İmha Edilecek Gelir Evrakı (Kontrol Genel Müdürlüğü-Genelge 2011/1)

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı   : B.02.1.GÜM.0.08.09.00-805.02-R-                                                                               24.01.2011                         

Konu : İmha edilecek gelir evrakı

 

GENELGE

2011/1

 

 

İlgi: 22/01/2010 tarihli ve 2010/3 sayılı Genelge.

 

Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 28/09/1988 tarihli ve 3473 sayılı Kanun ile 16/05/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 31 inci maddesi hükmü uyarınca oluşturulacak ayıklama ve imha komisyonları nezaretinde, işlemi sonuçlanmış olup, imha kapsamında bulunan her türlü belgeden,  taşrada 2004 yıllarına ait olanların ayıklama ve imhasının aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak, 2011 yılı sonuna kadar tamamlanması, merkezde ise 7 nci maddedeki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

 

1. Suç delili niteliğinde bulunanlar ile denetim elemanları ve diğer yetkili merciler tarafından imha harici tutulması istenen evrak ve belgeler,

 

2. Adli ve idari takiplerle ilgili tahakkuk evrakı ve diğer belgeler,

 

3. 6326 sayılı Petrol Kanunu, 6427 sayılı Kuzey Atlantik Antlaşmasına Taraf Devletler Arasında, Kuvvetlerinin Statüsüne Dair Sözleşmenin Tatbikine Müteallik Anlaşmanın Tasdiki Hakkında  Kanun, 6375 sayılı “Kuzey Atlantik Antlaşmasına Taraf Devletler Arasında, Kuvvetlerinin Statüsüne Dair Sözleşme”nin ve Kuzey Atlantik Nazır Yardımcıları Konseyinin, işbu Sözleşme Metninin Tadiline Mütedair, 4 Nisan 1952 Tarihli Kararı ile Atlantik Konseyinin 25 Ağustos 1952 Tarihli Kararının ve “Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatının, Milli Temsilcilerin ve Milletlerarası Personelin Statülerine Dair Sözleşme”nin ve Kuzey Atlantik Nazır Yardımcıları Konseyinin, İşbu Sözleşme Metninin Tadiline Mütedair, 4 Nisan 1952 Tarihli Kararının ve “Kuzey Atlantik Antlaşması” Mucibince Kurulmuş Milletlerarası Askeri Karargahların Statüsüne Dair Protokol’ün, Kabulüne Dair Kanun ve 6095 sayılı Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programı Gereğince Türkiye'de Yapılacak İnşa ve Tesis İşlerine Dair Kanunda belirtilen özel muafiyet hükümlerine göre kati ya da geçici muaflık yoluyla yurda giren eşya ile benzeri kanunların özelliklerine göre bilahare vergiye tabi tutulabilecek eşyaya ilişkin evrak ve belgeler,

 

4. a) 05/02/2000 tarihli ve 23955 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren mülga 2000/53 ve 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarının hükümlerine uygun olarak ithal edilen eşyaya ilişkin düzenlenen; takrir, tahakkuk kâğıdı, serbest dolaşıma giriş beyannamesi,

 

             b) Yatırım teşvik ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ve tebliğlerine istinaden muafiyet belgeleri kapsamında ithal edilen eşyalara ilişkin (16/07/2009 tarihli ve 27290 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; mülga 1615 sayılı Gümrük Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen sürelerden önce eşyanın muafiyetten yararlanmayan yerlere devri durumunda gümrük vergileri aranacağından) giriş beyannamesi ve tahakkuk kâğıtları,

 

            c) Dahilde İşleme Rejimine ilişkin (Gerek 4458 sayılı Gümrük Kanunu’ndan önce, gerekse 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 108 inci maddesine istinaden uygulanan) Bakanlar Kurulu Kararı veya tebliğlere istinaden düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri kapsamında ithal edilen eşyaya ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannameleri (sadece dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapatılmayanlar),             

                                                                                                                                                      

5. Askeri birimlerin gümrük vergisinden muaf olarak ithal ettikleri sarf eşyası ile 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümleri uyarınca gümrük vergisinden muaf olarak ithal edilen eşyaya ilişkin gümrük giriş belgelerinden; tescil gününden itibaren 10 yıllık süre tamamlanıncaya kadar geçen süre içinde işlem gören giriş beyannameleri ve tahakkuk kâğıtları,

 

            imha harici bırakılacaktır.

 

6.  a) Mülga 1615 sayılı Gümrük Kanununun 118 ve 119 uncu maddeleri uyarınca ithal edilen eşyaya ilişkin belgelerden;  kati giriş, tekrar ihraç ya da devir işlemleri yapılmış veya usulüne göre geçici depolama yerlerine, gümrük antrepolarına ve serbest bölgelere alınarak kayıtları kapatılmış olanlar ile,

 

            b) 4 üncü madde kapsamında daha önceki yıllara ait olup da imha harici bırakılan evraklardan, imha harici bırakılmasını gerektiren şartların ortadan kalktığının anlaşıldığı tarihten itibaren 5 yıl geçmiş olan evrak ve belgeler,

 

            Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik esasları dairesinde ayıklama ve imha işlemine tabi tutulacaktır.

 

7.  31/03/2005 tarihli ve 25772 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/06/2005 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanununun "Soruşturma zaman aşımı" başlıklı 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, nispi idari para cezasını gerektiren kabahatlerde zaman aşımı süresi sekiz yıl olarak belirlenmiştir.

      

      Zaman aşımı süresinin sekiz yıl olarak belirlenmesi nedeniyle 2005 yılında tescil edilen gelir evrakının (serbest dolaşıma giriş beyannamesi, tahakkuk kağıdı, sözlü beyan formu ve deklerasyon anduanlar, vb...) Merkezdeki imha işlemlerinin 2014 yılında yapılması gerekmektedir.

     

      Bu nedenle 2005 yılında tescil edilen gelir evrakına ilişkin imha harici listeler düzenlenmeyecek ve gümrük idarelerince 2004 yılına ait gelir evrakının imha işlemleri yapılacaktır.

 

8.  İmha edilecek ve imha harici bırakılacak evrak ve belgelerin ayıklanması, imhanın usulüne uygun olarak icrası ve imha haricinde bırakılan evrak ve belgelerin arşivlerde iyi korunması için azami dikkatin gösterilmesi ve tereddüt edilen hususların Müsteşarlıktan (Gelir evrakı ile ilgili hususların Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğünden, diğer evrakla ilgili hususlarda İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’ndan) sorulması ve alınacak talimata göre işlem yapılması gerekmektedir.

 

9.   İlgide kayıtlı 22/01/2010 tarihli ve 2010/3 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Ziya ALTUNYALDIZ

Müsteşar

 

 

 

 

 

DAĞITIM:

Merkez ve Taşra Teşkilatına

(TASİŞ Bölge Müdürlükleri hariç)                                 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269664 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269664 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?