İmha

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı   : B.02.1.GÜM.0.10.04.03-10.06[1]-681                                                                22/03/2011

Konu : İmha

 

GENELGE

2011/01

Bilindiği üzere, 07/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tasfiye Yönetmeliğinin “İmha edilecek eşyanın belirlenmesi” başlıklı 25 inci maddesinin yedinci fıkrasında; “Komisyonların teşkili ve imha işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça belirlenir.” hükmü yer almakta olup, bu çerçevede tasfiye idaresine ait ambarlarla gümrük birimine ait veya denetimindeki geçici depolama yeri ve antrepolarla diğer yerlerde tasfiyelik hale geldikten sonra ekonomik değerini yitiren veya sağlığa zararlı olduğu usulüne uygun olarak tespit edilen eşyanın imhasına ilişkin esas ve usuller 12/11/2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tasfiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik maddeleri de dikkate alınarak aşağıda belirtilmiştir.

 

1- İmha komisyonları, Tasfiye Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinde belirtilen imha merciine göre,

- Başmüdürün yetkilendireceği gümrük müdürü veya  gümrük müdür yardımcısı veya şefin başkanlığında, muayene memuru, ambar memuru, işletmeci kuruluş görevlisi ile varsa gümrük kimyagerinden veya,

- İşletme bölge müdürünün yetkilendireceği, işletme şube müdürü veya  şef başkanlığında, şef ve eşyanın bulunduğu geçici depolama yeri, antrepo veya diğer yerlerden sorumlu ambar memuru ile görevlendirilecek diğer bir tasfiye idaresi personelinden oluşturulur.

Teknik bilgi ve uzmanlık gerektiren eşyanın imhasında ilgili kamu veya mesleki kuruluşlardan bir uzman personelin de bulunması sağlanır.

 

2- İmhası öngörülen eşyanın cinsine göre teknik bilgi ve uzmanlık gerektirir bir durum görülürse ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına incelettirilerek alınacak rapora göre eşyanın durumu imha komisyonunca incelenir. Eşyanın cinsine göre imhasında tüm maliyet unsurları göz önünde bulundurularak en ekonomik bedelle yapılabilmesi için Çevre ve Orman Bakanlığının www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr. internet adresinde yer alan bilgilerden yararlanılarak imhayı yapacak kurum veya kuruluş (kamu veya lisanslı firma) belirlenir. Tasfiyelik eşya değerinin analiz ücretinin altında olacağının anlaşılması halinde, analiz yaptırılmadan imha işlemi gerçekleştirilebilir ve bu husus imha kararında belirtilir.

 

3- Tasfiyelik hale gelmeden önce imhalık olduğu anlaşılan eşyanın imhası Gümrük Yönetmeliği hükümleri, tasfiyelik hale geldikten sonra imhalık duruma gelen eşyanın imhası ise Tasfiye Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır.

 

4- Gümrük Kanununun 177 nci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi uyarınca diğer mevzuatla anılan Kanuna göre tasfiyesi öngörülen ancak imhalık olduğu tespit edilen eşya, Tasfiye Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü uyarınca teslim alınmayacağından eşyanın bulunduğu kurum veya mevzuatla yetkilendirilmiş kurumca imha edilir.

 

5- İmhası gereken eşya için EK:1'de yer alan ve müdürlük bazında yıllık olarak numaralandırılacak "İmha Kararı" düzenlenir ve onaylanmasını müteakip, imha işlemi komisyon başkanının nezaretinde gerçekleştirilir. 2 nci maddede belirtilen internet adresinden yapılan tespit sonucunda, özellik arz etmesi nedeniyle belli kurum ve kuruluşlarca imhası gereken eşyanın imhası, bunu en ekonomik şekilde sağlayan kurum ve kuruluşa teslim edilmek suretiyle yapılır. Eşyanın imhası sırasında Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler göz önünde bulundurularak insan ve çevre sağlığı yönünden gerekli önlemler alınır. İmhanın her aşamasının video çekimi yapılır. İmhadan sonra, EK:2'de yer alan tutanak düzenlenir. Birden fazla imha kararı içeriği eşyanın imhasının birlikte yapılması halinde bunlar için tek bir imha tutanağı düzenlenebilir.

 

6- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 16 ncı maddesi hükmü uyarınca kamu davasının açıldığı tarihten itibaren bir yıl içinde kovuşturması sonuçlanmamış, ancak tahlil sonuçlarına veya raporlarına göre imhası gereken eşya, imhanın da bir tasfiye yöntemi olması nedeniyle, mahkemeden ayrıca bir imha kararı alınmadan imha edilir. Bekletilmeyecek eşya, anılan Kanun maddesindeki üç veya on beş günlük sürelerde soruşturma evresinde hakim, kovuşturma evresinde mahkemesince tasfiye kararı verildikten sonra imha edilir.

 

7- İmhası gerçekleştirilen eşyanın kullanılamaz hale gelen ancak ekonomik değeri bulunan ambalajı, şişesi gibi parçalarından insan ve çevre sağlığı açısından sakıncalı olmadığı anlaşılanlar, mevcut durumuyla yeniden kullanımını engelleyecek gerekli tedbirler alınmak suretiyle Tasfiye Yönetmeliği hükümleri uyarınca tasfiye edilebilir.

 

8- a) Tasfiye sürecinin hızlandırılması amacıyla, usulüne uygun olarak imha edilmesi gerektiği tespit edilen eşyanın, tespit ve tahakkuk belgesindeki gümrüklenmiş değeri 100.000 TL’ye kadar (bu tutar dahil) olan eşyanın imha yetkisi İşletme Bölge Müdürlükleri ile Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerindedir. Bu yetkinin, 60.000 TL ve altındaki tutarlar için Gümrük Müdürlüğüne veya Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğüne devri mümkündür. 100.000 TL'yi aşanlar, Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünün onayına sunulur.

    b) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında tasfiyelik hale gelen tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içkilerden, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı Makamının 18/07/2008 tarihli ve 2008/5 sayılı onayına göre imha edilebilecek eşya için, Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü yetkisi olarak belirlenen limit dikkate alınmaksızın tamamının imha edilme yetkisi Tasfiye Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü çerçevesinde İşletme Bölge Müdürlükleri ile Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri veya (a) fıkrasında belirtilen yetki limiti kapsamında Gümrük Müdürlüğü veya Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğündedir.

 

9- Onaylanmak üzere Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri ile İşletme Bölge Müdürlüklerine gönderilecek imha kararları eksiksiz doldurulur ve eşyaya ilişkin tespit ve tahakkuk belgesi, mahkeme kararı, rapor vb. belgeler eklenir. Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünce onaylanması gereken imha kararlarının onay bölümleri Gümrük ve Muhafaza Başmüdürünce veya Tasfiye İşletme Bölge Müdürünce imzalanarak onaylı bir örneği ile sözü edilen diğer belgelerin örnekleri Genel Müdürlüğe gönderilir. Anılan Genel Müdürlükçe imhaya ilişkin alınan onay, ilgili Başmüdürlük veya Bölge Müdürlüğüne gönderilir.

 

10- Eşyanın bulunduğu yerdeki durumu, nakliye aracına yüklenmesi, imha mahalline boşaltılması ve imha aşamalarının video çekimleri yapılarak imhayı yapan birimce kaset, CD, bilgisayar vb. elektronik ortamda 5 yıl süreyle muhafaza edilir. İmha sonucunda düzenlenecek imha tutanakları da imhayı yapan birimlerce bu süreyle muhafaza edilir.

 

11- Yapılan imhalar hakkında EK:3'te yer alan tablo, Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri ile İşletme Bölge Müdürlüklerince bağlantı birimlerinden alınacak bilgilere göre doldurularak üçer aylık periyodlarla takip eden ayın 10'una kadar Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünün tasistas2@gumruk.gov.tr e-posta adresine gönderilir.

 

12- İmha giderlerinin eşya sahibince, sahibine ulaşılamayan eşya ile sahipsiz eşyanın imha giderlerinin ise eşyayı muhafaza eden işletmeci tarafından karşılanması sağlanır. Ancak, imhanın ivedilikle yapılmasının gerekliliği ve benzeri durumlar sebebiyle bütçeden karşılanan imha giderlerinin eşya sahibi veya işletmeciden tahsili için gerekli işlemlere derhal başlanır.

 

13- Daha önce yayınlanmış genelge ve tasarruflu yazıların imhaya ilişkin hükümleri ile 23/11/2009 tarihli 2009/3 sayılı Genelge ve 28/06/2010 tarihli 2010/3 sayılı  Genelge      yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                         Ziya ALTUNYALDIZ

                                                                                                           Müsteşar

 

 

 

EKLER:

1- İmha Kararı

2- İmha Tutanağı

3- İmha Bilgi Formu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EK:1

 Karar Tarihi : …./…./20.....

 Karar Sayısı  :

İMHA KARARI

 

Sıra

No

 

 

Ambarın

Adı

Ambara Giriş

Eşyanın

Tespit ve Tahakkuk Belgesi

 

Tarihi

 

Nosu

 

Cinsi

 

Durumu

Adedi

Ağırlığı

Ambara

Giriş Değeri

 

Tarihi

 

Nosu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki listede yer alan … kalem eşyanın ekonomik değerini kaybettiği ambarda yapılan tespit sonucu anlaşılmış olup, İmha Komisyonunca imhasının gerektiğine karar verilmiştir.

                    Başkan                                           Üye                                             Üye                                         Üye

 

ONAY

…/…/20…

 

 

 

İMHA TUTANAĞI                                            EK 2

İmhayı Yapan Birim                            :

İmha Karar Tarihi - Sayısı                   :

Eşyanın Bulunduğu Yer                      :

Nakliyeyi Yapan Firma / Kişi              :

Yükleme Yapılan Araçların Plakası   :

Aracın Dolu Ağırlığı                             :

Aracın Boş Ağırlığı                               :

Net Ağırlık                                            :

İmhanın Yapıldığı Yer                         :

İmhanın Yapılış Şekli                          :

   *Yukarıda belirtilen İmha Kararı muhteviyatı eşyanın;

      Tüm aşamalarının video çekimi de yapılmak suretiyle imhası gerçekleştirilmiştir.

       İmhası yapılmak üzere ………………………………………………………………………. firmasına teslim edilmiştir.

       Bu tutanak …….. nüsha olarak mahallinde müştereken imzalanmıştır. .. / .. / 20.. , …………………….

                                        Komisyon Başkanı              Üye                          Üye                          Üye                     Üye       

Adı Soyadı     :

Ünvanı           :

İmzası             :

 

                                    Hazır Bulunanlar

                                              (1)                                  (2)                                   (3)                                    (4)

Adı Soyadı     :

Ünvanı           :

İmzası            :

 

                İmha Etmek Üzere Eşyayı Teslim Alanın

Adı Soyadı     :

İmzası             :

*İmhanın şekline göre         ” bölümlerinden uygun olanı “X” şeklinde işaretlenecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       EK:3

İMHA BİLGİ FORMU

……………………….......... Başmüdürlüğü / İşletme Bölge Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

SIRA NO

İMHAYI YAPAN BİRİM

TTB TARİHİ/ NO.SU

EŞYANIN

CİNSİ

MİKTARI

GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERİ

İMHA KARARI TARİH VE NO.SU

İMHA TARİHİ

AÇIKLAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM :

 

 

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,77 TL
1 € = 4,62 TL
16234807 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,77 TL
1 € = 4,62 TL
16234807 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?