İnceleme Raporu-Mahrece İade İşlemleri (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md.)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı     :           80572740/663.05

Konu   :           229-B/01 Sayılı İnceleme Raporu-Mahrece İade İşlemleri

 

Gümrük  ve  Ticaret  Başmüfettişleri  Mehmet  Ali  ARSLAN  ve  Şenol  YÜKSEL  tarafından düzenlenen 17.03.2015 günlü 229-B/01 sayılı İnceleme Raporu ilişikte gönderilmektedir. Mezkur Raporun " IV- Değerlendirme ve Sonuç " başlıklı bölümünün;

- 3 üncü maddesinde, bugüne kadar yapılan geri verme başvuru taleplerinin; gümrük idarelerince zamanaşımı hükümleri de dikkate alınarak bütün geri verme dosyalarının yukarıda yer verilen hususlara dikkat edilerek tarama yöntemiyle incelenmesi ve yukarıda belirtilen hususlardan herhangi birini sağlamadığı tespit edilen geri verme dosyalarında geri verilen tutarın 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerince geri alınması gerektiği,

-4 üncü maddesinde, bundan sonra yapılacak olan geri verme başvuru taleplerinin kabulünde

ise; gümrük idarelerince ilgili mevzuatta yer verilen hususlara dikkat edilmesi ve bu hususlardan herhangi birini sağlamayan geri verme taleplerinin reddedilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 213 üncü maddesi "1. Beyannamenin tescili tarihi itibariyle, kusurlu veya ithallerine esas teşkil eden sözleşme hükümlerine aykırı olduklarından bahisle, ithalatçı tarafından kabul edilmeyen eşyaya ilişkin ithalat vergileri geri verilir veya kaldırılır. Kusurlu eşyaya, teslimden önce hasar gören eşya da dahildir.

2. Bu tür eşyaya ilişkin ithalat vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması, kusurlu veya sözleşme hükümlerine aykırı olduklarının tespiti için gerekli olan ilk kullanım dışında eşyanın kullanılmamış olması ve eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilmesi koşullarına bağlıdır.

Gümrük idareleri, ilgilinin talebi üzerine, eşyanın ihracı yerine; imhasına, yeniden ihraç amacıyla transit veya gümrük antrepo rejimine tabi tutulmasına veya serbest bölgeye konulmasına izin verirler. Söz konusu işlem veya kullanımlardan birine tabi tutulan eşya, serbest dolaşımda olmayan eşya olarak değerlendirilir.

3. Gümrük beyanından önce denenmek üzere geçici olarak teslim edilen eşyanın vergileri, eşyanın  kusurlu  veya  sözleşme hükümlerine aykırı  olduğu  hususlarının deneme sırasında anlaşılamadığı kanıtlanmadıkça geri verilmez veya kaldırılmaz.

4. Bu madde uyarınca geri verilecek veya kaldırılacak gümrük vergileri için vergilerin yükümlüye tebliği tarihinden itibaren bir yıl içerisinde gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekir. Mücbir sebebin tespiti halinde bu süre Müsteşarlıkça uzatılır." hükmünü amirdir.

30.06.2002 tarih ve 24801 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2 Seri No.lu Mahrece İade Genel Tebliği'nin 5 inci maddesinde ise   "Serbest dolaşıma girmiş eşyanın kusurlu veya sözleşme hükümlerine aykırı çıkması nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun

213 üncü maddesi hükümleri dikkate alınarak, vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması ile eşyanın geri gönderilmesinin talep edilmiş olması halinde, söz konusu eşya mahrecine iade edilmek üzere gümrük idaresinin gözetimine alınır. Gümrük gözetimine alınan ve kullanılmamış olduğu (bir defa kullanılması ile tüketilen eşya hariç olmak üzere) gümrük idaresince tespit edilebilen eşya, ibraz edilen diğer bilgi ve belgelerle birlikte, idarece oluşturulacak heyet marifetiyle tam tespitinin yapılmasını müteakip, serbest dolaşıma girişine ilişkin  gümrük  beyannamesi  ile  çıkışına  ilişkin gümrük beyannamesi  ilişkilendirilerek  çıkış beyannamesinin 44 numaralı sütununa "...../....../..... gün ve ..... sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile ithali gerçekleştirilen eşyanın geri gönderilmesi" şerhi verilerek mahrecine iade edilir.

Kullanılmamış olduğu (bir defa kullanılması ile tüketilen eşya hariç olmak üzere) idarece tespit edilemeyen eşya, Ticaret ve Sanayi Odası veya Sanayi Odasının ekspertiz incelemesine tabi tutulur. Düzenlenecek ekspertiz raporu ile mahrece iadeye konu eşyanın kullanılmamış olduğunun tevsik edilmesini müteakip, serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük beyannamesi ile çıkışına ilişkin gümrük beyannamesi ilişkilendirilerek çıkış beyannamesinin 44 numaralı sütununa "...../...../..... gün ve ..... sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile ithali gerçekleştirilen eşyanın geri gönderilmesi"  şerhi verilerek mahrecine iade edilir.

Ancak, vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması talebinde bulunulmaksızın geri gönderilmek

istenilmesi halinde, söz konusu rapor aranılmaksızın ve giriş gümrük müdürlüğünden teyit nüshası istenilmeksizin eşyanın geri gönderilmesi sağlanarak, giriş gümrük müdürlüğüne bilgi verilir.

Bilgisayar sistemi tarafından "sarı hatta"   sevk edilen ve belge kontrolü yapılarak serbest dolaşıma giren eşyanın sonradan giriş beyannamesinde kayıtlı eşya olmadığının anlaşılması nedeniyle geri gönderilmek istenilmesi halinde, beyan sahibinin talebine istinaden eşyanın yanlış gönderildiğini tevsik eden belgelerin ibrazıyla gerekli gümrük işlemleri yapılır."  hükmü yer almaktadır.

Söz konusu tespitlerle ilgili olarak yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ve Müfettişlik görüşü doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

H.Hasan Murat ÖZSOY
Bakan a.
Genel Müdür

EK: Rapor Örn.
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16238842 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16238842 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?