İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/22)

Ekonomi Bakanlığından:  31.12.2014-29222 (Mükerrer) Resmi Gazete

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASIAMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/22)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca ihracatta ticari kalite denetimine tâbi ürünlerin risk analizi esaslı olarak hangi sıklıkta denetime tâbi tutulacağının belirlenmesi amacıyla, bu ürünleri ihraç eden firmaların sınıflandırılmasına, sınıflandırmada esas alınacak özelliklere, sınıfı belirlenen firmaların hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesi ile 31/12/2003 tarihli ve 25333 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinin 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Bakanlık laboratuvarı: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı laboratuvarları,

c) Bölge Müdürlüğü: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerini,

ç) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,

d) Döner Sermaye İşletmesi: Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünü,

e) Fiili denetim: Fiziki muayene ve/veya laboratuvar analizini,

f) Firma: İhracatta ticari kalite denetimine tâbi ürünlerin üretimini ve/veya işlenmesini ve/veya ihracatını yapan, kamu kurumları dâhil, tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların temsilcilerini,

g) Genel Müdürlük: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü,

ğ) İşletme: Ürünün ihracata hazırlanması amacıyla firmanın merkezinde ya da başka yerlerde birbirinden bağımsız şekilde firmanın aynı vergi numarasına bağlı olarak faaliyet gösteren her bir işletmeyi,

h) Kalite Sistem Belgesi: Bir ürün veya hizmetin sağlanmasına yönelik olarak kalite konusunda istenen gereklerin yerine getirildiğini gösteren ISO 9000, ISO 9001, ISO 22000, HACCP, GAP, GLOBALGAP, BRC Global Standard For Food Safety, İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası, IFS (International Food Standard), FFSC 22000 belgelerinden biri veya birkaçını,

ı) Komisyon: Firmaların sınıflandırma başvuruları ile sınıflandırılan firmaların ürünün üretim ve/veya işlenmesinde gerekli teknik altyapıları (depo, makine, üretim bandı, laboratuvar ve benzeri), Sorumlu Denetçileri, laboratuvar elemanları ve faaliyetlerini değerlendirmek veya denetlemek üzere Bölge Müdürlüğü tarafından en az biri Ürün Denetmeni olmak üzere en az üç kişiden oluşturulan ekibi,

i) Laboratuvar elemanı: Ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere göre fiziksel ve kimyasal analizlerini yapabilecek nitelikte personeli (ürünün özelliğine göre gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager, veteriner veya biyolog),

j) Marka Tescil Belgesi: Sınıflandırma başvurusunda bulunan firmaya ait markanın, Türk Patent Enstitüsü siciline kayıtlı olduğunu gösteren veya yurt dışında tescil edilmiş olması durumunda ilgili ülke makamlarınca düzenlenmiş belgeyi,

k) Risk analizi: İhracata konu ürünlerden gerekli görülenlerin ilgili teknik düzenlemelere uygun olmama ihtimali çerçevesinde; ürünün niteliği, üretim dönemi, fiyatı, hava koşulları, işleme ve paketleme işlemleri, saklama koşulları, taşıma aracı ve ticareti yapılan partinin miktarı, ihraç, ithal veya menşe ülkesi, firmanın teknik altyapısı, büyüklüğü ve ticaretteki payı, üretim yelpazesi, saklama, paketleme, işleme gibi üretim tesisinin altyapısı ve taşıma koşulları, önceki denetimlerden elde edilen uygunsuzluklar (geri çevirme ve ret işlemleri, geri gelen ürün bildirimleri ve benzeri), diğer Bakanlıklardan alınan bilgiler, yurt dışından alınan geri bildirimler, denetimin yapıldığı yerin özellikleri ve firma tarafından beyan edilen bilgiler ve ürünün uygunsuzluğunu gösterebilecek diğer tüm bilgiler dikkate alınarak fiili denetime tâbi tutulması gereken ürünlerin belirlenmesi işlemini,

 l) Sorumlu Denetçi: Dört yıllık yükseköğretim lisans programını tamamlamış ve bu Tebliğ uyarınca aranan gerekli şartları sağlayarak Sorumlu Denetçi olmaya hak kazanan kişileri,

m) Ticari kalite denetimi: İhracata konu ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere uygunluğunun risk analizine göre seçici ve yeterli düzeyde olacak biçimde yapılan denetimini,

ifade eder.

Sınıflandırma

MADDE 4 (1) Ticari kalite denetimine tâbi ürünlerin ihracatta hangi sıklıkla ticari kalite denetimine tâbi tutulacağının belirlenmesi amacıyla firmaların işletmeleri ürün veya ürün grubu bazında olmak üzere aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

 

SINIF

AÇIKLAMA

A

Tescilli markası ile faaliyette bulunan, Kalite Sistem Belgesi ile ürünün üretim ve/veya işlenmesinde gerekli teknik altyapıya (depo, makine, üretim bandı, laboratuvar ve benzeri) sahip olan ve Sorumlu Denetçi ve ürünün özelliğine göre laboratuvar elemanı çalıştıranlar

B

Kalite Sistem Belgesi ile ürünün üretim ve/veya işlenmesinde gerekli teknik altyapıya (depo, makine, üretim bandı, laboratuvar ve benzeri) sahip olan ve Sorumlu Denetçi ve ürünün özelliğine göre laboratuvar elemanı çalıştıranlar

C

Ürünün üretim ve/veya işlenmesinde gerekli teknik altyapıya (depo, makine, üretim bandı, laboratuvar ve benzeri) sahip olan ve Sorumlu Denetçi ve ürünün özelliğine göre laboratuvar elemanı çalıştıranlar

D

A, B veya C sınıflarına girmeyenler

 

(2) Koşulları “A”, “B” veya “C” sınıflarından birine uymakla birlikte bu Tebliğ kapsamında sınıflandırma başvurusu yapmamış ya da başvuru yapmakla birlikte “A”, “B” veya “C” olarak sınıflandırılmamış işletmeler “D” sınıfı olarak kabul edilir.

(3) Sınıflandırma, yalnızca ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca ihracatta gerçekleştirilen ticari kalite denetimlerinin risk analizi esaslı yapılmasında veri amaçlı kullanılır.

Sınıflandırma başvurusu

MADDE 5 (1) Sınıflandırma başvurusu işletmenin bulunduğu ilin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne (ek-1) TAREKS üzerinden yapılır. Başvuru tarihini takip eden en geç 7 iş günü içinde aşağıdaki bilgi ve belgeler TAREKS’e elektronik ortamda yüklenir veya ilgili Bölge Müdürlüğüne sunulur.

(2) Firmaya tanınan süre içerisinde istenilen bilgi ve belgelerin TAREKS’e elektronik ortamda yüklenmemesi ya da Bölge Müdürlüğüne iletilmemesi durumunda, sınıflandırma başvurusu Bölge Müdürlüğünce reddedilir.

 

(3) Sosyal Güvenlik Kurumu Bildirgesi ve işe alım sözleşmesi dışında başvuru sırasında istenen belgelerin başvuru tarihi itibariyle en az 3 ay geçerli olması gerekir.

(4) Marka Tescil Belgesinin sınıflandırma başvurusunda bulunan firma adına düzenlenmiş olması gerekir.

(5) Marka kullanım hakkının devir veya lisans hakkı alınmak suretiyle elde edilmiş olması durumunda, bu işlemlerin Türk Patent Enstitüsü siciline kayıtlı olduğunun tevsiki gereklidir.

(6) Marka Tescil Belgesi’nin;

a) Yurt içinden alınması halinde, Türk Patent Enstitüsünden alınan aslı veya onaylı örneği,

b) Yurt dışından temin edilmesi halinde, ilgili ülke resmi makamlarınca düzenlenen belgenin noter onaylı sureti ve tercümesi,

aranır.

 

SINIF

BAŞVURUDA ARANAN BİLGİ VE BELGELER

A

-    Marka Tescil Belgesi

-    Kalite Sistem Belgesi

-    Ticaret ve/veya Sanayi Odalarınca düzenlenmiş Kapasite Raporu (Kapasite Raporu düzenlenmeyen durumlar için ilgili kurumdan alınan belge)

-    Sorumlu Denetçi ve/veya laboratuvar elemanı istihdam edildiğini gösteren başvuru tarihi itibarı ile son 3 aylık Sosyal Güvenlik Kurumu Bildirgesi (Sorumlu Denetçi ve/veya laboratuvar elemanının firma sahibi/ortağı olması halinde bu durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi) veya Firma yetkilisi ile Sorumlu Denetçi tarafından imzalanmış ve içeriğinde Sorumlu Denetçinin Tebliğ hükümlerine uygun görev tanımı ve sorumlulukları açık olarak yazan noter onaylı işe alım sözleşmesi. İşe alım sözleşmesi ile sınıflandırma başvurusu yapılması halinde Sorumlu Denetçiye ait son 3 aylık Sosyal Güvenlik Kurumu Bildirgesi başvuru tarihinden itibaren 4 ay içerisinde firma tarafından TAREKS’e yüklenir.

-    Laboratuvar elemanı istihdam edilmesi halinde, uzmanlık alanını gösterir diploma

-    Ürünün hazırlanması için gerekli altyapının kiralık olması halinde kira sözleşmesi

B

-    Marka Tescil Belgesi dışında  “A” sınıfı için aranan bilgi ve belgeler

C

-   Kalite Sistem Belgesi dışında  “B” sınıfı için aranan bilgi ve belgeler

 

Değerlendirme

MADDE 6 (1) Bölge Müdürlüğünce yapılan ön incelemenin olumlu olması halinde, sınıflandırma başvurusu değerlendirilmek üzere en kısa süre içinde Komisyona havale edilir.

(2) Komisyon, firma tarafından başvuruda sunulan bilgi ve belgeleri değerlendirir ve yerinde yapacağı inceleme neticesinde, işletmenin durumuna uyan sınıfı bir raporla tespit eder. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerin sınıflandırma kapsamına giren ürünlerle ilgili olması gerekir.

(3) Fiziksel ve kimyasal analizlerin Bakanlık laboratuvarları veya Bakanlık tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yetkilendirilen laboratuvarlarda yaptırılmasının yazılı olarak taahhüt edilmesi (ek-2) halinde, sınıflandırma için laboratuvar ve laboratuvar elemanı bulundurma şartı aranmaz.

Sınıflandırma onay işlemleri

MADDE 7 (1) Sınıflandırma talebi, Komisyonun bu Tebliğde belirtilen koşulların sağlandığına dair olumlu raporu ve Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü ile birlikte Genel Müdürlüğün onayına sunulur.

(2) Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirme sonucunda işletmenin sınıfı belirlenir ve TAREKS’e kaydedilir. Firma, sınıflandırmaya ilişkin gelişmeleri (sınıf değişikliği, sınıflandırmanın iptali ve benzeri) TAREKS üzerinden takip etmekle yükümlüdür.

(3) İşletmenin sınıfı, gerekli şartları sağladığı sürece geçerlidir.

(4) “D” sınıfı için bu Tebliğ kapsamında başvuru veya sınıflandırma yapılması gerekmez.

Personel

MADDE 8 (1) “A”, “B” ve “C” sınıfı işletmelerde, ürünleri ilgili teknik düzenlemelerine göre;

a) Denetleyebilmesine imkân sağlayan Sorumlu Denetçi,

b) Ürünle ilgili fiziksel ve kimyasal analizlerin gerekli olması halinde, bu analizleri yapabilecek nitelikte laboratuvar elemanı,

istihdam edilmesi gerekir.

(2) Sorumlu Denetçi bir firmanın sadece bir işletmesinde çalışabilir. Bir işletmede çalışmak üzere TAREKS kapsamında yetkilendirilen Sorumlu Denetçi, sınıflandırma başvurusunun olumlu sonuçlanması halinde, aynı firmanın diğer işletmeleri de dâhil başka hiçbir firma için çalışamaz. Bununla beraber, Sorumlu Denetçinin varsa diğer firmalar adına TAREKS kapsamındaki yetkilerinin hepsi otomatik olarak iptal edilir.

(3) Sorumlu Denetçi sigortalı olarak çalıştığı firma adına TAREKS kapsamında kullanıcı olarak işlem yapabilmekle birlikte, ürünlerin hazırlanmasında sadece sınıflandırma başvurusunda beyan edilen firmanın işletmesinde çalışabilir.

(4) Sorumlu Denetçi şartları uygun olması kaydıyla laboratuvar elemanı olarak görev yapabilir. Bu durumda, ilgili işletme için ayrıca laboratuvar elemanı istihdamı zorunluluğu yoktur.

Sorumlu Denetçi

MADDE 9 (1) Sorumlu Denetçi olarak yetkilendirilebilmek için, Sorumlu Denetçi Başvuru Formu (ek-3) ve eki belgelerle birlikte ilgili Bölge Müdürlüğüne başvurulması gerekir.

(2) Birinci fıkra kapsamında başvuru yapan Sorumlu Denetçi adayları, Bakanlık tarafından düzenlenecek eğitime katıldıktan sonra, eğitim sonunda yazılı sınava tabi tutulurlar.

(3) Yazılı sınavda en az 70 ve üzeri puan alarak başarılı olanlar, Genel Müdürlüğün onayı sonrasında TAREKS üzerinde Sorumlu Denetçi olarak yetkilendirilirler.

(4) Bölge Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcıları ile Bölge Müdürlüğü emrinde istihdam edilen Ürün Denetmenleri, mühendis ve kimyagerler, emekli olmalarından sonra Bölge Müdürlüğüne müracaatları halinde, eğitim ve sınava alınmaksızın ihracatta ticari kalite denetimine tâbi tüm ürünler için Sorumlu Denetçi olarak yetkilendirilebilirler.

(5) Daha önce Sorumlu Denetçi yetkileri iptal edilmiş olanlara ait başvurular yeni başvuru olarak değerlendirilir ve bu Tebliğ uyarınca sonuçlandırılır.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 10 (1) Sorumlu Denetçi adayları, sınav sonucuna yazılı olarak en geç 2 iş günü içinde itiraz edebilirler.

(2) İtiraz üzerine, başvuruyu incelemek ve sonuçlandırmak üzere üç kişilik "Bilirkişi Kurulu" Bölge Müdürlüğünce teşkil edilir. Bölge Müdürü veya Bölge Müdür Yardımcısının başkanlık edeceği Kurulda, sınav konusu ürünlerde yetkili en az bir Ürün Denetmeni görevlendirilir.

(3) Bilirkişi Kurulu tarafından yapılan değerlendirmenin sonucu nihai karar olarak kabul edilir.

Eğitim

MADDE 11 (1) “A”, “B” ve “C” sınıfı işletmeler ve ürünün özelliğine göre özel eğitim verilmesi gerekli Sorumlu Denetçi/Sorumlu Denetçi adayları veya diğer personel için, Bölge Müdürlüğünün veya firmanın talebi üzerine, denetimlerde yeknesaklığın sağlanmasını teminen, Bakanlık tarafından eğitim programları düzenlenebilir.

(2) İhtiyaç duyulan diğer eğitimlere ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

Sınıflandırmaya ilişkin güncellemeler

MADDE 12 (1) Sınıflandırma başvurusunda beyan edilen bilgi ve belgelerde meydana gelen her türlü değişiklik (Marka Tescil Belgesi ve/veya Kalite Sistem Belgesinin yenilenmemesi ve/veya iptali, Sorumlu Denetçi ve/veya laboratuvar elemanı istihdam edilmemesi, adres ya da tür değişikliği ve benzeri) 1 ay içinde TAREKS üzerinden güncellenir ve ilgili Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Söz konusu değişiklik sonrasında gerekli olması halinde işletmenin sınıfı bu Tebliğ hükümlerince yeniden belirlenir.

(2) Türünü (Hukuki şeklini) değiştiren firmaların, tür değişikliğinin gerçekleşmesinden itibaren 1 ay içinde ilgili Bölge Müdürlüğüne keyfiyeti bildirmesi ve 2011/53 sayılı Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliğinin ilgili hükümlerinin yerine getirilmesi halinde, tekrar sınıflandırma başvurusu yapmalarına gerek yoktur. Sınıflandırma için gerekli belgelerin tür değişikliği başvurusunda bulunulduğu tarihte geçerli olmaları yeterlidir.

(3) Sınıflandırma kapsamına yeni Sorumlu Denetçi dahil edilmesi, yeni ürün ilave edilmesi ve/veya sınıf değişikliği talebinde bulunmak için firmanın TAREKS üzerinden güncelleme yaptıktan sonra yazılı olarak ilgili Bölge Müdürlüğüne başvurması gerekir. Bu durumda, gerekiyorsa Komisyonun olumlu raporu ve Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü üzerine Genel Müdürlük tarafından yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülmesi halinde yeni Sorumlu Denetçi ya da yeni ürünler sınıflandırmaya dâhil edilir ve/veya işletmenin sınıfı değiştirilir. Sınıf değişikliği başvurusunda daha önce sunulan ve geçerliği devam eden belgeler tekrar aranmaz.

(4) İşletmenin sınıfına ilişkin her türlü değişiklik ve bildirim işlemleri, sınıflandırma için ilk başvuru yapılan Bölge Müdürlüğü nezdinde takip edilir ve Genel Müdürlük tarafından sonuçlandırılır.

Bilgilerin kaydedilmesi

MADDE 13 (1) Sınıflandırma işlemlerine ve Sorumlu Denetçilere ilişkin bilgiler (sınıflandırma sonuçları, sınıf değişikliği, sınıflandırmanın iptali ve benzeri) ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından derhal TAREKS’e kaydedilir.

Sınıflandırmanın izlenmesi

MADDE 14 (1) Sınıfları itibariyle taşıması gereken koşulların sürekliliğinin temini amacıyla, ilgili Bölge Müdürlüğünce A sınıfındaki işletmeler yılda en az üç kez, B ve C sınıfı işletmeler ise yılda en az iki kez Komisyon tarafından yerinde olağan denetime tâbi tutulur.

(2) Sorumlu Denetçi tarafından yapılan denetimlerin doğruluğunu teyit bakımından, numuneler firmadan istenerek incelenebilir veya risk analizi kapsamında ihraç partisinden numune alınarak ticari kalite denetimi yapılabilir.

Sorumluluk

MADDE 15 (1) Sorumlu Denetçi;

a) TAREKS referans numarası kapsamında ihraç edilecek partilere ilişkin bilgileri içeren Denetim Beyanı ve Belgesini (ek-4) düzenlemek ve saklamakla,

b) İhracata konu ürünlerin fiziksel ve kimyasal analizinin gerektiği durumlarda, ürünlerden 2 takım numune almak, bu numunelere ilişkin bilgileri Numune Kayıt Defterine (ek-5) kaydetmek ve şahit numuneleri 45 günden az 60 günden fazla olmamak üzere, ürünün çeşidine göre tespit olunacak süreye veya alıcı ile satıcı arasında anlaşmazlık çıktığında bunun giderilmesine kadar saklamakla,

c) İhracatta ticari kalite denetiminin risk analizi esaslı olarak yapılacak olması nedeniyle, ihraç edilen ürünlere dair ilgili mevzuatın öngördüğü analiz sonuçları ve ilgili kayıtları 5 yıl boyunca saklamakla,

yükümlüdür.

(2) Bölge Müdürlüğünün istemesi halinde, sınıflandırma kapsamında ürün ihraç eden firmaların adı, ihraç edeceği ürün ve miktarına ilişkin bilgiler, üyesi bulunduğu İhracatçı Birliklerince verilir.

(3) Sınıflandırılmış firmalar;

a) Ürünlerini ilgili mevzuata uygun olarak hazırlamakla,

b) Sınıflandırmaya ilişkin beyan edilen bilgi ve belgelerdeki değişikliği derhal ilgili Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle,

c) Bakanlıkça istenebilecek her türlü bilgi ve belgeyi temin etmekle,

ç) Denetimle görevlendirilen personele, işletmede yapacakları incelemelerde her türlü yardım ve kolaylığı sağlamakla,

d) Bakanlığın düzenleyeceği eğitim programlarına ilgili firma personelinin katılımını sağlamakla,

e) İhracatta ticari kalite denetiminin risk analizi esaslı olarak yapılacak olması nedeniyle, ihraç edilen ürünlere dair ilgili mevzuatın öngördüğü analiz sonuçları ve ilgili kayıtları 5 yıl boyunca saklamakla,

f) Sınıflandırma kapsamında yer alan ürünler ile ilgili diğer mevzuata uymakla,

yükümlüdür.

(4) Sorumlu Denetçilerin bu Tebliğ hükümlerine aykırı işlemlerinden firmalar da müştereken sorumludurlar.

Yaptırımlar

MADDE 16 (1) Bu Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen firmadan, söz konusu uygunsuzluğa ilişkin yazılı savunmasını 7 iş günü içinde bildirmesi, Bölge Müdürlüğü veya Genel Müdürlük tarafından istenir. Söz konusu istemin Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması halinde, firmanın savunması Bölge Müdürlüğünün görüşü ile birlikte değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğe iletilir.

(2) Tanınan süre içinde firmanın yazılı savunma yapmaması veya savunmasının Genel Müdürlükçe yeterli görülmemesi halinde, firmaya 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince yazılı uyarı cezası verilir ve/veya aynı fıkranın (b) bendi gereğince firmanın ilgili işletmesinin sınıfı ve gerekli görülmesi halinde işletmenin Sorumlu Denetçisi/Denetçilerinin yetkisi Genel Müdürlük tarafından 1 aydan az ve 1 yıldan fazla olmamak üzere askıya alınır. Genel Müdürlük tarafından gerekli görülmesi halinde, işletmenin sınıfı, askıya alınan süre sonunda 4 üncü maddeye uygun şekilde değiştirilebilir.

(3) Sınıfının askıya alındığı süre ile bu sürenin bitiminden itibaren 3 ay içerisinde, firmanın bu Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tekrar tespit edilmesi halinde, firmanın ilgili işletmesinin sınıfı ve gerekli görülmesi halinde işletmenin Sorumlu Denetçisi/Denetçilerinin yetkisi Genel Müdürlük tarafından iptal edilir.

(4) Sınıfı iptal edilen işletme için yeni sınıflandırma başvurusu ile yetkisi iptal edilen Sorumlu Denetçi için yeniden yetkilendirme başvurusu, iptal tarihini takip eden 6 ay boyunca yapılamaz.

(5) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakkında, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının bu maddede belirtilmeyen diğer hükümleri ve 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nin ilgili hükümleri ile ilgili diğer mevzuat uygulanır.

Masraflar

MADDE 17 (1) Sınıflandırma işlemleri için her türlü değerlendirme, denetim ve benzeri masraflar firmalar tarafından Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılır.

(2) Sorumlu Denetçi adaylarının eğitim, sınav ve benzeri masrafları Sorumlu Denetçi adaylarınca, Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılır.

(3) Masraflara ilişkin usul ve esaslar Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulunca belirlenir.

Yetki

MADDE 18 (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 19 (1) 31/12/2013 tarihli ve 28868 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracatta Ticari Kalite Kontrollerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/22) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 20 (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Ek–1

Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri ve Bağlı Grup Başkanlıkları

 

Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri ve Adresleri

Görev Alanındaki Grup Başkanlıkları

Grup Başkanlıkları Kodları

Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü

Adres: Gazi Bulvarı, No:126, Kat:7, Basmane, İzmir

Tel: 0 232 483 40 26 - 445 10 53 - 441 97 94 - 489 68 55

Faks: 0 232 483 77 24

İzmir

2

Antalya

9

Aydın

11

Balıkesir

12

Denizli

13

Manisa

14

Alaşehir

25

Fethiye

60

Kumluca

61

Ödemiş

50

Söke

38

Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Adres: Cumhuriyet Meydanı, Özel İdare İşhanı Kat:2, Samsun

Tel: 0 362 432 64 13 - 432 60 06 - 431 22 00

Faks: 0 362 435 96 40

Samsun

7

Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü

Adres: Cumhuriyet Cad.,Kuloğlu Mah. Özel İdare İş Merkezi, Kat:1, Erzurum

Tel: 0 442 235 61 65 - 234 75 49

Faks: 0 442 235 61 66

Iğdır

56

Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Adres: Hükümet Konağı, Üst Zemin Kat Trabzon

Tel: 0 462 230 19 82 - 230 19 83

Faks: 0 462 229 73 09

Trabzon

3

Giresun

4

Rize

63

Ordu

5

Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü

Adres: Çakmak Cad. Buğdaycı Apt. Kat:6 No:32, Mersin

Tel: 0 324 237 62 31- 239 07 37

Faks: 0 324 237 19 59

Mersin

15

Adana

6

İskenderun

30

Antakya

10

Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü

Adres: Valilik Binası Kat:5 Gaziantep

Tel: 0 342 230 78 52 / 53 - 221 21 42 - 221 21 43 - 230 17 26

Faks: 0 342 221 21 44

 

Gaziantep

8

Malatya

51

Diyarbakır

31

Kahramanmaraş

16

Şanlıurfa

26

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü

Adres: Mithatpaşa Cad., No:18/4, Kızılay, Ankara

Tel: 0 312 431 66 40 / 41 / 42 - 430 61 07 / 08

Faks: 0 312 430 61 09

Ankara

47

Konya

46

Niğde

29

Marmara Bölge Müdürlüğü

Adres: Dış Ticaret Kompleksi, Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi, D Blok, Kat:1-2, Yenibosna, Bahçelievler, İstanbul

Tel: 0212 454 08 20 / 21

Faks: 0212 454 08 22

 

 

İstanbul

Anadolu Yakası

17

İstanbul

Avrupa Yakası

1

Bursa

48

Adapazarı

54

Edirne

58

Akçakoca

22

Yenişehir

59


 

Ek-2 

TAAHHÜTNAME

 

 

 

EKONOMİ BAKANLIĞI                                                                                     …/…/20..

…………  Bölge Müdürlüğüne

 

 

 

 

İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/22) uyarınca sınıflandırma başvurusunda bulunduğumuz …………….. adresinde kayıtlı işletmemizde (İşletme Numarası: ………………………………..) üretilecek ve/veya işlenecek ürünlerle ilgili fiziksel ve kimyasal analizlerin gerekli olması durumunda, bu analizleri Bakanlık laboratuvarları ya da Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlarda yaptıracağımızı kabul ve taahhüt ederiz.

 

           

 

 

 Firma Yetkilisi

                  Adı Soyadı

                  İmza

                     Firma Kaşesi


Ek-3

SORUMLU DENETÇİ BELGESİ BAŞVURU FORMU

 

 

 

EKONOMİ BAKANLIĞI                                                                                    …/…/20..

…………  Bölge Müdürlüğüne

 


İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/22) kapsamında, aşağıda işaretlediğim ürün grubu/grupları için Sorumlu Denetçi olarak yetkilendirilmek istiyorum.

 

            İlgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimi belirtir, gereğini arz ederim.

 

 

 Talep Sahibi

 Adı Soyadı

İmza


 

Bakliyat

Bitkisel yemeklik yağlar

Kuru ve kurutulmuş ürünler

Yaş meyve ve sebzeler

Diğer ürünler


 

EKLER:

1 - Diploma fotokopisi

2 - Nüfus cüzdanı fotokopisi

3 - Sorumlu Denetçi Belgesi başvuru dekontu

Ek-4

DENETİM BEYANI VE BELGESİ

 

 

 

 

 

 

Firmanın Unvanı ve Vergi Numarası

:

 

 

İşletme Numarası

:

 

 

İşletmenin Sınıfı

:

 

 

İşletmenin Adresi

:

 

 

 

 

 

 

İHRAÇ PARTİSİNİN

Sıra No

İhracatçı Firma

Ürün Adı

GTİP

TAREKS Referans No

Parti No

Ürün

Çeşidi

Ürün

Sınıfı

Ambalaj

Adedi

Parti Ağırlığı

(brüt/ net)

İlgili Ulusal Mevzuat

Gideceği Ülke

 

Tarih

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (2015/22) ile verilen yetkiye istinaden yapılan incelemenin sonucunda, yukarıda belirtilen ürün partilerinin ilgili standarda/standartlara uygun olduğunu beyan ederim.

 

Denetimi Yapan

Sorumlu Denetçi

Adı Soyadı

 İmza ve Kaşe

 

 

EKLER:

1- Analiz Raporu

2- Numune Kayıt Defteri

 


Ek-5

 

NUMUNE KAYIT DEFTERİ

 

 

 

 

 

İHRAÇ PARTİSİNİN

Sıra No

Numunenin Alındığı Tarih

Ürün Adı

TAREKS Referans No

Parti No

Gideceği Ülke

Çeşidi/Grubu

Tipi

Sınıfı

Boyu

Ambalaj Adedi

Partinin Ağırlığı

(brüt/net)

Hazırlanan Numune Adedi

Sorumlu Denetçinin

 Adı Soyadı

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269602 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269602 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?