veya Resmi Gazetede yayımlanmayanlar için ilan tutanağı,

                b) İhale salonuna giriş listesi örneği,

                c) İhale sırasında yaşanan ihtilafları gösteren tutanak,

                ç) İhaleye ilişkin sesli görüntü kaydını içeren kaset veya CD,

                d) Satış kağıdı,

                e) Adres beyanı,

                f) Vekaletname kartı ile işlem yapılmayan hallerde vekaletname veya yetki belgesinin aslı veya noterce onaylanmış örneği,

                g) Satış sonuç listesi,

                ğ) Teklif  sonuç  tablosu,

                h) Varsa teslim fişi veya bunun yerine geçen belge.

                (10) Sekizinci fıkraya göre hazırlanan ihale işlem dosyası incelenmek ve onaylanmak üzere işletme bölge müdürlüğüne gönderilir. Beş iş günü içinde inceleme tamamlanır. Mevzuata uygun olması halinde onaylanan ihale işlem dosyası, onayı takip eden iki iş günü içinde işletme şube müdürlüğüne gönderilir.

                (11) İşletme şube müdürlüğü, hazırladığı satış ilanını, ilan metninde belirtilen satış tarihinden en az 5 gün önce Resmi Gazetede yayımlanmak üzere, Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne gönderir.

                   (12) Aynı zamanda, www.gumruk.gov.tr veya www.tasis.gov.tr internet adresinde yayımlanmak üzere ilan ve satış listesinin birer örneği, araçlar için çekilmiş fotoğraflara ait CD, Genel Müdürlüğümüze iadeli taahhütlü posta ile gönderilir. Ayrıca, tasistas@gumruk.gov.tr ve tasisbim@gumruk.gov.tr elektronik posta adresine de gönderilir.

                (13) Satış tarihinden önce bu Genelgenin III. Maddesinin dördüncü fıkrasına göre Resmi Gazetede yayımlanmaması gereken eşyanın satış ilanı için de onikinci fıkraya göre işlem yapılır.

 

                IV - İHALE VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARI VE DÜZENLENECEK BELGELER

               

                (1) Komisyonların oluşturulması aşağıda gösterilmiştir:

                a) İşletme bölge müdürü, biri başkan olmak üzere en az üç ve tek sayıda kişiden oluşan ihale ve değerlendirme komisyonunu görevlendirir. Ayrıca yedek üyeler de belirlenir. İhale komisyonu başkanının en az şef düzeyinde, değerlendirme komisyonu başkanının en az şube müdürü düzeyinde olması gerekir.

                b) İhale ve değerlendirme komisyonları aynı üyelerden teşekkül edebilir.

                c) Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.

                (2) Komisyonların çalışma usul ve esasları aşağıda gösterilmiştir:

                a) Komisyonlar eksiksiz olarak toplanır ve çoğunlukla karar alır. Kararda çekimser kalınamaz. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

                b) Komisyonlarca düzenlenen tutanaklara, komisyon üyelerinin adı, soyadı ve görev ünvanı yazılır ve imzalanır.

                c) İhale komisyonu, ihale esnasında gerekçesini belirtmek suretiyle satışı yapıp yapmamakta serbesttir ve kararı kesindir.

                ç)  İhale komisyonu, satılan eşya için üç nüsha "Satış Kağıdı" (EK-9) düzenler. Aynı zamanda komisyon kararı yerine geçen bu kağıdı, komisyon üyeleri ile alıcı ve varsa satıştan son çekilen istekli  imzalar. Satış kağıdının bir nüshasını alıcıya verir.

                d) Değerlendirme komisyonu, ihaleye katılan isteklilerden en yüksek teklifi verenin teklifini, kabulü veya reddi yönünde karar verir. Komisyon verilen teklifin değerlendirmesini, eşyanın özelliği, durumu, piyasa şartları, satış kabiliyeti ve rayiç değeri gibi hususları dikkate alarak yapar. "Değerlendirme Komisyonu Kararı"nı (EK-10) üç nüsha düzenler. Verilen karar işletme bölge müdürünün onayı ile kesinleşir. Eşyanın mevcut durumunu yansıtacak gözlem ve tespitleri tutanakta ayrıntılı olarak belirtir ve bu karara ekler. Söz konusu tutanağı da  komisyon başkan ve üyeleri imzalar.

                V - İHALE SALONUNA GİRİŞTE ALICILARDAN İSTENİLECEK VE İADE EDİLECEK BELGELER

                (1) İhale salonuna girişte, isteklilerden fotoğraflı T.C. kimlik numarasını gösterir kimlik belgesi görevli tarafından alınarak "İhale Salonu Giriş Listesi"ne (EK-11) kaydı yapılır. İmzası alınır ve sıra numarası taşıyan "Giriş Kartı" (EK-12) verilir.

                (2) İhaleye girişte isteklilerin güvence alındı belgesi işletme görevlisi tarafından kontrol edilir. Güvence alındı belgesi olmayan veya göstermeyen istekliler ihale salonuna alınmaz.

                (3) Açık artırmada istekliler, tekliflerini kendilerine verilen giriş kartını göstererek verir.

                (4) İhale salonundan ayrılmak isteyen istekli "Giriş Kartı"nı görevliye teslim eder ve verdiği kimlik belgesini teslim  alır.

                (5) Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü ve beşinci fıkrasına girenler ve 14 üncü maddesine göre ihaleye katılamayacak olanlar ihale salonuna alınmaz.

                (6) Güvencenin alıcıya iade edilmesi gereken durumlarda, güvence alındı belgesi aslının arka sayfasına "Güvencenin İade Edilmesinde Sakınca Yoktur" ibaresi yazılır. Satış komisyonu başkanı veya işletme şube müdürü imzalayarak alıcıya geri verir.

                (7) İhaleye vekaleten katılımın olması halinde; gerçek kişiler için noterce düzenlenmiş vekaletname aslı veya noterce onaylanmış örneği, tüzel kişiler için kanuni temsilci olduğuna dair noterce düzenlenmiş imza sirküleri veya noterce onaylanmış örneği, bunların tayin ettikleri vekillerin ise vekaletname aslı veya bunun noterce onaylanmış örneği ihale salonu girişinde işletme görevlisi tarafından kontrol edilir. Bu belgeleri olmayan veya ibraz etmeyen istekliler ihale salonuna alınmaz. Üzerine ihale kalan vekil veya kanuni temsilciden (Son çekilen vekil veya kanuni temsilci ise bunlardan)  bu belgeler alınır.  Ancak, vekil veya kanuni temsilcinin talebi halinde bu belgeler bir defaya mahsus olmak üzere ihaleyi yapan işletme şube müdürlüklerince alınarak dosyalanır. Aynı zamanda, "Vekaletname Kayıt Defteri"ne (EK-13/A) kaydedilir ve vekaletname kayıt defteri sırasını belirten "Vekaletname Kartı" (EK-13/B) ilgiliye verilir. İhale salonuna giriş sırasında, ibraz edilen vekaletname kartındaki bilgilere göre işletme görevlisince vekaletname kayıt defterinden temsil yetkisinin varlığı kontrol edilir.

                Vekaletten veya temsilden azledilenlere ilişkin azil yazısının İşletme Şube Müdürlüğüne intikalini mütekip vekaletname kayıt defterinin "Açıklama" sütununa bu husus yazılarak vekaletnamenin üzerine vekaletten azil yazısının tarih ve numarası yazılır.

                (8) Üzerine ihale kalan alıcıdan ve varsa son çekilenden, ihaleye vekaleten katılınmış ise vekilden ikametgah veya işyeri merkezi adresi için "Adres Beyanı" (EK-14) alınır. Alınan bu beyan haricinde alıcıdan veya vekilden adres beyanı için başka bir belge talep edilmez. Ancak, ikametgah veya işyeri merkezi adresini içeren yetkili birimlerden alınmış belgenin verilmesi ve bu belgenin komisyona sunulması halinde, verilen bu belge beyan olarak kabul edilir.

                (9) Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü ve beşinci fıkrasına girenler ve ihaleden yasaklı bulunanlar, başkası adına veya kendi adlarına asaleten veya vekaleten ihalelere katılamayacaklarından ihale salonuna alınmazlar. Durumlarının ihale salonunda tespiti halinde belgeleri kendilerine iade edilir ve ihale salonundan çıkartılır.

                VI - İHALELİ SATIŞLARDA TAKSİTLENDİRME YAPILMASI

                (1) Eşyanın satış bedelinin 10.000 TL ve üzerinde olması halinde işletme şube müdürlüğünce taksitlendirme yapılabilir. Taksitlendirmenin yapılmasında; talebin yazılı yapılması ve Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre güvence gösterilmesi gerekir.

         (2) Taksitlendirme alıcının talebine göre on iki ayı geçmemek üzere yapılabilir.

                (3) Taksitlendirmede 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tecil faizi alınır.

                (4) Vergi, resim, harç ve diğer giderlerde taksitlendirme yapılmaz.

                (5) Taksitlendirme yapılacak bedel ile alınacak tecil faizi oranı şartname eki listenin özel hükümler bölümünde gösterilir.

                (6) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yapılan satışlarda    taksitlendirme yapılmaz.

 

 

 

                VII - İHALE SALONUNDA YAPILACAK İŞLEMLER

                (1) Satış işlemlerini satış komisyonu yürütür.

                (2) Satış komisyonu başkanı,  satışa başlamadan önce, satışa ilişkin genel bilgiler ile o satış için getirilen özel düzenlemeler hakkında ihaleye katılanlara açıklama yapar. 

                (3) Satış komisyonu, satış ilanında belirtilen gün ve saatte Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre satış işlemlerine başlar.

                (4) Satışlarda, satışın başlangıcından bitimine kadar kesintisiz sesli ve görüntülü video çekimi yapılır. Satış anında Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca herhangi bir ihtilaf yaşanmışsa, bu husus ayrıntılı olarak tutanağa bağlanır. Varsa düzenlenen tutanak ile çekilen video kaydına ait kaset veya CD'nin bir örneği yedi gün içinde işletme bölge müdürlüğüne gönderilir.

                (5) Satış komisyonu, artırma üzerinde kaldığı halde satış kağıdını imzalamaktan imtina eden, güvence tutarı yeterli olmadığı halde pey süren, satış anında damga vergisini ödemeyen isteklinin güvencesi döner sermayeye gelir kaydedilmek üzere işlem yapar ve istekliyi ihale salonundan çıkartır. Varsa son çekilenin verdiği teklif üzerinden satışa devam eder. Artırma olmaması halinde son çekilen istekliye satışı yapar. Son çekilenin de yukarıda belirtilen kapsama girmesi halinde, satış komisyonu güvencesi döner sermayeye gelir kaydedilmek üzere işlem yapar ve o eşyaya ait satışı iptal eder.

                VIII - İHALEDEN SONRA YAPILACAK İŞLEMLER VE DÜZENLENECEK BELGELER

                (1) İşletme şube müdürlüğü, ihalenin sona erdiği gün düzenleyeceği "Sonuç Listesi"ni (EK-15) tasistas@gumruk.gov.tr e-posta adresine gönderir.

                (2) İhale sonucunda satışı gerçekleşmeyip teklif alan eşya hakkında bu Genelgenin IV maddesi gereğince değerlendirme komisyonunun karar vermesi ve onaylanmasını müteakip, işletme şube müdürlüğü, teklife kalan eşya için "Teklif Sonuç Tablosu"nu (EK-16) düzenler ve yukarıda belirtilen e-posta adresine gönderir.

                (3) İhale üzerinde kaldığı halde ihale bedelinin süresi içinde yatırılmaması halinde alıcının güvencesi döner sermayeye gelir kaydedilmektedir. Bir yıl içinde iki defa ihale bedelini ödemeyen alıcılar ile vekillerinin üç ay süresince tasfiye idaresince yapılan ihalelere alınmayacağı, tekrarı halinde ise Gümrük Müsteşarlığınca bir yıla kadar kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verileceği Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilmiştir. Bu sebeple;

                a) Yapılan ihalelerde, aynı alıcının farklı işletme şube müdürlüklerinde ihaleye katılarak ihale bedelini bir yıl içinde iki defa ödemediğinin diğer işletme şube müdürlüklerince bilinmesi ve takibi gerektiğinden, durumun tespitini izleyen iki gün içinde bilgiler "İhale Bedelini Ödemeyen Alıcılara Ait Defter"e (EK-17/A) işlenir. Aynı süre içinde tasistas@gumruk.gov.tr ve tasisbim@gumruk.gov.tr  e-posta adreslerine de gönderilir. Söz konusu defter uyarınca  3 ay süreyle tasfiye idaresince yapılan ihalelere alınmayanlar ile tekrarı halinde Müsteşarlık tarafından 1 yıla kadar tüm kamu ihalelerine katılmaktan  yasaklananlar ve Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince 1 yıla kadar yasaklananlar Genel Müdürlüğümüzce "İhaleden 3 Ay ve 1 Yıl Süreyle Yasaklananlar Defteri"ne (EK-17/B) işlenir. Bu konudaki takip, Genel Müdürlüğün intranet adresinden yapılır.

                b) İhale bedelinin ödenmeme tarihi olarak, İhale bedelinin ödenmesi gereken en son günün esas alınması,  bir yıllık sürenin de  takvim yılı olarak dikkate alınması gerekmektedir.

                c) Bir yıl içinde iki defa ihale bedeli ödenmediğinden, üç ay süresince ihalelere alınmamasına rağmen, sonraki ihalelerde iki defa daha bu davranışını tekrarlayanlar hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca işlem yapılır.

                (4) Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına göre işlem yapılabilmesi için, 22/8/2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliği eki olan "İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı" (EK-18) anılan tebliğin "DÖRDÜNCÜ BÖLÜM" ünde yer alan hususlar dikkate alınarak, fiil ve davranışların tespit edildiği tarihi izleyen 10 gün içinde eksiksiz ve yanlışsız doldurulmak suretiyle, diğer bilgi ve belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir.

                (5) Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre işlem yapılabilmesini teminen, 4 üncü ihale bedelinin ödenmemesi halinde bu ihaleyi yapan  Şube Müdürlüğünce Kamu İhale Genel Tebliği eki olan "İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı (EK-18) doldurularak Genel Müdürlüğe gönderilir. Bu konudaki takip Genel Müdürlüğün intranet adresinden yapılır.

                (6) Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendine göre satışa esas bedelin yüzde yetmiş beşinin altında olan tekliflerde, Genelgenin IV. Maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendine göre değerlendirme komisyonu, kararını satış tarihini takip eden en geç 5 iş günü içinde verir ve bu karar,  işletme bölge müdürünün onayından sonra kesinleşir. İşletme bölge müdürü kararın bölge müdürlüğüne intikal etmesini müteakip 10 iş günü içinde işlemi onaylar veya reddeder.

                (7) Değerlendirme komisyon kararı ek ve dayanaklarıyla birlikte, işletme bölge müdürlüğüne seri şekilde (gerektiğinde APS, kurye veya kargo ile) karar  tarihini müteakip 3 gün içinde gönderilir.

                (8)  Onaylanan kararın bir nüshası işletme bölge müdürlüğünde kalır. Kararın diğer nüshası ve ekleri seri şekilde (gerektiğinde APS, kurye veya kargo ile) satışı yapan işletme şube müdürlüğüne onay tarihinden itibaren 3 gün içinde gönderilir.

                (9) Değerlendirme komisyonu kararları, işletme şube müdürlüklerince tutulan "Değerlendirme Komisyonu Kararı İzleme Defteri"nde (EK-19) her yıl itibariyle yeni karar numarası ve karar tarihi verilerek izlenir.

                IX - DİĞER HUSUSLAR

                (1) Satış, aşağıda belirtilen durumlarda tamamlanmış sayılır:

                 a) En yüksek teklifin satışa esas bedelin yüzde yetmiş beş ve üzerinde olması durumunda, şartnamenin ve satış kağıdının satış yerinde alıcı tarafından imzalanmasıyla,

                b) En yüksek teklifin satışa esas bedelin yüzde yetmiş beşinin altında olması durumunda teklife ait onayın alıcıya tebliğ edilmesiyle,

                 c) Şartnamenin 11 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen durumda, satıştan son çekilenin satış kağıdını ve şartnameyi imzalamasıyla.

                (2) İhale işlemlerinde, Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre ek süre vermeye işletme şube müdürlüğü yetkilidir.

                (3) İhale bedelinin yatırılmasına yönelik verilecek ek sürede, verilen ek sürenin her günü için 6183 sayılı Kanuna göre tecil faizi alınır. Eşyanın teslim alınarak götürülmesinde verilen ek sürede günlük faiz alınmaz. Ancak, verilen ek süre kadar ardiye ve diğer hizmetler karşılığı ücret alıcıdan ayrıca alınır.

                (4) İhale bedelinin süresi içinde yatırılmasına rağmen, alıcısı tarafından süresi içerisinde teslim alınmayan eşya; varsa satıştan son çekilene Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre teklif edilir. Yapılan tebligata süresi içinde cevap verilmemesi veya süresi içinde teklif edilen bedelin ödenmemesi veya satıştan son çekilenin olmaması halinde eşya, alıcı nam ve hesabına pazarlıkla satılır. Satış komisyonunun düzenlediği "Komisyon Kararı"nın (EK-20) bölge müdürünce onaylanması halinde, alıcıya satış yapılır.

                (5) İhale yoluyla yapılacak satışlarda, alıcıların sürecekleri pey miktarını, eşyanın satışa esas bedeli 1.000 TL'den fazla satışlar için 50 TL’den az olmamak üzere satış komisyonu belirler. Ancak, satışa esas bedeli 1.000 TL'nin altında olan eşyada daha düşük pey miktarı belirlenebilir. Görevlendirilen tellal isteklilerin vereceği teklifleri bu peye göre takip eder ve uygulatır.

                (6) Sayı, ağırlık, uzunluk ve hacim esası üzerinden yapılan satışlarda, eşyanın tesliminde eksiklik görülürse eksikliklerin bedeli iade edilir, fazlalık görülürse fazlalıkların bedeli tahsil edilir. Ancak, fazlalık oranının yüzde otuzu geçmesi halinde, teslimat ihale edilen miktar kadar yapılır. Eksiklik oranının yüzde otuzu geçmesi halinde Alıcı’nın talebi halinde ihale iptal edilerek satış bedeli iade edilir. Tahsil edilmiş olan vergilerin red ve iadesi ise vergi mevzuatı çerçevesinde yapılır.

                (7) Satış öncesi satış dışı bırakılan eşyanın satış dışı bırakılma sebebine ilişkin bilgi ve belgeler aynı gün Genel Müdürlüğe bildirilir.

                (8) Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkrasına girenler ile 14 üncü maddesine göre ihaleye katılamayacak olanlar idarece yapılan ihalelere ilişkin, eşyanın görülmesi de dahil hiç bir işlem yapamaz ve eylemde bulunamazlar.

                (9) İhalelerde rekabetin ve katılımın artırılmasını sağlamak amacıyla işletme bölge müdürlüklerinin koordinesinde tüm işletme şube müdürlüklerince yapılacak ihaleler mümkün olduğu kadar aynı tarihlerde yapılmayacaktır. İşletme bölge müdürlüklerince Ocak ayından başlamak üzere üçer aylık satış programı yapılarak her 3 aylık dönemin başlangıcından en az 20 gün önce Genel Müdürlüğe bildirilecektir.

                (10) Satışın tamamlanmasını müteakip, eşyanın özelliği, niteliği ve diğer nedenlerden dolayı eşyanın satışa sunulmasına engel bir durumun ortaya çıkması nedeniyle satışın iptalinin gerekmesi halinde, buna dair bilgileri ihtiva eden belgeleri işletme bölge müdürlüğü görüşüyle birlikte genel müdürlüğe gönderir. Alınacak cevaba göre işlem yapılır.               

                (11) 09/11/2009 tarihli ve 2009/2 sayılı Genel Müdürlük Genelgesinde belirtilen "satış bedeli" ifadeleri "ihale bedeli" olarak değiştirilmiştir.

                (12) 28/10/2009 tarihli ve 2009/1 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

                Bilgileriyle gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

                                                              Müşteşar                                                Ziya ALTUNYALDIZ                                                                                                                                                                                                            Müsteşar          

EKLER :        

1-      EK-1 İHALELİK EŞYA SATIŞ DEFTERİ

2-      EK-2.SATIŞ BEDELİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

3-      EK-3-A  ARAÇ AYNİYET UYGUNLUK TUTANAĞI

4-      EK-3-B EŞYA AYNİYET UYGUNLUK TUTANAĞI

5-      EK-4 SATIŞ LİSTESİ

6-      EK-5 SATIŞ İLANI

7-      EK-6 AÇIKARTIRMALI SATIŞ ŞARTNAMESİ

8-      EK-7 5607 AÇIKARTIRMALI SATIŞ ŞARTNAMESİ

9-      EK-8-A EŞYA TANITIM KARTI

10-  EK-8-B ARAÇ TANITIM KARTI

11-  EK-9 SATIŞ KAĞIDI

12-  EK-10 DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU

13-  EK-11 İHALE SALONU GİRİŞ LİSTESİ

14-  EK-12 GİRİŞ KARTI

15-  EK-13-A VEKALETNAME KAYIT DEFTERİ

16-  EK-13-B VEKALETNAME  KARTI

17-  EK-14 ADRES BEYANI

18-  EK-15 SATIŞ SONUCU

19-  EK-16 İHALELİ SATIŞ SONUÇ TABLOSU

20-  EK-17-A SATIŞ BEDELİNİ ÖDEMEYENLER

21-  EK-17-B İHALEDEN ÜÇ AY VE BİR YIL SÜRE İLE YASAKLANANLARA AİT DEFTER

22-  EK-18 İHALEDEN MEN

23-  EK-19 DEGERLENDİRME İZLEME DEFTERİ

24-  EK-20 PAZARLIK USULÜ KOMİSYON KARAR

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16286019 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16286019 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?