İthaatta Kota ve Tarife Kontejanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/1)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:  06.03.2010-27513 Resmi Gazete
İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI
İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2010/1)
Kapsam
MADDE 1 – (1)Bu Tebliğ, İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2010/6 sayılı Tebliğ uyarınca 7009.91 gümrük tarife pozisyonlu çerçevesiz cam aynaların İran İslam Cumhuriyeti (İran) menşeli olanlarının ithalatında, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Mevzuat çerçevesinde uygulanacak miktar kısıtlamasına (kota) ilişkin başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını içermektedir.
Başvuru usul ve esasları
MADDE 2-  (1) Bu Tebliğ’in 3 üncü maddesinde belirtilen İran menşeli eşyaya yönelik kota başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, EK I’de yer alan İthal Lisansı Başvuru Formunun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve EK II’de yer alan belgelerle birlikte tam ve eksiksiz bir şekilde Dış Ticaret Müsteşarlığı (Müsteşarlık) İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) gönderilmesi gerekmektedir. Kota döneminden önce yapılan başvurular değerlendirmeye tabi tutulmaz.  Değerlendirmede genel evrak giriş tarihi esas olup, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
(2) Müsteşarlık, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belge isteyebilir.
(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Müsteşarlık yetkilidir.
Kota miktarı
MADDE 3- (1) Kota aşağıda belirtilen dönem ve miktarlar için uygulanır.
 
 
GTP
1. dönem
3/7/2009-2/7/2010
2. dönem
3/7/2010-2/7/2011
3. dönem
3/7/2011-2/7/2012   
4. dönem
3/7/2012-2/7/2013
7009.91
1.481.000 kg
1.555.050 kg
1.632.802 kg
1.714.442 kg
 
Kotanın dağıtılması
MADDE 4 – (1) Kota dağıtımı, başvuru sırasına göre, ilk gelen ilk alır yöntemiyle yapılır. Bir ithal lisansında verilebilecek miktar, 25.000 kg.’ı aşamaz.
İthal lisansına ve ithal lisansı kullanımına ait bilgiler
MADDE 5 –(1) İthal lisansı, her bir dönem için 3 üncü maddede belirtilen süreler için geçerlidir. Kota konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir.
(2) İthal lisansları devredilemez.
(3) İthalatçıların yeni ithal lisansı taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için daha önce düzenlenen ithal lisansının iade edilmiş olması gerekmektedir.
(4) İthal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
(5) Gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, ithal lisansında kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez. Ancak, ithalatı gerçekleştirilen fazla miktar ilgili ithalatçının bir sonraki izninden mahsup edilir.
Yürürlük
MADDE 6- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
 
EK I
           İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU
 
Tarih: .../.../.....
 
T.C. BAŞBAKANLIK
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA
(İthalat Genel Müdürlüğü)
Dilekçe ve Taahhütname
 İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2010/1 sayılı Tebliğ çerçevesinde firmamız adına ithal lisansı düzenlenmesini talep etmekteyiz. İthal lisansı almak için yaptığımız iş bu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, ithal lisansını üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi, ithal lisansı kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgeleri ( ithal lisansının aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) İthalat Genel Müdürlüğü’ne ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.
Bilgileri ve gereği arz olunur.
                                                                                                                                            İmza-Kaşe
                                                                                                                                             Adı-Soyadı
İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER
Adı/Ünvanı :
Adresi :
Tel:
Faks:
E-posta:
Vergi dairesi:
Vergi numarası:
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:
BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)
Adı/Ünvanı :
Adresi:
Tel:
Faks:
E-posta:
Vergi dairesi:
Vergi/T.C. kimlik numarası:
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:
İTHAL MADDEYE AİT BİLGİLER
GTİP (12 li):
Tanımı:
Menşe ülke:
Sevk ülkesi:
Miktarı:
Kg (Brüt):
Kg (Net): 
Değeri:
FOB:
Navlun:
 
 
 
Sigorta:
Diğer yurt dışı giderler:
 
İthalat için öngörülen
Tarih:
Gümrük Kapısı:
TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Adı/Ünvanı:
Adresi:
Ülkesi:
Tel:
Faks:
E-posta:
Internet sitesi:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK II
 
İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER
 
1- Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname.  
2- İthal edilecek maddeye ait proforma fatura/faturanın aslı ve 2 adet fotokopisi (Proforma fatura ya da fatura üzerinde ithal edilecek maddelerin tanımları açıkça belirtilmeli, malın miktarı her bir madde için kg. ve m2 olarak ayrı ayrı gösterilmeli, FOB birim fiyatı yer almalı ve CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilmelidir.)

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930854 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930854 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?