İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar No:2011/2203)

İthalatta Koruma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2011/10)

Karar Sayısı : 2011/2203 15.09.2011-28055 Resmi Gazete

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 9/9/2011 tarihli ve 38428 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 12/9/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

 

MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'na ekli II Sayılı Listede yer alan ve ekli tablolarda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve ismi belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınacaktır.

MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları Ek I ve Ek II'de yer alan tablolarda gösterilmektedir.

(2) Ek I ve Ek II'de yer alan tablolarda ilave gümrük vergisi (İGV) sütununda gösterilen nispi verginin, "Min İGV" sütununda gösterilen minimum miktardan düşük hesaplanması durumunda minimum miktarlar, "Mak İGV" sütununda gösterilen maksimum miktardan yüksek hesaplanması durumunda ise maksimum miktarlar tahsil edilir.

(3) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki İthalat Rejimi Kararı'na ekli II Sayılı Listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun'da gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun'da gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyi uygulanır.

(4) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(5) Bu Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.

MADDE 3- "(1)(Değişik 01.06.2012-28310 R.G 2012/3188) Ekli tablolarda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan "Diğer Ülkeler" sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(1) (ilk şekli)Ekli tablolarda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan "Diğer Ülkeler" sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır.

(2) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın AB menşeli olarak beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.

(3) Ekli tablolarda yer alan ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(4) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği'ne üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

(5) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda kısaltma yapılan ülke ve ülke grupları 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplarıdır. 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki İthalat Rejimi Kararı'na ekli II Sayılı Listede yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur.

(6) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki İthalat Rejimi Kararı'na ekli V Sayılı Listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

MADDE 4- (1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ekonomi Bakanlığı yetkilidir.

MADDE 5- (1) 4/2/2011 tarihli ve 2011/1476 sayılı "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar" değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 2011/1476 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında bulunan eşyaya ilişkin olarak teminata bağlanan tutarın bu Karar çerçevesinde hesaplanan ilave gümrük vergisi kadar olan kısmı Hazine'ye irat kaydedilir, varsa kalan kısım ve bu Karar kapsamında olmayan eşyaya ilişkin olarak teminata bağlanan tutar gümrük mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dahilinde ilgililere iade edilir. Bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisinin 2011/1476 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde teminata bağlanan ilave gümrük vergisinden yüksek olması halinde aradaki fark tahsil edilmez.

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümleri; Ek II kapsamı eşya için yayımını takip eden 90 ıncı gün, Ek I kapsamı eşya için yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

---EK 1 ve EK 2 İçin TIKLAYIN (15.05.2015-29371 R.G. (Karar:2015-7606) ile değişen şekli)

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16287097 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16287097 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?