İthalat Rejimi Kararı V Sayılı Liste (Devamı:1)

V SAYILI LİSTE
G.T.P. KAYIT NO   MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ (%)
2915.39.00 75 * İzobornilasetat (CAS RN 125-12-2) 0
         
2915.39.00 80 * 1-Feniletil asetat (CAS RN 93-92-5) 0
         
2915.39.00 85 * 2-tert-butilsiklohekzil asetat(CAS RN 88-41-5) 0
         
2915.60.19 10 * Etil butirat (CAS RN 105-54-4) 0
         
2915.90.70 30 * 3,3-dimetilbutiril klorür (CAS RN 7065-46-5) 0
         
2915.90.70 45 * Trimetil ortoformat (CAS RN 149-73-5)  0
         
2915.90.70 50 * Alil heptanoat (CAS RN 142-19-8) 0
         
2915.90.70 55 * Trietil ortoformat (CAS RN 122-51-0) 0
         
2915.90.70 60 * Etil-6,8-diklorooktanoat (CAS RN 1070-64-0) 0
         
2915.90.70 70 * Ağırlıkça %92 veya daha fazla saflıkta kobalt borat neodekonoat kompleksleri (CAS RN 68457-13-6) 0
         
2915.90.70 75 * 2,2-Dimetilbutiril klorür (CAS RN 5856-77-9) 0
         
2915.90.70 80 * Etil difloroasetat (CAS RN 454-31-9) 0
         
2916.12.00 10 * 2-tert-Butil-6-(3-tert-butil-2-hidroksi-5-metilbenzil) -4-metilfenil akrilat (CAS RN 61167-58-6) 0
         
2916.12.00 40 * 2,4-Di-tert-pentil-6-[1-(3,5-di-tert-pentil-2-hidroksifenil) etil] fenilakrilat (CAS RN 123968-25-2) 0
         
2916.12.00 70 * 2-(2-viniloksietoksi) etil akrilat (CAS RN 86273-46-3) 0
         
2916.13.00 10 * Hidroksiçinko metakrilat tozu (CAS RN 63451-47-8) 0
         
2916.13.00 20 * Toz halinde, çinko dimetakrilat (CAS RN 13189-00-9) 0
         
2916.14.00 10 * 2,3-Epoksipropil metakrilat (CAS RN 106-91-2) 0
         
2916.14.00 20 * Etil metakrilat (CAS RN 97-63-2) 0
         
2916.19.95 20 * Metil 3,3-dimetilpent –4-enoate (CAS RN 63721-05-1) 0
         
2916.19.95 40 * Sorbik asit hayvan gıdası üretiminde kullanmak üzere (CAS RN 110-44-1) (a)  0
         
2916.19.95 50 * Metil 2-floroakrilat (CAS RN 2343-89-7) 0
         
2916.20.00 50 * Etil 2,2-dimetil-3-(2-metilpropenil) siklopropankarboksilat (CAS RN 97-41-6) 0
         
2916.20.00 60 * 3-siklohekzilpropiyonik asit (CAS RN 701-97-3) 0
         
2916.31.00 10 * Benzil benzoat (CAS RN 120-51-4) 0
         
2916.39.90 10 * 2,3,4,5-tetraflorobenzoik asit (CAS RN 1201-31-6) 0
         
2916.39.90 13 * 3,5-Dinitrobenzoik asit (CAS RN 99-34-3) 0
         
2916.39.90 15 * 2-Kloro-5-nitrobenzoik asit (CAS RN 2516-96-3) 0
         
2916.39.90 18 * 2,4-diklorofenil asetik asit (CAS RN 19719-28-9) 0
         
2916.39.90 20 * 3,5-Diklorobenzoil klorür (CAS RN 2905-62-6) 3,6
         
2916.39.90 23 *  (2,4,6-trimetilfenil) asetil klorür(CAS RN 52629-46-6) 0
         
2916.39.90 25 * 2-metil-3-(4-florofenil)-propiyonil klorür (CAS RN 1017183-70-8) 0
         
2916.39.90 30 * 2,4,6-trimetilbenzoil klorür (CAS RN 938-18-1) 0
         
2916.39.90 35 * Metil 4-tert-butil benzoat (CAS RN 26537-19-9) 0
         
2916.39.90 38 * 6-bromonaftalen-2-karboksilik asit (CAS RN 5773-80-8) 0
         
2916.39.90 45 * 2-Klorobenzoik asit (CAS RN 118-91-2) 0
         
2916.39.90 48 * 3-florobenzoil klorür (CAS RN 1711-07-5) 0
         
2916.39.90 50 * 3,5-Dimetilbenzoil klorür (CAS RN 6613-44-1) 0
         
2916.39.90 53 * 5-iodo-2-metilbenzoik asit (CAS RN 54811-38-0) 0
         
2916.39.90 55 * 4-tert- Butilbenzoik asit (CAS RN 98-73-7) 0
         
2916.39.90 60 * 4-Etilbenzoil klorür (CAS RN 16331-45-6) 0
         
2916.39.90 70 * İbuprofen (INN) (CAS RN 15687-27-1) 0
         
2916.39.90 75 * m-Toluik asit (CAS RN 99-04-7) 0
         
2916.39.90 85 * (2,4,5-Triflorofenil)asetik asit (CAS RN 209995-38-0) 0
         
2917.11.00 20 * Bis(p-metilbenzil) okzalat (CAS RN 18241-31-1) 0
         
2917.11.00 30 * Kobalt oksalat (CAS RN 814-89-1) 0
         
2917.19.10 10 * Dimetil malonat (CAS RN 108-59-8) 0
         
2917.19.10 20 * Dietil malonat (CAS RN 105-53-3) 0
         
2917.19.80 15 * Dimetil but-2-inedioat (CAS RN 762-42-5) 0
         
2917.19.80 20 * Sodyum 1,2-bis (siklohekziloksikarbonil) etansülfonat (CAS RN 23386-52-9) 0
         
2917.19.80 30 * Etilen brassylate (CAS RN 105-95-3) 0
         
2917.19.80 50 * Tetradekandioik asit (CAS RN 821-38-5) 0
         
2917.19.80 70 * İtakonik asit (CAS RN 97-65-4) 0
         
2917.20.00 30 * 1,4,5,6,7,7-hekzakloro-8,9,10-trinorborn-5-ene-2,3-dikarboksilik anhidrit (CAS RN 115-27-5) 0
         
2917.20.00 40 * 3-Metil-1,2,3,6-tetrahidroftalik anhidrit (CAS RN 5333-84-6) 0
         
2917.34.00 10 * Dialil ftalat (CAS RN 131-17-9) 0
         
2917.39.95 20 * Dibütil-1,4-benzendikarboksilat (CAS RN 1962-75-0) 0
         
2917.39.95 30 * Benzen-1,2:4,5-tetrakarboksilik dianhidrit (CAS RN 89-32-7) 0
         
2917.39.95 40 * Dimetil 2- nitrotereftalat (CAS RN 5292-45-5) 0
         
2917.39.95 50 * 1,4,5,8- naftalen tetrakarboksilik asit-1,8-mono anhidrit (CAS RN 52671-72-4) 0
         
2917.39.95 60 * Perilen-3,4:9,10-tetrakarboksilik dianhidrit (CAS RN 128-69-8) 0
         
2917.39.95 70 * Ağırlıkça % 96 'dan fazla saflıkta 1,2,4-Benzentrikarboksilik asit, 1,2,4,trioktil ester (CAS RN 89-04-3)  0
         
2918.16.00 20 * Kalsiyum glikonat laktat (CAS RN 11116-97-5) üretiminde kullanılmak üzere kalsiyum digilikonat monohidrat (CAS RN 66905-23-5) (a) 0
         
2918.19.30 10 * Kolik Asit (CAS RN 81-25-4) 0
         
2918.19.30 20 * 3-α,12-α-Dihidroksi-5-β-kolan-24-oik asit (deoksikolik asit) (CAS RN 83-44-3) 0
         
2918.19.98 20 * L-Malik asit (CAS RN 97-67-6) 0
         
2918.29.00 10 * Monohidroksi naftonik asitler 0
         
2918.29.00 35 * Propil 3,4,5-trihidroksibenzoat (CAS RN 121-79-9) 0
         
2918.29.00 50 * Hekzametilen bis[3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil) propionat] (CAS RN 35074-77-2) 0
         
2918.29.00 60 * 4-hidroksibenzoikasidin Metil-,etil-,propil- ya da butil esterleri veya bunların sodyum tuzları (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 veya 4247-02-3) 0
         
2918.29.00 70 * 3,5-Diiodosalisilik asit (CAS RN 133-91-5) 0
         
2918.30.00 30 * Metil-2-benzoil benzoat (CAS RN 606-28-0) 0
         
2918.30.00 50 * Etil asetoasetat (CAS RN 141-97-9) 0
         
2918.30.00 60 * 4-Oksovalerik asit (CAS RN 123-76-2) 0
         
2918.30.00 70 * 2-​[4-​kloro-​3-​(klorosülfonil)benzoil]benzoik asit  (CAS RN 68592-12-1) 0
         
2918.99.90 10 * 3,4-Epoksisiklohekzilmetil 3,4-epoksisiklohekzankarboksilat (CAS RN 2386-87-0) 0
         
2918.99.90 15 * Etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat (CAS RN 77-83-8) 0
         
2918.99.90 20 * Metil 3-metoksiakrilat (CAS RN 5788-17-0) 0
         
2918.99.90 25 * Metil (E) -3-metoksi-2-(2-klorometilfenil)-2-propenoat (CAS RN 117428-51-0) 0
         
2918.99.90 30 * Metil 2-(4-hidroksifenoksi) propionat (CAS RN 96562-58-2) 0
         
2918.99.90 35 * p-Anizik asit (CAS RN 100-09-4) 0
         
2918.99.90 40 * trans-4-hidroksi-3-metoksisinamik asit (CAS RN 1135-24-6) 0
         
2918.99.90 45 * 4-Metilkatekol dimetil asetat (CAS RN 52589-39-6) 0
         
2918.99.90 50 * Metil 3,4,5-trimetoksi benzoat (CAS RN 1916-07-0) 0
         
2918.99.90 55 * Stearil  glisirretinat (CAS RN 13832-70-7) 0
         
2918.99.90 60 * 3,4,5-Trimetoksibenzoik asit (CAS RN 118-41-2) 0
         
2918.99.90 65 * Asetik asit, difloro[1,1,2,2-tetrafloro-2-(pentafloroetoksi) etoksi]-, amonyum tuzu  (CAS RN 908020-52-0) 0
         
2918.99.90 70 * Alil-(3-metilbütoksi)asetat (CAS RN 67634-00-8) 0
         
2918.99.90 75 * 3,4-Dimetoksi benzoik asit (CAS RN 93-07-2) 0
         
2918.99.90 80 * Sodyum 5-[2-kloro-4-(triflorometil)fenoksi]-2-nitrobenzoat (CAS RN 62476-59-9) 0
         
2918.99.90 85 * Ağırlıkça % 96 veya daha fazla saflıkta trinexapac-etil (ISO) (CAS RN 95266-40-3) 0
         
2919.90.00 10 * 2,2’-Metilen bis (4,6-di-tert-butilfenil) fosfat,monosodyum tuzu (CAS RN 85209-91-2) 0
         
2919.90.00 30 * Alüminyum hidroksibis[2,2’-metilenbis(4,6-di-tert-bütilfenil)fosfat] (CAS RN 151841-65-5) 0
         
2919.90.00 40 * Tri-n-hekzilfosfat (CAS RN 2528-39-4) 0
         
2919.90.00 50 * Trietil fosfat (CAS RN 78-40-0) 0
         
2919.90.00 60 * Bisfenol-A bis (difenil fosfat) (CAS RN 5945-33-5) 0
         
2919.90.00 70 * Tris(2-bütoksietil)fosfat (CAS RN 78-51-3) 0
         
2920.19.00 10 * Fenitrothion (ISO) (CAR RN 122-14-5) 0
         
2920.19.00 20 * Tolklofos-metil (ISO) (CAS RN 57018-04-9) 0
         
2920.19.00 30 * 2,2'-oksibis(5,5-dimetil-1,3,2-dioksafosforinan)-2,2'-disülfür (CAS RN 4090-51-1) 0
         
2920.90.10 10 * Dietil sülfat (CAS RN 64-67-5) 0
         
2920.90.10 20 * Diallyl 2,2’-oksidietil dikarbonat (CAS RN 142-22-3) 0
         
2920.90.10 40 * Dimetil karbonat (CAS RN 616-38-6) 0
         
2920.90.10 50 * Di-tert-butil dikarbonat (CAS RN 24424-99-5) 0
         
2920.90.10 60 * 2,4-di-tert-butil-5-niktofenil metil karbonat (CAS RN 873055-55-1) 0
         
2920.90.30 00   Trimetil fosfit (CAS RN 121-45-9) 0
         
2920.90.40 00   Trietil fosfit (CAS RN 122-52-1) 0
         
2920.90.85 10 * O,O'-Dioktadesil pentaeritritol bis (fosfit) (CAS RN 3806-34-6) 0
         
2920.90.85 20 * Tris(metilfenil)fosfit (CAS RN 25586-42-9) 0
         
2920.90.85 30 * 2,2´-[[3,3',5,5'-tetrakis(1,1-dimetiletil)[1,1'-bifenil]-2,2'-diil]bis(oksi)]bis[bifenil-1,3,2-diokzafosfefin] (CAS RN 138776-88-2) 0
         
2920.90.85 40 * Bis (2,4-dikumilfenil)pentaeritritol difosfit (CAS RN 154862-43-8) 0
         
2920.90.85 50 * Fosetil-aluminyum (CAS RN 39148-24-8) 0
         
2920.90.85 60 * Bis(neopentilglikolat) dibron (CAS RN 201733-56-4) 0
         
2920.90.85 80 * Bis(pinakolat) dibron (CAS RN 73183-34-3) 0
         
2921.19.50 10 * Dietilamino-trietoksisilan (CAS RN 35077-00-0) 0
2929.90.00 20
         
2921.19.60 10 * 2-(N,N-Dietilamino)etil klorür hidroklorür (CAS RN 869-24-9) 0
         
2921.19.99 20 * Etil(2-metilalil) amin (CAS RN 18328-90-0) 0
         
2921.19.99 30 * Alilamin (CAS RN 107-11-9) 0
         
2921.19.99 60 * Tetrakis(etilmetilamino)zirkonyum (IV) (CAS RN 175923-04-3) 0
         
2921.19.99 70 * N,N-dimetiloktilamin-borontriklorür (1:1) (CAS RN 34762-90-8) 0
         
2921.19.99 80 *  Taurin (CAS RN 107-35-7), % 0,5  topaklanmayı önleyici ajan silikon dioksit ilavesiyle (CAS RN 112926-00-8) 0
         
2921.29.00 20 * Tris[3-(dimetilamino)propil] amin (CAS RN 33329-35-0) 0
         
2921.29.00 30 * Bis[3-(dimetilamino)propil] metilamin (CAS RN 3855-32-1) 0
         
2921.29.00 40 * Dekametilenediamin (CAS RN 646-25-3) 0
         
2921.29.00 50 * N’-[3-(dimetilamino)propil]-N,N-dimetil propan-1,3-diamin (CAS RN 6711-48-4) 0
         
2921.30.99 30 * 1,3-siklohekzandimetanamin (CAS RN 2579-20-6) 0
         
2921.30.99 40 * Siklopropilamin (CAS RN 765-30-0) 0
         
2921.42.00 15 * 4-Amino-3-nitrobenzensülfonik asit (CAS RN 616-84-2) 0
         
2921.42.00 20 * 3-kloroanilin (CAS RN 108-42-9) 0
         
2921.42.00 25 * Sodyum hidrojen 2-aminobenzen-1,4-disülfonat (CAS RN 24605-36-5) 0
         
2921.42.00 30 * 4-nitroanilin (CAS RN 100-01-6) 0
         
2921.42.00 33 * 2-floroanilin (CAS RN 348-54-9) 0
         
2921.42.00 35 * 2-Nitroanilin (CAS RN 88-74-4) 0
         
2921.42.00 40 * Sodyum sülfanilat (CAS RN 515-74-2), ayrıca bunun mono veya dihidratları formunda (CAS RN 12333-70-0 veya 6106-22-5) 0
         
2921.42.00 45 * 2,4,5-Trikloroanilin (CAS RN 636-30-6) 0
         
2921.42.00 50 * 3-Aminobenzensülfonik asit (CAS RN 121-47-1) 0
         
2921.42.00 70 * 2-Aminobenzen-1,4-disülfonik asit (CAS RN 98-44-2) 0
         
2921.42.00 80 * 4-kloro-2-nitroanilin (CAS RN 89-63-4) 0
         
2921.42.00 82 * 2-kloro-4-nitroanilin (CAS RN 121-87-9) 0
         
2921.42.00 85 * 3,5-dikloroanilin (CAS RN 626-43-7) 0
         
2921.42.00 86 * 2,5-dikloranilin (CAS RN 95-82-9) 0
         
2921.42.00 87 * N-Metilanilin (CAS RN 100-61-8) 0
         
2921.42.00 88 * 3,4-Dikloroanilin-6-sülfonik asit (CAS RN 6331-96-0) 0
         
2921.43.00 20 * 4-Amino-6-klorotoluen-3-sülfonik asit (CAS RN 88-51-7) 0
         
2921.43.00 30 * 3-Nitro-p-toluidin (CAS RN 119-32-4) 0
         
2921.43.00 40 * 4-Aminotoluen-3-sülfonik asit (CAS RN 88-44-8) 0
         
2921.43.00 50 * 4-Aminobenzotriflorür (CAS RN 455-14-1) 0
         
2921.43.00 60 * 3-Aminobenzotriflorür (CAS RN 98-16-8) 0
         
2921.43.00 70 * N-Etil-m-toluidin (CAS RN 102-27-2) 0
         
2921.43.00 80 * 6-Kloro-α,α,α-trifloro-m-toluidin (CAS RN 121-50-6) 0
         
2921.44.00 20 * Difenilamin (CAS RN 122-39-4) 0
         
2921.45.00 20 * 2-Aminonaftalin-1,5-disülfonik asit (CAS RN 117-62-4) veya bunun sodyum tuzlarından biri (CAS RN 19532-03-7) veya (62203-79-6) 0
         
2921.45.00 50 * 7-aminonaftalin -1,3,6-trisülfonik asit (CAS RN 118-03-6) 0
         
2921.49.00 20 * Pendimetalin (ISO) (CAS RN 40487-42-1) 3,5
         
2921.49.00 40 * N-1-naftilanilin (CAS RN 90-30-2) 0
         
2921.49.00 50 * 3,4-ksilidin (CAS RN 95-64-7) 0
         
2921.49.00 80 * 4-heptafloro izopropil-2-metilanilin (CAS RN 238098-26-5) 0
         
2921.49.00 85 * 4-İzopropilanilin (CAS RN 99-88-7) 0
         
2921.51.19 20 * Ağırlıkça aşağıdakileri içeren, toluen diamin (TDA);
— % 72 veya daha fazla fakat % 82'den fazla olmayan 4-metil-m-fenilendiamin,
— % 17 veya daha fazla fakat % 22'den fazla olmayan 2-metil-m-fenilendiamin ve
— % 0,23'den fazla olmayan atık katran (tar)
% 7 veya daha az su içersin ya da içermesin
0
         
2921.51.19 30 * 2-Metil-P-fenilendiamin sülfüat (CAS RN 615-50-9) 0
         
2921.51.19 40 * p-Fenilendiamin (CAS RN 106-50-3) 0
         
2921.51.19 50 * p-fenilendiamin ve p-diaminotoluen 'nin mono- ve diklorotürevleri 0
         
2921.51.19 60 * 2,4-diaminobenzensülfonik asit (CAS RN 88-63-1) 0
         
2921.51.19 70 * 4-Bromo-1,2-diaminobenzen (CAS RN 1575-37-7) 0
         
2921.59.90 10 * 3,5-dietiltoluendiamin izomerlerinin karışımı  0
         
2921.59.90 30 * 3,3’-diklorobenzidin dihidroklorür (CAS RN 612-83-9) 0
         
2921.59.90 40 * 4,4’-Diaminostilbene-2,2’-disülfonik asit (CAS RN 81-11-8) 0
         
2921.59.90 60 * (2R,5R)-1,6-Difenilhekzan-2,5-diamin dihidroklorür (CAS RN 1247119-31-8) 0
         
2921.59.90 70 * Tris(4-aminofenil)metan (CAS RN 548-61-8) 0
         
2922.19.85 20 * 2-(2-metoksifenoksi) etilamin hidroklorür (CAS RN 64464-07-9) 0
         
2922.19.85 25 * Titanyum bis (triethanolamin) diizopropoksit (CAS RN 36673-16-2) 0
         
2922.19.85 30 * N,N,N’,N’-Tetrametil-2,2’-oksibis (etilamin) (CAS RN 3033-62-3) 0
         
2922.19.85 45 * 2-[2-hidroksietil(oktadesil)amino]etanol (CAS RN 10213-78-2) 0
         
2922.19.85 50 * 2-(2-metoksifenoksi) etilamin (CAS RN 1836-62-0) 0
         
2922.19.85 60 * N,N,N’-trimetil-N’-(2-hidroksi-etil)2,2’-oksibis(etilamin) (CAS RN 83016-70-0) 0
         
2922.19.85 65 * Trans-4-aminosiklohekzanol (CAS RN 27489-62-9) 0
         
2922.19.85 70 * D-(-)-thero-2-amino-1-(p-nitrofenil) propan-1,3-diol (CAS RN 716-61-0) 0
         
2922.19.85 75 * 2-etoksietilamin (CAS RN 110-76-9) 0
         
2922.19.85 80 * N-[2-[2-(Dimetilamino)etoksi]etil]-N-metil-1,3-propandiamin (CAS RN 189253-72-3) 0
         
2922.19.85 85 * (1S,4R)-cis-4-amino-2-siklopentan-1-metanol-D-tartrat (CAS RN 229177-52-0) 0
         
2922.21.00 10 * 2-amino-5-hidroksinaftalen-1,7-disülfonik asit (CAS RN 6535-70-2)  0
         
2922.21.00 30 * 6-Amino-4-hidroksinaftalen-2-sülfonik asit (CAS RN 90-51-7) 0
         
2922.21.00 40 * 7-amino-4-hidroksi naftalen-2-sülfonik asit (CAS RN 87-02-5) 0
         
2922.21.00 50 * Sodyum hidrojen 4-amino-5-hidroksinaftalen-2,7-disülfonat (CAS RN 5460-09-3) 0
         
2922.21.00 60 * Ağırlıkça % 80 veya daha fazla saflıkta 4-amino-5-hidroksinaftalen-2,7-disülfonik asit (CAS RN 90-20-0) 0
         
2922.29.00 20 * 3-Aminofenol (CAS RN 591-27-5) 0
         
2922.29.00 25 * 5-Amino-o-krezol (CAS RN 2835-95-2) 0
         
2922.29.00 30 * 1,2-Bis(2-aminofenoksi)etan (CAS RN 52411-34-4) 0
         
2922.29.00 40 * 4-Hidroksi-6-[(3-sülfofenil)amino]naftalen-2-sülfonik asit (CAS RN 25251-42-7) 0
         
2922.29.00 45 * Anizidinler 0
         
2922.29.00 60 * aklonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) 0
         
2922.29.00 65 * 4-Triflorometoksianilin (CAS RN 461-82-5) 0
         
2922.29.00 70 * 4-Nitro-o-anizidin (CAS RN 97-52-9) 0
         
2922.29.00 75 * 4-(2-aminoetil)fenol (CAS RN 51-67-2) 0
         
2922.29.00 80 * 3-Dietilaminofenol (CAS RN 91-68-9) 0
         
2922.29.00 85 * 4-benziloksianilin hidroklorür (CAS RN 51388-20-6) 0
         
2922.39.00 10 * 1-Amino-4-bromo-9,10-diokzoantrasin-2-sülfonik asit ve tuzları  0
         
2922.39.00 20 * 2-amino-5-klorobenzofenon (CAS RN 719-59-5) 0
         
2922.39.00 70 * p-[(2-kloroetil)etilamino]benzaldehit (CAS RN 2643-07-4) 0
         
2922.43.00 10 * Antranilik asit (CAS RN 118-92-3) 0
         
2922.49.85 10 * Ornitin aspartat (INNM) (CAS RN 3230-94-2) 0
         
2922.49.85 15 * Besin-integratorleri üretiminde kullanılmaya mahsus DL-Aspartik asit  (CAS RN 617-45-8) (a) 0
         
2922.49.85 20 * 3-Amino-4-klorobenzoik asit (CAS RN 2840-28-0) 0
         
2922.49.85 25 * Dimetil 2-aminobenzen-1,4-dikarboksilat (CAS RN 5372-81-6) 0
         
2922.49.85 40 * Norvalin 0
         
2922.49.85 45 * Glisin (CAS RN 56-40-6) 0
         
2922.49.85 50 * D-(-)-Dihidrofenilglisin (CAS RN 26774-88-9) 0
         
2922.49.85 55 *  (E)-Etil 4-(dimetil amino)but-2-enoat maleat (CUS 0138070-7) 0
         
2922.49.85 60 * Etil-4-dimetil aminobenzoat (CAS RN 10287-53-3) 0
         
2922.49.85 65 * Dietil aminomalonat hidroklorür (CAS RN 13433-00-6) 0
         
2922.49.85 70 * 2-etilhekzil-4-dimetilamino benzoat (CAS RN 21245-02-3) 0
         
2922.49.85 80 * 12-aminododekanoik asit (CAS RN 693-57-2) 0
         
2922.50.00 20 * 1-[2-Amino-1-(4-metoksifenil)-etil]-siklohegzanol hidroklorür (CAS RN 130198-05-9) 0
         
2922.50.00 70 * 2-(1-Hidroksisiklohekzil)-2-(4-metoksifenil) etilamonyum asetat 0
         
2923.10.00 10 * Kalsiyum fosforil kolin klorür tetra hidrat (CAS RN 72556-74-2) 0
         
2923.90.00 10 * %25 (± %0,5) ağırlığında tetrametilamonyum hidroksit içeren sulu çözelti şeklinde tetrametilamonyum hidroksit 0
         
2923.90.00 20 * Tetrametil amonyum hidrojen ftalat (CAS RN 79723-02-7)  0
         
2923.90.00 25 * Tetrakis (dimetilditetradesilamonyum) molibdat (CAS RN 117342-25-3) 0
         
2923.90.00 70 * Sulu çözelti halinde ağırlıkça 
— % 40 (± %2) tetrapropilamonyum hidroksit,
— % 0,3 veya daha az karbonat,    
— % 0,1 veya daha az tripropilamin, 
— 500 mg/kg veya daha az bromit ve                                                                                                                                                — 25 mg/kg veya daha az potasyum sodyum (birlikte alınmış)  
içeren tetrapropilamonyum hidroksit                                                                                                            
0
         
2923.90.00 75 * — Ağırlıkça %35 (± %0,5) tetraetilamonyum hidroksit,  
— 1000 mg/kg'dan daha fazla olmayan klorür,  
— 2 mg/kg'dan daha fazla olmayan demir ve   
— 10 mg/kg'dan daha fazla olmayan potasyum  
içeren sulu çözelti halinde tetraetilamonyum hidroksit                                                                            
0
         
2923.90.00 80 * Ağırlıkça % 63 veya daha fazla, fakat % 67’yi geçmeyen dialil dimetil amonyum klorür içeren bir sulu çözelti halinde dialil dimetil amonyum klorür (CAS RN 7398-69-8) 0
         
2923.90.00 85 * N,N,N-Trimetilanilinyum klorür (CAS RN 138-24-9) 0
         
2924.19.00 10 * 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (CAS RN 15214-89-8) veya  bunların sodyum tuzu (CAS RN 5165-97-9) veya bunların amonyum tuzu (CAS RN 58374-69-9)  0
         
2924.19.00 15 * N-Etil N-Metilkarbamoil Klorür (CAS RN 42252-34-6) 0
         
2924.19.00 20 * ( R )-(-)-3-(karbamoilmetil)-5-metilhekzanoik asit (CAS RN 181289-33-8) 0
         
2924.19.00 30 * Metil 2-asetamido-3-kloropropionat (CAS RN 87333-22-0) 0
         
2924.19.00 35 * Asetamit (CAS RN 60-35-5) 0
         
2924.19.00 40 * N-(1,1-Dimetil-3-oksibütil)akrilamid (CAS RN 2873-97-4) 0
         
2924.19.00 50 * Akrilamid (CAS RN 79-06-1) 0
         
2924.19.00 60 * N,N- Dimetil akrilamid (CAS RN 2680-03-7) 0
         
2924.19.00 70 * Metil karbamat (CAS RN 598-55-0) 0
         
2924.19.00 80 * Tetrabutilüre (CAS RN 4559-86-8) 0
         
2924.21.00 10 * 4,4’-Dihidroksi-7,7’-üreilenedi(naftalin-2-sülfonik asit) ve bunun sodyum tuzları 0
         
2924.21.00 20 * (3-aminofenil) üre hidroklorür (CAS RN 59690-88-9) 0
         
2924.29.98 10 * Alaklor (ISO) (CAS RN 15972-60-8) 0
         
2924.29.98 12 * 4-(asetilamino) -2-aminobenzensülfonik asit (CAS RN 88-64-2) 0
         
2924.29.98 15 * Asetoklor (ISO) (CAS RN 34256-82-1) 0
         
2924.29.98 17 * 2-(Triflorometil) benzamit (CAS RN 360-64-5) 0
         
2924.29.98 19 * 2-[[2-(Benziloksikarbonilamino)asetil]amino]propiyonik asit (CAS RN 3079-63-8) 0
         
2924.29.98 20 * 2-Kloro-N-(2-etil-6-metilfenil)-N-(propan-2-iloksimetil)asetamid (CAS RN  86763-47-5) 0
         
2924.29.98 23 * Benalaksil-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5) 0
         
2924.29.98 27 * 2-Bromo-4-floroasetanilid (CAS RN 1009-22-9) 0
         
2924.29.98 33 * N-(4-Amino-2-etoksi fenil) asetamit (CAS RN 848655-78-7) 0
         
2924.29.98 37 * Beflubutamid (ISO) (CAS RN 113614-08-7) 0
         
2924.29.98 40 * N,N’-1,4-fenilen bis[3-oksobutiramid] (CAS RN 24731-73-5) 0
         
2924.29.98 43 * N,N'-(3,3'-dimetilbifenil-4,4'-ilen) di(asetoasetamid) (CAS RN 91-96-3) 0
         
2924.29.98 45 * Propoksur (ISO) (CAS RN 114-26-1) 0
         
2924.29.98 51 * Metil 2-amino-4-[[(2,5-diklorofenil)amino]karbonil]benzoat (CAS RN 59673-82-4) 0
         
2924.29.98 53 * 4-Amino-N-[4-(aminokarbonil)fenil]benzamid (CAS RN 74441-06-8) 0
         
2924.29.98 55 * N,N’-(2,5-dimetil-1,4-fenilen)bis[3-okzobutiramid] (CAS RN 24304-50-5) 0
         
2924.29.98 60 * N,N’-(2-kloro-5-metil-1,4-fenilen) bis[3-okzobutiramid] (CAS RN 41131-65-1) 0
         
2924.29.98 63 * N-Etil-2-(izopropil)-5-metilsiklohekzan karboksamid (CAS RN 39711-79-0) 0
         
2924.29.98 65 * 2-(4-Hidroksifenil)asetamid (CAS RN 17194-82-0) 0
         
2924.29.98 73 * Napropamit (ISO) (CAS RN 15299-99-7) 0
         
2924.29.98 75 * 3-Amino-p-anisanilid (CAS RN 120-35-4) 0
         
2924.29.98 80 * 5’-Kloro-3-hidroksi-2’,4’-dimetoksi-2-naftanilid (CAS RN 92-72-8) 0
         
2924.29.98 85 * p-Aminobenzamit (CAS RN 2835-68-9) 0
         
2924.29.98 86 * Ağırlık itibariyle %99,5 veya daha fazla saflıkta antranilamid (CAS RN 88-68-6) 0
         
2924.29.98 87 * Parasetamol (INN) (CAS RN 103-90-2) 0
         
2924.29.98 88 * 5’-kloro-3-hidroksi-2’-metil-2-naftanilid (CAS RN 135-63-7) 0
         
2924.29.98 89 * Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5) 0
         
2924.29.98 91 * 3-hidroksi-2'-metoksi-2-naftanilid (CAS RN 135-62-6) 0
         
2924.29.98 92 * 3-Hidroksi-2-naftanilid (CAS RN 92-77-3) 0
         
2924.29.98 93 * 3-hidroksi-2'-metil-2-naftanilid (CAS RN 135-61-5) 0
         
2924.29.98 94 * 2'-etoksi-3-hidroksi-2-naftanilid (CAS RN 92-74-0) 0
         
2924.29.98 97 * 1,1-siklohekzandiasetik asit monoamid (CAS RN 99189-60-3) 0
         
2925.11.00 20 * Sakkarin ve bunun sodyum tuzu 0
         
2925.19.95 10 * N-Fenilmaleimid (CAS RN 941-69-5) 0
         
2925.19.95 20 * 4,5,6,7-Tetrahidroizoindol-1,3-dione (CAS RN 4720-86-9) 0
         
2925.19.95 30 * N,N'-(m-Fenilen)dimaleimid (CAS RN 3006-93-7) 0
         
2925.29.00 10 * Disiklohekzil karbodiimid (CAS RN 538-75-0) 0
         
2925.29.00 20 * N-[3-(dimetilamino) propil]- N'-etilkarbodiimid hidroklorür (CAS RN 25952-53-8) 0
         
2925.29.00 30 * Guanidin sülfamat (CAS RN 50979-18-5) 0
         
2926.90.95 12 * Ağırlıkça % 95 veya daha fazla saflıkta Siflutrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5)  0

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16574334 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16574334 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?