İndirimli orana tabi işlemlerde yıl içinde mahsuben iade talebi

T.C.

AMASYA VALİLİĞİ

Defterdarlık GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.05.10.00-2012/KDV-29/2-33

20/07/2012

Konu

:

İndirimli orana tabi işlemlerde yıl içinde mahsuben iade talebi

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketiniz tarafından 2011 yılı içinde gerçekleştirilen indirimli orana tabi teslimlerinizden doğan KDV iade alacağının, 17/02/2012 vade tarihli 2011/4. dönem geçici vergi borcunuza mahsup edilip edilemeyeceği konusunda Defterdarlığımız görüşü talep edilmektedir.

KDV Kanununun 29/2 nci maddesi ile Kanunun 28 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan verginin yılı içinde mahsuben, izleyen yıl içerisinde de mükellefin talebi doğrultusunda nakden veya mahsuben iadesine imkân tanınmış, iade uygulamasına ilişkin açıklamalara ise 74, 76, 82, 85 ve 99 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde yer verilmiştir.

99 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin (1.1.), (1.2.) ve (1.3.) bölümlerinde indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV alacaklarından ilgili yıl için belirlenen alt sınırı aşan kısmın Ocak döneminden itibaren yılı içinde mükellefin kendisine ait ithalde alınanlar da dahil vergi borçlarına ve SSK prim borçlarına mahsup edilebileceği, iade alacağının doğduğu dönemde, alacağın tamamının mahsup olarak kullanılamaması halinde kullanılamayan tutarın gelecek dönemlerdeki mahsup taleplerinde dikkate alınabileceği belirtilmiştir.

Aynı Tebliğin (1.5.) bölümünde ise indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade alacağının yılı içinde mahsuben iade edilemeyen kısmının, izleyen yıl içinde mükellefin isteğine bağlı olarak nakden veya mahsuben iade edilebileceği, iade talebinin en erken izleyen yılın Ocak dönemine ait olup Şubat ayı içinde verilecek, en geç Kasım dönemine ait olup Aralık ayı içinde verilecek KDV beyannameleri ile yapılabileceği açıklanmıştır.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde 2011 yılı indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacaklarının en geç Aralık dönemi beyannamesi ile tahakkuk eden, Ocak vadeli borçlara mahsubu mümkün olduğundan 17/02/2012 vadeli geçici vergi borcunuza mahsup talep edilmesine imkan bulunmamaktadır.

Ancak, 2011 yılı sonu itibariyle mahsuben iadeye konu olmayan iade alacaklarının, 2012 Ocak dönemi itibariyle ve 99 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin (1.5.) bölümü uyarınca söz konusu geçici vergi borcuna mahsubunun talep edilebileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266403 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266403 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?