İhracatçıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydının Çıkarılmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:IV,No:50)

Sermaye Piyasası Kurulundan: 16.03.2011-27876 Resmi Gazete

İHRAÇÇILARIN MUAFİYET ŞARTLARINA VE KURUL KAYDINDAN IKARILMALARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: IV, No: 50)

MADDE 1 – 8/3/2008 tarihli ve 26810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:IV, No:39 sayılı İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinden sonra gelmek üzere (f) bendi eklenmiştir.

“(f) Gelişen İşletmeler Piyasası, GİP: Borsa kotasyon şartlarını sağlayamayan, gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin menkul kıymetlerinin işlem görebileceği piyasayı,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesine üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Payları GİP’te işlem gören ortaklıklar, Kurul kaydına alındıkları tarihi izleyen üç hesap dönemi boyunca birinci temettüü dağıtmayabilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ancak bu maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri uyarınca izahname düzenleme yükümlülüğünden muaf olarak tahsisli ve nitelikli yatırımcılara satılan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarının, Kanun’un 3 üncü maddesinde yer alan halka arz tanımı kapsamına girecek şekilde yeniden satışa sunulmaları halinde izahname ve sirküler düzenlenmesi zorunludur.

(3) İhraççıların, ihraç ettikleri sermaye piyasası aracının toplam satış bedelinin 3.000.000,- TL’nin altında olması durumunda, kamuyu aydınlatma amacıyla, gerekli bilgileri içeren ve örneği Kurulca belirlenen duyuru metinlerinin ilan edilmesi şartıyla, söz konusu ihraççılar Kurulca izahname düzenleme yükümlülüğünden muaf tutulabilirler. İzahname düzenleme muafiyetine ilişkin toplam satış bedeli limiti, 12 aylık süre içerisindeki ihraçlar dikkate alınarak hesaplanır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan başlık ile 6/A maddesi eklenmiştir.

“Nitelikli yatırımcılara yapılan satışlardaki muafiyet

MADDE 6/A – (1) Payları Kurulumuz kaydında bulunmayan ve sadece borçlanma aracı ihracı nedeniyle bu Tebliğ’in 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında izahname düzenleme yükümlülüğünden muaf ihraççılar, Kurulun yıllık ve ara dönem finansal raporlama ile bu raporların Kurula ve borsaya bildirim yükümlülükleri ve bu finansal raporlara yönelik bağımsız denetim yükümlülüklerinden muaftırlar.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16909578 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16909578 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?