İthalat Rejimi Kararı V Sayılı Liste (Devamı:2)

V SAYILI LİSTE
G.T.P. KAYIT NO   MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ (%)
2926.90.95 13 * Alfa-Bromo-o-toluolnitril (CAS RN 22115-41-9) 0
         
2926.90.95 16 * 4-Siyano-2-nitrobenzoik asit metil ester (CAS RN 52449-76-0) 0
         
2926.90.95 20 * 2-(m-Benzoilfenil)propiyononitril (CAS RN 42872-30-0) 0
         
2926.90.95 23 * Akrinatrin (ISO) (CAS RN 101007-06-1) 0
         
2926.90.95 25 * 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamid (CAS RN 10222-01-2) 0
         
2926.90.95 27 * Cyhalofop- butil (ISO) (CAS RN 122008-85-9) 0
         
2926.90.95 50 * Siyanoasetik asitin alkil veya alkoksialkil esterleri  0
         
2926.90.95 55 * Metil-2-siyano-2-fenilbutirat (CAS RN 24131-07-5) 0
         
2926.90.95 61 * m-(1-siyanoetil) benzoik asit (CAS RN 5537-71-3) 0
         
2926.90.95 64 * Kendi izomerlerinin karışımı içinde ağırlıkça % 83 veya daha fazla saflıkta Esfenvalerat (CAS RN 66230-04-4) 0
         
2926.90.95 65 * Malononitril (CAS RN 109-77-3) 0
         
2926.90.95 70 * Metakrilonitril (CAS RN 126-98-7) 0
         
2926.90.95 74 * Klorotalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6) 0
         
2926.90.95 75 * Etil 2-siyano-2-etil-3-metilhekzanoat (CAS RN 100453-11-0) 0
         
2926.90.95 80 * Etil 2-siyano-2-fenilbütirat (CAS RN 718-71-8) 0
         
2926.90.95 86 * Etilendiamintetraasetonitril (CAS RN 5766-67-6) 0
         
2926.90.95 89 * Butironitril (CAS RN 109-74-0) 0
         
2927.00.00 10 * 2,2'-Dimetil-2,2'-azodipropiyonamidin dihidroklorür 0
         
2927.00.00 20 * 4-Anilino-2-metoksibenzendiazonyum hidrojen sülfat (CAS RN 36305-05-2) 0
         
2927.00.00 30 * 4’-aminoazobenzen-4-sülfonik asit (CAS RN 104-23-4) 0
         
2927.00.00 35 * Termoplastik reçine, elastomer ve çapraz bağlı polietilen köpük üretiminde köpürtücü ajan olarak kullanılmak üzere, sarı toz formunda, bozulma sıcaklığı 180°C veya daha fazla fakat 220°C' den fazla olmayan C.C’-Azodi(formamid) (CAS RN 123-77-3) 0
         
2927.00.00 60 * 4,4'disiyano-4,4'-azodivalerik asit (CAS RN 2638-94-0) 0
         
2927.00.00 80 * 4-[(2,5-Diklorofenil)azo]-3-hidroksi-2-naftoik asit (CAS RN 51867-77-7) 0
         
2928.00.90 10 * 3,3'-Bis(3,5-di-tert-bütil-4-hidroksifenil)-N,N'-bipropiyonamid (CAS RN 32687-78-8) 0
         
2928.00.90 13 * Simoksanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)   0
         
2928.00.90 18 * Ağırlıkça % 99 veya daha fazla saflıkta aseton oksim (CAS RN 127-06-0) 0
         
2928.00.90 25 * Sulu çözelti içinde Asetaldehit oksim (CAS RN 107-29-9) 0
         
2928.00.90 30 * N-İzopropilhidroksilamin (CAS RN 5080-22-8) 0
         
2928.00.90 35 * 2-kloro-N-metoksi-N-metilasetamid (CAS RN 67442-07-03) 0
         
2928.00.90 40 * Sulu çözelti halinde o-etilhidroksilamin (CAS RN 624-86-2) 0
         
2928.00.90 45 * Tebufenozid (ISO) (CAS RN 112410-23-8) 0
         
2928.00.90 50 * Ağırlıkça içeriği % 33.5 'ten fazla fakat % 36.5'ten fazla olmayan 2,2'-(hidroksiimino) bisethansülfonik asit disodyum tuzu (CAS RN 133986-51-3) sulu çözeltisi 0
         
2928.00.90 55 * Aminoguanidniyum hidrojen karbonat (CAS RN 2582-30-1) 0
         
2928.00.90 60 * Adipohidrazit (CAS RN 1071-93-8) 0
         
2928.00.90 65 * 2-Amino-3-(4-hidroksifenil) propanal semikarbazon hidroklorür 0
         
2928.00.90 70 * Bütanonoksim (CAS RN 96-29-7) 0
         
2928.00.90 75 * Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968-49-3) 0
         
2928.00.90 80 * Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3) 0
         
2928.00.90 85 * Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta Daminozid (ISO) (CAS RN 1596-84-5) 0
         
2929.10.00 10 * Metilendisiklohekzil diizosiyanatlar (CAS RN 28605-81-4) 0
         
2929.10.00 15 * 3,3’-Dimetilbifenil-4,4’-diil diizosiyanat (CAS RN 91-97-4)  0
         
2929.10.00 20 * Butilizosiyanat (CAS RN 111-36-4) 0
         
2929.10.00 40 * m-izopropenil-α,α-dimetilbenzil izosiyonat (CAS RN 2094-99-7) 0
         
2929.10.00 50 * m-Fenilendiizopropiliden diizosiyonat (CAS RN 2778-42-9) 0
         
2929.10.00 55 * 2,5 (ve 2,6)-Bis(izosiyanatometil)bisiklo[2.2.1] heptan (CAS RN 74091-64-8) 0
         
2929.10.00 60 * Trimetilhekzametilen diizosiyanat, karışık izomerleri 0
         
2929.10.00 80 * 1,3-Bis(izosiyanatometil) benzen (CAS RN 3634-83-1) 0
         
2930.20.00 10 * Prosulfokarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9) 0
         
2930.20.00 20 * 2-izopropiletiltiyokarbamat (CAS RN 141-98-0) 0
         
2930.90.99 10 * 2,3-Bis((2-merkaptoetil)tio)-1-propantiyol (CAS RN 131538-00-6) 0
         
2930.90.99 13 * Merkaptamin hidroklorür (CAS RN 156-57-0) 0
         
2930.90.99 14 * 4-(metiltiyo) benzaldehit (CAS RN 3446-89-7) 0
         
2930.90.99 15 * Etoprofos (ISO) (CAS RN 13194-48-4) 0
         
2930.90.99 16 * 3-(Dimetoksimetilsilil)-1-propantiyol (CAS RN 31001-77-1) 0
         
2930.90.99 17 * 2-(3-aminofenilsülfonil) etil hidrojen sülfat (CAS RN 2494-88-4) 0
         
2930.90.99 18 * 1-metil-5-[3-metil-4-[4-[(triflorometil)tio]fenoksi]fenil]biuret (CAS RN 106310-17-2) 0
         
2930.90.99 21 *  [2,2'-Tiyo-bis(4-tert-oktilfenolat)]- n-butilamin nikel (CAS RN 14516-71-3) 0
         
2930.90.99 23 * Dimetil[(metilsülfonil)metiiliden] biskarbomat (CAS RN 34840-23-8) 0
         
2930.90.99 25 * Tiyofanat-metil (ISO) (CAS RN 23564-05-8) 0
         
2930.90.99 27 * 2-[(4-Amino-3-metoksi fenil)sülfonil]etil hidrojen sülfat (CAS RN 26672-22-0) 0
         
2930.90.99 30 * 4-(4-İzopropoksifenilsülfonil) fenol (CAS RN 95235-30-6) 0
         
2930.90.99 33 * 2-Amino-5-{[2-(sulfoksi)etil]sülfonil}benzen sülfonik asit (CAS RN 42986-22-1) 0
         
2930.90.99 35 * Glutation (CAS RN 70-18-8) 0
         
2930.90.99 37 * Etantioamid (CAS RN 62-55-5) 0
         
2930.90.99 40 * 3,3-Tiodi(propiyonik asit) (CAS RN 111-17-1) 0
         
2930.90.99 43 * Trimetilsülfoksonium iyodür (CAS RN 1774-47-6)  0
         
2930.90.99 45 * 2-[(p-aminofenil)sülfonil ] etil hidrojen sülfat (CAS RN 2494-89-5) 0
         
2930.90.99 53 * Bis(4-klorofenil) sülfon (CAS RN 80-07-9) 0
         
2930.90.99 55 * Tioüre (CAS RN 62-56-6) 0
         
2930.90.99 57 * Metil (metilthio)asetat (CAS RN 16630-66-3) 0
         
2930.90.99 60 * Metil fenil sülfit (CAS RN 100-68-5) 0
         
2930.90.99 64 * 3-Kloro-2-metilfenil metil sülfür (CAS RN 82961-52-2) 0
         
2930.90.99 65 * Pentaeritritol tetrakis(3-merkaptopropiyonat) (CAS RN 7575-23-7) 0
         
2930.90.99 66 * Difenil sülfit (CAS RN 139-66-2) 0
         
2930.90.99 67 * 3-Bromometil-2-kloro-4-(metilsülfonil)- benzoik asit (CAS RN 120100-05-2) 0
         
2930.90.99 68 * Kletodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2) 0
         
2930.90.99 77 * 4-[4-(2-propeniloksi)fenil sülfonil] fenol (CAS RN 97042-18-7) 0
         
2930.90.99 78 * 4-Merkoptometil-3,6-ditia-1,8-oktanditiol (CAS RN 131538-00-6) 0
         
2930.90.99 80 * Captan (ISO) (CAS RN 133-06-2) 0
         
2930.90.99 81 * Disodyum hekzametilen-1,6-bistiosülfat dihidrat (CAS RN 5719-73-3) 3
         
2930.90.99 83 * Metil-p-tolil sülfon (CAS RN 3185-99-7) 0
         
2930.90.99 87 * 3-Sülfinobenzoik asit (CAS RN 15451-00-0) 0
         
2930.90.99 89 * O-etil-,o-izopropil-,o-butil-,o-izobutil- veya o-pentil-ditiokarbonatların potasyum veya sodyum tuzu 0
         
2931.90.80 03 * Heptan içinde çözelti halinde bütiletilmagnezyum (CAS RN 62202-86-2) 0
         
2931.90.80 05 * 29 uncu fasılın 1 (e) notuna göre tetrahidrofuran içinde çözelti halinde olsun veya olmasın dietilmetoksiboran (CAS RN 7397-46-8) 0
         
2931.90.80 08 * Sulu çözelti içinde sodyum diizobutilditiofosfinat (CAS RN 13360-78-6) 0
         
2931.90.80 13 * Trioktilfosfin oksit (CAS RN 78-50-2)  0
         
2931.90.80 15 * Ağırlıkça %4,9’dan fazla olmayan siklopentadienil manganez trikarbonil içeren metil siklopentadienil manganez trikarbonil (CAS RN 12108-13-3) 0
         
2931.90.80 18 * Metil tris(2-pentanoneoksim) silan (CAS RN 37859-55-5) 0
         
2931.90.80 23 * Di-tert-butilfosfan (CAS RN 819-19-2) 0
         
2931.90.80 25 * (Z)-Prop-1-en-1-ilfosfonik asit (CAS RN 25383-06-6) 0
         
2931.90.80 28 * N-(fosfonometil) iminodiasetik asit (CAS RN 5994-61-6)  0
         
2931.90.80 30 * Bis(2,4,4-trimetilpentil) fosfinik asit (CAS RN 83411-71-6)  0
         
2931.90.80 33 * Dimetil [dimetilsilildiindenil] hafnium (CAS RN 220492-55-7) 0
         
2931.90.80 35 * N,N-Dimetil aniliniyum tetrakis(pentaflorofenil)borat (CAS RN 118612-00-3) 0
         
2931.90.80 38 * Fenilfosfonik diklorür (CAS RN 824-72-6)  0
         
2931.90.80 40 * Tetrakis(hidroksimetil) fosfonyum klorür (CAS RN 124-64-1)  0
         
2931.90.80 43 * 9-ikosil-9-fosfabisiklo[3.3.1] nonan ve 9-ikosil-9-fosfabisiklo[4.2.1] nonan izomerlerinin karışımı  0
         
2931.90.80 45 * Tris(4-metilpentan-2-oksimino) metilsilan (CAS RN 37859-57-7) 0
         
2931.90.80 48 * Sulu çözelti halinde tetrabutil fosfonyum asetat (CAS RN 30345-49-4)  0
         
2931.90.80 50 * Trimetilsilan (CAS RN 993-07-7) 0
         
2931.90.80 53 * Trimetil boran (CAS RN 593-90-8)  0
         
2931.90.80 55 * 3-(hidroksifenilfosfinoil) propiyonik asit (CAS RN 14657-64-8)  0
         
2931.90.80 57 * Trimetil fosfonoasetat (CAS RN 5927-18-4) 0
         
2932.13.00 10 * Tetrahidrofurfuril alkol (CAS RN 97-99-4) 0
         
2932.19.00 40 * Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta furan (CAS RN 110-00-9) 0
         
2932.19.00 41 * 2,2 di(tetrahidrofuril) propan (CAS RN 89686-69-1)  0
         
2932.19.00 45 * 1,6-dikloro-1,6-dideoksi-β-D-fruktofuranosil-4-kloro-4 deoksi-α-D-galaktopiranosid (CAS RN 56038-13-2) 0
         
2932.19.00 70 * Furfurilamin (CAS RN 617-89-0) 0
         
2932.19.00 75 * Tetrahidro-2-metilfuran (CAS RN 96-47-9) 0
         
2932.19.00 80 * 5-nitrofurfuriliden di(asetat) (CAS RN 92-55-7) 0
         
2932.20.90 10 * 2'-Anilino-6’-[etil(izopentil)amino]-3’-metilspiro[izobenzofuran -1(3H),9'-ksanten]-3-one (CAS RN 70516-41-5) 0
         
2932.20.90 15 * Coumarin (CAS RN 91-64-5) 0
         
2932.20.90 20 * Etil 6'-(dietilamino)-3-okzo-3H-spiro[2-benzofuran-1,9'-ksantan]-2'-karboksilat (CAS RN 154306-60-2) 0
         
2932.20.90 35 * 6'-Dietilamino-3'-metil-2'-(2,4-ksilidino) spiro[izobenzofuran -1(3H),9'-ksanten]-3-one (CAS RN 36431-22-8) 0
         
2932.20.90 40 * (S)-(-)-α-Amino-γ-butirolaktonhidrobromit (CAS RN 15295-77-9) 0
         
2932.20.90 45 * 2,2-dimetil-1,3-dioksan-4,6-dion (CAS RN 2033-24-1) 0
         
2932.20.90 55 * 6-dimetilamino-3,3-bis (4-dimetilaminofenil) ftalit (CAS RN 1552-42-7) 0
         
2932.20.90 60 * 6’-(Dietilamino)-3’-metil-2’-(fenilamino)-spiro[izobenzofuran-1 (3H),9’-[9H] ksanten]-3-one (CAS RN 29512-49-0) 0
         
2932.20.90 65 * sodyum 4-(metoksikarbonil)-5-okso-2,5-dihidrofuran-3-olate (CAS RN 1134960-41-0) 0
         
2932.20.90 70 * 3’,6’-Bis(etilamino)-2’,7’-dimetilspiro[izobenzofuran-1(3H),9’-[9H]-ksanten]-3-one (CAS RN 41382-37-0) 0
         
2932.20.90 71 * 6’-(Dibutilamino)-3’-metil-2’-(fenilamino)-spiro[izobenzofuran-1 (3H),9’-[9H] ksanten]-3-one (CAS RN 89331-94-2) 0
         
2932.20.90 72 * 2’-[Bis(fenilmetil) amino]-6’-(dietilamino)-spiro[izobenzofuran-1 (3H),9’-[9H] ksanten] –3-one (CAS RN 34372-72-0) 0
         
2932.20.90 80 * Ağırlıkça minimum %88 saflıkta giberrelik asit (CAS RN 77-06-5) 0
         
2932.20.90 84 * Dekahidro-3a,6,6,9a-tetrametil naft[2,1-b] furan-2(1H)-one (CAS RN 564-20-5) 0
         
2932.99.00 10 * Bendiokarb (ISO) (CAS RN 22781-23-3) 0
         
2932.99.00 15 * 1,3,4,6,7,8-hekzahidro-4,6,6,7,8,8-hekzametilindeno[5,6-c]piran (CAS RN 1222-05-5) 0
         
2932.99.00 20 * Etil-2-metil-1,3-dioksolan-2-asetat (CAS RN 6413-10-1) 0
         
2932.99.00 25 * 1-(2,2-Diflorobenzo[d][1,3] diokzol-5-il) siklopropankarbosilik asit(CAS RN 862574-88-7) 0
         
2932.99.00 43 * Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta etofumesat (ISO) (CAS RN 26225-79-6)   0
         
2932.99.00 45 * 2-butilbenzofuran (CAS RN 4265-27-4) 0
         
2932.99.00 50 * 7-Metil-3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioksepin-3-one (CAS RN 28940-11-6) 0
         
2932.99.00 53 * 1,3-dihidro-1,3-dimetoksiizobenzofuran (CAS RN 24388-70-3) 0
         
2932.99.00 55 * 6-floro-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-karboksilik asit (CAS RN 99199-60-7) 0
         
2932.99.00 70 * 1,3:2,4- bis-O-benziliden-D-glusitol (CAS RN 32647-67-9) 0
         
2932.99.00 75 * 3-(3,4-Metilendioksifenil)-2-metilpropanal (CAS RN 1205-17-0) 0
         
2932.99.00 80 * 1,3:2,4-bis-O-(4-metilbenziliden)-D-glusitol (CAS RN 81541-12-0) 0
         
2933.19.90 15 * Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflıkta Pyrasulfotole (ISO) (CAS RN 365400-11-9) 0
         
2933.19.90 25 * 3-Diflorometil-1-metil-1H-pirazol-4-karboksilik asit (CAS RN 176969-34-9) 0
         
2933.19.90 30 * 3-Metil-1-p-tolil-5-pirazolon (CAS RN 86-92-0) 0
         
2933.19.90 35 * 1,3-Dimetil-5-floro-1H-pirazole-4-karbonil florür (CAS RN 191614-02-5) 0
         
2933.19.90 40 * Edaravon (INN) (CAS RN 89-25-8) 0
         
2933.19.90 50 * Fenpiroksimat (ISO) (CAS RN 134098-61-6) 0
         
2933.19.90 60 * Piraflufen-etil (ISO) (CAS RN 129630-19-9) 0
         
2933.19.90 70 * 4,5-diamino-1-(2-hidroksietil)-pirazolsulfat (CAS RN 155601-30-2) 0
         
2933.19.90 80 * 3-(4,5-Dihidro-3-metil-5-okso-1H-pirazol-1-il)benzensülfonik asit (CAS RN 119-17-5) 0
         
2933.19.90 85 * Alil 5-amino-4-(2-metilfenil)-3-okzo-2,3-dihidro-1H-1-pirazolkarbotioat (CAS RN 473799-16-5) 0
         
2933.21.00 35 * Ağırlıkça % 97 veya daha fazla saflıkta iprodione (ISO) (CAS RN 36734-19-7) 0
         
2933.21.00 50 * 1-bromo-3-kloro-5,5-dimetil hidantoin (CAS RN 16079-88-2)/ (CAS RN 32718-18-6) 0
         
2933.21.00 60 * DL-p-hidroksifenil hidantoin (CAS RN 2420-17-9) 0
         
2933.21.00 70 * α-(4-Metoksibenzoil)-α-(1-benzil-5-etoksi-3-hidantoinil)-2-kloro-5-dodesiloksikarbonilasetanilid (CAS RN 70950-45-7) 0
         
2933.21.00 80 * 5,5-dimetilhidantoin (CAS RN 77-71-4) 0
         
2933.29.90 15 * Etil 4-(1-hidroksi-1-metiletil) -2-propilimidazol-5-karboksilat (CAS RN 144689-93-0) 0
         
2933.29.90 25 * Prokloraz (ISO) (CAS RN 67747-09-5) 0
         
2933.29.90 35 * 1-tritil-4-formilimidazol (CAS RN 33016-47-6) 0
         
2933.29.90 40 * Triflumizol (ISO) (CAS RN 68694-11-1) 0
         
2933.29.90 45 * Prokloraz bakır klorür (ISO) (CAS RN 156065-03-1) 0
         
2933.29.90 50 * 1,3-dimetilimidazolidin-2-one (CAS RN 80-73-9) 0
         
2933.29.90 55 * Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta Fenamidon (ISO) (CAS RN 161326-34-7)   0
         
2933.29.90 60 * 1-siyano-2-metil-1-[2-(5-metillimidazol-4-ilmetiltio)etil] izotioüre (CAS RN 52378-40-2) 0
         
2933.29.90 70 * Siyazofamid (ISO) (CAS RN 120116-88-3) 0
         
2933.29.90 80 * İmazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0) 0
         
2933.39.50 00   Fluroksipyr metil ester (ISO) (CAS RN 69184-17-4) 0
         
2933.39.99 11 * 2-(klorometil)-4-(3-metoksipropoksi)-3-metilpiridin hidroklorür (CAS RN 153259-31-5) 0
         
2933.39.99 12 * 2,3-Dikloropiridin (CAS RN 2402-77-9) 0
         
2933.39.99 15 * Piridin-2,3-dikarboksilik asit (CAS RN 89-00-9) 0
         
2933.39.99 18 * 6-kloro-3-nitropiridin-2-ilamin (CAS RN 27048-04-0) 0
         
2933.39.99 20 * Bakır prition tozu (CAS RN 14915-37-8) 0
         
2933.39.99 21 * Boskalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6) 0
         
2933.39.99 22 * İzonikotinik asit (CAS RN 55-22-1) 0
         
2933.39.99 24 * 2-klorometil-4-metoksi-3,5-dimetilpiridin hidroklorür (CAS RN 86604-75-3) 0
         
2933.39.99 25 * İmazetapir (ISO) (CAS RN 81335-77-5) 0
         
2933.39.99 28 * Etil-3-[(3-amino-4-metilamino-benzoil)-piridin-2-il-amino]-propiyonat (CAS RN 212322-56-0) 0
         
2933.39.99 31 * 2-(Klorometil)-3-metil-4-(2,2,2-trifloroetoksi) piridin hidroklorür (CAS RN 127337-60-4) 0
         
2933.39.99 32 * 2-(klorometil)-3,4-dimetoksipiridin hidroklorür (CAS RN 72830-09-2) 0
         
2933.39.99 34 * 3-Kloro-(5-triflorometil)-2-piridinasetonitril (CAS RN 157764-10-8)  0
         
2933.39.99 35 * Aminopiralid (ISO) (CAS RN 150114-71-9) 0
         
2933.39.99 37 * Piridin-2-tiol-1-oksit'in sulu çözeltisi, sodyum tuzu (CAS RN 3811-73-2) 0
         
2933.39.99 40 * 2-kloropiridin (CAS RN 109-09-1) 0
         
2933.39.99 42 * 2,2,6,6-tetrametilpiperidin (CAS RN 768-66-1) 0
         
2933.39.99 45 * 5-diflorometoksi-2-[[(3,4-dimetoksi-2-pridil) metil]tiyo]-1H-benzimidazol (CAS RN 102625-64-9) 0
         
2933.39.99 47 * (-)-trans-4-(4’-Florofenil)-3-hidroksimetil-N-metilpiperidin (CAS RN 105812-81-5) 0
         
2933.39.99 48 * Flonikamid (ISO) (CAS RN 158062-67-0) 0
         
2933.39.99 50 * N-Floro- 2,6-dikloropridinyum tetrafloroborat (CAS RN 140623-89-8) 0
         
2933.39.99 53 * 3-bromopridin (CAS RN 626-55-1) 0
         
2933.39.99 55 * Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta priproksifen (ISO) (CAS RN 95737-68-1) 0
         
2933.39.99 57 * Tert-butil 3-(6-amino-3-metilpridin-2-il) benzoat (CAS RN 1083057-14-0) 0
         
2933.39.99 58 * 4-kloro-1-metilpiperidin (CAS RN 5570-77-4) 0
         
2933.39.99 60 * 2-Floro-6-(triflorometil) piridin (CAS RN 94239-04-0) 0
         
2933.39.99 63 * 2-aminometil-3-kloro-5-triflorometilpridin hidroklorür (CAS RN 326476-49-7) 0
         
2933.39.99 65 * Asetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7) 0
         
2933.39.99 67 * (1R,3S,4S) –tert-butil 3-(6-bromo-1H-benzo [d]imidazol-2-il)-2-azabisiklo [2.2.1] heptan -2-karboksilat (CAS RN 1256387-74-2) 0
         
2933.39.99 70 * 2,3-dikloro-5-triflorometilpiridin (CAS RN 69045-84-7) 0
         
2933.39.99 72 * 5,6-dimetoksi-2-[(4-piperidinil)metil]indan-1-one (CAS RN 120014-30-4) 0
         
2933.39.99 77 * İmazamoks (ISO) (CAS RN 114311-32-9) 0
         
2933.39.99 85 * 2-Kloro-5-klorometilpiridin (CAS RN 70258-18-3) 0
         
2933.49.10 10 * Kuinmerak (ISO) (CAS RN 90717-03-6) 0
         
2933.49.10 20 * 3-Hidroksi-2-metilkinolin-4-karboksilik asit (CAS RN 117-57-7) 0
         
2933.49.10 30 * Etil 4-okzo-1,4- dihidrokinolin -3- karboksilat (CAS RN 52980-28-6) 0
         
2933.49.10 40 * 4,7-Diklorokinolin (CAS RN 86-98-6) 0
         
2933.49.90 30 * Kinolin (CAS RN 91-22-5) 0
         
2933.49.90 35 * [1-(4-Benziloksi-benzil)-2-siklobutilmetil-oktahidro-isokinolin-4a,8a-diol] (CUS 0141126-3) 0
         
2933.49.90 40 * İzokinolin (CAS RN 119-65-3) 0
         
2933.49.90 70 * Kinolin-8-ol (CAS RN 148-24-3) 0
         
2933.49.90 80 * Etil 6,7,8-trifloro-1-[formil(metil)amino]-4-okso-1,4-dihidrokinolin-3-karboksilat (CAS RN 100276-65-1) 0
         
2933.52.00 10 * Malonilüre (barbiturik asit) (CAS RN 67-52-7) 0
         
2933.59.95 10 * 6-amino-1,3-dimetilurasil (CAS RN 6642-31-5) 0
         
2933.59.95 13 * 2-dietilamino-6-hidroksi-4-metilprimidin (CAS RN 42487-72-9) 0
         
2933.59.95 15 * Sitagliptin fosfat monohidrat (CAS RN 654671-77-9) 0
         
2933.59.95 17 * N,N’-(4,6-Dikloroprimidin-2,5-diyl) diformamid (CAS RN 116477-30-6) 0
         
2933.59.95 20 * 2,4-Diamino-6-kloropirimidin (CAS RN 156-83-2) 0
         
2933.59.95 23 * 6-kloro-3-metilurasil (CAS RN 4318-56-3) 0
         
2933.59.95 27 * 2-[(2-amino-6-oxo-1,6-dihidro-9H-purin-9-il) metoksi]-3-hidroksipropilasetat (CAS RN 88110-89-8) 0
         
2933.59.95 30 * Mepanipirim (ISO) (CAS RN 110235-47-7) 0
         
2933.59.95 33 * 4,6-Dikloro-5-floroprimidin (CAS RN 213265-83-9) 0
         
2933.59.95 37 * 6-iyodo-3-propil-2-tiokso-2,3-dihidrokinazolin-4(1H)-one (CAS RN 200938-58-5) 0
         
2933.59.95 43 * 2-(4-(2-Hidroksietil)piperazin-1-il) etansülfonik asit (CAS RN 7365-45-9) 0
         
2933.59.95 45 * 1-[3-(Hidroksimetil)piridin-2-il]-4-metil-2-phenylpiperazin (CAS RN 61337-89-1) 0
         
2933.59.95 47 * % 94 veya daha fazla saflıkta 6-Metil-2-oksoperhidroprimidin-4-ilüre (CAS RN 1129-42-6) 0
         
2933.59.95 50 * 2-(2-piperazin-1-yletoksi) etanol (CAS RN 13349-82-1) 0
         
2933.59.95 53 * 5-Floro-2-metoksiprimidin-4(3H)-one (CAS RN 1480-96-2) 0
         
2933.59.95 57 * 5,7-Dimetoksi(1,2,4)triazolo(1,5-a)primidin-2-amin (CAS RN 13223-43-3) 0
         
2933.59.95 60 * 2,6-Dikloro-4,8-dipiperidinoprimido[5,4-d] primidin (CAS RN 7139-02-8) 0
         
2933.59.95 65 * 1-klorometil-4-floro-1,4-Diazoniabisiklo[2.2.2]oktan bis(tetrafloroborat) (CAS RN 140681-55-6) 0
         
2933.59.95 70 * N-(4-Etil-2,3-dioksopiperazin-1-ilkarbonil)-D-2-fenilglisin (CAS RN 63422-71-9) 0
         
2933.59.95 72 * Triasetilganciklovir (CAS RN 86357-14-4) 0
         
2933.59.95 75 * (2R,3S/2S,3R)-3-(6-kloro-5-floro primidin-4-il)-2-(2,4-diflorofenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol hidroklorür (CAS RN 188416-20-8) 0
         
2933.59.95 77 * 3-(Triflorometil)-5,6,7,8-tetrahidro[1,2,4]triazol[4,3-a]pirazin hidroklorür (1:1) (CAS RN 762240-92-6) 0
         
2933.69.80 10 * 1,3,5-Triazinane-2,4,6-trione-1,3,5-triazin-2,4,6-triamin(1:1) (CAS RN 37640-57-6) 0
         
2933.69.80 15 * 2-Kloro-4,6-dimetoksi-1,3,5-triazin (CAS RN 3140-73-6) 0
         
2933.69.80 25 * 1,3,5-Triazin-2,4,6-triamin mono fosfat (CAS RN 20208-95-1) 0
         
2933.69.80 40 * Troklosen sodium (INNM) (CAS RN 2893-78-9) 0
         
2933.69.80 50 * 1,3,5-Tris (2,3-dibromopropil)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trion (CAS RN 52434-90-9) 0
         
2933.69.80 55 * Terbutrin (ISO) (CAS RN 886-50-0) 0
         
2933.69.80 60 * Siyanürik asit (CAS RN 108-80-5) 0
         
2933.69.80 65 * 1,3,5-triazin-2,4,6 (1H,3H,5H)-tritiyon, trisodyum tuzu (CAS RN 17766-26-6) 0
         
2933.69.80 75 * Metamitron (ISO) (CAS RN 41394-05-2)  0
         
2933.69.80 80 * Tris(2-hidroksietil)-1,3,5-triazinetrion (CAS RN 839-90-7) 0
         
2933.79.00 30 * 5-Vinil-2-pirrolidon (CAS RN 7529-16-0) 0
         
2933.79.00 50 * 6-Bromo-3-metil-3H-dibenz(f,ij) izokinolin-2,7-dion (CAS RN 81-85-6) 0
         
2933.79.00 60 * 3,3-Pentametilen-4-bütirolaktam (CAS RN 64744-50-9) 0
         
2933.79.00 70 * (S)-N-[(dietilamino)metil]-alfa-etil-2-okso-1-pirrolidinasetamid L-(+)-tartarat (CAS RN 754186-36-2) 0
         
2933.99.80 10 * 2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-tert-bütilfenol (CAS RN 3846-71-7) 0
         
2933.99.80 11 * Fenbukonazol (ISO) (CAS RN 114369-43-6) 0
         
2933.99.80 12 * Miklobütanil (ISO) (CAS RN 88671-89-0) 0
         
2933.99.80 13 * 5-diflormetoksi-2-merkapto-1-H-benzimidazol (CAS RN 97963-62-7) 0
         
2933.99.80 14 * 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-metil-6-(2-metilprop-2-en-1-il)fenol (CAS RN 98809-58-6) 0
         
2933.99.80 15 * 2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-tert-pentilfenol (CAS RN 25973-55-1) 0
         
2933.99.80 18 * 4,4'-[(9-Butil-9H-karbazol-3-il)metilen]bis[N-metil-N-fenilanilin] (CAS RN 67707-04-4) 0
         
2933.99.80 19 * 2-(2,4-Diklorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il) propan-1-ol (CAS RN 112281-82-0) 0
         
2933.99.80 20 * 2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-bis(1-metil-1-feniletil)fenol  (CAS RN 70321-86-7) 0
         
2933.99.80 22 * (2S)-2-Benzil-N,N-dimetilaziridin-1-sülfonamid (CAS RN 902146-43-4) 0
         
2933.99.80 23 * Ağırlıkça % 95 veya daha fazla saflıkta Tebukonazol (ISO) (CAS RN 107534-96-3)   0
         
2933.99.80 24 * 1,3-Dihidro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-one (CAS RN 55621-49-3) 0
         
2933.99.80 27 * 5,6-Dimetilbenzimidazol (CAS RN 582-60-5) 0
         
2933.99.80 28 * N-(2,3-Dihidro-2-okso-1H-benzimidazol-5-il)-3-hidroksinaftalen-2-karboksamid (CAS RN 26848-40-8) 0
         
2933.99.80 30 * Kizalofob-P-etil (ISO) (CAS RN 100646-51-3) 0
         
2933.99.80 33 * Penkonazol (ISO) (CAS RN 66246-88-6) 0
         
2933.99.80 37 * 8-kloro-5,10-dihidro-11 H-dibenzo [b,e] [1,4] diazepin-11-one (CAS RN 50892-62-1) 0
         
2933.99.80 40 * trans-4-Hidroksi-L-pirolin (CAS RN 51-35-4) 0
         
2933.99.80 43 * 2,3-dihidro-1H-pirol[3,2,1-ij]kuinolin (CAS RN 5840-01-7)  0
         
2933.99.80 45 * Maleik hidrazid (ISO) (CAS RN 123-33-1) 0
         
2933.99.80 47 * Paklobutrazol (ISO) (CAS RN 76738-62-0) 0
         
2933.99.80 50 * Metkonazol (ISO) (CAS RN 125116-23-6) 3,2
         
2933.99.80 52 * N-Boc-trans-4-hidroksi-L-prolin metil ester (CAS RN 74844-91-0) 0
         
2933.99.80 53 * Potasyum (S) -5-(tert-butoksikarbonil) -5-azasipiro [2.4] heptan-6-karboksilat (CUS RN 0133723-1)  0
         
2933.99.80 54 * 3-(salisikloilamino)-1,2,4-triazole (CAS RN 36411-52-6) 0
         
2933.99.80 55 * Pridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3) 0
         
2933.99.80 57 * 2-(5-metoksiindol-3-il) etilamin (CAS RN 608-07-1) 0
         
2933.99.80 62 * 1H-indol-6-karboksilik asit (CAS RN 1670-82-2) 0
         
2933.99.80 67 * Kandesartan etil ester (INNM) (CAS RN: 139481-58-6) 0
         
2933.99.80 71 * 10-metoksiiminostilbene (CAS RN 4698-11-7) 0
         
2933.99.80 72 * 1,4,7-trimetil-1,4,7-triazasiklononan 0
         
2933.99.80 74 * İmidazo[1,2-b]piridazin-hidroklorür (CAS RN 18087-70-2) 0
         

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16867437 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16867437 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?