İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2011/13)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:  31.12.2010-27802(3.Mükerrer) Resmi Gazete

İŞÇİ SAĞLIĞINI VE İŞ GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN BAZI MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ İTHALAT : (2011/ 13)

                MADDE 1- (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve tanımları belirtilen eşyanın (bedelsiz olarak faturalandırılmış 10 kg veya daha az ağırlıktaki numune hariç) gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi) tarafından düzenlenecek belge aranır. Bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

 

G.T.İ.P.

 

Eşyanın Tanımı

2707.10

 

Benzol (benzen)

2707.20

 

Toluol (toluen)

2707.50.90.00.11

 

Solvent nafta (çözücü nafta)

2707.50.90.00.19

 

Diğerleri

2707.99.11.00.00

 

200oC ye kadar sıcaklıkta, hacim itibariyle %90 veya daha fazla damıtılmış ham hafif yağlar

2707.99.19.00.00

 

Diğerleri

2710.11.21.00.00

 

White Spirit

2901.10.00.90.11

 

Hekzan

2901.10.00.90.12

 

Heptan

2902.20.00.00.00

 

Benzen (benzol)

2902.30.00.00.00

 

Toluen (toluol)

2902.41.00.00.00

 

o-Ksilen

2902.42.00.00.00

 

m-Ksilen

2902.43.00.00.00

 

p-Ksilen

2902.44

 

Ksilen izomerleri karışımları

32.08

 

Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar

3506.10.00.90.11

 

Solvent içerenler

3506.91.00.90.13

 

Solvent içerenler

3506.99.00.90.11

 

Solvent içerenler

3814.00

 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar

3824.90.40.00.00

 

Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler

39.01;39.02;39.03;

39.04;39.05;39.06;

39.07;39.08;39.09;

39.10;39.11;39.12

ve 39.13

 

Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar  (katı halde olanlar hariç)

40.05

 

 

Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar (katı halde olanlar hariç)

               

                MADDE 2- (1) 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat: (2010/13) sayılı “İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan işlemler, 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde elektronik altyapının kurulmasını müteakip, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tekemmül ettirilir.

                MADDE 3- (1) Bu Tebliğ 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

                MADDE 4- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285894 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285894 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?