İthalat Rejimi Kararı V Sayılı Liste

V SAYILI LİSTE
G.T.P. KAYIT NO   MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ (%)
2519.90.10 10 * Ağırlık itibariyle % 97 veya daha fazla saflıkta eritilmiş magnezyum  0
         
2707.50.00 20 * Toplam ksilenol içeriği ağırlıkça %62 veya daha fazla fakat %95'ten fazla olmayan, ksilenol izomerleri ve etil fenol izomerleri karışımı 0
2707.99.80 10
         
2707.99.99 10 * 27. fasılın  ek 5 numaralı notunda tanımlanan özel bir işleme tabi tutulacak rafineri ürünü olarak kullanılmak üzere içeriğindeki aromatik oran aromatik olmayan oranı aşan ağır ve orta yağlar (a) 0
         
2710.19.81 10 * Viskozite indeksi 80 veya daha fazla olan,
—ağırlıkça % 90 veya daha fazla doyurulmuş,
—ağırlıkça % 0.03'ten fazla olmayan sülfür
içeren katalitik olarak hidroizomerize edilmiş ve cilası alınmış hidrojenlenmiş baz yağ, yüksek oranda izofarafinli hidrokarbonlar
 
0
2710.19.99 30
         
2710.19.99 20 * —1 mg/kg'den fazla olmayan sülfür,
—ağırlıkça % 99'dan fazla doymuş hidrokarbonlar,
—ağırlıkça % 75'den fazla karbon uzunluğu 18 veya daha fazla fakat 50'den fazla olmayan
n- ve iso-parafinik hidrokarbonlar içeren,
— 40 °C'deki kinematik viskozitesi 6,5 mm²/s'den fazla olan veya
—40 °C'deki kinematik viskozitesi 120 veya daha fazla viskozite endeksiyle 11 mm²/s'den fazla olan
ağır parafin dönüşüm prosesi (HPC) tarafından takip edilen, gaz halinde hidrokarbonlardan sentezlenmiş, katalitik olarak mumu alınmış (catalytic de-waxed) baz yağ
0
         
2804.50.90 10 * Ağırlıkça %99,99 veya daha fazla fakat %99,999’dan fazla olmayan saflıkta telleryum  (CAS RN 13494-80-9) 0
         
2804.70.00 00   Fosfor  0
         
2805.12.00 10 * Ağırlıkça % 98 veya daha fazla saflıkta, toz ya da tel şeklinde kalsiyum (CAS RN 7440-70-2) 0
         
2805.19.90 10 * Ağırlıkça % 99,7 veya daha fazla saflıkta lityum metal (CAS RN 7439-93-2) 0
         
2805.30.10 10 * Ağırlık itibariyle % 47 veya daha fazla seryum içeren, seryum ve diğer nadir toprak metallerinin alaşımı 0
         
2805.30.20 00   Ağırlıkça % 95 veya daha fazla saflıkta nadir toprak metalleri, skandiyum ve itriyum 0
2805.30.30 00
2805.30.40 00
         
2811.19.80 10 * Sülfamidik asit (CAS RN 5329-14-6) 0
         
2811.19.80 20 * Hidrojen iyodür (CAS RN 10034-85-2) 0
         
2811.19.80 30 * Fosforlu asit  (CAS RN 10294-56-1) fosfonik asit (CAS RN 13598-36-2) poli(vinil klorid) endüstrisinde yapıştırıcıların üretiminde etken madde olarak kullanılmak için (a) 0
         
2811.22.00 10 * Yüksek performans sıvı kromatografi kolonları (HPLC) ve örnek hazırlama kartuşlarının üretimi için toz halinde silikon dioksit (CAS RN 7631-86-9) (a) 0
         
2811.22.00 30 * Kozmetik ürünlerinin üretiminde kullanılmak üzere, partikül büyüklüğü 1 µm'den büyük olan gözenekli beyaz silikadan topaklar (a) 0
         
2811.22.00 60 * —Partikül büyüklüğü 20 µm'den büyük olmayan,
—polietilen üretiminde kullanılan tipte
kalsine edilmiş amorf silikon dioksit tozu
0
         
2812.90.00 10 * Azot triflorür (CAS RN 7783-54-2) 0
         
2816.40.00 10 * Baryum hidroksit (CAS RN 17194-00-2) 0
         
2818.10.91 20 * Toplam ağırlığının %50'sinden daha azının parçacık büyüklüğü 10 mm'den fazla olan ve ağırlıkça (oksitler olarak hesaplandığında)
— % 94 veya daha fazla fakat % 98,5'den az aluminyum oksit,
— % 2 (± % 1,5 ) magnezyum oksit,
— % 1 (± % 0,6 ) itriyum oksit ve
— ya % 2 (± %1,2) lantanyum oksit veya
— % 2  (± %1,2) lantanyum oksit ve neodimiyum oksit
içeren, aluminyum oksit ( CAS RN 1344-28-1), magnezyum aluminat (CAS RN 12068-51-8) ve lantanum, neodimiyum ve itriyumun nadir toprak aluminatlarını içeren, mikro kristal yapıya sahip sinterlenmiş korundum
0
         
2818.20.00 10 * Spesifik yüzey alanı en az 350 m2/g olan aktive edilmiş alümina  0
         
2818.30.00 10 * "Pseudo-boehmite" şeklinde aluminyum hidroksit oksit  4
         
2819.90.90 10 * Metalurjide kullanılmak üzere dikrom trioksit (CAS RN 1308-38-9) (a) 0
         
2823.00.00 10 * — Ağırlıkça %99.9 veya daha fazla saflıkta,
— ortalama tanecik büyüklüğü 0.7 µm veya daha fazla olan fakat 2.1 µm'yi geçmeyen
titanyum dioksit (CAS RN 13463-67-7) 
0
         
2823.00.00 20 * Metalurjide kullanılmak üzere, ağırlıkça
— % 0,005'ten fazla olmayan potasyum ve sodyum bileşimi (elemental sodyum ve elemental potasyum olarak belirtilen),
— % 0,01'den fazla olmayan fosfor (elemental fosfor olarak belirtilen) içeren ve
ağırlıkça % 99,7 veya daha fazla saflıkta titanyum dioksit (CAS RN 13463-67-7) (a)
0
         
2825.10.00 10 * Hidroksilamonyum klorür (CAS RN 5470-11-1) 0
         
2825.50.00 20 * Ağırlıkça %0,03’ten fazla olmayan klorür ve %78 veya daha fazla bakır içeren bakır (I veya II) oksit 0
         
2825.60.00 10 * Zirkonyum dioksit (CAS RN 1314-23-4) 0
         
2826.19.90 10 * Ağırlıkça % 99,9 veya daha fazla saflıkta tungsten hekzaflorid (CAS RN 7783-82-6) 0
         
2826.90.80 15 * Lityum hekzaflorfosfat (CAS RN 21324-40-3) 0
         
2827.39.85 10 * Ağırlık itibariyle % 96 veya daha fazla fakat % 99'u geçmeyen saflıkta bakır monoklorür (CAS RN 7758-89-6) 0
         
2827.39.85 20 * Ağırlıkça % 99 veya daha fazla saflıkta antimon pentaklorür (CAS RN 7647-18-9) 0
         
2827.39.85 40 * Baryum klorür dihidrat (CAS RN 10326-27-9) 0
         
2827.49.90 10 * Hidratlanmış zirkonyum diklorür oksit 0
         
2827.60.00 10 * Sodyum iyodür (CAS RN 7681-82-5) 0
         
2830.10.00 10 * Kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında, ağırlıkça % 38 veya daha az sodyum içeren disodyum tetra sülfür  0
         
2833.29.80 20 * Manganez sülfat monohidrat (CAS RN 10034-96-5) 0
         
2833.29.80 30 * Zirkonyum sülfat (CAS RN 14644-61-2) 0
         
2835.10.00 10 * Sodyum hipofosfit monohidrat (CAS RN 10039-56-2) 0
         
2835.10.00 20 * Sodyum hipofosfit (CAS RN 7681-53-0) 0
         
2836.91.00 20 * "European Pharmacopoeia" da tarif edilen metodlara göre belirlenmiş, aşağıda belirtilen konsantrasyonlardaki safsızlıkların birini veya daha fazlasını içeren lityum karbonat;
— 2 mg/kg veya daha fazla arsenik,   
— 200 mg/kg veya daha fazla kalsiyum,    
— 200 mg/kg veya daha fazla klorürler, 
— 20 mg/kg veya daha fazla demir,   
— 150 mg/kg veya daha fazla magnezyum,    
— 20 mg/kg veya daha fazla ağır metaller,   
— 300 mg/kg veya daha fazla potasyum,    
— 300 mg/kg veya daha fazla sodyum, 
— 200 mg/kg veya daha fazla sülfatlar                              
0
         
2836.99.17 20 * Zirkonyum (IV) bazik karbonat (CAS RN 57219-64-4) 0
         
2837.19.00 20 * Bakır siyanür (CAS RN 544-92-3) 0
         
2837.20.00 10 * Tetrasodyum hekzasiyanoferrat (II) (CAS RN 13601-19-9) 0
         
2837.20.00 20 * Amonyum demir (III) hekzasiyanoferrat (II) (CAS RN 25869-00-5) 0
         
2839.19.00 10 * Disodyum disilikat (CAS RN 13870-28-5) 0
         
2839.90.00 20 * Kalsiyum silikat (CAS RN 1344-95-2) 0
         
2840.20.90 10 * Çinko borat (CAS RN 12767-90-7) 0
         
2841.30.00 00   Sodyum dikromat (CAS RN 10588-01-9) 0
         
2841.70.00 10 * Diamonyum tetraoksomolibdat (2-) (CAS RN 13106-76-8) 0
         
2841.70.00 20 * Diamonyum tridekaoksotetramolibdat (2-) (CAS RN 12207-64-6) 0
         
2841.70.00 30 * Anhidröz (CAS RN 12027-67-7) veya tetrahidrat olarak (CAS RN 12054-85-2) hekzaamonyum heptamolibdat 0
         
2841.80.00 10 * Diamonyum volframat (Amonyum paratungstat) (CAS RN 11120-25-5) 0
         
2841.90.85 10 * En az %59 kobalt içeren lityum kobalt (III) oksit (CAS RN 12190-79-3) 0
         
2841.90.85 20 * Ağırlıkça % 99 veya daha fazla saflıkta toz halinde potasyum titanyum oksit (CAS RN 12056-51-8) 0
         
2842.10.00 10 * Sentetik beta zeolit tozu  0
         
2842.10.00 20 * Sentetik kabazit (Chabasite) zeolit tozu 0
         
2842.90.10 10 * Sodyum selenat (CAS RN 13410-01-0) 0
         
2843.29.00 10 * Gümüş oksitli bataryaların üretimi için metal içeriği ağırlıkça en az  %99,99 gümüş içeren, nitratsız ve karbonatsız gümüş oksit (a) 0
         
2845.10.00 00   Ağır su (döteryum oksit) (EURATOM) (CAS RN 7789-20-0) 0
         
2845.90.10 00   Döteryum ve bunun bileşikleri, döteryumca zenginleştirilmiş hidrojen ve bileşikleri, bu ürünleri içeren karışım ve çözeltiler (EURATOM) 0
         
2845.90.90 10 * Helyum- 3 (CAS RN 14762-55-1) 0
         
2845.90.90 20 * % 95 veya daha fazla bir düzeyde ağırlıkça oksijen- 18 ile zenginleştirilmiş su (CAS RN 14314-42-2) 0
         
2845.90.90 30 * Karbon monoksit (13C) (CAS RN 1641-69-6) 0
         
2845.90.90 40 * Boron-10 ile ağırlıkça %95’ten fazla seviyede zenginleştirilmiş demir borat (CAS RN 200513-39-9) 0
         
2846.10.00 10 * Ağırlıkça %60 ya da daha fazla fakat %95'ten fazla olmayan nadir toprak oksitleri içeren ve zirkonyum oksit, alüminyum oksit veya demir oksitin her birinden %1'den fazla içermeyen ve ağırlıkça %5 veya daha fazla yanma kaybı bulunan nadir toprak konsantresi 0
3824.90.96 53
         
2846.10.00 20 * Diseryum trikarbonat, hidratlı olsun olmasın (CAS RN 537-01-9) 0
         
2846.10.00 30 * Seryum lantanyum karbonat, hidratlı olsun olmasın 0
         
2846.90.10 00   Organik veya inorganik itriyum veya skandiyumun nadir toprak metallerinin bileşikleri ya da bu metallerin karışım, 2846.10.00 alt başlığı haricindekiler 0
2846.90.20 00
2846.90.30 00
2846.90.90 00
         
2848.00.00 10 * Fosfin (CAS RN 7803-51-2) 0
         
2850.00.20 10 * Silan (CAS RN 7803-62-5) 0
         
2850.00.20 20 * Arsin (CAS RN 7784-42-1) 0
         
2850.00.20 30 * Partikül büyüklüğü 250 nm’den fazla olmayan titanyum nitrit (CAS RN 25583-20-4) 0
         
2850.00.20 40 * Germenyum tetrahidrit (CAS RN 7782-65-2) 0
         
2850.00.20 50 * Oksijen engelleyen polimer maddelerin üretiminde katkı maddesi olarak kullanılmak üzere;
— ağırlıkça % 98 veya daha fazla saflıkta ve
— 10 ppm demirden fazla olmayan
sodyum tetra hidro borat (CAS RN 16940-66-2) (a)
0
         
2850.00.60 10 * Sodyum azid (CAS RN 26628-22-8)  0
         
2853.00.90 10 * Klor sülfür izosiyanat (CAS RN 1189-71-5) 0
         
2903.39.19 10 * Saflığı %99'dan az olmayan ve en fazla
— %0.25 sec-butil bromit,
— %0.06 n-butil bromit,
—%0.06 n-propil bromit
içeren 1-brom-2-metilpropan (CAS RN 78-77-3)
0
         
2903.39.21 00   Diflorometan ( CAS RN 75-10-5) 0
         
2903.39.24 10 * Pentafloroetan (CAS RN 354-33-6) 0
         
2903.39.25 10 * 1,1-Difloroetan ( CAS RN 75-37-6) 0
         
2903.39.26 10 * Eczacılık ürünlerinin üretim için, aşağıdaki özelliklere uyan 1,1,1,2-tetrafloroetan besleme stoğu;
— ağırlıkça R134 (1,1,2,2-Tetrafloroetan) içeriği 600 ppm'den fazla olmayan ,
— ağırlıkça R143a (1,1,1-Trifloroetan) içeriği 5 ppm'den fazla olmayan ,
— ağırlıkça R125 (Pentafloroetan) içeriği 2 ppm'den fazla olmayan ,
— ağırlıkça R124 (1-Kloro-1,2,2,2-tetrafloroetan) içeriği 100 ppm'den fazla olmayan,
— ağırlıkça R114 (1,2-Diklorotetrafloroetan) içeriği 30 ppm'den fazla olmayan ,
— ağırlıkça R114a (1,1-Diklorotetrafloroetan) içeriği 50 ppm'den fazla olmayan ,
— ağırlıkça R133a (1-Kloro-2,2,2-Trifloroetan) içeriği 250 ppm'den fazla olmayan,
— ağırlıkça R22 (Klorodiflorometan) içeriği 2 ppm'den fazla olmayan,
— ağırlıkça R115 (Kloropentafloroetan) içeriği 2 ppm'den fazla olmayan,
— ağırlıkça R12 (Diklorodiflorometan) içeriği 2 ppm'den fazla olmayan,
— ağırlıkça R40 (Metil Klorür) içeriği 20 ppm'den fazla olmayan,
— ağırlıkça R245cb (1,1,1,2,2-pentafloropropan) içeriği 20 ppm'den fazla olmayan,
— ağırlıkça R12B1 (Klorodiflorobromometan) içeriği 20 ppm'den fazla olmayan,
— ağırlıkça R32 (Diflorometan) içeriği 20 ppm'den fazla olmayan,
— ağırlıkça R31 (Kloroflorometan) içeriği 15 ppm'den fazla olmayan,
— ağırlıkça R152a (1,1-Difloroetan) içeriği 10 ppm'den fazla olmayan,
— ağırlıkça 1131 (1-Kloro-2 Floroetilen) içeriği 20 ppm'den fazla olmayan,
— ağırlıkça 1122 (1-Kloro-2,2-Difloroetilen) içeriği 20 ppm'den fazla olmayan,
— ağırlıkça 1234yf (2,3,3,3-Tetrafloropropen) içeriği 3 ppm'den fazla olmayan,
— ağırlıkça 1243zf (3,3,3 Trifloropropen) içeriği 3 ppm'den fazla olmayan,
— ağırlıkça 1122a (1-Kloro-1,2-Difloroetilen) içeriği 3 ppm'den fazla olmayan,
— ağırlıkça 1234yf+1122a+1243zf (2,3,3,3-Tetrafloropropen, +1-Kloro-1,2-Difloroetilen+3,3,3-Trifloropropen) içeriği 4,5 ppm'den fazla olmayan,
— ağırlıkça 3 ppm'den fazla herhangi bir belirlenmemiş/bilinmeyen kimyasal içermeyen,
0
— ağırlıkça birlikte bütün belirlenmemiş/bilinmeyen kimyasalları 10 ppm'den fazla içermeyen,
— ağırlıkça 10 ppm'den fazla su içermeyen,
— asitlik seviyesi ağırlıkça 0.1 ppm'den fazla olmayan,
— halojenür içermeyen,
—high Boilers içeriği hacimce % 0.01'den fazla olmayan,
—kokusuz (kötü kokusu olmayan),
içeriği oral yada nazal boşluklara ve/veya solunum sisteminin içine alınan medikal aerosoller için püskürtücü (propellant) üretiminde kullanılmak üzere İyi Üretim Uygulamaları (GMP) altında üretilmiş HFC 134a'nın inhalasyon seviyesinin ileri safsızlaştırılmasına mahsus (CAS RN 811-97-2) (a)
         
2903.39.27 10 * 1,1,1,3,3 - pentafloropropan (CAS RN 460-73-1) 0
         
2903.39.28 10 * Karbon tetraflorür (tetraflorometan) (CAS RN 75-73-0) 0
         
2903.39.28 20 * Perfloroetan (CAS RN 76-16-4) 0
         
2903.39.29 10 * 1 H- perfloroheksan (CAS RN 355-37-3) 0
         
2903.39.31 00   2,3,3,3-tetrafloroprop-1-ene (2,3,3,3-tetrafloropropen) (CAS RN 754-12-1) 0
         
2903.39.35 10 * Trans-1,3,3,3-tetrafloroprop-1-ene (Trans-1,3,3,3-tetrafloropropen) (CAS RN 1645-83-6) 0
         
2903.39.39 10 * Perfloro(4-metil-2-penten) (CAS RN 84650-68-0) 0
         
2903.39.39 20 * (Perflorobutil) etilen (CAS RN 19430-93-4 0
         
2903.39.39 30 * Hekzafloropropen (CAS RN 116-15-4) 0
         
2903.74.00 10 * 2-Kloro-1,1-difloroetan (CAS RN 338-65-8) 0
         
2903.77.60 10 * 1,1,1-Triklorotrifloroetan (CAS RN 354-58-5) 0
         
2903.77.90 10 * Klortriflor etilen (CAS RN 79-38-9) 0
         
2903.79.30 10 * Trans-1-kloro-3,3,3-trifloropropen (CAS RN 102687-65-0) 0
         
2903.89.90 10 * 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodeka kloro penta siklo [12.2.1.16.9.02.13.05.10] okta deka -7,15-dien, (CAS RN 13560-89-9) 0
         
2903.89.90 30 * Oktaflorosiklopenten (CAS RN 559-40-0) 0
         
2903.89.90 40 * Hekzabromosiklododekan 0
         
2903.89.90 50 * Klorosiklopentan (CAS RN 930-28-9) 0
         
2903.99.90 15 * 4-Bromo-2-kloro-1-florobenzen (CAS RN 60811-21-4) 0
         
2903.99.90 20 * 1,2-Bis (pentabromofenil) etan (CAS RN 84852-53-9) 0
         
2903.99.90 40 * — 0,001 mg/kg veya daha az tetraklorodibenzodioksinler, 
— 0,001 mg/kg veya daha az tetraklorodibenzofuranlar, 
— 0,2 mg/kg veya daha az tetraklorobifeniller,     
içeren ve ağırlıkça % 99 veya daha fazla saflıkta 2,6-diklorotoluen                                                                    
0
         
2903.99.90 50 * Florobenzen (CAS RN 462-06-6) 0
         
2903.99.90 75 * 3-Kloro-alfa,alfa,alfa-triflorotoluen (CAS RN 98-15-7) 0
         
2903.99.90 80 * 1-bromo-3,4,5-triflorobenzen (CAS RN 138526-69-9) 0
         
2903.99.90 85 * 2-bromo-9H-florin (CAS RN 1133-80-8) 0
         
2904.10.00 30 * Sodyum p-stirensülfonat (CAS RN 2695-37-6) 0
         
2904.10.00 50 * Sodyum 2-metilprop-2-ene-1-sülfonat (CAS RN 1561-92-8) 0
         
2904.20.00 10 * Nitrometan (CAS RN 75-52-5) 0
         
2904.20.00 20 * Nitroetan (CAS RN 79-24-3) 0
         
2904.20.00 30 * 1-Nitropropan (CAS RN 108-03-2) 0
         
2904.20.00 40 * 2-Nitropropan (CAS RN 79-46-9) 0
         
2904.90.40 10 * 3808 92 alt başlığında olan ürünlerin üretimi için, Trikloronitrometan (CAS RN 76-06-2) (a)  0
         
2904.90.95 20 * 1-Kloro-2,4-dinitrobenzen (CAS RN 97-00-7) 0
         
2904.90.95 25 * Diflorometan sülfonil klorür (CAS RN 1512-30-7) 0
         
2904.90.95 30 * Tosil klorür (CAS RN 98-59-9) 0
         
2904.90.95 35 * 1-Floro-4-nitrobenzen (CAS RN 350-46-9) 0
         
2904.90.95 40 * 4-Klorobenzensülfonil klorür (CAS RN 98-60-2) 0
         
2904.90.95 50 * Etansülfonil klorür (CAS RN 594-44-5) 0
         
2904.90.95 60 * 4,4'-Dinitrostilben-2,2'-disülfonik asit (CAS RN 128-42-7) 0
         
2904.90.95 70 * 1-Kloro-4-nitrobenzen (CAS RN 100-00-5) 0
         
2904.90.95 80 * 1-kloro-2-nitrobenzen (CAS RN 88-73-3) 0
         
2905.11.00 10 * Ağırlıkça %99.85 veya daha fazla saflıkta metanol (CAS RN 67-56-1) 0
         
2905.19.00 11 * 29. fasılın 1 e notunda belirtildiği üzere tetrahidrofuran içinde çözelti halinde olsun olmasın potasyum tertbütanolat (CAS RN 865-47-4) 0
         
2905.19.00 20 * Butiltitanat monohidrat homopolimeri (CAS RN 162303-51-7) 0
         
2905.19.00 25 * Tetra-(2-etilhekzil) titanat (CAS RN 1070-10-6) 0
         
2905.19.00 30 * 2,6-Dimetilheptan-4-ol (CAS RN 108-82-7) 0
         
2905.19.00 40 * 2,6-Dimetilheptan-2-ol (CAS RN 13254-34-7) 0
         
2905.19.00 70 * Titanyum tetrabütanolat (CAS RN 5593-70-4) 0
         
2905.19.00 80 * Titanyum tetraizopropoksit (CAS RN 546-68-9) 0
         
2905.19.00 85 * Titanyum tetraetonalat (CAS RN 3087-36-3) 0
         
2905.22.00 10 * Ağırlıkça % 90,7 veya daha fazla (3R)-(-)- linalool (CAS RN 126-91-0) içeren linalool (CAS RN 78-70-6)  0
         
2905.39.95 10 * Propan-1,3-diol (CAS RN 504-63-2) 0
         
2905.39.95 20 * Bütan-1,2-diol (CAS RN 584-03-2) 0
         
2905.39.95 30 * 2,4,7,9-tetrametil-4,7-dekandiol (CAS RN 17913-76-7) 0
         
2905.39.95 40 * Dekan -1,10-diol (CAS RN  112-47-0) 0
         
2905.39.95 50 * 2-metil-2-propilpropan-1,3-diol (CAS RN 78-26-2) 0
         
2905.49.00 10 * Etil idinetrimetanol (CAS RN 77-85-0) 0
         
2905.59.98 20 * 2,2,2-Trifloroetanol (CAS RN 75-89-8) 0
         
2906.11.00 00   Mentol (CAS RN  1490-04-6) 0
         
2906.19.00 10 * Siklohekz-1,4-ilendimetanol (CAS RN 105-08-8) 0
         
2906.19.00 20 * 4,4’-izopropilidendisiklohekzanol (CAS RN  80-04-6) 0
         
2906.19.00 50 * 4-tert-Bütilsiklohegzanol (CAS RN 98-52-2) 0
         
2906.29.00 20 * 1-hidroksimetil-4-metil-2,3,5,6-tetraflorobenzen (CAS RN 79538-03-7) 0
         
2906.29.00 30 * 2-feniletanol(CAS RN 60-12-8) 0
         
2907.12.00 20 * Ağırlıkça %99 ya da daha fazla saflıkta meta-krezol (CAS RN 108-39-4) ve para-krezol (CAS RN 106-44-5) karışımı 0
         
2907.12.00 30 * p-kresol (CAS RN 106-44-5) 0
         
2907.15.90 10 * 2-naftol (CAS RN 135-19-3) 0
         
2907.19.10 10 * 2,6-Ksilenol (CAS RN 576-26-1) 0
         
2907.19.90 20 * Bifenil-4-ol (CAS RN 92-69-3) 0
         
2907.21.00 10 * Rezorsinol (CAS RN 108-46-3) 0
         
2907.29.00 15 * 6,6’-Di-tert-butil-4,4’-butilidendi-m-kresol (CAS RN 85-60-9) 0
         
2907.29.00 20 * 4,4’-(3,3,5-Trimetilsiklohekziliden) difenol (CAS RN 129188-99-4) 0
         
2907.29.00 25 * 4-Hidroksibenzil alkol (CAS RN 623-05-2) 0
         
2907.29.00 30 * 4,4’,4”-Etilidintrifenol (CAS RN 27955-94-8) 0
         
2907.29.00 35 * 4-[2-(4-Hidroksi-3-prop-2-enilfenil)propan-2-il]-2-prop-2-enilfenol (CAS RN 1745-89-7) 0
         
2907.29.00 40 * 2,3,5-trimetilhidrokinon (CAS RN 700-13-0) 0
         
2907.29.00 45 * 2-metilhidrokinon (CAS RN 95-71-6) 0
         
2907.29.00 50 * 6,6’,6”-Trisiklohekzil-4,4’,4”-bütan-1,1,3-triyltri  (m-krezol) (CAS RN 111850-25-0) 0
         
2907.29.00 55 * Bifenil-2,2’-diol (CAS RN 1806-29-7) 0
         
2907.29.00 65 * 2,2’-Metilen bis(6-siklohekzil-p-kresol) (CAS RN 4066-02-8) 0
         
2907.29.00 70 * 2,2’,2’’,6,6’,6’’-hekza-tert-bütil-a-a’-a’’-(mesitilen-2,4,6-triyl) tri-p-krezol (CAS RN 1709-70-2) 0
         
2907.29.00 85 * Hidratlanmış olsun ya da olmasın florglusinol 0
         
2908.19.00 10 * Pentaflorofenol (CAS RN 771-61-9) 0
         
2908.19.00 20 * 4,4’-(perfloroizopropilden) difenol (CAS RN 1478-61-1) 0
         
2908.19.00 30 * 4-Klorofenol (CAS RN 106-48-9) 0
         
2908.99.00 30 * 4-Nitrofenol (CAS RN 100-02-7)  0
         
2908.99.00 40 * 4,5-Dihidroksinaftalen-2,7-disülfonik asit (CAS RN 148-25-4) 0
         
2909.19.90 20 * Bis(2-kloroetil)eter (CAS RN 111-44-4) 0
         
2909.19.90 30 * Ağırlıkça % 99 veya daha fazla saflıkta nonaflorobütil etil eter veya nonaflora bütil metil eterin izomerlerinin karışımı 0
         
2909.19.90 50 * 3-etoksi-perfloro-2-metilhekzan (CAS RN 297730-93-9) 0
         
2909.19.90 60 * 1-Metoksiheptafloropropan (CAS RN 375-03-1) 0
         
2909.20.00 10 * 8-metoksisedran (CAS RN 19870-74-7) 0
         
2909.30.38 10 * Bis(pentabromofenil) eter (CAS RN 1163-19-5) 0
         
2909.30.38 20 * 1,1'-propan-2,2-diylbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoksi)benzen] (CAS RN 21850-44-2) 0
         
2909.30.38 30 * 1,1'-(1-Metiletiliden)bis [3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-metilpropoksi)]-benzen (CAS RN 97416-84-7) 0
         
2909.30.90 10 * 2-(Fenilmetoksi)naftalin (CAS RN 613-62-7) 0
         
2909.30.90 20 * 1,2-Bis(3-metil-fenoksi)etan (CAS RN 54914-85-1) 0
         
2909.30.90 30 * 3,4,5-trimetoksi toluen (CAS RN 6443-69-2) 0
         
2909.30.90 40 * 1-Kloro-2,5-dimetoksibenzen (CAS RN 2100-42-7) 0
         
2909.50.00 10 * 4-(2-metoksietil)fenol (CAS RN 56718-71-9) 0
         
2909.50.00 20 * Ubikinol (CAS RN 992-78-9) 0
         
2909.50.00 30 * 2-tert-Bütil-4-hidroksianisol ve 3-tert-bütil-4-hidroksianisol izomerleri karışımı (CAS RN 25013-16-5) 0
         
2909.60.00 10 * Bis(α,α-dimetilbenzil) peroksit (CAS RN 80-43-3) 0
         
2909.60.00 20 * 1,4-Di(2-tert-butilperoksiizopropil)benzen (CAS RN 25155-25-3) 0
         
2909.60.00 30 * İzoparafinik hidrokarbonların içinde çözünmüş, 3,6,9-trietil-3,6,9-trimetil-1,4,7-triperoksonan (CAS RN 24748-23-0) 0
         
2910.90.00 15 * 1,2-epoksisiklohekzan (CAS RN 286-20-4) 0
         
2910.90.00 20 * 2- [(2-metoksifenoksi)metil]oksiran (CAS RN 2210-74-4) 0
         
2910.90.00 30 * 2,3-epoksipropan-1-ol (glisidol) (CAS 556-52-5) 0
         
2910.90.00 50 * 2,3-Epoksipropil fenil eter (CAS RN 122-60-1) 0
         
2910.90.00 80 * Alil glisidil eter (CAS RN 106-92-3) 0
         
2912.29.00 40 * (2E,4E,6E,8E,10E,12E)- 2,7,11-trimetil-13-(2,6,6-trimetil-1-siklohekzen-1-il)-2,4,6,8,10,12-trideka hekzanal (CAS RN 1638-05-7) 0
         
2912.29.00 50 * 4-izobutilbenzaldehit (CAS RN 40150-98-9) 0
         
2912.29.00 60 * 3,4-dimetilbenzaldehit (CAS RN 5973-71-7) 0
         
2912.29.00 70 * 4-tert-butilbenzaldehit (CAS RN 939-97-9) 0
         
2912.29.00 80 * 4-izopropilbenzaldehit (CAS RN 122-03-2) 0
         
2912.49.00 10 * 3-Fenoksibenzaldehit (CAS RN 39515-51-0) 0
         
2912.49.00 20 * 4-Hidroksibenzaldehit (CAS RN 123-08-0) 0
         
2912.49.00 30 * Salisilaldehit (CAS RN 90-02-8) 0
         
2912.49.00 40 * 3-Hidroksi-p-anizaldehit (CAS RN 621-59-0) 0
         
2914.19.90 20 * Heptan-2-one (CAS RN 110-43-0) 0
         
2914.19.90 30 * 3-metilbütanon (CAS RN 563-80-4) 0
         
2914.19.90 40 * Pentan-2-one (CAS RN 107-87-9) 0
         
2914.29.00 20 * Siklohekzadek-8-enone (CAS RN 3100-36-5) 0
         
2914.29.00 30 * (R)-p-Menta-1(6),8-dien-2-one (CAS RN 6485-40-1) 0
         
2914.29.00 40 * Kamfor 0
         
2914.29.00 50 * Trans-β-damaskone (CAS RN 23726-91-2) 0
         
2914.39.00 15 * 2,6-Dimetil-1-indanone (CAS RN 66309-83-9) 0
         
2914.39.00 25 * 1,3-Difenilpropan-1,3-dion  (CAS RN 120-46-7) 0
         
2914.39.00 30 * Benzofenon (CAS RN 119-61-9) 0
         
2914.39.00 50 * 4-fenilbenzofenon (CAS RN 2128-93-0) 0
         
2914.39.00 60 * 4-metilbenzofenon (CAS RN 134-84-9) 0
         
2914.39.00 70 * Benzil (CAS RN 134-81-6) 0
         
2914.39.00 80 * 4'-Metilasetofenon (CAS RN 122-00-9) 0
         
2914.50.00 20 * 3'-Hidroksiasetofenon (CAS RN 121-71-1) 0
         
2914.50.00 25 * 4’-metoksiasetofenon(CAS RN 100-06-1) 0
         
2914.50.00 30 * 2'-Hidroksiasetofenon (CAS RN 118-93-4) 0
         
2914.50.00 36 * 2,7-Dihidroksi-9-fluorenone (CAS RN 42523-29-5) 0
         
2914.50.00 40 * 4-(4-hidroksifenil)butan-2-one (CAS RN 5471-51-2) 0
         
2914.50.00 45 * 3,4-dihidroksibenzofenon (CAS 10425-11-3) 0
         
2914.50.00 55 * 2,2',4,4'- tetrahidroksibenzofenon (CAS RN 131-55-5) 0
         
2914.50.00 60 * 2,2-dimetoksi-2-fenilasetofenon (CAS RN 24650-42-8) 0
         
2914.50.00 65 * 3-Metoksiasetofenon (CAS RN 586-37-8) 0
         
2914.50.00 70 * 16 α,17α-Epoksi-3β-hidroksipregn-5-en-20-one (CAS RN 974-23-2) 0
         
2914.50.00 80 * 2’,6’-dihidroksiasetofenon (CAS RN 699-83-2) 0
         
2914.69.90 10 * 2-Etilantrakinon (CAS RN 84-51-5) 0
         
2914.69.90 20 * 2-Pentilantrakinon (CAS RN 13936-21-5) 0
         
2914.69.90 30 * 1,4-Dihidroksiantrakinon (CAS RN 81-64-1) 0
         
2914.69.90 40 * p-Benzokinon (CAS RN 106-51-4) 0
         
2914.69.90 50 * 2-(1,2-dimetilpropil) antrakinon (CAS RN 68892-28-4) ve 2-(1,1-dimetilpropil) antrakinon'un (CAS RN 32588-54-8) reaksiyon kütlesi 0
         
2914.70.00 15 * 1-(4-Metilfenil)-4,4,4-triflorobutan-1,3-dion (CAS RN 720-94-5) 0
         
2914.70.00 20 * 2,4’-diflorobenzofenon(CAS RN 342-25-6) 0
         
2914.70.00 25 * 1-(7-Bromo-9,9-difloro-9H-fluoren-2-yl-)-2-kloroetanon (CAS RN 1378387-81-5) 0
         
2914.70.00 40 * Perfloro (2-metilpentan-3-one) (CAS RN 756-13-8) 0
         
2914.70.00 50 * 3'-kloropropiyofenon (CAS RN 34841-35-5) 0
         
2914.70.00 60 * 4’-tert-butil-2’,6’-dimetil-3’,5’-dinitroasetofenon (CAS RN 81-14-1) 0
         
2914.70.00 70 * 4-Kloro-4’-hidroksibenzofenon (CAS RN 42019-78-3) 0
         
2914.70.00 80 * Tetrakloro-p-benzokinon (CAS RN 118-75-2) 0
         
2915.29.00 10 * Antimon triasetat (CAS RN 6923-52-0) 0
         
2915.39.00 25 * 2-metilsiklohekzil asetat (CAS RN 5726-19-2) 0
         
2915.39.00 40 * tert-Butil asetat (CAS RN 540-88-5) 0
         
2915.39.00 50 * 3-Asetilfenil asetat (CAS RN 2454-35-5) 0
         
2915.39.00 60 * Dodek-8-enil asetat (CAS RN 28079-04-1) 0
         
2915.39.00 65 * Dodeka-7,9-dienil asetat (CAS RN 54364-62-4) 0
         
2915.39.00 70 * Dodek-9-enil asetat (CAS RN 16974-11-1) 0
 *  : Bu GTP'lerde sadece madde ismi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı düşürülmüştür. 
(a): Bu GTP’lerde sadece madde ismi sütununda belirtilen amaçlar için vergi oranı düşürülmüştür; bu maddeler gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.
(b): 'Endüstriyel montaj' ifadesi, bir montaj fabrikasında ya da imalat fabrikasında yeni ürünlerin üretimi anlamına gelmektedir.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266440 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266440 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?