İmha Edilecek Evrak (Kontrol Gen.Müd.) Genelge 2010/3

 T.C. BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.08.00.15-805.02-R- 348-962            22.01.2010
Konu: İmha edilecek evrak.                                                     
GENELGE
2010/3
İlgi: 30.01.2009 tarihli ve 2009/11 sayılı Genelge.
Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 28.09.1988 tarihli ve 3473 sayılı Kanun ile 16.05.1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 31 inci maddesi hükmü uyarınca oluşturulacak ayıklama ve imha komisyonları nezaretinde, işlemi sonuçlanmış olup, imha kapsamında bulunan her türlü belgeden merkezde 2004, taşrada 2003 yıllarına ait olanların ayıklama ve imhasının aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak, 2010 yılı sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir.
Ancak, evrak ve belgelerin ayıklama ve imha işlemleri gerçekleştirilirken;
l.Suç delili niteliğinde bulunanlar ile denetim elemanları ve diğer yetkili merciler tarafından imha harici tutulması istenen evrak ve belgeler,
2.Adli ve idari takiplerle ilgili tahakkuk evrakı ve diğer belgeler,
3.6326 sayılı Petrol Kanunu, Kuzey Atlantik Antlaşması kapsamında 6427, 6375 ve 6095 sayılı kanunlarda belirtilen özel muafiyet hükümlerine göre kati ya da geçici muaflık yoluyla yurda giren eşya ile benzeri kanunların özelliklerine göre bilahare vergiye tabi tutulabilecek eşyaya ilişkin evrak ve belgeler,
4.a) 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 131, 132, 167, 169, 195, 202, 214 ve 215 inci maddelerine dayandırılarak hazırlanıp 05.02.2000 tarihli ve 23955 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren mülga 2000/53 ve 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarının hükümlerine uygun olarak ithal edilen eşyaya ilişkin düzenlenen; takrir, tahakkuk kâğıdı, serbest dolaşıma giriş beyannamesi,
b) Yatırım teşvik ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ve tebliğlerine istinaden muafiyet belgeleri kapsamında ithal edilen eşyalara ilişkin (08.10.1988 tarihli ve 19953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 88/13172 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; mülga 1615 sayılı Gümrük Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen sürelerden önce eşyanın muafiyetten yararlanmayan yerlere devri durumunda gümrük vergileri aranacağından) giriş beyannamesi ve tahakkuk kâğıtları,
c) Dahilde İşleme Rejimine İlişkin (Gerek 4458 sayılı Gümrük Kanunu'ndan önce, gerekse 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 108 inci maddesine istinaden uygulanan) Bakanlar Kurulu Kararı veya tebliğlere istinaden düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri kapsamında ithal edilen eşyaya ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannameleri (sadece kapatılmayan beyannameler imha harici bırakılacaktır),
5. Askeri birimlerin gümrük vergisinden muaf olarak ithal ettikleri sarf eşyası ile 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümleri uyarınca gümrük vergisinden muaf olarak ithal edilen eşyaya ilişkin gümrük giriş belgelerinden; tescil gününden itibaren 10 yıllık süre tamamlanıncaya kadar geçen süre içinde işlem gören giriş beyannameleri ve tahakkuk kâğıtları,
imha harici bırakılacaktır.
 

6.   a) Mülga 1615 sayılı Gümrük Kanununun 118 ve 119 uncu maddeleri uyarınca ithal edilen eşyaya ilişkin
belgelerden; kati giriş, tekrar ihraç ya da devir İşlemleri yapılmış veya usulüne göre geçici depolama yerlerine, gümrük antrepolarına ve serbest bölgelere alınarak kayıtları kapatılmış olanlar ile,
b) 4 üncü madde kapsamında daha önceki yıllara ait olup da imha harici bırakılan evraklar da taranarak, imha haricinde bırakılmasını gerektiren şartların ortadan kalktığının anlaşıldığı tarihten itibaren 5 yıl geçmiş olan evrak ve belgeler,
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik esasları dairesinde ayıklama ve imha işlemine tabi tutulacaktır.
7.          Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükmünce 1 Mart 2010 tarihi itibariyle merkezde teşkil olunan İmha ve Ayıklama Komisyonunun faaliyetine başlaması gerektiğinden, Müsteşarlığımız (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) merkez arşivinde bulunan serbest dolaşıma giriş beyannameleri, sözlü beyan formları ve tahakkuk kâğıtlarından gümrük idarelerince imha hariç bırakılması istenilenlere ait listenin Ek: 1 ve Ek: 2 forma uygun biçimde Microsoft Excel programı ile düzenlenerek 26 Şubat 2010 tarihine kadar gkgmvergikontrol(S);gu mruk.gov.tradresine e-posta ile gönderilmesini; ayrıca , anılan listenin bilgisayar çıktısı alınarak düzenleyen personele ilişkin bilgilerin eksiksiz doldurulması ve imzalanması suretiyle Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilmesi sağlanacaktır.
8.          İmha edilecek ve imha harici bırakılacak evrak ve belgelerin ayıklanması, imhanın usulüne uygun olarak
icrası ve imha haricinde bırakılan evrak ve belgelerin arşivlerde iyi korunması için azami dikkatin gösterilmesi ve tereddüt edilen hususların Müsteşarlıktan (gelir evrakı ile ilgili hususların Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğünden, diğer evrakla ilgili hususlarda İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından) sorulması ve alınacak talimata göre işlem yapılması gerekmektedir.
9.   30.01.2009 tarihli ve 2009/11 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Maksut METE Müsteşar
Ek: 2 adet form.
DAĞITIM:
Merkez ve Taşra Teşkilatına ( TASİŞ Bölge Müdürlükleri hariç )

............................................................................................... GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
İMHA HARİCİ BIRAKILACAK SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ BEYANNAMESİ LİSTESİ
BORDRO NO BORDRO TARİHİ      :
 
SIRA NO
tarihi
NUMARASI
İMHA HARİCİ BIRAKILMA NEDENİ *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Bu   bölüme imha   harici   bırakmayı gerektiren   adli   ve idari takipler;   yatırım   teşvik belgesi kapsamında yapılan işlemlere ilişkin düzenlenen beyannameler; denetim elemanlarınca ve yetkili merciler tarafından imha harici bırakılması yönünde yapılan talepler; DİİB kapsamında ithal edilip, taahhüt hesabı kapatılmayıp teminatı çözülmeyen beyannameler vb. (ilgili dava dosyasının, istem yazısı veya DİİB'nin sayı ve tarihleri kaydedilerek) ayrı ayrı belirtilecektir.
Düzenleyen Personelin
Adı Soyadı        :..............................
Unvanı             :..........................
Tarih                :................................
İmza                :...............................

EK: 2
.............................................................................. GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
İMHA HARİCİ BIRAKILACAK TAHAKKUK KAĞIDI, SÖZLÜ BEYAN FORMU VE ANDUAN LİSTESİ
BORDRO NO               :
BORDRO TARİHİ       :
 
SERA NO
TARİHİ
NUMARASI
İMHA HARİCİ BIRAKILMA NEDENİ *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Bu bölüme imha harici bırakmayı gerektiren adli ve idari takipler; denetim elemanlarınca ve yetkili merciler tarafından imha harici bırakılması yönünde yapılan talepler v.b. ayrı ayrı belirtilecektir.
Düzenleyen Personelin
Adı Soyadı        :..................................
Unvanı             :.......................
Tarih                :............................
İmza               

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16238865 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16238865 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?