İkincil İşlem Görmüş Ürünlerde Vergilendirme (Genelge 2008/28)

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.46. 1471-492
Konu: İkincil İşlem Görmüş Ürünlerde Vergilendirme
GENELGE
(2008/ 28 )
                       
Müsteşarlığımıza intikal eden yazılardan, Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ithal edilen eşyadan elde edilen ikincil işlem görmüş ürünün 4051 rejim koduyla serbest dolaşıma sokulmak istenmesi halinde Dahilde İşleme İzin Belgesi üzerinde kayıtlı kıymet (düşük) ile aynı eşyanın 4000 rejim koduyla serbest dolaşıma sokulması halinde beyan edilen kıymet (yüksek) arasında neredeyse 2 katından fazla fark olduğu tespit edildiğinden, uygulamada birliğin sağlanması ve aynı eşyanın farklı rejimlere tabi tutulması nedeniyle ortaya çıkan bu kıymet farklılıklarının ortadan kaldırılarak ikincil işlem görmüş ürünün vergilendirmesinde esas alınacak kıymetinin gümrük rejimleri arasında fark gözetilmeksizin eşit olarak uygulanmasını sağlamak üzere bir düzenleme yapılması ihtiyacı doğmuştur.
Bilindiği üzere, ithal eşyasının gümrük kıymeti 4458 sayılı Gümrük Kanununun 23-31 inci ve Gümrük Yönetmeliğinin 35-49 uncu maddeleri uyarınca tespit edilmektedir. Bu tespitte kullanılacak kıymet belirleme yöntemleri ise Gümrük Yönetmeliğinin 37-42 inci maddelerinde ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Eşyanın kıymet tespiti, bu yöntemlerin sırasıyla uygulanması ve bir yönteme göre belirlenemeyen kıymet için sıra dahilinde olmak üzere diğer yönteme geçilmesi suretiyle gerçekleştirilmektedir. 
Ancak, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen eşyadan elde edilen ikincil işlem görmüş ürünün kıymetinin, serbest dolaşıma sokulmak istenen eşyanın esas olarak Dahilde İşleme Rejimi kapsamında geçici ithali yapılan eşya değil de bu eşyanın yurt içindeki bir işleme faaliyeti sonucunda elde edilen ikincil işlem görmüş ürün olması, dolayısıyla bu eşyanın ithaline ilişkin olarak düzenlenen bir fatura bulunmaması ve satışın yurt içinde yapılması, ikincil işlem görmüş ürünün alıcısı ve satıcısının belge sahibi firma olması dolayısıyla aynı kişi olması nedenleriyle, Gümrük Kanununun 24 üncü maddesinde belirtilen ve kıymet belirleme yöntemlerinin birincisi olan satış bedeli yöntemininkullanılması suretiyle tespit edilmesinin uygun olmadığı anlaşılmıştır.
Bu itibarla, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen eşyadan elde edilen ikincil işlem görmüş ürünün kıymet tespiti için Gümrük Kanununun 25 ve 26 ıncı maddelerinde belirtilen yöntemlerin sırasıyla uygulanması ve bir önceki yönteme göre kıymet tespitinin gerçekleştirilememesi halinde sonraki yöntemin kullanılması gerekmektedir.
Ayrıca, alım satım işleminin Türkiye Gümrük Bölgesinde gerçekleşmesi nedeniyle gümrük vergisinin matrahına Gümrük Kanununun 28 inci maddesinin (a) fıkrası hükmü uyarınca yurt içi navlun ve sigorta bedelinin dahil edilmemesi gerekmektedir.
Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.
Müsteşar
 
DAĞITIM:
Merkez ve Taşra teşkilatı

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16302473 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16302473 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?