İhracatta Kıymet Araştırması (Genelge 2011/49)

-- İhracatta Kıymet Araştırması (Genelge 2016/14)
T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.21.0.GGM.0.04.01.00-10.06.01 20/12/2011

Konu : İhracatta kıymet araştırması            (Mülga)

GENELGE

(2011/49)

İhracat kıymet araştırmaları ile ilgili olarak aşağıdaki şekilde işlem yapılması uygun bulunmuştur:

1- İhraç eşyasının beyan edilen kıymetinin kabul edilmeyecek ölçüde yüksek veya düşük olması durumunda, ilgili gümrük idaresince yapılacak ön inceleme veya araştırma sonucunda, ihraç eşyasının kıymeti ile ilgili tereddüdü haklı kılacak gerekçelerin tespiti halinde ihracata ve beyanname kapatma işlemlerine engel olmadan, konunun ilgili Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne iletilmesi,

2- Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'nce yapılacak incelemede;

a) Başmüdürlük bağlantılarında gerçekleşen ihracat işlemleri üzerinden sorgu yapılması, gerekirse ilgili ihracatçı birliği görüşünün alınması, yapılan değerlendirme sonucunda kıymet araştırmasına gidilmesi yönünde yeterli kanaat elde edilememesi durumunda ilgili gümrük müdürlüğünün talebinin reddedilmesi ve yükümlü tarafından beyan edilen kıymet dikkate alınarak işlemlerin sonuçlandırılması,

b) Yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda kıymetin kabul edilmeyecek ölçüde yüksek veya düşük olduğuna ilişkin kanaat oluşması ve gerekli görülmesi durumunda, Başmüdürlükçe sonuçlandırılamayan kıymet araştırması taleplerinin sonradan kontrol denetimi kapsamında incelenmesini teminen Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ne intikal ettirilmesi,

c) Kıymet araştırması talebi ile ilgili olarak yapılan sonradan kontrol sonucunda, ihraç eşyasının beyan edilen gümrük kıymetinin ihracatçının mali kayıtlarına uygun olmadığı yönünde tespit yapılması halinde, buna göre gümrük işlemlerinin sonuçlandırılması, ayrıca ilgili vergi dairesine ve ihracatçı birliğine bilgi verilmesi,

"3- (Değişik: Genelge:2012/30) Bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle gümrük  idarelerince başlatılmış ancak Maliye Bakanlığı'ndan cevap alınamaması nedeniyle henüz sonuçlandırılmamış kıymet araştırmalarının da bu Genelge hükümleri kapsamında sonuçlandırılması, gerekecektir."

10/12/2010 tarih ve 2010/54 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Hayati YAZICI

Bakan

-------------------------------------------------------------

3- (İlk Şekli) Bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle gümrük idarelerince başlatılmış ancak henüz sonuçlandırılmamış kıymet araştırmalarının mülga Genelge hükümleri kapsamında sonuçlandırılması, gerekmektedir.

--------------------------------------------------------------------

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16904077 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16904077 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?