İhracat ve Yolcu Beraberi Eşya (E-Fatura)

E-İHRACAT 7 Tax-free   faturalarının   e-fatura
olarak    düzenlemesinde    fatura iptali nasıl olacakr?
Tüm e-fatura uygulamalarında olduğu gibi Tax-free e-faturasında da iptal mekanizması yoktur. Satış
iadeleri ya da iptali gerektiren durumlarda gider pusula ile ürün geri alınacak, böylece muhasebe kayıtlarına hem halat hem de gider kay yalacaktır. Bununla birlikte lem karşılığında zenlenen e-Fatura hali hazırda GTB sistemlerine gönderilmiş olduğu için haksız iadelerin önüne geçmek için satıcı tarafından aracı kurum mutlaka bilgilendirilmelidir. Bilgilendirme yöntemi Bildirim yöntemi, Başkanlıkça www.efatura.gov.tr internet adresinde usul ve yöntemleri duyuruluncaya kadar aracı kurum ile mağaza arasında mail, sms, elektronik kayıt girişi vb. yöntemlerle serbestçe belirlenebilecektir. Başkanlık tarafından kelleflerin erişimine sunulacak uygulama ve servislerin hayata geçirilmesini teakip yalnızca bu yöntem(ler) kullalacaktır.
E-İHRACAT 8 Bedelsiz  ihracatlar  da  e-fatura
kapsamında mıdır?
Bedelsiz  ihracatta  da  mal  çıkışında  GÇB  zenlenip  zenlenmediğine  göre  ihracat  e-faturası
zenlenecek olup GÇB ekinde zenlenmediği müddetçe gönderici e-arşiv kullanıcısı ise e-arşiv fatura  değilse  kağıt  fatura  olarak  zenlemeye  devam  edecektir.  Bununla  birlikte  bedelsiz gönderilen mallar bir GÇB ile çıkacaksa fatura mutlaka e-Fatura olmak zorundadır. Bilindiği üzere, e-Fatura kapsamında bedelsiz faturalar düzenlenebilmektedir.
E-İHRACAT 9 Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB)- mikro ihracat da e-fatura kapsamında mıdır? Mikro ihracata ilişkin kesilecek faturalar gönderici e-arşiv kullanıcısı ise e-arşiv fatura , değilse
kağıt ortamında kesilmeye devam edilecektir. Gerek GTB‟nin gerek Başkanlığın bu konuda bir zenlemesi bulunmamakta olup, aksi belirtilmediği sürece matbu (kağıt/e-Arşiv) fatura zenlenmeye devam edilecektir.
E-İHRACAT 10 Yurt dışına nderilen mala ilkin yansıtma ve fiyat farkı faturaları da ihracat e-faturası olarak mı kesilmelidir? Bu faturalar da GÇB ekinde yollanıyorsa ve mal ihracı kapsamında değerlendiriliyorsa ihracat e-
fatura olarak kesilmelidir. Ancak hizmet ihracı kapsamında değerlendiriliyorsa ihracat e-fatura olarak zenlenmeyecek gönderici e-arşiv kullacısı ise e-arşiv fatura değilse kağıt fatura olarak zenlenecektir.
E-İHRACAT 11 İhracat veya tax-free faturası
düzenliyor olmak e-fatura kayıtlı kullanıcısı olma yükümlülüğü getirir mi?
İhracat veya tax- free  faturalarının e-fatura olarak zenlenip gönderilmesi yalnızca e-fatura kayıt
kullanıcısı olanlar için 1/7/2017 tarihinden itibaren zorunludur. E-fatura uygulamasına girme zorunluluk şartlarını taşımayan ihracat veya tax free fatura zenleyen mükellefler bu tarihten sonra da matbu (kağıt/e-Arşiv) fatura zenlenmeye devam edecektir.
E-İHRACAT 12 GTB üzerinden giden e-Faturalar Alıcı firma olan Serbest bölgedeki şirketin e-Fatura posta kutusuna düşecek mi ? Serbest bölgedeki e- fatura kayıtlı kullanıcısı olan alıcı firmaya faturanın teslimi nasıl
olacaktır ?
GÇB  ekinde  çıkan  bir  e-fatura  olduğu  için  fatura  gönderilirken  GTB'nin  vkn'si  seçilerek
gönderilmelidir. Böylece elektronik olarak zenlenen fatura GTB'nin posta kutusuna düşecektir.
e-Fatura  uygulama  kapsamında  lemin  sıhhati  için  e-Faturalar  yalnızca  bir  posta  kutusuna gönderilmektedir.
Serbest lgedeki alıcı e-fatura kullanıcısı ise faturanın XML hali elektronik bir kanaldan (mail vb.)
alıcıya ulaştırılmalıdır.
E-İHRACAT 13 Yabancılara Özel fatura düzenlenmesi de ihracat kapsamındaki e-fatura olarak mı düzenlenmelidir? Özel fatura zenlenmesi durumu sadece bavul ticareti uygulamasında vardır. Özel fatura diye
adlandırılan uygulama fatura ve GÇB‟nin tek belgede birleştirilmiş halidir. Belgenin hukuki yapısında bir değikliğe gidilmediği rece uygulama eskiden olduğu gibi işlemeye devam edecektir.
E-İHRACAT 14 Buyer Customer Party alanındaki firma ID'sini firmalar/mükellefler nereden elde edecekler? Bu ID hiç yoksa nasıl hareket edilecek? Kastedilen BuyerCustomerParty/Party/PartyLegalEntity/CompanyID ise kılavuzda şu şekilde
belirtilmtir; "Party/PartyLegalEntity/CompanyID: Malı satın alan kurumun ilgili ülkedeki vergi kayıt kodu" Bu alan zorunlu olarak belirlenmemiştir. Bilinmiyor ise bu alan boş geçilebilir. Yurtdışındaki firmanın firma ıd‟si, gönderilecek ülkenin mevzuatına göre bizdeki VKNye karşılık gelen numaradır.
E-İHRACAT 15 GTB'den gelen 23 haneli referans
numarası için bir web servis sunulabilir mi? Ya da GİB üzerinden sistem uygulama yanıtı olarak  kullanıcılara  iletilebilir mi?
Referans numarala sistem yatı içerisinde gelecek ay zamanda ihracat yapan mükellefler GTB
Portalına kendi kullanıcı adı ve şifrelerini girerek de bu sorgulamayı yapabilecektir
E-İHRACAT 16 İhracat faturalarını       kesip,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın portalına  gönderdiğimizde  intaç tarihini nasıl öğrenebileceğiz? İhracat faturalarında intaç tarihi ve Gümrük Beyanname numarası bilgisi olacak mı?
Gümrük İdaresi fiili ihraca tamamlanan eşyanın kabul uygulama yatı ile ilgilisine dönerken fiili
ihraç tarihi bilgisi de bu yatın içinde bulunacaktır.  Konuyla ilgili güncelleme efatura.gov.tr adresindeki 26.12.2016 tarihli duyuru ile kelleflere bildirilmtir.
E-İHRACAT 17 İhracatta      e-Fatura      kesmeye
başlayan  firma  01.07.2017 tarihine kadar kağıt fatura da kesebilir mi?
Evet, 01.07.2017 tarihine kadar kağıt fatura kesilebilir.
E-İHRACAT 18 İhracatçı     firma     Çelik     Boru
ihracatı   yapıyor.   Borular   açık yük olarak direk gemiye yükleniyor. İşin işleyişi gereği önceden teorik kilo üzerinden beyanname açmamız gerekiyor. Mesela 150 ton 70.000 mt boru, gemiye yükleme aşamasında bir takım etkenlerde dolayı (gemiye sığmaması, hasar görmesi, özgül ağırlık farkı vs.) 148 ton 69.000 mt olarak beyan edilmeden eksik yüklenmek zorunda kalıyor. Bu aşamada beyannamede gerçekleşen tonaj ve metre üzerinden redrese dediğimiz düzeltme yapılması gerekiyor. Eski     sistemde     aynı     fatura üzerinde  de  düzeltme  yapılıyor idi. Yeni sistemde bu işleyiş nasıl olacak?
Dökme akaryakıt veya bu tip durumlarda yalan redrese lemleri için yeni bir e-Fatura
zenlenmesi gerekmektedir. Mükellef beyannamenin açılışında kullandığı e-Faturayı red durumuna çekmek zorundadır. Ret işlemini istediği zaman yapabilir. Bu işlemler için kesilmesi gereken
redrese ceza ile ilgili olarak GTB ile görüşmeler devam etmektedir.
E-İHRACAT 19 23   Haneli ID  numarasının faturamızın görüntüsünde yer alma zorunluluğu var mı? Söz konusu referans numara e-Faturanın GTB sistemlerine iletilmesine teakip GTB tarafından
oluşturulduğu için e-Fatura üzerinde gösterimi mümkün değildir. Söz konusu numara B‟nin hazırlanma amasında 0886 belge kodu ile GÇBye aktarılacaktır.
E-İHRACAT 20 Uçak  yüklemelerinde  sistemden
gelen  ağırlık  yerine  ambar ağırlığı yazmak zorundayız. Bu durumda ihracat faturamızın da mutlaka beyanname kilosundan düzenlenecek dru mu?
Evet. GÇB bilgileri ile ilgili ihracat fatura bilgileri birbirini doğrulamalıdır. Aksi takdirde sistem
hata verecek olup GÇBnin tesciline izin vermeyecektir.
E-İHRACAT 21 Teslim şekli EXW olan bir faturada gümrük masrafı için küçük bir tutar ekleniyor. E- Faturada da bu bir sıkıntı yaratır mı? Hayır. Bu tür masraflar istenirse satır bazında kalem maliyetlerine eklenebileceği gibi fatura alt
toplamında  İndirim/Arttırım için kullanılan AllowanceCharge kısmına da yazılabilir.
E-İHRACAT 22 Eşyanın  bulunduğu kabın adedi zorunlu ve karşılaştıracak alan mıdır? Birkaç farklı ürün kalemi örneğin tek pakette gönderilecekse bu alan nasıl doldurulmalı? Bu alan her ne kadar GTB mevzua açısından zorunlu olsa da sahada uygulanmağı görülmüştür.
Bu nedenle yayınlanan yeni shematrona göre teknik olarak doldurulma zorunlu bir alan değildir.
E-İHRACAT 23 İhracatta e-Faturadaki ticari eşyanın tanımı ile beyannamedeki eşyanın ticari tanımı da birbiri ile karşılaştırılacak mı? Özellikle DİİB lemlerinde bu konu çok önemlidir. İhracat faturasına yazılan bilgilerle GÇB üzerinde yer alan bilgiler birbiriyle uyumlu olmalıdır.
E-İHRACAT 24 Pilot    olarak    uygulanan    yeni
uygulama  ile gümrüklerde tescil memuru incelemesi kaldırıldı, drudan muayene memuru beyannameyi kontrol etmektedir. Bu durumda e-Fatura düzeltmeleri nasıl yapılacak?
İhracat e-faturada yetki kime verilirse kontrol ve kabul/red yatı söz konusu yetkili tarafından
verilir. Bununla birlikte ihracat faturasını zenleyip gönderen ihracatçı da tescile kadar red mekanizmasını kendisi de tetikleyebilecektir. Tescil aşamasından sonra ret yetkisi sadece GTP personeline bıralmıştır.
E-İHRACAT 25 E-Fatura sisteminde 23 haneli bir
sayıdan  bahsediliyor  ancak bunun fark bir platformdan alınması gerektiği belirtilmiş, bu konu ile ilgili ayrın ne zaman bildirilecek hangi platform üzerinden firmalar bu 23 haneli sayıya ulaşabilecek?
Gümrük Ticaret Bakanlığının sunduğu portal üzerinden bu sayıya ulaşılabilecektir. Bunun için Bilge
sistemine girişte kullalan kullanıcı a ve parola bilgileri kullalacak olup, söz konusu numara ayrıca sistem yatı içinde de ihracat fatura zenleyen mükellefe bildirilmektedir.
E-İHRACAT 26 Zorunlu alanlar ile ilgili son yayınlanan kılavuzda bulunan İngilizce listelerin Türkçelerine ulaşmak mümkün mü? Söz konusu alanların kullamı e-Fatura lavuzlarında açıklanmış olup, alanların açıklamala
mükelleflerden ziyade yazılım geliştiricileri için önemli olup, onlar da bu bilgiye haizdir.
E-İHRACAT 27 Zorunlu alanda bulunan teslim
şekli yayımlanan tebliğde eski versiyonu olarak bulunuyor. Güncel INCOTERM 2010 listesi kullanılmamış. Örneğin, DAP~DDU olarak geçiyor. Düzeltilecek mi?
Listemizde hem DAP hem DDU bulunmaktadır
E-İHRACAT 28 Yurtdışına       kargo       şirketleri
aracılığı ile mal ndermekteyiz. Bunlara ilişkin faturalar e-Fatura mı olmalı?
Mikro  İhracat diye adlandırılan bu yöntemde GÇB yerine kargo firmalanda ETGB kullalmakta
olup, mevcut süreçte e-Faturanın konusuna girmemektedir. Bu nedenle bu kapsamda gerçekleştirilen ihracat işlemleri için matbu (Kağıt/e-arşiv) fatura zenlenmeye devam edilecektir.
E-İHRACAT 29 Faturaların  Türkçengilizce  iki
dilde olması şekilsel olarak kabul edilebilir mi? Sadece İngilizce olduğu durumlarda GİB ve GTB gerekli kontrol ve onayı yapabilecek mi?
İhracat faturaları ile sınır kalmak kay ile faturaların İngilizce veya farklı bir dilde zenlenmesi
mkündür. İstenmesi halinde e-Faturalarda yabancı dil ve Türkçe bir arada da kullalabilmektedir. Ancak eşyanın tamı ile ilgili bir karşılaştırma söz konusu olmayacaktır.
E-İHRACAT 30 İhracat e-Fatura sürecinde, konsinye süreci nasıl olacak? Mevcutta  “0”  bedelli  bir  fatura ile  GÇB  düzenlenir. Yurtdışındaki depoya mal sevk edilir sonra parçalı satışlarda gerçek fatura kesilir, GÇB düzenlenmez. Bu noktada hangi fatura ihracat faturası olacak? Sıfır “0” bedelli fatura mı, gerçek fatura mı? Konsinye ihracat kapsamında GÇB ekinde alınma gereken bir fatura var ise e-Fatura olacaktır.
Ancak satışı daha sonra gerçekleşeceği için satış yaldıkça zenlenecek olan faturalar e-Fatura
olmayacaktır.
E-İHRACAT 31 GTIB   numarası   k   karakter
olacak ve kontrolü hangi seviyede
olacakr?
GTİP NO zorunlu alandır ve noktasız 12 haneli olacak şekilde girilecektir.
E-İHRACAT 32 Tax-Free faturalar Gümrüğe uğradıktan  sonra  Tax-Free özelliği kazanmakta ve aracı şirketlere iletilmektedir. Bu faturalar  üzerinde pasaport/kimlik numarası gibi kişisel  veriler  mevcuttur. Gümrük   işlemleri   Kılavuzunun İlk   yayınlanan   taslağında   yer alan “satış mağazası ve aracı şirket arasında bir entegrasyon olmalı”   ibaresi   sebebi   ile  bazı aracı  şirketler  fatura  daha  GİB ya da GTB’ye ulaşmadan bu faturaları mükellef şirketlerinden istemektedirler. Bu durum kişisel verilerin korunması kanunu ile çelişmektedir. GİB’in böyle bir entegrasyonu zorunlu tutması söz konusu mudur? Bunun önüne geçilmesi için yapılacak / alınacak önlemler var mıdır? 26/12/2016 tarihinde yayınlana e-fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzunda;
“Fatura düzenleyen(mağaza) ile aracı kurumlar arasında  iptal/iade edilen ürünlere ait faturaların yetki verilmiş aracı kurumlar tarafından iadesinin yapılmasını engellemek ve haksız yere kdv iadesi yapılmasının önüne geçilmesini sağlamak bakımından; çevrimiçi ve gerçek zamanlı bir bağlantı bulunmalıdır. Bağlantı metodunun ve yönteminin seçimi aracı kurum ile mağaza arasında serbestçe belirlenebilecektir. “ açıklamalarına yer verilmiş olup entegrasyon ifadesi kılavuzdan çıkarılmış,
4/5/2017 tarihlinde yayınlanan söz konusu kılavuzun yeni versiyonunda(1.4) ise ;

“ Fatura düzenleyen(mağaza),   “iptal/iade edilen ürünlere ilişkin”   faturaların yetki verilmiş aracı kurumlar tarafından iadesinin yapılmasını engellemek ve haksız yere kdv iadesi yapılmasının önüne geçilmesini sağlamak bakımından, aracı kuruma bildirmelidir. Bildirim yöntemi, Başkanlıkça www.efatura.gov.tr  internet  adresinde usul  ve  yöntemleri  duyuruluncaya kadar aracı  kurum  ile mağaza arasında mail, sms, elektronik kayıt girişi vb. yöntemlerle serbestçe belirlenebilecektir. Başkanlık tarafından mükelleflerin erişimine sunulacak uygulama ve servislerin hayata geçirilmesini müteakip yalnızca bu yöntem(ler) kullanılacaktır.” İfadesiyle tam bir açıklık getirilmiştir
E-İHRACAT 33 Bazı       ihracat       faturalarında
örneğin 100 adetlik mal için 1 kalemlik fatura oluşturulmaktadır. Ancak beyanname tarafında gerek menşei (ithal ise) gerek parti farklılığından dolayı bu 100 adetlik  mal  beyannamede  3 kalem olarak belirtilebiliyor. Böyle bir duruma beyannamede 3 kalem olarak ründüğü in faturada da 3 kalem olarak belirtilmesi gerekir mi?
GÇB ile fatura birbirini doğrulamalıdır. Faturanın bir satırında ne görünüyorsa B‟de de ay
şekilde görünmelidir. Sistem e-Faturala satır bazında kontrol etmektedir.
E-İHRACAT 34 GÇB ile uyumlu olması açısından
fatura üzerinde yazılan GTİP 12 haneli olarak mı deklare edilmelidir?
Eğer ilk defa veya azi ihracat yalmıyor ise ürün GTİP numara biliniyor olmalıdır. Ancak azi
veya ilk defa ihracat yapılıyor ise ve bu konuda müşavir kullalmıyor ise gümrük idaresinden yardım talep edilerek aşılabilir. İhracatta GTİP önem arz etmektedir. Tam ve eksiksiz (noktasız 12 karakter) yazılması gerekir ve yanlış yazılır ise usulsüzlük ceza da alınabilir.
E-İHRACAT 35 Serbest bölgelerdeki firmalarının
yurt dışına ihracatları (Türkiye Dışı) e-Fatura kapsamına girecek mi?
Serbest lgedeki aracı da e-Faturaya kayıt ise hali hazırda e-Fatura zenlenmesi gerekir. Serbest
bölgeye yalacak ihracatlar da (Gümrük Çıkış Beyannamesine konu olmuş) e-Fatura ihracat beyannamesi ile beraber zenlenerek ibraz edilecek. Ama serbest bölgeden çıkış yapacak eşya için e-Fatura söz konusu değil. Çünkü serbest lgede ihracat beyannamesi söz konusu değil. Serbest bölgede zenlenen beyanname transit beyannamesidir.
E-İHRACAT 36 e-Fatura      (İhracat      Faturası)
gümrüklerde uygulanmaya başlanınca  Gümrük müşavirlerine bu  yetki  verilecek mi?
e-Fatura uygulaması ile gerekli mobilite sağlanabilir ve yazılımsal olarak müşavirlere mobil araçlar
da  dahil  olmak  üzere  e-Fatura  zenletilebilir.  Bunun  için  portal  yöntemi  dışında  bir  yöntem kullalması gerekmekte olup, gerekli destek yazılım firmalarınca sunulmaktadır.
E-İHRACAT 37 Faturalar      elektronik      sistem
üzerinde Gümrük onayına nderileceğinden bu sistem kapalı olduğu durumda acil çıkış yapılması için hangi önlem alınmalı?
Bu durum için kağıt fatura ile lem yalması GİB açısından mkündür. Gümrük açısından ise
GTB nin gümrükteki tüm işleyişi duracağından ve faturanın olup olmaması durumu değtirmeyeceğinden Gümrük açısından sorun olmayacaktır. Ancak mükellefler bu yönteme yalnızca istisnai durumlarda başvurma ve istendiğinde zaruret halini tevsik edebilmelidir. Aksi takdirde 213 Sayılı VUK hükümlerine göre cezai yaptırımlarla karşılaşılabilinecektir
E-İHRACAT 38 Gümrük    idareleri    kendilerine
onay için nderilen faturaları ne kadar sürede onaylanacak, gecikmeler yaşanabilir mi?
İhracat işlemleri kapsamında GİB‟e gönderilen e-Faturalar anında GTB sistemlerine iletilecek olup,
saniyeler içinde referans numarasını da eren sistem yatı mükellefe e-Fatura sistemi üzerinden iletilecektir. GÇB tescil işlemi tamamlandıktan ve ihraç edilen malların yurtdışı çıkış işlemleri tamamlandıktan sonra mükellefler GTB Portalı üzerinden manuel olarak kabul yatını (erisinde GÇB bilgisi ve intaç tarihini de barındırır) tetikleyeceklerdir. Sistemin otomatik olarak lemesi için GTB tarafında çalışmalar yalmaktadır.
E-İHRACAT 39 Geçm ayda lemi tamamlanmış GÇB’nin intaç tarihi sistemde (VEDOP),   lemi tamamlanmamış rünüyor ve intaç tarihi hala yok, bu durumda ne yapılması gerekir? Arızi işlemler, muayene lemleri, idari araştırmaya konu olm bir işlem diğer beyannamelerden
ay tutulup, onun kapanma işlemi yalmayacağı için intaç tarihi olmayacak. İntaç tarihi
olmayacağı için e-Faturayla ilişkilendirip bilginin dönmesi ne VEDOP‟a ne de faturayı zenleyene söz konusu olmayacaktır.
E-İHRACAT 40 e-Faturada      GTB      tarafından
faturaların reddedilmesi hangi maddelere re ayarlandı, her yanlışlıkta direk ret yanıtı mı gidiyor, yoksa sistem önden uyarıyor mu?
B‟nin hazırlanma aşamasında fatura ile GÇB arasında bir uyumsuzluk olması halinde sistem
B‟nin tesciline izin vermeyecektir. Ayca GTB kendi tarafla için gerekli kontrolleri yaptıktan sonra malın çıkışını uygun görmezse de red yatı gönderecektir.
E-İHRACAT 41 E-Fatura  kesilirken  VKN  girme
zorunluluğu var fakat yurtdışı alıcılarının VKNsi olmadığından bu lem nasıl yapılacakr?
AccountingCustomer Party alanına,  Gümrük ve Ticaret Bakanlığının bilgileri yazılmalı ,
BuyerCustomerParty alanına ise malı alan firmanın bilgileri yazılmalıdır. Konu ayrıntılı olarak e-
fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzunda anlatılmıştır.
E-İHRACAT 42 E-Fatura kesen ihracatçı firma Gümrük İdaresine e-Faturaları matbu olarak ibraz etmek mecburiyetinde midir? Hayır, zaten faturanın kendisi Gümrük Ticaret Bakanlığının elinde olacağından ayca çıktı
alınmasına gerek yoktur.
E-İHRACAT 43 İnşaat       üretimi       sektöründe
yükleme bitmeden tonajlar beli olmadığından yükleme tamamlandığında  tonaj  farkları için yeni e-Fatura düzenlenmesi gerekecektir. Bu durumda GÇB tarihi ile uyumlu olabilmesi için e-Fatura tarihi geriye dönük olabilecek mi? E-Faturaya istediğimiz tarihi verebilir miyiz?
e-Fatura sistemi içinde geriye dönük fatura düzenlenmesi önünde teknik bir engel yoktur. Ancak
kesilen faturanın üzerinde yazan tarihin çok önemi yoktur, e-Fatura görüntüleyicisi dahi e-Faturanın ne zaman oluşturulduğu, imzalandığı, gönderildiği, alıcısına teslim edildiği gibi bilgileri sunabiliyor. Bu nedenle mümkün mertebe faturaları süresinde düzenlemeye dikkat edilmelidir. Bununla birlikte GÇB‟nin tesciline kadar mükellefler GÇB‟ye yeni faturalar ekleyebileceklerdir.
E-İHRACAT 44 Geriye dönük e-Fatura kesilemediği takdirde gemi yüklemesi  akşam  saatlerinde  ya da hafta sonu biterse ilk iş günü yeni bir e-Fatura düzenlenebilecektir. Bu durumda gemi  beklemede  kalır.  Demoraj ve benzeri masraflar oluşur. bu tür durumlarda sorun yaşamamak ana müşavirlerin de kullanabileceği mobil e-Fatura
çözümlerinin tercih edilmesi sorunların önüne geçeceğinden portal yöntemi dışındaki yöntemlerin tercih edilmesi gerekmektedir. Gerek GİB gerek GTB sistemleri 7/24 çalışmaktadır.
E-İHRACAT 45 İhracat  faturalarındaki  zorunlu
alanları her mükellef sağlamıyor, örneğin otomobil ihracatında paket yok. Bu alanlardaki zorunluluk kalkacak mı? Ne düşünülüyor?
Yeni yayınlanan şematronda böyle bir zorunluluk yoktur.
E-İHRACAT 46 Mevcut   e-Fatura   entegrasyonu olan  bir  mükellef  sadece  Tax- Free  faturalar  için  özel entegratör  kullanıp  diğer faturalar için entegrasyon kullanabilir mi? Hayır, e-Fatura uygulama bir bütündür ve yalnızca bir yöntem ile uygulamadan
yararlalabilmektedir.
E-İHRACAT 47 İhracat faturaları kim tarafından
nasıl  reddedilecek,  tek  pencere
sisteminden mi?
Tescil öncesinde mükellef tarafından red mekanizması tetiklenebilir, tescil sonrasında ise Gümrük
Ticaret Bakanlığı tarandan reddedilecek. Tescil öncesi ret mekanizmasında, 23 haneli referans numarasını iki kaynaktan temin edebileceksiniz. Size gelen sistem yatı içeriğinden ya da Gümrük Ticaret Bakanlığının sunduğu portal üzerinden fatura numaraları veya tarih aralığından faturalarınızı ve referans numaralarınızı sorgulayabileceğiniz gibi reddedebileceksiniz.
E-İHRACAT 48 İhracat lemlerinde de e-İrsaliye
kullanılacak mı?
Hayır, henüz değil. İleride değerlendirilecek.
E-İHRACAT 49 E-Fatura  uygulamasında  ihracat
faturaları için 01.01.2017 tarihinden  itibaren  merkez olarak  geçiş  yapıp  şube  için  ise 01.07.2017     tarihinden  geçiş yapabilir miyiz?
Evet,  yalabilir.  Gümrük  çıkış  beyannamesin  ekine  ay  anda  bir  e-Fatura  bir  kağıt  fatura
koyabilirsiniz.  01.07.2017ye kadar bir  engel  yoktur.  E-Faturalar için  belge kodu  0886,  matbu
faturalar için 0100 eşleşerek Bye belge eklemesi yalacaktır.
E-İHRACAT 50 İhracat için e-Fatura kesildikten
sonra  vergi  iadesi  vade kapanışına istinaden geldiği in oradaki  entegrasyon  nasıl olacak?  Kabul  geldinde fatura tarihi vade tarihi mi olacak?
Kabul yatı fiili ihracat (intaç) gerçekleştiğinde dönecektir. Kabul yatının içinde fili ihracat tarihi
bilgisi yer alacaktır.
E-İHRACAT 51 İhracat faturalarının erik bilgileri sistemden toplu rapor olarak alınabilecek mi? KDV iade listelerini oluştururken bu raporlardan faydalanmak mümkün olabilir mi? Şu an için bu durum gündemde değildir. Ancak ilerleyen reçte sistemlerin entegre edilmesi
planlanmaktaadır.
E-İHRACAT 52 Yurtdışına fason  işçilik yapıyoruz. Maliye nezdinde hizmet ihracı sayılıyor. Bu tür hizmet ihracı e-Fatura olacak mı? Mal ihracatı kavramına dahil mi? Gümrük Beyannamesine konu edilecek mal ihracı faturala e-Fatura sistemine kayıt ihracatçılar
tarafından kullalacaktır. Faturada mal bedeli var ise bu kapsama girer ancak sadece hizmet bedelli bir fatura zenleniyor ise ve ay bir fatura ile gönderme imkanınız var ise e-Fatura zorunluluğu olmadan da gönderebilirsiniz
E-İHRACAT 53 İhracat  faturalarında GTİP numaralarının      da      yazılması zorunlu mu? Evet, zorunludur. Gerek e-Faturada gerek Bde olmazsa olmaz bilgi kabul edilmektedir.
E-İHRACAT 54 Sistemin içerisinde bazı ihracatlarımızı elektronik fatura yapabilir miyiz? Mevcut sistemimizi devam ettirerek bir kısım   ihracatımızı   30   Haziran
2017 tarihine kadar sistemimizi kurabilmek  için  e-Fatura yapabilir miyiz?
Evet, 01.07.2017 tarihine kadar bir kısım ihracatlarınızı e-Fatura olarak başlayabilir, bir kısım
faturalarınızı ise lemin zorluğu, gümrük müşavirini yetkilendiremediğiniz durum gibi pek çok sebeple kağıt fatura yapabilirsiniz. 01.07.2017 tarihi itibari ile gümrük beyannameli mal ihracı faturalarının tamamını e-Fatura olarak zenlemek zorundasınız.
E-İHRACAT 55 E-Fatura sadece kayıtlı kullanıcılar arasında veri akışını sağlamaktaydı yalnız ihracatta müşterilerimizin  böyle  bir durumu söz konusu değil, nasıl açıklayacağız? Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sanal olarak yurtdışındaki müşterinin ikinci alıcısı gibi tanımlanmıştır.
Yurtdışındaki müşterinin yanında Gümrük Ticaret bakanlığı alıcı olarak tanımlandığı için Gümrük Ticaret Bakanlığı kayıt kullanıcı pozisyonuna düşüyor. Bu kapsamda zenlenen e-Faturalar Yurtdışındaki müşteriye harici yollardan ulaştırılacaktır.
E-İHRACAT 56 Fatura   kesim   lemini   gümrük
müşavirlikleri mi gerçekleştirmeli yoksa üretici firmaların kendisi mi?
Kağıt faturada hali hazırda yapmakta olduğunuz bütün işlemleri e-Faturada da yapabilirsiniz.
Tamamen hukuki zleşmeler ve yetkilendirme seviyesi ile alaka olan bir işlem, nasıl ki muhasebe ve mali müşavirlik hizmetinde bir fatura kesiminde, defterin tutulmasında Serbest veya Yeminli
mali müşavirden hizmet koşullarınızı belirleyerek hizmet alıyorsanız gümrük müşavirinden de özel hukuk zleşmeleri ile ve sınırlı sizin belirleyeceğiniz ihracat faturala olmak üzere faydalandırabilirsiniz. Özel entegratörlerin sunduğu hizmetlerde firma olarak çok sayıda gümrük müşaviri ile de çalışabilirsiniz. Gümrük müşavirinin yetki alanı olarak belirlediğiniz faturala sadece o gümrük müşavirine e-Fatura zenleme ve kontrol etme yetkisi de tanımlayabilirsiniz.
E-İHRACAT 57 Tescil alınana kadar yapılacak e-
Fatura iptallerinin kontrolü kim tarafından  nasıl  yapılacak? Fatura iptali esnasında gümrük müşavirlikleri firması ile iletişim nasıl sağlanacak?
Tescile kadar reddi mükellef tetikleyebilir. Bunun için tek pencere sistemine erişim şifresinin olma
yeterlidir. Ancak saha uygulamalarında bu şifrelerin müşavirlerde olduğundan bahisle bu işlemin müşavirce yalması gerekecektir.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16574206 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16574206 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?