İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 02.08.2011-28013 Resmi Gazete

İKİ TARAFLI MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik;

a) Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının 11 inci maddesinde belirtilen Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol 1in,

b) Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü arasında imzalanan Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının 20 nci maddesinde belirtilen Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol IInin,

c) Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının 18 inci maddesinde belirtilen Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol IInin,

ç) Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının 23 üncü maddesinde belirtilen Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Metodlarına İlişkin Protokol 3’ün,

uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç), (e) ve (f) bentleri Bosna ve Hersek, Gürcistan ve Hırvatistan Cumhuriyeti ile ticarette uygulanır.

MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(9) Bu maddenin üçüncü ilâ sekizinci fıkraları hükümleri, Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek, Hırvatistan Cumhuriyeti ve Gürcistan ile gerçekleştirilen ticarette uygulanır.

MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(4) İhracattan sonra verilen EUR.1 dolaşım belgelerinin (7) numaralı Gözlemler kutusuna,

a) TR         : SONRADAN VERİLMİŞTİR,

b) BH        : IZDATO NAKNADNO,

c) AR        : الصادرة سابقاً,

ç) GE        : GACEMULIA RETROSPEQTIULAD,

d) HR        : NAKNADNO IZDANO,

e) EN        : ISSUED RETROSPECTIVELY

ibarelerinden ilgili Anlaşmada geçen yazılır.

MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha belgelerin (7) numaralı Gözlemler kutusuna,

a) TR         : İKİNCİ NÜSHADIR,

b) BH        : DUPLIKAT,

c) AR        :  نسخة طبق الاصل,

ç) GE        : DUBLIKATI,

d) HR        : DUPLIKAT,

e) EN        : DUPLICATE,

ibarelerinden ilgili Anlaşmada geçen yazılır.

MADDE 6 Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki eks madde eklenmiştir.

Atıflar

EK MADDE 1 (1) Bu Yönetmelikte Gümrük Müsteşarlığına yapılmış olan atıflar Gümrük ve Ticaret Bakanlığına yapılmış sayılır.

MADDE 7 Bu Yönetmelik 1/8/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16904052 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16904052 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?