İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR GENELGE(2006/1)

İHRACAT 2005/9 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN
 İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ÇERÇEVESİNDEKİ TAAHHÜT
KAPATMA VE KISMİ TEMİNAT İADESİ İŞLEMLERİNE
İLİŞKİN GENELGE (2006/1)
 
 
Bilindiği üzere; 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı’nın 26 ncı maddesine istinaden hazırlanan İhracat 2005/9 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ, 3/8/2005 tarihli ve 25895 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bu çerçevede, Genel Sekreterliklerince, İhracat 2005/9 sayılı Tebliğ’e istinaden düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri kapsamındaki ihracat taahhütlerinin kapatılması ve kısmi teminat iadesi işlemlerinin aşağıdaki hususlar çerçevesinde tekemmül ettirilmesi gerekmektedir:
 
A)İHRACAT 2005/9 SAYILI TEBLİĞ’İN “İHRACAT TAAHHÜDÜNÜN KAPATILMASI” BAŞLIKLI 14 ÜNCÜ MADDESİNE İSTİNADEN, GENEL SEKRETERLİKLERİNCE TEKEMMÜL ETTİRİLMESİ GEREKEN İŞLEMLER 
 
1- İhracat 2005/9 sayılı Tebliğ’e istinaden düzenlenen dahilde işleme izin belgelerine ilişkin ihracat taahhütlerinin kapatılması için belge sahibi firmaların, en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde elektronik ortamda ve aynı süre içerisinde gerekli bilgi ve belgelerle (İhracat 2005/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği eki ek-6’da belirtilen bilgi ve belgeler) birlikte üyesi bulunduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine müracaat etmeleri gerekmektedir. Diğer taraftan, belge sahibi firmanın birden fazla ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine üyeliğinin söz konusu olması durumunda ise, İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ eki ek-11’de yer alan her bir ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinin taahhüt kapatma işlemi açısından yetkili olduğu belirtilen sektörler dikkate alınarak belge sahibi firmanın elektronik ortamda tercih ettiği ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine taahhüt kapatma müracaatı mümkün bulunmaktadır.
 
Bu çerçevede; belge sahibi firmanın taahhüt kapatma müracaatında, İhracat 2005/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği eki ek-6’da belirtilen bilgi ve belgeleri Genel Sekreterliklerine sunarken, bu Tebliğ eki ek-6’daki 4 ve 7 numaralı bentlerde yer alan belgeleri (İhraç ürünleri ile ilgili Hammadde Sarfiyat Tablosu ve İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu) taahhüt kapatma müracaatında sunmasına gerek bulunmamaktadır.
 
          Diğer taraftan; belge sahibi firma tarafından dahilde işleme izin belgesinin ihracat taahhüdünün kapatılmasına ilişkin yapılan müracaatın geri alınmasının talep edilmesi halinde, Genel Sekreterliklerince henüz süresi sona ermemiş belgeye ilişkin müracaatın geri alınması Müsteşarlığımızca uygun görülmüştür. Ayrıca, süresi sona ermiş belgelere ilişkin kapatma müracaatının geri alınması taleplerinin gerekli bilgi ve belgeleri içeren bir yazı ile Müsteşarlığımıza intikal ettirilmesi gerekmektedir.
 
2- İhracat 2005/9 sayılı Tebliğ’in 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde kapatma müracaatında bulunmayan firmalara, bu sürenin bitimini müteakip Müsteşarlıkça elektronik ortamda, 1 (bir) ay içerisinde ihracat taahhüdünü kapatma müracaatında bulunulması bildirilir. Belirtilen süre içerisinde kapatma müracaatında bulunmayan firmalar adına düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri, Müsteşarlığın uygun göreceği ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince mevcut bilgi ve belgelerle resen kapatılır. Diğer taraftan; belge sahibi firmaların, en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde elektronik ortamda müracaat etmelerine karşın aynı süre içerisinde gerekli bilgi ve belgelerle (İhracat 2005/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği eki ek-6’da belirtilen bilgi ve belgeler) birlikte ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine müracaat etmemeleri durumunda, bu hususun söz konusu genel sekreterlik tarafından ivedilikle Müsteşarlığa intikal ettirilmesi gerekmektedir.
 
Bu durumdaki resen kapatma işlemlerinin; belge kapsamında hiçbir gerçekleşme dikkate alınmaksızın, belge kapsamındaki işlemlerin tamamına müeyyide uygulanmak suretiyle tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.
 
          3- İhracat 2005/9 sayılı Tebliğ’e istinaden düzenlenen dahilde işleme izin belgesinin ihracat taahhüdünün kapatılmasına ilişkin yazışmaların, İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ’in 39 uncu maddesi çerçevesinde tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.  
 
          Ayrıca; Genel Sekreterliklerince, İhracat 2005/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği eki ek-6’da belirtilen ve ilgili belge sahibi firma tarafından ibraz edilen bilgi ve belgelerin elektronik ortamdaki bilgilerle karşılaştırılması ve gerek görülmesi halinde elektronik ortamdaki bilgilerin düzeltme veya iptalinin yapılması suretiyle, elektronik ortamdaki taahhüt kapatma işleminin, yukarıdaki fıkrada belirtilen işlemlerle eş zamanlı olarak ve yukarıdaki fıkrada belirtildiği üzere yapılan yazışmada yer alan bilgilere paralel olarak tekemmül ettirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda; Genel Sekreterliklerince, sadece belge taahhüt kapatma işleminin tekemmül ettirilmesi safhasında elektronik ortamdaki bilgilerin düzeltme veya iptalinin yapılması gerekmektedir.    
 
          4- İhracat 2005/9 sayılı Tebliğ’e istinaden düzenlenen dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılan, BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerinde işlem gören ve üzerinde ilgili dahilde işleme izin belgesine ait satır kodu bilgisi bulunan ihracata ilişkin gümrük beyannamesi üzerine, bu gümrük beyannamesinin ilgili belge ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanıldığına dair meşruhat düşülmesine gerek bulunmamaktadır. Bu kapsamda; BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerinden gerçekleştirilen ithalata ve ihracata ilişkin gümrük beyannameleri üzerinde belirtilen satır koduna karşılık gelen eşyanın (ilgili kalemde belirtilen eşyanın tamamının) sadece satır kodu bilgisi bulunan ilgili dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılması mümkün bulunmaktadır. Bir başka ifade ile, bir gümrük beyannamesi üzerinde birden fazla kalem eşya ve dolayısıyla birden fazla satır kodu varsa bu gümrük beyannamesinin her bir satır kodu karşılığı eşya yönünden ilgili dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılması mümkün bulunmaktadır.
 
          Diğer taraftan; ilgili dahilde işleme izin belgesi kapsamında ithalatın finansmanı amacıyla kredi kullanılmışsa, 8/3/2005 tarihli ve 120001567 sayılı yazımız ekinde gönderilen 2005/3 sayılı Dahilde Rejimi Hakkında Genelge’nin 36 ncı maddesi kapsamında işlem yapılır.
 
          Ayrıca, İhracat 2005/9 sayılı Tebliğ’e istinaden düzenlenen dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılmak istenilen ve BİLGE Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden gerçekleştirilen ihracata ilişkin gümrük beyannameleri üzerinde satır kodu bilgisinin ve/veya belge sayısının yer alması gerekmektedir. 
 
         Ancak, İhracat 2005/9 sayılı Tebliğ’e istinaden düzenlenen dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdüne saydırılmak istenilen gümrük beyannamesi üzerinde satır kodu bilgisi yanında, bu gümrük beyannamesinin açıklamalar bölümünde başka bir dahilde işleme izin belgesi sayısının bulunması durumunda, yukarıda da belirtildiği üzere satır koduna karşılık gelen ilgili kalem eşyasının sadece bu kapsamdaki belge ihracat taahhüdüne saydırılması mümkün olduğundan, satır kodu belirtilen kalem eşyaları dışında diğer kalemlerde belirtilen eşyaların, bir gümrük beyannamesinin ilgili belge ihracat taahhüdüne saydırılmasına ilişkin diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla, bu gümrük beyannamesinin açıklamalar bölümünde belirtilen ilgili dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılması mümkün bulunmaktadır. 
 
          Yukarıdaki üçüncü ve dördüncü fıkralar çerçevesinde; üzerinde yer alan belge sayısı dikkate alınarak ilgili belge ihracat taahhüdüne saydırılmak istenilen ihracata ilişkin gümrük beyannamesi üzerine, bu gümrük beyannamesinin ilgili dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanıldığına dair meşruhatın düşülmesi gerekmektedir.
 
          5- Genel Sekreterliklerince, İhracat 2005/9 sayılı Tebliğ’e istinaden düzenlenen dahilde işleme izin belgesine ilişkin taahhüt kapatma işlemleri, BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerinden belge kapsamında gerçekleştirilen ithalat ve ihracat işlemlerinin teyitleri aranmaksızın tekemmül ettirilir. Bu çerçevede; ihracat listesi, ilgili belgeye ilişkin taahhüt kapatma yazısı ekinde ilgili mercilere gönderilirken, ihracat listesinde yer alan her bir gümrük beyannamesi itibarıyla teyidin aranmasına gerek olup olmadığı hususu belirtilir.
 
          Ancak, İhracat 2005/9 sayılı Tebliğ’e istinaden düzenlenen dahilde işleme izin belgesi kapsamında T.C. Şeker Kurumu’nca belirlenen şeker fabrikalarından alınan şeker ve Toprak Mahsulleri Ofisi’nden temin edilen hububattan elde edilen işlem görmüş ürünlerin ihracatının özel fatura ile gerçekleştirilmesi veya BİLGE Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden ihracata ilişkin gümrük beyannameleri ile gerçekleştirilmesi durumunda, bu özel fatura veya ihracata ilişkin gümrük beyannameleri için, taahhüt kapatma işlemlerinde teyit alınması gerekmektedir.
 
          6- İhracat 2005/9 sayılı Tebliğ’in 9 uncu maddesine istinaden;
 
          a) Belge kapsamındaki yurt içi alımlarda, belge orijinal nüshasının ithalat bölümüne gerekli düşümü yapılan alıma ilişkin fatura kayıtlarının, en geç yurt içi alımın yapıldığı günü (faturanın üzerinde yer alan tarihi) takip eden 3 (üç) gün içerisinde belge sahibi firma tarafından Müsteşarlık web sayfasından elektronik ortama aktarılması gerekmektedir.
 
         b) Özel fatura kapsamındaki ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile belgeden belgeye teslimlerde, bu kapsamdaki fatura kayıtlarının en geç işlemin yapıldığı günü (faturanın ilgili gümrükçe onaylandığı tarihi) takip eden 3 (üç) gün içerisinde belge sahibi firma tarafından Müsteşarlık web sayfasından elektronik ortama aktarılması gerekmektedir.
 
         c) BİLGE Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden gerçekleştirilen ithalat ve ihracat işlemlerinde belge kapsamındaki ithalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesine ilişkin kayıtların en geç işlemin tamamlandığı günü (ilgili gümrük beyannamesinin kapanma tarihi) takip eden 3 (üç) gün içerisinde belge sahibi firma tarafından Müsteşarlık web sayfasından elektronik ortama aktarılması gerekmektedir.
 
d) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 17 inci maddesi çerçevesinde, belgeden belgeye teslim kapsamındaki faturaya ilişkin yukarıdaki (b) bendinde belirtilen işlemler saklı kalmak kaydıyla, belge sahibi firmaların 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11/1-c maddesi çerçevesinde, belge kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünleri aracı ihracatçıya ihraç kaydıyla tesliminde, bu aracı ihracatçıya teslime ilişkin faturanın Müsteşarlık web sayfasından elektronik ortama aktarılmaması gerekmektedir. Ancak, aracı ihracatçı vasıtasıyla gerçekleştirilen özel fatura kapsamındaki ihracata ilişkin faturanın veya BİLGE Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden gerçekleştirilen ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin, yukarıdaki (b) ve (c) bentlerinde belirtildiği üzere belge sahibi firma tarafından, Müsteşarlık web sayfasından elektronik ortama aktarılması gerekmektedir.
 
Bu çerçevede; yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen işlemlerin en geç işlemin yapıldığı günü takip eden üç gün içerisinde belge sahibi firma tarafından Müsteşarlık web sayfasından elektronik ortama aktarılması esastır.
 
Diğer taraftan; yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen işlemlerin, işlemin yapıldığı günü takip eden 3 (üç) günü aşacak şekilde, ancak taahhüt kapatma müracaatından önce ilgili belge sahibi firma tarafından Müsteşarlık web sayfasından elektronik ortama aktarılması durumunda ise, belge ihracat taahhüt kapatma işlemi, bu kayıtlar dikkate alınarak tekemmül ettirilir. Bu durumdaki firmaların dahilde işleme izin belgelerine (bu firmaların bir başka firmanın belgesinde yan sanayici olması da dahil) 1 (bir) yıl süreyle indirimli teminat uygulanmaması gerektiğinden, bu hususa ilişkin tespitin Müsteşarlığa intikal ettirilmesi gerekmektedir. Taahhüt kapatma müracaatından sonra sisteme aktarılan bilgi ve belgeler kapatmada dikkate alınmaz.
 
B) İHRACAT 2005/1 SAYILI TEBLİĞ’İN 35 VE 36 NCI MADDELERİNE İSTİNADEN, GENEL SEKRETERLİKLERİNCE TEKEMMÜL ETTİRİLMESİ GEREKEN İŞLEMLER 
 
1- İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ’in 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden, dahilde işleme izin belgesi kapsamında T.C. Şeker Kurumu’nca belirlenen şeker fabrikalarından alınan şeker ve Toprak Mahsulleri Ofisi’nden temin edilen hububattan elde edilen işlem görmüş ürünlerin ihracatını müteakip ilgili belge sahibi firmaların; bu kapsamdaki kısmi teminat iadesinden yararlanmak için belge süresi içerisinde Genel Sekreterliklerine müracaatında, yurt içi alım yapılan dahilde işleme izin belgesi aslını, yurt içi alım faturası aslını, ihracata ait gümrük beyannamesi aslını, ihracata ilişkin gümrük beyannamesi listesini, yurt içi alım listesini, ekspertiz raporu aslını(gerek olması halinde) ve teminat mektubu fotokopisini sunmaları gerekmektedir.
 
          Bu çerçevede; Genel Sekreterliklerince, İhracat 2005/9 sayılı Tebliğ’e istinaden düzenlenen dahilde işleme izin belgesine ilişkin kısmi teminat iadesi işlemleri tekemmül ettirilirken, BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerinden belge kapsamında gerçekleştirilen ihracat işlemlerinin teyitleri aranmaz. Ancak, ilgili ihracatın özel fatura ile gerçekleştirilmesi veya BİLGE Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden ihracata ilişkin gümrük beyannameleri ile gerçekleştirilmesi durumunda, bu özel fatura veya ihracata ilişkin gümrük beyannameleri için, kısmi teminat iadesi işlemlerinde teyit alınması gerekmektedir.
 
Ayrıca; İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ’in 36 ncı maddesinde de belirtildiği üzere, kısmi teminat iadesinde kullanılan ihracata ilişkin gümrük beyannamesi ve/veya özel fatura üzerine, ilgili dahilde işleme izin belgesi sayısının kaydedilmesi suretiyle bu beyannamenin ve/veya özel faturanın kısmi teminat iadesinde kullanıldığına dair meşruhat düşülmesi gerekmektedir.
 
NOT: Genelge’nin (A) Bölümü altında yer alan 1 inci maddesinin birinci paragrafı  Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 26.09.2006 tarih 0120005871 sayılı değişiklik yazılarına göre güncellenmiştir
Kaynak:www.itkib.org.tr

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266412 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266412 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?