İlave Gümrük Vergisi (İGV) Geçici Madde Uygulaması

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı     :20117910-113.99

Konu   :İGV Geçici Madde Uygulaması

 

 

09.05.2017 / 24831989

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi      :27.10.2015 tarihli ve 20117910-113/00011315073 sayılı yazımız.

               

İlgi’de kayıtlı yazımızla ilave gümrük vergisine ilişkin muhtelif sayılı Kararların geçici maddelerinin uygulanmasıyla alakalı olarak Ekonomi Bakanlığından alınan 21.10.2015 tarihli ve 122398 sayılı yazının bir örneği gönderilmişti.

Bu defa, aynı konuda anılan Bakanlıktan alınan 03.05.2017 tarihli ve 49160 sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.


Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.

 

Ek: 1 yazı örneği

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

T.C.

EKONOMİ BAKANLIĞI

 

Sayı: 56067857-249-E.39160                                                                                  03.05.2017

Kon: İthalatla İlgili Diğer İşler

 

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

 

İlgi:     a) 02.10.2015 tarih ve 107648 sayılı yazınız

            b) 21.10.2015 tarihli ve – 249 – 122398 sayılı yazımız.

 

Malumları olduğu üzere, Bakanlar Kurulunca çıkarılan muhtelif ilave gümrük vergisi Kararlarının geçici maddeleri kapsamında Karar’ın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere yüklemesi yapılmış olan eşyanın belirli bir sürede gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde ilave gümrük vergisinin ödenmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Konuyla ilgili olarak, ilgi (a)’da kayıtlı yazınız ile bahse konu hükümlerin uygulanmasında yükleme tarihinin tevsiki olarak hangi belgenin kabul edileceği hususunda tereddüt hasıl olduğu belirtilerek konu hakkında Bakanlığımız görüşü istenilmiş, ilgi (b)’de kayıtlı yazımız ile de yükleme tarihinin tevsiki için uluslar arası geçerliliği olan taşıma senetlerinin (taşıma cinsine göre konşimento, CMR, vb) tarihlerinin esas alınması gerektiği belirtilmiştir.

Yukarıda yer alan Kararlar çerçevesinde Bakanlığımıza gelen bir kısım başvuruda, malların Türkiye’ye sevk edilmek üzere taşıyıcı firmalara teslim edildiği, gümrük çıkış işlemlerinin tamamlandığı, konşimentoların hazırlandığı, ancak hiçbir irade ve kusuru olmamalarına rağmen konşimento tarihinin gemilerin yola geç çıkması sebebiyle Kararlarda yer alan tarihlerden birkaç gün sonra olması nedeniyle mağduriyet yaşadıkları ifade edilmektedir.

Yukarıda yer alan hususlar çerçevesinde, İlave Gümrük Vergisi’ne ilişkin Kararlarda konşimento tarihinin esas alınması gerektiğine ilişkin bir hüküm bulunmaması ve düzenlemenin amacı doğrultusunda Kararların yayımı tarihinden önce ithalata konu eşyanın Türkiye’ye sevk edilmek üzere taşıyıcıya teslim edildiği ve ilgili ülke gümrük çıkış (ihracat) beyannamesinin işlemler tamamlanarak kapanmış olduğu hususlarının Konsolosluk tasdikli belgelerle tevsiki halinde bahse konu Kararların geçici maddesinden yararlanarak ilave gümrük vergisi ödenmemesi gerektiği mütalaa edilmekte olup, bu hususun geçmiş uygulamalar için de göz önüne alınmasının yerinde olacağı düşünülmektedir.

Bilgileri ile gereğini arz ederim.

 

 

Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ

Bakan a.

Genel Müdür T.

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586041 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586041 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?