İhracatta Laboratuvar Tahlili Aranmaması

T.C.
BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.18.546-40 28/01/2003
 Konu : İhracatta Laboratuvar Tahlili  Aranılmaması Hk.
GENELGE
2003/2
Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Gümrükçe Onaylanmış İşlem veya Kullanımbaşlıklı IV. Kısmının Gümrük Rejimleribaşlıklı 2. Bölümünde yer alan 66/6. Maddesinde; Laboratuvar tahlillerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”,
31 Mayıs 2002 tarih ve 24771 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nin Laboratuar Tahliline Tabi Tutulacak Eşyabaşlıklı 194. Maddesinde; “Eşyanın,
a) 28 no.lu ekte yer alan listede bulunması,
b) Gümrük vergisinin tahakkuk ettirilmesinde veya muaflık hükümlerinin uygulanması ya da eşyaya uygulanacak dış ticaret önlemleri veya düzenlemelerinin belirlenmesi nedeniyle eşyanın cins, nev’i ve niteliğini; dolayısıyla Türk Gümrük Tarife Cetveli’ndeki yerini tespit edebilmek için muayene memurunca bu tespitin yapılmasının mümkün olamaması,
Hallerinde laboratuar tahlili yapılır.
Muayene memuruna “belge kontrolü” için gelen beyanname içeriği eşya 28 no’lu ekte yer alsa dahi laboratuar tahliline gönderilmez.
Fiziki muayeneye sevk edilen ve 28 no’lu ekte yer alan eşyanın, muayene memurunca tarife pozisyonunun tespit edilebilmesi halinde, söz konusu eşyanın laboratuar tahliline gönderilmesine gerek yoktur.
İthalinde süreklilik bulunan eşyanın göndericisi, alıcısı ve menşeinin aynı olması, eşyanın özelliklerini belirleyici belgelerinde farklılık bulunmaması ve beyanname tescil tarihi itibarıyla en fazla bir yıl öncesine dayanan ve aynı eşyaya ait tahlil raporunun gümrükçe tasdikli nüshasının ibraz edilmesi halinde, daha önce yapılan tahlile itibar edilir. Ancak, Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin 27 (27.01 ila 27.05 ve 27.16 hariç), 28, 29 uncu fasılları ile 39.01 ile başlayarak 39.15 dahil olmak üzere bu tarife pozisyonlarında yer alıp dökme olarak gelen eşya her durumda tahlile gönderilir.  Denilmektedir.
Bu çerçevede, Gümrük Kanunu’nun 150/4 üncü maddesinin; gerektiğinde ihraç eşyasının cinsine, niteliklerine ve ihracatın özelliğine göre ihracatın daha kolay yapılmasını sağlayacak usul ve esasları belirleme konusunda Müsteşarlığımıza verdiği yetki doğrultusunda, ülkemiz ekonomisi açısından ihracatın taşıdığı önem dikkate alınarak, kuvvetli şüphe veya ihbar halleri saklı kalmak koşuluyla, ihraç eşyasını kimyevi tahlile göndermeden işlem yapılması uygun bulunmuştur.
Bu genelgenin yayımıyla birlikte 22.11.2001 tarih ve 2001/43 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Müşteşar A.
Umman HAMİTOĞULLARI
Gümrükler Genel Müdürü V.
DAĞITIM:
Merkez ve Taşra Teşkilatına

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898028 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898028 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?