İhracat : 2009/1 Sayılı İhracat 2007/2 Sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 26.01.2009-27125 Resmi Gazete
İHRACAT 2007/2 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN
İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT: 2009/1)
MADDE 1 – 1/4/2007 tarihli ve 26480 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İhracat 2007/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğin 9 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Belge kapsamındaki yurt içi alımlarda, belge orijinal nüshasının ithalat bölümüne gerekli düşümü yapılan alıma ilişkin fatura kayıtlarının, belge taahhüt kapatma müracaatına kadar Müsteşarlık web sayfasından elektronik ortama aktarılması gerekmektedir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrası yürürlükten kaldırılmış olup; takip eden fıkralar teselsül ettirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki Geçici 4 üncü madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 4 – Bu maddenin yürürlük tarihinden önce, belge kapsamında gerçekleştirilen yurt içi alımların 15 günlük süre içerisinde elektronik ortama aktarılmaması nedeniyle, 6 (altı) ay süreyle indirimli teminattan yararlandırılmayan firmaların dahilde işleme izin belgelerine (bu firmaların bir başka firmanın belgesinde yan sanayici olması da dahil), yurt içi alım fatura kayıtlarının kapatma müracaatına kadar Müsteşarlık web sayfasından elektronik ortama aktarılmış olması halinde, indirimli teminat uygulanır."
MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300834 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300834 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?