İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2014/6692)

Karar Sayısı : 2014/6692      02.08.2014-29076 Resmi Gazete

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 18/7/2014 tarihli ve 48957 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/7/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

 

MADDE  1- (1)  2011211995  tarihli ve 95/7606 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı  ile yürürlüğe konulan Ithalat Rejimi Kararına  ekli II Sayılı Listede yer alan ve ekli tabloda gumrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve ismi belirtilen maddelerin ithalatında ilave  gumruk vergisi alnacaktır.

MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gumrük vergisi oranları ekli tabloda gosterilmektedir.

"(2) (Değişik:26.08.2014-29100R.G.2014/6722)  Ekli tabloda ilave gümrük vergisi (İGV) sütununda gösterilen nispi   verginin, "Min. İGV" sütünunda gosterilen minimum  miktardan dusuk   hesaplanmasi durumunda minimum miktarlar tahsil edilir."

(3) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (lthalat Rejimi Karanna ekli II Sayılı Listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alnacak ilave gümrük vergisi toplamı) 474 sayılı Gümrük Giris Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gosterilen hadlerin %50 artırılmıs düzeyini asamaz. Aşması durumunda 474 saylı Kanunda gosterilen hadlerin %50 artrılmış düzeyi uygulanır,

(4) İIave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diger mali yukumluluklerden   ayrı olarak tahsil olunur ve genel butceye  irat kaydedilir.

(5) Bu Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük  vergisinin tabi oldugu usul ve hükümler  uygulanır.

MADDE 3- (1) Ekli tabloda yer alan ve A.TR  dolasim belgesi esliginde ithal edilen Avrupa Birligi ve Turk menseli olmayan esyadan "Diger Ulkeler" sütununda belirtilen oran iizerinden  ilave  gümrük vergisi  aalınır.  Ancak,  Türkiye'nin  taraf  oldugu  serbest  ticaret anlasmaları cercevesinde bir capraz mense kumulasyon sistemine dahil ülkeler menseli esyadan tercihli menseinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(2) Bu Kararın uygulanmasında esyanın menseinin dogru beyan edilmesinden ithalatci sorumludur.

(3) Ekli tabloda yer alan ürünlerin Dahilde Isleme Rejimi kapsammda ithal edilerek islem gormuş ürün olarak ihrac edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükumleri  uygulanmaz.

(4) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin ithalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oram üzerinden vergi tahsilati yapilarak gümrük gozetimi altındayken A.TR dolasim belgesi  düzenlenerek Avrupa  Birligi'ne  üye  ülkelere  ihrac  edilmesi halinde,  bu  Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

(5) İlave gümrük vergisine iliskin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke grupları Ithalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve iülke gruplarıdır. Ithalat Rejimi Kararına ekli II Sayılı Listede yer alan sütun başlıklarında yapilacak degisiklikler bu Karar icin de gecerli olur.

(6)  Bu  Karar  kapsamındaki  esyanın  aynı  zamanda  lthalat  Rejimi  Kararına  ekli V Sayılı Listede yer almasi durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

MADDE 4- (l)  Bu Kararda yer alan hususlara iliskin tebligler çıkarmaya, ozel ve zorunlu durumlarda inceleyip sonuclandırmaya Ekonomi Bakanlığı yetkilidir.

MADDE 5- (1) Bu Karar 10/8/2014  tarihinde yürürlüğe  girer.
MADDE 6- (l) Bu Karar hükümlerini  Ekonomi Bakanı yürütür.

GEÇİCİ MADDE 1(Ek:26.08.2014-29100R.G.2014/6722) (1) 2/8/2014  tarihi  ve bu tarihten  once  yuklemesi   yapilmis  olan esyanın en geç  15/9/2014 tarihine kadar (15/9/2014 dahil)    ithalatına iliskin gümrük beyannamesinin tescil  edilmesi  halinde  bu Karar  hükümleri  uygulanmaz.

(2) Bu  Karar  kapsamında;  2/8/2014  tarihi ve bu tarihten once yuklemesi   yapilmis  ve bu maddenin  yayımı tarihine kadar  ithal  islemi  tamamlanmış   bulunan   esyadan  tahsil  edilmis olan  ilave  gümrük  vergileri,   4458  sayılı  Gümrük  Kanunu  ve ilgili diger gümrük mevzuatının, gümrük  vergisinin   tahakkukuna,  tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata baglanmasına   iliskin  usul  ve şekle  müteallik  hükümleri   çercevesinde  ilgililerin  talebi  halinde, kendilerine   geri verilir."

GEÇİCİ MADDE 2-  (Ek:22.02.2017-29987 - Karar 2017/9751) (1) 1/9/2016 tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin en geç 17/10/2016 tarihine kadar tescil edilmiş olması halinde, aynı tabloda gösterilen ilave gümrük vergisi oranları uygulanır.

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Min. İGV (ABD Doları/Çift)

İGV (%)

Min. İGV (ABD Doları/Çift)

İGV (%)

Min. İGV (ABD Doları/Çift)

İGV (%)

Min. İGV (ABD Doları/Çift)

İGV (%)

6406.10.90.10.00

Çelikten olanlar

0

0

0

0

-

10

-

10

-

10

-

10

6406.10.90.90.00

Diğerleri

0

0

0

0

-

10

-

10

-

10

-

10

6406.90.30.00.00

Dış tabanı olmayan fakat iç taban veya diğer iç kısımlara tutturulmuş ayakkabı yüzlerinden meydana gelenler

0

0

0

0

-

10

-

10

-

10

-

10

(2) (Ek:22.02.2017-29987 - Karar 2017/9751) Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde başvurulması kaydıyla; birinci fıkra kapsamına giren eşyaya ilişkin olarak fazladan tahsil edilmiş ilave gümrük vergileri ve bu vergilerden kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harç; gümrük vergilerinin iadesine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde ilgilisine iade olunur.”

 

Ek-1  TABLO (Değişik: 01.09.2016-29818 R.G. 2016/9118 Karar)

G.T.P.

MADDE İSMİ

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Min. İGV (ABD Doları/Çift)

İGV (%)

Min. İGV (ABD Doları/Çift)

İGV (%)

Min. İGV (ABD Doları/Çift)

İGV (%)

Min. İGV (ABD Doları/Çift)

İGV (%)

64.01

Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan su geçirmez ayakkabılar (ayakkabının yüzü, tabana dikmek, perçinlemek, çivilemek, vidalamak ve benzeri işlemlerle tutturulmamış veya birleştirilmemiş)

0

0

0

0

5

50

5

50

5

50

5

50

64.02

Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan diğer ayakkabılar

0

0

0

0

3

30

3

30

3

30

3

30

64.03

Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü deriden olan ayakkabılar

0

0

0

0

5

50

5

50

5

50

5

50

64.04

Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü dokumaya elverişli maddelerden olan ayakkabılar

0

0

0

0

3

30

3

30

3

30

3

30

64.05

Diğer ayakkabılar

0

0

0

0

5

50

5

50

5

50

5

50

64.06

Ayakkabı aksamı (dış tabanlar dışındaki tabanlara tutturulmuş veya tutturulmamış ayakkabı yüzleri dahil); çıkarılabilir iç tabanlar, topuk rampası ve benzeri eşya; getrler ve tozluklar, dizlikler ve benzeri eşya; ve bunların akşamı (6406.10, 6406.90.30.00.00 ve 6406.90.60.00.00 GTİP'leri hariç).

0

0

0

0

-

10

-

10

-

10

-

10

6406.10.10.00.00

Deriden

0

0

0

0

-

30

-

30

-

30

-

30

6406.10.90.10.00

Çelikten olanlar

0

0

0

0

-

20

 

20

 

20

 

20

6406.10.90.90.00

Diğerleri

0

0

0

0

-

20

 

20

 

20

 

20

6406.90.30.00.00

Dış tabanı olmayan fakat iç taban veya diğer iç kısımlara tutturulmuş ayakkabı yüzlerinden meydana gelenler

0

0

0

0

-

20

-

20

-

20

-

20

6406.90.60.00.00

Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden ayakkabı dış tabanları

0

0

0

0

-

30

-

30

-

30

-

30

*İlave gümrük vergisi sütunlarındaki ülke ve ülke grupları:
1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore.
3 : Morityus.
4: Malezya
5 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu
6 : En Az Gelişmiş Ülkeler
7 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler
8 : Gelişme Yolundaki Ülkeler.
9 : Diğer Ülkeler EKLİ TABLO İLK HALİ İÇİN TIKLAYIN...
E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927169 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927169 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?