İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR GENELGE(2007/1)

İHRACAT 2007/2 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ÇERÇEVESİNDEKİ İŞLEMLERE İLİŞKİN GENELGE (2007/1)
 
        Bilindiği üzere; 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı’nın 26 ncı maddesine istinaden, 3/8/2005 tarihli ve 25895 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2005/9 sayılı Tebliğ’in yerine geçmek üzere hazırlanan İhracat 2007/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ, 1/4/2007 tarihli ve 26480 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
       Bu çerçevede; ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince, elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri kapsamındaki işlemlerin aşağıdaki hususlar çerçevesinde tekemmül ettirilmesi gerekmektedir:
 
Firma tanımlaması ve kullanıcı yetkilendirmesi
 
1- İhracat 2007/2 sayılı Tebliğ’in 5 inci maddesi uyarınca elektronik ortamda Müsteşarlığa müracaat eden elektronik imza sertifikası sahibi kullanıcıların, anılan Tebliğ eki ek-1’de belirtilen bilgi ve belgeleri ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine göndermeleri gerekmektedir. Söz konusu bilgi ve belgeler, İhracat 2007/2 sayılı Tebliğ eki ek-1’de öngörülen kriterler çerçevesinde ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince yapılacak gerekli kontrolü müteakip, bilgi sistemine aktarılarak firma tanımlamasına yönelik işlemler tamamlanır ve bilahare bu bilgi ve belgeler Müsteşarlığa gönderilir. Ayrıca, belge üzerinde yan sanayici olarak yer alması talep edilen firmaların firma tanımlamasının da, bahse konu Tebliğ eki ek-1’de yer alan bilgi ve belgeler yanında Dahilde İşleme Rejiminden yararlanmak isteyen firma ile yapılan protokole istinaden ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince yapılması gerekmektedir.
 
Diğer taraftan; firma tanımlamasına ilişkin sunulan bilgi ve belgelerde değişiklik (vergi numarasına ilişkin değişiklik hariç) olduğu takdirde söz konusu değişikliklere ilişkin işlemler, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince yapılır ve bu değişikliklere esas teşkil eden bilgilere firmanın ekranda bulunan özlük bilgileri alanında yer verilmiş olması durumunda, bu değişiklikler ilgili alana işlenir. Örneğin, firma ticaret unvanının değişikliğine ilişkin ticaret sicil gazetesinin bilgi sistemine aktarılmasını müteakip, firmanın ekranda bulunan özlük bilgileri alanında firmanın unvanına dair değişiklik yapılması yanında firma türüne ilişkin bir değişiklik de söz konusu ise ilgili alana bu değişikliğin işlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, firma unvanına ilişkin değişikliklerin mutlaka e-posta aracılığıyla eimza.teknik@dtm.gov.tr adresine bildirilmesi gerekmektedir.
 
Diğer taraftan, firmaya ait vergi numarasına ilişkin değişikliklere dair belgelerin ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince bilgi sistemine aktarılmasını müteakip, bu değişikliğe ilişkin işlemlerin Müsteşarlıkça sonuçlandırılmasını teminen bu hususun, e-posta aracılığıyla eimza.teknik@dtm.gov.tr adresine bildirilmesi gerekmektedir.
 
2- İhracat 2007/2 sayılı Tebliğ’in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri uyarınca yetkilendirilmiş bir kullanıcının bu yetkisinin iptal edilmesi için, ilgili firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişiler tarafından noter huzurunda imzalanarak düzenlenmiş ve bu yetkilendirmenin iptali ile ilgili hususları içeren belgenin ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine sunulması gerekmektedir. Bu belgenin ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine ulaşmasına kadar geçen süre içerisinde yetkinin askıya alınması isteniyorsa, Müsteşarlık web sayfasında belirtilen bilgi hattının telefonla aranması gerekmektedir. Bu durumda; askıya alınan yetki için, yetkilendirmenin iptaline ilişkin belgenin 7 (yedi) gün içerisinde ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine ulaştırılması zorunludur. Aksi takdirde, askıya alınan yetki sahibi kullanıcının ilgili firma adına tekrar işlem yapmasına Müsteşarlıkça izin verilir ve bu konudaki sorumluluk ilgili firmaya aittir.
 
Elektronik ortamda düzenlenen belgenin kullanılması
 
3- BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerince belge kapsamında gerçekleştirilen ithalat ve ihracat işlemleri, bu işlemlere ilişkin düzenlenen gümrük beyannamelerinde, diğer bilgiler yanında dahilde işleme izin belgesinin ithalat veya ihracat taahhüdünden otomatik düşüm yapılmasına imkan sağlayacak şekilde, belge numarasını da içeren satır kodu bilgisinin yer alması zorunluluğu göz önünde bulundurularak, belgenin basılı nüshası aranılmaksızın belgenin elektronik ortamdaki kayıtları dikkate alınarak yürütülür.
 
4- Dahilde işleme izni için uygulanan muafiyet kodu “DİİB” iken dahilde işleme izin belgeleri için uygulanan muafiyet kodu “D1A”dır. Sehven “DİİB” muafiyet kodunu giren dahilde işleme izin belgesi kullanıcılarından, gümrük beyannamesi doldurulurken “satır kodu” verisi istenmemekte ve bu kapsamdaki işlem, Müsteşarlığımızca herhangi bir aşım ve düşüm kontrolü yapılamadan sonuçlanmaktadır. Bu nedenle, bu kapsamdaki ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin belge ihracat taahhüdünün kapatılmasında dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.
 
5- BİLGE Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden belge kapsamında ithalata izin verilmez. BİLGE Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden yapılacak ihracat işlemlerinde ise, ihracattan önceki aşamada Müsteşarlıktan izin alınması gerekmektedir. Bu kapsamda; belge sahibi firma, konuya ilişkin talebini elektronik ortamda Müsteşarlığa intikal ettirir. Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme neticesinde uygun görülmesi halinde, ihracat işlemi gerçekleştirilecek olan gümrük idaresi, belge özel şartlar bölümüne dercedilir. Bu ihracat işlemlerinde ilgili gümrük idaresince belgenin basılı nüshasının aranması nedeniyle, belge sahibi firmanın, bağlı olduğu ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine müracaat ederek belgenin değişiklik yapılmış kağıt ortamında basılı nüshasını temin etmesi gerekmektedir.
 
6- İhracat 2007/2 sayılı Tebliğ’in 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde, BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerinden belge kapsamında gerçekleştirilen ithalat ve ihracat işlemleri sırasında, Müsteşarlık ve Gümrük Müsteşarlığı arasında 2 (iki) saat ve daha uzun süreli bağlantı sorunlarının yaşanması durumunda, ilgili gümrük idaresince belgenin basılı nüshası aranmak suretiyle ilgili gümrük beyannamesinin tesciline imkan verilir. Ayrıca, ithalat işlemlerinde, belgenin basılı nüshasının aranmasının yanı sıra, belgenin son sayfasında yer alan ithal edilen maddelerle ilgili bilgiler bölümüne gerekli meşruhat düşülür. Ancak, Müsteşarlıkça ilgili gümrük beyannamelerine ilişkin bilgilerin daha sonra elektronik ortamda alınacağı hususu da dikkate alınarak, doğru rejim koduna, doğru muafiyet koduna ve belgede yer aldığı şekliyle satır kodu, gümrük tarife istatistik pozisyonu, miktara ilişkin birim bilgilerine yer verilerek, tescil işleminin yaptırılması gerekmektedir.
 
7- Gümrük mevzuatı çerçevesinde eşyanın tesliminden sonra düzeltme yapılması, eşyanın mahrecine iade edilmesi veya eşyanın geri gelmesi halinde Gümrük Müsteşarlığınca buna ilişkin bilgiler, elektronik ortamda Müsteşarlığa gönderilir.
 
Belge taahhüt kapatma müracaatı
 
8- Elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgelerine ilişkin ihracat taahhütlerinin kapatılması için belge sahibi firmaların, İhracat 2007/2 sayılı Tebliğ’in 12 nci maddesi uyarınca, en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde elektronik ortamda ve aynı süre içerisinde gerekli bilgi ve belgelerle (İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği eki ek-3’te belirtilen bilgi ve belgeler) birlikte üyesi bulunduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine müracaat etmeleri gerekmektedir. Diğer taraftan; belge sahibi firmanın birden fazla ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine üyeliğinin söz konusu olması durumunda ise, İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ eki ek-10’da yer alan ve her bir ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinin taahhüt kapatma işlemi açısından yetkili olduğu belirtilen sektörler dikkate alınarak, belge sahibi firmanın elektronik ortamda tercih ettiği ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine taahhüt kapatma müracaatında bulunması mümkündür.
 
9- İhracat 2007/2 sayılı Tebliğ’in 12 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde kapatma müracaatında bulunmayan firmalar adına düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri, Müsteşarlığın uygun göreceği ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince mevcut bilgi ve belgelerle müeyyide uygulanarak resen kapatılır.
 
10- Diğer taraftan; belge sahibi firmaların, en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde elektronik ortamda müracaat etmelerine karşın aynı süre içerisinde gerekli bilgi ve belgelerle (İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği eki ek-3’te belirtilen bilgi ve belgeler) birlikte ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine müracaat etmemeleri durumunda, bu hususun söz konusu ihracatçı birlikleri genel sekreterliği tarafından ivedilikle Müsteşarlığa intikal ettirilmesi gerekmektedir. Bu durumdaki resen kapatma işlemlerinin; belge kapsamında hiçbir gerçekleşme dikkate alınmaksızın, belge kapsamındaki işlemlerin tamamına müeyyide uygulanmak suretiyle tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.
 
Kapatma müracaatının geri alınması
 
11- Belge sahibi firma tarafından, dahilde işleme izin belgesinin ihracat taahhüdünün kapatılmasına ilişkin yapılan müracaatın geri alınmasının gerekçeli olarak talep edilmesi halinde, taahhüt kapatma müracaat süresi sonuna kadar (belge süresi sonundan itibaren 3 aylık sürenin sonuna kadar) belgeye ilişkin müracaatın ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince geri alınması Müsteşarlığımızca uygun görülmüştür.
 
Ancak, kapatma müracaatı yapıldıktan sonra, bu Genelge’nin 22 nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde ilgili kayıtların girilmesi söz konusu ise, bu kayıtların girilebilmesi için kapatma müracaatı ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği tarafından askıya alınır ve ilgili firma tarafından kayıtların girilmesini müteakip kapatma müracaatının askıya alınması işlemi kaldırılır.
 
Belge ihracat taahhüdünün kapatılması
 
12- Elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgelerinin ihracat taahhüdünün kapatılmasına ilişkin yazışmaların, İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in 39 uncu maddesi çerçevesinde tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.
 
13- Ayrıca; ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince, İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği eki ek-3’te belirtilen ve ilgili belge sahibi firma tarafından ibraz edilen bilgi ve belgelerin elektronik ortamdaki bilgilerle karşılaştırılması ve gerek görülmesi halinde elektronik ortamdaki bilgilerin düzeltme ve iptalinin yapılması suretiyle, elektronik ortamdaki taahhüt kapatma işleminin, ilgili mercilere gönderilen yazılar ile eş zamanlı olarak ve bu yazılarda yer alan bilgilere paralel olarak tekemmül ettirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda; ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince, sadece belge taahhüt kapatma işleminin tekemmül ettirilmesi safhasında elektronik ortamdaki bilgilerin düzeltme veya iptalinin yapılması gerekmektedir.
 
Ancak, Müsteşarlıkça bu konuda gönderilecek yeni bir yazıya kadar, elektronik ortamdaki bilgilerin düzeltme ve/veya iptalinin büyük iş yükü teşkil etmesi durumu söz konusu ise, İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ eki ek-3’te belirtilen ve ilgili belge sahibi firma tarafından ibraz edilen bilgi ve belgeler dikkate alınarak belge taahhüt kapatma işlemlerinin manuel olarak tekemmül ettirilmesi ve ilgili mercilere bildirilmesi gerekmektedir. Bu durumda, elektronik ortamdaki taahhüt kapatma işleminin de, ilgili mercilere gönderilen yazılar ile eş zamanlı olarak ve bu yazılarda yer alan bilgilere paralel olarak sadece ekrandaki “kapatma bilgisi” alanına manuel olarak ilgili bilgilerin girilmesi ve bu alandaki açıklamalar bölümüne de ilgili belge taahhüt kapatma işleminin, İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ eki ek-3’te belirtilen ve ilgili belge sahibi firma tarafından ibraz edilen bilgi ve belgeler dikkate alınarak, bir başka ifade ileelektronik ortamdaki bilgilerde herhangi bir düzeltme ve/veya iptal yapılmaksızın manuel olarak tekemmül ettirildiği hususunun dercedilmesi gerekmektedir. Ayrıca, bu taahhüt kapatma işlemine ilişkin yazı, ilgili merciler yanında belge sahibi firmaya gönderilirken firma tarafından elektronik ortamdaki işlemlerde yapılan hataların yinelenmemesini teminen, bu hatalar hakkında firmanın bilgilendirilmesi ve uyarılması gerekmektedir.
 
Diğer taraftan; yukarıdaki ikinci paragrafta belirtildiği şekilde tekemmül ettirilecek taahhüt kapatma işlemlerinde, ilgili gümrük idaresinden teyidi alınan tutanakla yapılan gümrük beyannamesi üzerindeki redrese işlemlerinde yine de gerekli düzeltmelerin (satır kodu ile ilgili düzeltmeler hariç) elektronik ortamdaki gümrük beyannamesine işlenmesi gerekmektedir.
 
14- Elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılan, BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerinde işlem gören, üzerinde ilgili dahilde işleme izin belgesine ait satır kodu bilgisi bulunan ve ihracat taahhüdünden otomatik olarak düşümü yapılmış ihracata ilişkin gümrük beyannamesi üzerine, bu gümrük beyannamesinin elektronik ortamda düzenlenen belge ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanıldığına dair meşruhat düşülmesine gerek bulunmamaktadır. Ancak, elektronik ortamda düzenlenen belgenin ihracat taahhüdünden otomatik olarak düşümü yapılmış olan ilgili kalem eşyanın satır kodu bilgisi yanında, bu gümrük beyannamesinin 44 üncü hanesinde dahilde işleme izni ile ilgili bilgilerin de yer alması durumunda, ihracata ilişkin gümrük beyannamesi üzerine, bahse konu kalem eşyanın ilgili girdiler itibarıyla dahilde işleme izin belgesi taahhüdünün kapatılmasında kullanılan kısmına ilişkin meşruhatın, miktar ve değer belirtilmek suretiyle düşülmesi gerekmektedir.
 
15- BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerinden gerçekleştirilen ithalata ve ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinde belirtilen satır koduna karşılık gelen eşyanın (ilgili kalemde belirtilen eşyanın tamamının) sadece satır kodu bilgisi bulunan ilgili dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılması gerekmektedir.
 
16- BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerinden gerçekleştirilen ithalata ve ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinde birden fazla kalem eşya ve dolayısıyla ilgili satır kodu hanelerinde birden fazla satır kodu varsa, ilgili gümrük beyannamesinin her bir satır kodu karşılığı eşya yönünden ilgili dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılması gerekmektedir.
 
17- Elektronik ortamda düzenlenen bir dahilde işleme izin belgesinin ihracat taahhüdüne saydırılmak istenilen BİLGE Sistemine dahil olan bir gümrük idaresince tescilli bir ihracata ilişkin birden fazla kalem içeren gümrük beyannamesinde, ilgili belgenin ithalat veya ihracat taahhüdünden otomatik olarak düşümü yapılmış olan ilgili eşyanın satır kodu bilgisi yanında, bu gümrük beyannamesinin 44 üncü hanesinde, elektronik ortamda düzenlenmeyen bir dahilde işleme izin belgesinin sayısının bulunması durumunda, satır kodu belirtilen kalem eşyaları dışında diğer kalemlerde belirtilen eşyalar, bir gümrük beyannamesinin ilgili belge ihracat taahhüdüne saydırılmasına ilişkin diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla, bu gümrük beyannamesinin 44 üncü hanesinde belirtilen ve elektronik ortamda düzenlenmeyen ilgili belge ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılabilir. Bu kapsamda, üzerinde yer alan belge sayısı dikkate alınarak ilgili belge ihracat taahhüdüne saydırılmak istenilen ihracata ilişkin gümrük beyannamesi ve/veya faturalarüzerine, bu gümrük beyannamesi veya faturanın ilgili belge ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanıldığına dair meşruhatın düşülmesi gerekmektedir.
 
18- BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerinden gerçekleştirilen ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin 44 üncü hanesinde, elektronik ortamda düzenlenmeyen belgenin sayısının yanındadiğer bilgi olarak elektronik ortamda düzenlenen bir belgenin sayısının ve/veya bu belgeye ilişkin bir satır kodunun belirtilmesi ve dolayısıyla bu gümrük beyannamesinin tescili esnasında elektronik ortamda düzenlenen ilgili belgenin ithalat veya ihracat taahhüdünden otomatik olarak düşümünün yapılmamış olması dikkate alınarak, bu gümrük beyannamesinin elektronik ortamda düzenlenen ilgili belge ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılmaması gerekmektedir.
 
19- İhracatçı birlikleri genel sekreterliklerince; elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgesine ilişkin taahhüt kapatma işlemleri, BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerinden belge kapsamında gerçekleştirilen ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin (kapandı bilgisi gelmiş olan) teyitleri aranmaksızın tekemmül ettirilir. Bu çerçevede; ihracat listesi, ilgili belgeye ilişkin taahhüt kapatma yazısı ekinde ilgili mercilere gönderilirken, ihracat listesinde yer alan her bir gümrük beyannamesi itibarıyla teyidin aranmasına gerek olup olmadığı hususu belirtilir ve bu bilgi de dikkate alınarak, belge kapsamında alınan teminatlar veya vergiler, ilgili gümrük idareleri tarafından firmalara iade edilir.
 
20- Firmalar ve ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerinin, elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri kapsamında gerçekleştirilen ithalat ve ihracat işlemlerine ilişkin gümrük beyannamelerinden tescil edilip de “kapandı” bilgisi gelmeyenlerin (gerçekleşen ithalat ve ihracat listelerinde görünmeyen beyannamelerin) durumunu, https://uygulamalar.gumruk.gov.tr/DIR%5Ftcgb/ web adresi aracılığıyla kontrol etmeleri mümkün bulunmaktadır.
 
21- Ancak, elektronik ortamda düzenlenen belge kapsamında T.C. Şeker Kurumunca belirlenen şeker fabrikalarından alınan şeker ve Toprak Mahsulleri Ofisinden temin edilen hububattan elde edilen işlem görmüş ürünlerin ihracatının özel fatura veya BİLGE Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden ihracata ilişkin gümrük beyannameleri ile gerçekleştirilmesi durumunda, bu özel fatura veya ihracata ilişkin gümrük beyannameleri için taahhüt kapatma işlemlerinde teyit alınması gerekmektedir.
 
Firmanın Sorumluluğu
 
22- İhracat 2007/2 sayılı Tebliğ’in 9 uncu maddesine istinaden belge sahibi firma tarafından;
a) Belge kapsamındaki yurt içi alımlarda, belge basılı nüshasının ithalat bölümüne gerekli düşümü yapılan alıma ilişkin fatura kayıtlarının, en geç yurt içi alımın yapıldığı (ilgili faturanın düzenlendiği tarih itibarıyla) günü takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde Müsteşarlık web sayfasından elektronik ortama aktarılıp onaylanması gerekmektedir.
 
b) BİLGE Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden gerçekleştirilen ihracatta, özel fatura kapsamındaki ihracatta, ihracat sayılan satış ve teslimlerde ve belgeden belgeye teslimlerde;
-İhracata ilişkin gümrük beyannamesi ile özel fatura için en geç işlemin tamamlandığı günü takip eden 30 (otuz) gün içerisinde,
 
-Teslime ilişkin faturalar için de en geç işlemin yapıldığı (ilgili faturanın düzenlendiği tarih itibarıyla) günü takip eden 30 (otuz) gün içerisinde,
 
ilgili kayıtların Müsteşarlık web sayfasından elektronik ortama aktarılıp onaylanması gerekmektedir.
 
23- Bu çerçevede; 1/4/2007 tarihinden itibaren elektronik ortamda düzenlenen belgeler açısından yukarıdaki 22 nci maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen işlemlerin anılan bentlerde belirtilen süreler içerisinde belge sahibi firma tarafından Müsteşarlık web sayfasından elektronik ortama aktarılıp onaylanması esas olup, öngörülen süreler içerisinde elektronik ortama aktarılmayan kayıtlar belge taahhüt kapatma işleminde dikkate alınmaz.
 
24- Diğer taraftan; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 17 nci maddesi çerçevesinde, belgeden belgeye teslim kapsamındaki faturaya ilişkin, yukarıdaki 22 nci maddenin (b) bendinde belirtilen işlemler saklı kalmak kaydıyla, belge sahibi firmaların 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11/1-c maddesi çerçevesinde, belge kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünleri aracı ihracatçıya ihraç kaydıyla tesliminde, bu aracı ihracatçıya teslime ilişkin faturanın Müsteşarlık web sayfasından elektronik ortama aktarılmaması gerekmektedir. Ancak, aracı ihracatçı vasıtasıyla gerçekleştirilen özel fatura kapsamındaki ihracata ilişkin faturanın veya BİLGE Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden gerçekleştirilen ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin yukarıdaki 22 nci maddenin (b) bendinde belirtildiği üzere belge sahibi firma tarafından, Müsteşarlık web sayfasından elektronik ortama aktarılması gerekmektedir.
 
25- İhracat 2007/2 sayılı Tebliğ’in Geçici 1 inci maddesi çerçevesinde, bu Tebliğ’in yürürlük tarihinden önce elektronik ortamda düzenlenmiş ve ihracat taahhüdü kapatılmış dahilde işleme izin belgesi kapsamında, İhracat 2005/9 sayılı Tebliğ’in 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen süreler içerisinde ilgili kayıtların Müsteşarlık web sayfasından elektronik ortama aktarılmamış olması nedeniyle, 1 (bir) yıl süreyle indirimli teminat uygulamasından yararlandırılmayan firmalar (bu firmaların bir başka firmanın belgesinde yan sanayici olmaları da dahil) için, ilgili dahilde işleme izin belgesinin ihracat taahhüdünün kapatılması esnasında belge kapsamındaki yurt içi alımlarda ve/veya ithalatta miktar aşımı yapılmadığının tespiti kaydıyla, anılan Tebliğ’in 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen indirimli teminat uygulamasından yararlandırmama müeyyidesine Müsteşarlıkça son verilir. Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen firmaların, ilgili belge taahhüt kapatma işlemini tekemmül ettiren ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine gerekli bilgi ve belgelerle yazılı olarak müracaat etmesi gerekir. İlgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği, gerekli ön incelemeyi müteakip bu müracaatı yazılı olarak Müsteşarlığa intikal ettirir.
 
26- Dahilde işleme izin belgesinde miktar ve/veya değer aşımı yapıldığı hallerde;
·         Yukarıdaki 22 nci maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen işlemler anılan bentlerde belirtilen süreler içerisinde belge sahibi firma tarafından Müsteşarlık web sayfasından elektronik ortama aktarılsa dahi, belge kapsamında ithali öngörülen eşyanın miktar ve/veya değerinde bir aşım olması halinde,
·         İhracat 2007/2 sayılı Tebliğ’in 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde eşyanın tesliminden sonra yapılacak bir düzeltme sonucunda belge kapsamında ithali öngörülen eşyanın miktar ve/veya değerinde bir aşım olması halinde, (Gümrük Müsteşarlığı’na da konuya ilişkin bilgi verilir.)
·         BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerinden, Müsteşarlık bilgi sistemine erişim sağlanmaksızın belge kapsamındaki ithalat ve ihracat işlemlerinin gerçekleştirildiği hallerde, ilgili ithalata ve ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinde yer alan bilgilerin (rejim kodu, muafiyet kodu, satır kodu, gümrük tarife istatistik pozisyonu vb.) ilgili dahilde işleme izin belgesine ilişkin bilgilerden farklı olmasından kaynaklanan bir miktar ve/veya değer aşımı olması halinde,
 
bu aşımdan belge sahibi firma sorumludur. Bu kapsamda bir miktar aşımı olması halinde, bu aşım revize işlemine konu edilemez ve bu durumdaki firmaların belgelerine (bu firmanın bir başka firmanın belgesinde yan sanayici olmaları da dahil) 1 (bir) yıl süreyle indirimli teminat uygulanmaz.
 
            Ayrıca, elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan ithalatlara ilişkin asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu örtüşen birden fazla ithal kalemi olması durumunda, belge kapsamında miktar aşımı olup olmadığının kontrolünde ve söz konusu ithal kalemlere ilişkin hammadde sarfiyat hesabında, ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonu itibarıyla toplam global miktarlar dikkate alınarak değerlendirme yapılması mümkündür.
 
Kısmi Teminat İadesi İşlemleri
 
27- İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden, dahilde işleme izin belgesi kapsamında T.C. Şeker Kurumu’nca belirlenen şeker fabrikalarından alınan şeker ve Toprak Mahsulleri Ofisi’nden temin edilen hububattan elde edilen işlem görmüş ürünlerin ihracatını müteakip ilgili belge sahibi firmaların; bu kapsamdaki kısmi teminat iadesinden yararlanmak için belge süresi içerisinde ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine müracaatında, yurt içi alım yapılan dahilde işleme izin belgesi aslını, yurt içi alım faturası aslını, ihracata ait gümrük beyannamesi aslını, ihracata ilişkin gümrük beyannamesi listesini, yurt içi alım listesini, ekspertiz raporu aslını(gerek olması halinde) ve teminat mektubu fotokopisini sunmaları gerekmektedir.
 
28- Bu çerçevede; ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince, elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgesine ilişkin kısmi teminat iadesi işlemleri tekemmül ettirilirken, BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerinden belge kapsamında gerçekleştirilen ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin (kapandı bilgisi gelmiş olan) teyitleri aranmaz. Ancak, ilgili ihracatın özel fatura ile gerçekleştirilmesi veya BİLGE Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden ihracata ilişkin gümrük beyannameleri ile gerçekleştirilmesi durumunda, bu özel fatura veya ihracata ilişkin gümrük beyannameleri için, kısmi teminat iadesi işlemlerinde teyit alınması gerekmektedir.
 
29- Ayrıca; İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in 36 ncı maddesinde de belirtildiği üzere, kısmi teminat iadesinde kullanılan ihracata ilişkin gümrük beyannamesi ve/veya özel fatura üzerine, ilgili dahilde işleme izin belgesi sayısının kaydedilmesi suretiyle bu beyannamenin ve/veya özel faturanın kısmi teminat iadesinde kullanıldığına dair meşruhat düşülmesi gerekmektedir.
 
Lehe hükümlerin uygulanması
 
30- İhracat 2007/2 sayılı Tebliğ’in yayımı tarihinden önceki (1/4/2007 tarihinden önce) tebliğlere istinaden düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri kendi mevzuatı hükümlerine tabidir. Henüz ihracat taahhüdü kapatılmamış olan dahilde işleme izin belgelerine, bu Tebliğ’in lehe olan hükümleri uygulanır.
 
Örnek olarak; 1/4/2007 tarihinden önce elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri kapsamındaki yurt içi alımlarda, firma ya alıma ilişkin fatura kayıtlarını, kendi mevzuatı olan İhracat 2005/9 sayılı Tebliğ’in 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtildiği üzere, en geç yurt içi alımın yapıldığı günü takip eden 3 (üç) gün içerisinde Müsteşarlık web sayfasından elektronik ortama aktarır ya da lehe hüküm olarak İhracat 2007/2 sayılı Tebliğ’in 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtildiği üzere, en geç yurt içi alımın yapıldığı günü takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde, indirimli teminattan yararlanmama müeyyidesine tabi olmaksızın, Müsteşarlık web sayfasından elektronik ortama aktarır. Eğer söz konusu firma 15 (onbeş) günlük süreyi aşmış olmasına rağmen kapatma müracaatına kadar ilgili kayıtları elektronik ortama aktarmak isterse, bu durumda kendi mevzuatı hükümlerine tabi olacağından, taahhüt kapatma esnasında bu kayıtlar dikkate alınır ancak bu durumdaki firmanın dahilde işleme izin belgesine (bu firmanın bir başka firmanın belgesinde yan sanayici olması da dahil) 1 (bir) yıl süreyle indirimli teminat uygulanmaz. Diğer taraftan; 1/4/2007 tarihinden sonra elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri kapsamındaki yurt içi alımlarda, 15 (onbeş) günlük sürenin bitiminden sonra ilgili kayıtların sisteme aktarılması imkanı bulunmamaktadır.
 
  
 
 
 
NOT:   Genelge’nin   24 üncü   maddesinde   yapılan   değişikliği   içeren 6 ncı sayfası ve 26 ncı maddesinde yapılan değişikliği içeren değişik 7 nci sayfası Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 02.07.2007 tarih 0120004701 sayılı değişiklik yazılarına göre güncellenmiştir.        
Kaynak:www.itkib.gov.tr       

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301410 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301410 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?