E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,08 TL
12452277 Ziyaretçi

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİTİ

"Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:"(05.10.2011-28075 Resmi Gazete ile değişik)

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ

01.03.2001-24333  Resmi Gazete

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğin amacı; İthal ve ihraç edilecek gıdaların kontrolü için giriş ve çıkış kapılarını tespit ve ilan etmektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Tebliğ, İthal ve ihraç edilecek tüm gıdaların kontrolü için giriş ve çıkış kapılarını kapsar, diğer mallar ile ilgili gümrük kapıları bu tebliğ kapsamının dışındadır.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Tebliğ, 28/06/1995 tarihli ve 22327 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin Gümrük Merkezlerine ilişkin 16 ıncı maddesi; 09/06/1998 tarihli ve 23397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin gümrük merkezlerine ilişkin 14 üncü maddesi; 20/01/2000 tarihli ve 23939 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gümrük Yönetmeliği’nin Gıda Maddelerinin Muayenelerine ilişkin 266 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Tebliğde geçen,

Bakanlık; Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

Gıda maddeleri; Tütün ve sadece ilaç olarak kullanılanlar hariç olmak üzere; içkiler ve çikletler ile hazırlama ve işleme gereği kullanılan maddeler dahil, insanlar tarafından yenilen ve içilen ham, yarı ve tam işlenmiş her türlü maddeyi,

Gıda kontrolü; Gıda maddelerinin gıda güvenliği ve kalitesi, insan tüketimine uygunluğu açısından gıda kontrolörleri tarafından kontrolünü,

Gümrük İdareleri; Gümrük mevzuatında tanımı yapılan yönetim birimleri,

Başlamış ithal işlemi; İthal edilecek malların gümrüğe gelmiş veya çıkış ülkesinde ihracat işlemlerinin tamamlanmış olmasını,

ifade eder.

Giriş Kapıları

Madde 5- Transit edilecek Gıda maddeleri dışında Türkiye gümrük bölgesine girecek gıda maddelerinin kontrol kapıları EK-1’ de ilan edilmektedir.

(***29.11.2011-28127 Resmi Gazete ile değişen şekli)Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden geçerek yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye transit işlemleri ile serbest bölgeler, antrepolar ve geçici depolama yerlerinden Gümrüksüz Satış Mağazaları ve depolarına yapılacak transit işlemleri ile kumanya hariç olmak üzere 22.03, 22.04, 22.05, 2206.00, 22.07, 22.08 tarife pozisyonunda yer alan mamul haldeki alkollü içkilerin Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idareleri ile karşılarında bu eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idareleri aşağıda belirlenmiştir.

Türkiye Gümrük Bölgesine Girişin Yapılacağı Gümrük İdaresi

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine Tabi Tutulacağı Gümrük İdaresi

Ambarlı Gümrük Müdürlüğü

Ambarlı Gümrük Müdürlüğü

Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü

Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü

Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

Antalya Gümrük Müdürlüğü

Antalya Gümrük Müdürlüğü

İzmir Gümrük Müdürlüğü

İzmir Gümrük Müdürlüğü

İzmir Gümrük Müdürlüğü

Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

Kocaeli Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü

Kocaeli Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü

Mersin Gümrük Müdürlüğü

Mersin Gümrük Müdürlüğü

Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü

Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü

Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü

Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü

Kapıkule Tır Gümrük Müdürlüğü

Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü

Sarp Gümrük Müdürlüğü

Hopa Gümrük Müdürlüğü

***29.11.2011-28127 Resmi Gazete ile değişen şekli

Çıkış kapıları

Madde 6- Transit edilecek gıda maddeleri dışında Türkiye gümrük bölgesinde çıkacak gıda maddelerinin kontrol kapıları EK-2’ de ilan edilmektedir.

Gıda kontrol işlemleri

Madde 7- Bu Tebliğ’de belirtilen Gümrük İdarelerinden ithal ve ihraç edilecek gıda maddelerinin kontrolünde 560 sayılı KHK ile, buna istinaden çıkarılan yönetmelik, tebliğ ve talimatlar çerçevesinde işlem yapılır.

Geçici Madde 1- Bu Tebliğ hükümleri; tebliğin yürürlük tarihinden önce başlamış ithal işlemleri için uygulanmaz.

Yürürlük

Madde 8- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9- (Değişik:05.10.2011-28075 R.Gazete)Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ile Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür."EK-1

İthal Edilecek Gıda Maddelerinin Kontrolü için Tespit Edilen Gümrük Müdürlükleri

(Ek-1'in 17.08.2006 tarih ve 26262 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan değişik hali ve

Ek-2'nin 26.03.2005 tarih ve 25767 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan değişik şekli)

İLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLERİ
Adana -Adana Gümrük Müdürlüğü
Ağrı -Gürbulak Gümrük Müdürlüğü
Ankara -Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü
Antalya -Antalya Gümrük Müdürlüğü
Artvin -Hopa Gümrük Müdürlüğü
Balıkesir -Bandırma Gümrük Müdürlüğü
Bursa -Bursa Gümrük Müdürlüğü
-Gemlik Gümrük Müdürlüğü
Çanakkale -Çanakkale Gümrük Müdürlüğü
Edirne -Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü
Eskişehir -Eskişehir Gümrük Müdürlüğü
Erzurum -Erzurum Gümrük Müdürlüğü
Gaziantep -Gaziantep Gümrük Müdürlüğü
Giresun -Giresun Gümrük Müdürlüğü
Hatay -İskenderun Gümrük Müdürlüğü
İstanbul -Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
-Erenköy Gümrük Müdürlüğü
-Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü
-Ambarlı Gümrük Müdürlüğü
-Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
-Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
İzmir -İzmir Gümrük Müdürlüğü
-İzmir TIR Gümrük Müdürlüğü
-Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü
-Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
-Aliağa Gümrük Müdürlüğü
-Dikili Gümrük Müdürlüğü
Kayseri -Kayseri Gümrük Müdürlüğü
Kocaeli -Derince Gümrük Müdürlüğü
-Gebze Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü
-Gebze Gümrük Müdürlüğü
Konya -Konya Gümrük Müdürlüğü
Mersin -Mersin Gümrük Müdürlüğü
-Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
Ordu -Ordu Gümrük Müdürlüğü
Rize -Rize Gümrük Müdürlüğü
Samsun -Samsun Gümrük Müdürlüğü
Tekirdağ -Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü
-Çorlu Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
Trabzon -Trabzon Gümrük MüdürlüğüEK-2

İhraç Edilecek Gıda Maddelerinin Kontrolü için Tespit Edilen Gümrük Müdürlükleri

Adana -Adana Gümrük Müdürlüğü
Afyon -Afyon Gümrük Müdürlüğü
Ağrı
-Gürbulak Gümrük Müdürlüğü
Aksaray -Aksaray Gümrük Müdürlüğü
Ankara -Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü
-Esenboğa Gümrük Müdürlüğü
-Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü
Antalya -Antalya Gümrük Müdürlüğü
-Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
-Finike Gümrük Müdürlüğü
-Alanya Gümrük Müdürlüğü
-Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
Ardahan -Türkgözü Gümrük Müdürlüğü
Artvin -Hopa Gümrük Müdürlüğü
-Sarp Gümrük Müdürlüğü
Aydın -Kuşadası Gümrük Müdürlüğü
Aydın Aydın Gümrük Müdürlüğü (10.04.2010-27548  Resmi Gazete ile Eklenmiştir)
Balıkesir -Bandırma Gümrük Müdürlüğü
-Ayvalık Gümrük Müdürlüğü
Bartın -Bartın Gümrük Müdürlüğü
Batman -Batman Gümrük Müdürlüğü
Bursa -Bursa Gümrük Müdürlüğü
-Gemlik Gümrük Müdürlüğü
-Mudanya Gümrük Müdürlüğü
Çanakkale -Çanakkale Gümrük Müdürlüğü
Çorum -Çorum Gümrük Müdürlüğü
Denizli -Denizli Gümrük Müdürlüğü
Diyarbakır -Diyarbakır Gümrük Müdürlüğü
Edirne -Kapıkule TIR Gümrük Müdürlüğü
-Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü
-İpsala Gümrük Müdürlüğü
-Uzunköprü Gümrük Müdürlüğü
-Pazarkule Gümrük Müdürlüğü
Erzurum -Erzurum Gümrük Müdürlüğü
Eskişehir -Eskişehir Gümrük Müdürlüğü
Gaziantep -Gaziantep Gümrük Müdürlüğü
-Karkamış Gümrük Müdürlüğü
-Islahiye Gümrük Müdürlüğü
-Çobanbey Gümrük Müdürlüğü
Giresun -Giresun Gümrük Müdürlüğü
Hakkari -Esendere Gümrük Müdürlüğü
Hatay -İskenderun Gümrük Müdürlüğü
-İsdemir Gümrük Müdürlüğü
-Antakya Gümrük Müdürlüğü
-Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü
-Yayladağı Kapı Gümrük Müdürlüğü
Iğdır -Dilucu Gümrük Müdürlüğü
Isparta -Isparta Gümrük Müdürlüğü
İstanbul -Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
-Halkalı Gümrük Müdürlüğü
-Atatürk Hava Limanı Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
-Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü
-Erenköy Gümrük Müdürlüğü
-Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
-İstanbul Gıda Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü
-Ambarlı Gümrük Müdürlüğü
-Karaköy Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü
-Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü
-İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü
-İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müd.
İzmir -İzmir Gümrük Müdürlüğü
-İzmir Menemen Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
-Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü
-İzmir TIR Gümrük Müdürlüğü
-Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
-Çeşme Gümrük Müdürlüğü
-Dikili Gümrük Müdürlüğü
-Aliağa Gümrük Müdürlüğü
K.Maraş -Kahramanmaraş Gümrük Müdürlüğü
Karabük -Karabük Gümrük Müdürlüğü
Karaman -Karaman Gümrük Müdürlüğü
Kars -Akyaka Gümrük Müdürlüğü
Kayseri -Kayseri Gümrük Müdürlüğü
Kırklareli -Dereköy Gümrük Müdürlüğü
Kilis -Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü
Kocaeli -Derince Gümrük Müdürlüğü
-İzmit Gümrük Müdürlüğü
-Gebze Gümrük Müdürlüğü
-Yarımca Gümrük Müdürlüğü
Konya -Konya Gümrük Müdürlüğü
Malatya -Malatya Gümrük Müdürlüğü
Manisa -Manisa Gümrük Müdürlüğü
Mardin -Mardin Gümrük Müdürlüğü
-Nusaybin Gümrük Müdürlüğü
Mersin -Mersin Gümrük Müdürlüğü
-Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
-Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü
-Taşucu Gümrük Müdürlüğü
Muğla -Marmaris Gümrük Müdürlüğü
-Bodrum Gümrük Müdürlüğü
-Dalaman Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
-Fethiye Gümrük Müdürlüğü
Nevşehir -Ürgüp Gümrük Müdürlüğü
Ordu -Ordu Gümrük Müdürlüğü
Rize -Rize Gümrük Müdürlüğü
Sakarya -Sakarya Gümrük Müdürlüğü
Samsun -Samsun Gümrük Müdürlüğü
Sinop -Sinop Gümrük Müdürlüğü
Şanlıurfa -Şanlıurfa Gümrük Müdürlüğü
-Akçakale Gümrük Müdürlüğü
-Ceylanpınar Gümrük Müdürlüğü
Şırnak -Habur Gümrük Müdürlüğü
Tekirdağ -Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü
-Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü
Tokat -Tokat Gümrük Müdürlüğü
Trabzon -Trabzon Gümrük Müdürlüğü
-Trabzon Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
Uşak -Uşak Gümrük Müdürlüğü
Van -Van Gümrük Müdürlüğü
-Kapıköy Gümrük Müdürlüğü
Yalova -Yalova Gümrük Müdürlüğü
Zonguldak -Zonguldak Gümrük Müdürlüğü
-Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü