İhracat 2007/10 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme

İhracat 2007/10 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 

 

 

(7/9/2007 tarihli ve 26636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)  

             MADDE 1 - (1) 1/4/2007 tarihli ve 26480 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İhracat 2007/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğin 9 uncu maddesinin (3), (4) ve (5) numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "(3) Birinci fıkrada belirtilen kayıtlar, bu fıkrada öngörülen süreler içerisinde Müsteşarlık web sayfasından elektronik ortama aktarılsa dahi, belge kapsamında ithali öngörülen eşyanın miktar ve/veya değerinde bir aşım olması halinde, bu aşımdan belge sahibi firma sorumludur. Bu kapsamda bir miktar aşımı olması halinde, bu aşım revize işlemine konu edilemez.

             (4) Bu Tebliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde eşyanın tesliminden sonra yapılacak bir düzeltme sonucunda belge kapsamında ithali öngörülen eşyanın miktar ve/veya değerinde bir aşım olması halinde, bu aşımdan belge sahibi firma sorumludur. Bu kapsamda bir miktar aşımı olması halinde, bu aşım revize işlemine konu edilemez.

             (5) BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerinden, Müsteşarlık bilgi sistemine erişim sağlanmaksızın belge kapsamındaki ithalat ve ihracat işlemlerinin gerçekleştirildiği hallerde, ilgili ithalata ve ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinde yer alan bilgilerin (rejim kodu, muafiyet kodu, satır kodu, gümrük tarife istatistik pozisyonu vb.) ilgili dahilde işleme izin belgesine ilişkin bilgilerden farklı olmaması gerekir. Aksine bir durumun tespiti halinde, bu durumdan belge sahibi firma sorumludur. Bu kapsamda bir miktar aşımı olması halinde, bu aşım revize işlemine konu edilemez."

             MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16238889 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16238889 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?