İhracatı Geliştirmek Amacı ile Vergilerle İlgili Olarak Hükümetçe Alınacak Tedbirlere Dair Kanun (261 Sayılı Kanun)

İHRACATI GELİŞTİRMEK AMACI İLE VERGİLERLE İLGİLİ OLARAK  HÜKÜMETÇE ALINACAK TEDBİRLERE DAİR KANUN (261 Sayılı Kanun)(1)

 05.07.1963-11446 Resmi Gazete

             Madde 1 – (Değişik: 24/9/1979 - KHK 34/1 md.) Ürünlerimize dışsatım gücü kazandırmak ve müteahitlik hizmetlerini özendirmek amacıyla aşağıda belirtilen önlemlerin alınmasına;

             a) Ürünlerimize dışsatım gücü kazandırmak ve dışsatımı özendirmek amacıyla bunların belgelerle belirlenecek dışsatım fiyatlarına giren vergi, resim, harç ve benzeri etkiler yapan diğer yükümlülükleri; bağışıklık ve ayrıcalıklar tanımak ya da iade suretiyle ve gerektiğinde yürürlükte bulunan mali mevzuattaki dışsatıma ilişkin bağışıklık, geçici kabul ve iade hükümlerini de geri bırakarak tamamen ya da kısmen gidermeye ve bu amaçla gerekli usulleri saptamaya, bunların uygulanmasını sağlayacak koşulları hazırlamaya, bu usul ve koşullarda gerekli değişiklikleri yapmaya,

             b) Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerindeki vergi yükünü azaltmak için, Türkiye'ye giren net döviz girdisi üzerinden belirlenecek bir oranda vergi iadesi yapmaya,

             c) Yabancı kuruluşlarca tümü ya da bir bölümü finanse edilen yurtiçi yatırımlardan uluslararası ihaleye çıkarılanların gerçekleştirilmesini yüklenen yerli müteahhitlerin, finanse eden kuruluşlarca T. C. Merkez Bankasına transfer edilen ve Türkiye'de kalan dövizlerin miktarı üzerinden belirlenecek bir oranda Vergi İadesinden yararlandırmaya,

             Bakanlar Kurulu yetkilidir.

             Dışsatım, yurtdışı müteahhitlik ve yurtiçi yatırımlardan uluslararası ihaleye çıkarılanların gerçekleştirilmesini yüklenen yerli müteahhitlerin, bu hizmetlerden dolayı vergi iadesi olanaklarından haksız olarak yararlanıldığının saptanması halinde, bu yolla elde olunan vergi iadeleri ilgililerinden 6183 sayılı yasa hükümleri uyarınca geri alınır.

——————————

(1)    Gümrük muafiyetlerinin kaldırılmasına ilişkin 6/5/1986 tarih ve 3283 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, muafiyet kapsam ve şartlarının tayininde Bakanlar Kuruluna yetki veren bu Kanunun hükümleri saklı tutulmuştur.

-----------------------------------------------------------------------

             Madde 2 – (Mülga: 28/8/1967 - 933/11 md.)

      Madde 2/A –(Ek:17/9/2004-5234/12 md.) Geri verilecek paraların kesin olarak veya avans suretiyle ödenmesinin esas ve usulleri, Hazine Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından müştereken tespit olunur.

Yapılacak inceleme sonunda fazla ödendiği tespit olunan veya zamanında mahsup olunmayan tutarlar 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre geri alınır.

             Madde 3 – Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 4 – Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16305650 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16305650 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?