İhracat Gümrük Beyannamelerinde Düzeltme (Genelge 2003/12)

BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
SAYI:      B.02.1.GÜM.0.06.00.18.549-2565                             
KONU:İhracat Gümrük Beyannamelerinde Düzeltme                                              16.06.2003                                                                 
 
GENELGE (2003/12)
 
 
Müsteşarlığımıza intikal eden olaylardan, bilgisayar sistemi bulunan gümrük idarelerinde ihracat beyannamelerinin tescil ve onay işlemlerinin tamamlanmasından veya fiili ihracatın gerçekleşmesinden sonra, beyan sahipleri tarafından beyannamede yer alan muhtelif bilgilerde düzeltme yapılması yönünde talepte bulunulduğu anlaşılmıştır.
 
Gümrük idarelerince beyannamede düzeltme yapılmasına ilişkin olarak uygulamada birliğin sağlanması ve ihracatçıların mağduriyetine neden olacak sonuçlarla karşılaşılmaması bakımından 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 150/4. maddesinin, Müsteşarlığımızın ihracatın daha kolay yapılmasını sağlayacak usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğuna ilişkin hükmü uyarınca, ihracat beyannamelerinde düzeltme yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirilmesinde Devlet Bakanlığı Makamı’nın 11.06.2003 tarihli 2003/7 sayılı Olur’ları uyarınca aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir:
 
1. İhracat beyannamesinin tescil edilmesinden sonra, ancak gümrük idaresince onaylanmasından önce, BİLGE sisteminin düzeltilmesine izin vermediği eşyanın cins, nevi ve niteliği ile marka ve numaralarını gösteren 31 no.lu “Kapların ve Konteynerlerin Marka, Numara ve Cinsleri” başlıklı kutu, 33 no.lu “TGTC Pozisyon No” başlıklı kutu ve 37 no’lu “Rejim” başlıklı kutu dışında kalan beyanname alanları için yetkili kişilerce düzeltme talebinde bulunulması halinde, gümrük onay memurunca “gümrük değişikliği” verilmek suretiyle bu talepler karşılanacaktır. Bu kapsamdaki düzeltme talepleri için yazılı başvuru aranmayacak, yetkili kişilerin şifahi talepleri üzerine gümrük onay memurunca “gümrük değişikliği” işlemi gerçekleştirilecektir.
 
Bu kapsamda yapılacak yapılan düzeltmelerde usulsüzlük cezası uygulanmayacaktır.
 
2. İhracat beyannamesinin gümrük idaresince onaylanmasından sonra ancak, fiili ihracat gerçekleşmeden önce düzeltme talebinde bulunulması halinde, beyanname ve ekli belgelerin karşılaştırılması sonucunda yanlış beyan edildiği açık şekilde anlaşılan bilgilerden birinin veya birden fazlasının düzeltilmesine izin verilebilecek ve bu talepler için Gümrük Yönetmeliği’nin 192. maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılacaktır. Bu madde kapsamına giren düzeltme talebinin karşılanabilmesi için, beyannameye ekli belgeler ile beyannamenin karşılaştırılması suretiyle yapılacak inceleme sonucunda, düzeltilmesi talep edilen bilginin yanlış yazıldığının açık şekilde anlaşılması gerekmektedir.
 
Gümrük Yönetmeliği’nin 192. maddesi kapsamında yapılan düzeltmelerde, Gümrük Yönetmeliği’nin 516/2. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, BİLGE sisteminde doldurulması zorunlu olan beyanname alanları için 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 241/1. maddesi uyarınca işlem yapılacak, BİLGE sisteminde doldurulması zorunlu olmayan beyanname alanları için usulsüzlük cezası uygulanmayacaktır.
 
Diğer taraftan, beyan edilen ihraç eşyasının tamamının ihraç edilememesi durumunda Gümrük Yönetmeliği’nin 516/1. maddesi hükmü çerçevesinde görevli memurlar tarafından fiilen ihraç edilen miktarın beyannameye kaydedildiği ve bu konuda Gümrük Yönetmeliği’nin 192. maddesi uyarınca işlem yapıldığı hallerde usulsüzlük cezası uygulanmayacaktır.
 
3. BİLGE sistemi kapsamında gerek veri giriş salonlarında gerekse de EDI yoluyla tescil edilerek gümrük idaresinin onayına sunulan ihracat beyannamelerinin düzeltilmesine yönelik taleplerde, firma tarafından BİLGE sistemine aktarılan bilgiler ile onaylanmak üzere gümrük idaresine sunulan beyanname bilgileri arasında farklılık olduğunun tespit edilmesi halinde hiçbir şekilde onay işlemi yapılmayacak ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 241. maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapıldıktan sonra BİLGE sistemindeki bilgilere uygun yeni bir beyanname ile işleme devam edilecektir.
 
Ancak, yapılan tescillerde, sistem üzerindeki bilgilerle beyannamenin kağıt nüshası üzerindeki bilgiler arasında,
 
b)                  22 no.lu “Döviz ve Toplam Fatura Bedeli”
c)                  33 no.luTGTC Pozisyon No
d)                  35 no.luBrüt Ağırlık (kg)”
e)                  38 no.luNet Ağırlık (kg)”
f)                    42 no.lu “Kalem Fiyatı
 
başlıklı beyanname alanlarında farklılık bulunması halinde durum ekli İhracat Beyannamesi Düzeltme/Farklılık Bildirim Formu ile olayın tespit edildiği tarihte Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne bildirilecek; alınacak talimata göre işlem yapılacaktır.
 
4. İhracat eşyasının transit işlemleri sırasında düzenlenen transit beyannamelerindeki düzeltme talepleri de 1., 2. ve 3. maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.
 
            5. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 63. maddesi hükümleri gereğince fiili ihracatın gerçekleşmesinden sonra “kapanmış” statüdeki beyannamede sistem üzerinde düzeltme yapılması mümkün bulunmamaktadır. 
 
Ancak, “kapanmış” statüdeki gümrük beyannameleri ile ilgili olarak, eşyanın cins, nevi ve niteliği ile marka ve numaralarını gösteren 31 no.lu “Kapların ve Konteynerlerin Marka, Numara ve Cinsleri” başlıklı kutu, 33 no.lu “TGTC Pozisyon No” başlıklı kutu ve 37 no’luRejim” başlıklı kutu dışında kalan beyanname alanları için, beyannameye ekli belgeler ile beyannamenin karşılaştırılması suretiyle yapılacak inceleme sonucunda düzeltilmesi talep edilen bilginin yanlış yazıldığının hiçbir tereddüde mahal vermeyecek şekilde anlaşılması halinde, beyannamenin bütün nüshaları üzerinde manuel olarak yapılan düzeltmeler için Gümrük Yönetmeliği’nin 127. maddesinin son fıkrasında belirlenen usul dairesinde işlem yapılacaktır. Ayrıca 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 241. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca usulsüzlük cezası uygulanarak BİLGE sisteminde kapanmış beyannameler ekranına gerekli açıklama yazılacaktır. Kapanmış beyannameler üzerinde düzeltme yapılması talebiyle hiçbir şekilde Hata Bildirim Formu gönderilmeyecektir.
 
            6. İhracat beyannameleri üzerinde fiili ihracat gerçekleştikten sonra 5. maddede belirtilen şekilde yapılan düzeltmelerin,
 
a)         22 no.lu “Döviz ve Toplam Fatura Bedeli”
b)                  35 no.luBrüt Ağırlık (kg)”
c)                  38 no.luNet Ağırlık (kg)”
d)                  42 no.lu “Kalem Fiyatı
 
başlıklı beyanname alanlarından biri veya daha fazlası ile ilgili olması halinde, düzeltmenin yapıldığı gün, ekli İhracat Beyannamesi Düzeltme/Farklılık Bildirim Formu ile Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne (İstatistik Şube Müdürlüğü) bildirimde bulunulacaktır.
 
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Sezai UÇARMAK
Gümrükler Genel Müdürü
 
 
 
 
        
 
 
EK: İhracat Beyannamesi Düzeltme/Farklılık Bildirim Formu

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285926 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285926 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?