İkincil işlem görmüş ürün (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü-Genelge/2011)

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü

            

 

GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi:Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22/4/2011 tarihli 2011/24 sayılı Genelgesi

 

13.11.2010 tarihli 27758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2010/1025 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararına Geçici 16 ncı madde eklenmiş ve   uygulamaya ilişkin açıklamalar ilgide kayıtlı Genelge ile yapılmıştır.

Ancak sözkonusu uygulamanın 13/5/2011 tarihi itibariyle sona ermiş olması nedeniyle yükümlülerin 6111 sayılı Yasadan faydalanmaları yönünde ilgili mevzuat incelenmiş olup,

1-8/3/2011 tarihli ve 27868 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinin (Alacakların Yeniden Yapılandırılması) "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinin (a) bendi "Alacak tabiri, 31/12/2010 tarihinden önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer  kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gümrük idarelerince tahsili gereken gümrük vergileri ve bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i amme alacakları ile idari para cezalarını" ifade ettiği hüküm altına alındığı,

Anılan Tebliğin "Kendiliğinden Yapılan Beyanlar" başlıklı 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında, 4458 sayılı Kanuna ve ilgili diğer kanunlara göre tahakkuku ve tahsili gerektiği halde yükümlü tarafından beyan edilmeyen aykırılıkların, yükümlüsünce ilgili gümrük idaresine bildirilmesi durumunda, gümrük vergilerinin tamamı ile hesaplanacak faiz yerine 25/2/2011 tarihine kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla faizlerin ve idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçileceği,

2 nci fıkrasında ise, gümrük mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamında beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen tüm aykırılıkların bu madde kapsamında değerlendirileceğinin hüküm altına alındığı anlaşılmıştır.

Dolayısıyla ,

a) Dahilde işleme izin belgeleri/izinleri müeyyidesiz kapatılmış olup,  31/12/2010 tarihinden önce herhangi bir gümrük yükümlülüğünün doğması halinde,

b) Belgenin/İznin açık veya kapalı durumda olup olmadığına bakılmaksızın 31/12/2010 tarihinden önce gümrük yükümlülüğünün doğmasına neden olacak şekilde dahilde işleme rejiminin ihlal edilmiş  olması halinde,

Anılan Tebliğin 9 uncu maddesi kapsamında işlem yapılacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 Haydar GÖÇER

 Müsteşar a.

 Genel Müdür

   DAĞITIM:

Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16291902 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16291902 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?