İthalat Kayıt Belgesi Başvuru Yöntemi

İthalat Kayıt Belgesi Başvuru Yöntemi
 
 kapsamında “Kayıt Belgesi” başvuru yöntemi ve istenilen belgeler aşağıda belirtilmektedir.
1.      Kayıt Belgesi başvuruları, Kayıt Merkezi antetli kağıdına bilgisayar ortamında çıktısı alınan “Kayıt Belgesi Başvuru Formu” ve ekine eklenecek Tebliğ’de belirtilen belgelerin tamamının ibrazı halinde değerlendirmeye alınabilecektir.
2.      Başvuruların ofisten bilgisayar ortamına aktarılabilmesini teminen gereken şifre yöntemi ve istenilen bilgi ve belgelere http://www.ebirlik.org/ithalat/ internet sayfasından ulaşılabilecektir.
3.      Kayıt Belgesi başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için; Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname aranacaktır.(İlk başvuruda aranır.Müteakip başvurularda fotokopileri yeterlidir. İmzaya yetkili kişilere ilişkin bir değişiklik olması ve/veya imza sirkülerinin geçerlik süresinin dolması durumunda noter tasdikli yeni belgenin aslının getirilmesi zorunludur.)
4.      Her takvim yılının ilk başvurusunda tüm ithalatçılar için(tüzel kişi ithalatçılar, şahıs firmaları ve şahıslar)  2009/21 sayılı Tebliğ ekinde yar alan “Yeminli Mali Müşavir onaylı İthalatçı Bilgi Formu” aranacaktır.
5.      İthalatçı bilgi formunda 2008 yılı sütununda yer alan bilgilerden kesinleşmemiş olanlarına “kesinleşmemiştir” ifadesi yazılarak onaylanacaktır.
6.      Üretici ithalatçılar için ise “Üretici İthalatçı Bilgi Formu” her bir üretici ithalatçı için ilk başvuruda aranacak olan form ithalatçı tarafından kaşelenip imzalanacaktır.
7.      2009/21 sayılı Tebliğ ekinde örneği yer alan İhracatçı Kayıt Formu (Exporter Registry Form) her bir ithalatçı firmanın her farklı ihracatçı adına yapacağı ilk ithalat işlemi için Kayıt Belgesi başvurusunda bulunması aşamasında aranacaktır. İhracatçı Kayıt Formu, ilgili ülke yetkili makamlarınca onaylanmasını müteakip aynı ülkede yerleşik Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından birine onaylatılacaktır. İlgili ülkede Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu bulunmaması durumunda üreticinin bağlı olduğu yurt dışındaki ticaret odası tarafından onaylanacaktır.
8.      İhracatçı kayıt formu internetten indirilerek kullanılabilecektir.
     http://www.itkib.org.tr/ithalat/dosyalar/2009-21.doc
9.      Orijinal İhracatçı kayıt formundan noter tasdiki suretiyle çoğaltılan nüshaları başvuruda kabul edilecektir.
10. Yetkili Merci ve T.C. Konsolosluk onayı imza tasdiki anlamında olup, belge içeriğinin onaylanması anlamına gelmemektedir. İlgili ülke yetkili makamları imza tasdiki yapabilen kurumlardır. Bunlar genellikle menşe şahadetnamesi vb. belgeleri veren ticaret odalarıdır.(Onay örnekleri için tıklayınız. http://www.itkib.org.tr/ithalat/dosyalar/Lisands1.jpg
http://www.itkib.org.tr/ithalat/dosyalar/Onay1.jpg            )
11. İhracatçı kayıt formunda T.C. Konsolosluğu onayı yerine apostile tasdiki kabul edilecektir.
12. İhracatçı kayıt formu bir takvim yılında bir kereye mahsus verilecek ve ilgili takvim yılı süresince geçerli olacaktır.
13. İhracatçı kayıt formunda bulunan sorulardan ticari sır olduğu gerekçesiyle doldurulmayan kısımlara “firmanın ticari sırrıdır” ifadesi yazılacaktır.
14. İhracatçı Kayıt Formu; Serbest Bölgelerden yapılacak ithalata konu eşyaların Serbest Bölgede üretilmesi halinde Serbest Bölge Müdürlüğünce, serbest bölgeden ithal edilecek diğer eşyalar için ise serbest bölgeye ithal eden ülkedeki ihracatçı tarafından doldurulacak ve ilgili ülke yetkili makamlarına onaylatılacaktır.
15. İhracatçı Kayıt Formu; Sevk ülkesi ile İhracatçının(Faturayı Kesen) farklı olması durumunda serbest dolaşıma girişte faturayı kesen tarafından doldurulacaktır.
16. 2009/21 sayılı Tebliğ ekinde yer alan Belge veya formları ibraz etmeyen ithalatçıların Kayıt Belgesi Başvuruları  kabul edilmeyecektir.
17. Kayıt Belgesi Başvurularında sorun yaşanmaması için yukarıda belirtilen formların Kayıt Belgesi Başvurularından önce veya KayıtBelgesi müracaatı aşamasında Kayıt Merkezlerine ibraz edilmesi gerekmektedir.
18. 2009/21 sayılı Tebliğ ekinde yer alan “Madde Bilgi Formu”’nda fatura kalemlerine ait bilgiler doldurulacaktır.
19. Örme/Dokuma Kumaş ve İplik Elyaf Detay Beyanına tabi eşyalara ait Kayıt Belgesi başvurularında Örme/Dokuma Kumaş ve İplik Elyaf Detay Beyan Formu ibraz edilecektir.
20. Gerekli görülmesi halinde Kayıt Merkezlerinin isteyebileceği diğer bilgi veya belgeler de “Kayıt Belgesi” başvurularında Kayıt Merkezlerince talep edilebilecektir.
21. İhracatçı Kayıt Formunun yurt dışı onay işleminde gecikme olması durumunda fiili ithalatın aksamasını engellemek için ihracatçı tarafından imzalanmış ancak ilgili ülke yetkili makamı ve T.C: Konsolosluklarından onaylatılmamış olan form aşağıdaki taahhütnameyle birlikte 60 gün için geçerli kabul edilecektir.
22. Faksla Başvuru kabul edilmeyecektir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T.C.
BAŞBAKANLIK
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliğine
 
 
Tarih: ..../.../....
 
 
         TAAHHÜTNAME
 
 
 
            Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin 2009/21 sayılı Tebliğ kapsamında başvurumuza eklenmiş olan ihracatçı firma yetkilisi tarafından imzalanmış İhracatçı Kayıt Formunun ilgili ülke yetkili makamları ve T.C. Konsolosluklarından onaylanmış nüshasını başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde ibraz edeceğimizi taahhüt ederim.
         Bilgilerine arz ederim.
 
 
 
 
İmza ve Kaşe
      İsim- Unvan
 
 
 
 
* İmza sirkülerine haiz firma yetkilisi tarafından imzalanacaktır.
 
Ek     : Firmanın İmza Sirküleri
 

E-Bülten

SİTE İÇİ ARAMA

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,85 TL
1 € = 4,52 TL
15918953 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?

Döviz

1 $ = 3,85 TL
1 € = 4,52 TL
15918953 Ziyaretçi