İhracat Beyannamelerinde Kıymet Araştırması

BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
                                                           
Sayı:    B.02.1.GÜM.0.06.00.18.                                                           ANKARA
Konu:
İhracat Beyannamelerinde Kıymet Araştırması                                      28.03.2007
541/997
 
 
GENELGE
2007/18
 
 
İLGİ: 16.06.2003 tarihli, 2003/11 sayılı Genelgemiz.
 
Müsteşarlığımıza intikal eden olaylardan, ihracat gümrük işlemlerinde kıymet araştırmasına ilişkin uyulması gereken esasları düzenleyen 16.06.2003 tarihli, 2003/11 sayılı Genelgemiz uyarınca gümrük idarelerince ihraç eşyasının gümrük kıymetinin araştırılması konusunda yapılan işlemler ile ilgili olarak sorunlar yaşandığı anlaşılmıştır.
 
Bu itibarla, ihracat gümrük işlemlerinde kıymet araştırmasına ilişkin olarak Devlet Bakanlığı Makamı’nın 23.03.2006 tarihli 2007/2 sayılı Olur’ları uyarınca aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir:
 
a) Kıymet araştırması, ihracata konu eşyanın beyan edilen kıymetinin kabul edilemeyecek ölçüde yüksek ya da düşük olması veya herhangi bir ihbarın olması veya adli mercilerin talebi halinde ve ihracatçı birliklerinden yapılacaktır. İhracatçı Birliklerinden yapılan kıymet araştırmaları sonucunda, eşyanın ihraç kıymetinin uygun olup olmadığının tespit edilememesi halinde diğer ilgili kuruluşlar nezdinde kıymet araştırmasına gidilecektir.
 
b)Kıymet araştırmasına gidilen hallerde, eşyanın tamamını temsil edecek miktar ve nitelikte numune alınacak; ancak ihracatın bütünlüğünü bozacak durumlarda numune alınmak yerine fotoğrafla belirleme yapılacak; ayrıca taahhütname alınmak suretiyle eşyanın bekletilmeksizin çıkışına izin verilerek kıymet araştırmasına ilişkin işlemler daha sonra yürütülecektir.
 
c) Beyan edilen kıymetin kabul edilemeyecek ölçüde düşük olmasına ilişkin durumlar dışında, toplam FOB fatura bedeli 25.000 ABD Dolarına kadar olan ihracat beyannameleri için kıymet araştırmasına gidilmemesi esas olacaktır.
 
d) Aynı şekilde toplam FOB fatura bedeli 25.000 ABD Dolarından fazla olmakla birlikte, beyannamede yer alan kalemlerden birinin veya birkaçının eşya bedelinin 5.000 ABD Dolarından az olması halinde, bu kalemlerde yer alan eşya için kıymet araştırmasına gidilmemesi esas olacaktır.
 
e)Toplam FOB fatura bedeli 100.000 ABD Dolarına kadar olan ve kıymet araştırmasına gidilen ihracat beyannamelerinin, kıymet araştırmasının sonucu beklenilmeksizin, ihracat gümrük işlemlerinin Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatına uygun şekilde sonuçlandırılmasını müteakip kapatılması esastır.
 
f) Toplam FOB fatura bedeli 100.000 ABD Dolarından yüksek olan ihracat beyannamelerinde kıymet araştırmasının sonucu alınmadıkça beyanname kapatılmayacaktır.
g) Yukarıda belirtilen işlemlerde aynı sevkiyat kapsamında ihraç edilecek eşya için birden fazla sayıda beyannamenin açılması halinde, beyanname bedellerinin toplamı kıymet araştırmasına esas alınacaktır.
 
h) Aynı eşyayı aynı gümrük idaresinden sürekli ve düzenli olarak ihraç eden beyan sahipleri için, bu Genelge tarihinden sonra yapılacak olan ilk kıymet araştırması eşyanın müteakip sevkiyatlarında da geçerli kabul edilecek ve ayrıca kıymet araştırmasına gidilmeyecektir.
 
i) Kıymet araştırmasına gidilen ihracat beyannameleri için ihracatçı birlikleri veya diğer ilgili kuruluşlar tarafından, ihraç eşyasının kıymetinin uygun olmadığının tespit edilerek bildirilmesi halinde, keyfiyet derhal ilgili vergi dairesine ve kambiyo müdürlüğüne bildirilecektir.
 
j) Yapılan kıymet araştırması sonucunda ihraç eşyasının beyan edilen kıymetinin kabul edilemeyecek ölçüde yüksek veya düşük olduğunun tespit edildiği hallerde konu 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 241/3-j ve Gümrük Yönetmeliği’nin 516/2. maddeleri çerçevesinde değerlendirilecek ve sonucuna göre usulsüzlük cezası uygulanmak veya 4926 sayılı Kanun çerçevesinde takibata geçilmek suretiyle işlem tesis edilecektir.
 
Bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle gümrük idarelerince başlatılmış, ancak henüz sonuçlandırılmamış ve ilgili ihracat beyannameleri kapatılmamış olan kıymet araştırmaları da bu Genelge kapsamında değerlendirilecektir.
 
İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
 
                                                                                                      
Müsteşar
 
 
 
 
 
DAĞITIM:
Merkez ve Taşra Teşkilatına
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285981 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285981 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?