İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2015/7749)

Karar Sayısı : 2015/7749   05.07.2015-29407 Resmi Gazete

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 12/6/2015 tarihli ve 65973 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT   REJİMİ KARARINA  EK KARAR

MADDE l- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II  sayılı listede yer alan ve ekli tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ve ismi belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümruk vergisi alınacaktır.

MADDE  2- (1)  Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları ekli tabloda gösterilmektedir,

(2) Her halÜkarda hesaplanan toplam vergi oranı (ithalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gumruk vergisi toplamı) 474 sayılı Gümrük Giris Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50 arttırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gosterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyi uygulanır.

(3) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diger mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur  ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(4)  Bu Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler  uygulanır.

MADDE 3- (1) Ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliginde ithal edilen Avrupa Birligi ve Turk menseli olmayan eşyadan "Diger Ülkeler" sütununda belirtilen oran üzerinden  ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye'nin taraf olduğu serbest  ticaret anlasmaları çercevesinde bir çapraz menşe  kümulasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gumruk vergisi alınmaz.

(2) Bu  Kararın uygulanmasında eşyamn menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.

(3) Ekli tabloda yer alan ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilrnesi  halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri  uygulanmaz.

(4) Bu Karar kapsamındaki  ürunlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük  vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birligine üye ülkelere ihraç edilmesi  halinde, bu Karar kapsamındaki  ilave gümrük vergisi uygu lanmaz.

(5) İlave gümrük vergisine ilişkin sutunlarda belirtilen ülke ve ülke grupları İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplarıdır. İthalat Rejimi Kararına ekli II  sayılı listede yer alan sütun başlıklarındada yapılacak   degisiklikler bu Karar  için de geçerli  olur.

(6) Bu Karar kapsamındaki eşyanm aynı zamanda Ithalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gumruk  vergisi uygulanmaz.

MADDE  4- (1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya,   özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya  Ekonomi Bakanlığı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE l- (l)  Bu Kararın yayımı tarihinden önce yüklemesi yapılmış olan eşyanın, en  geç bu  Kararın yayımı tarihinden sonra bir ay içinde ithalatına iliçkin gümrük beyannamesinin  tescil edilrnesi  halinde,  bu Karar hükümleri  uygulanmaz.

MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı  tarihinde   yürürlüğe girer.

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürürtür.

 

 G.T.İ.P.

 

                                                                              

MADDE İSMİ          

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI*123

4

4

5

6

7

8

İGV
(%)

İGV
(%)

İGV
(%)

İGV
(%)

İGV
(%)

7215.10

Otomat çeliğinden olanlar sadece soguk olarak sekil verilmiş veya işlenmiş olanları)

 0

 0

 0

25


25

25

 25

25

7215.50

Digerleri (sadece soguk olarak sekil verilmiş veya işlenmiş olanları)

0

0

0

25


25

25

25

25

7215.90.00.00.19

Diğerleri

0

0

0

25

25

25

25

25

72.17

(Değişik:03.07.2017-30113 R.G.)Demir veya alaşımsız çelikten teller(1)

0

0

0

25

25

25

25

25

7228.50

(Değişik:03.07.2017-30113 R.G.) Diğer çubuklar (sadece soğuk olarak şekil verilmiş ve işlenmiş) (7228.50.69.00.11 hariç)

0

0

0

25

25

25

25

25

7228.60

Diğer çubuklar

0

0

0

25

25

25

25

25

7313.00

Demir ve çelikten dikenli teller, demir ve çelikten çit yapmada kullanılacak türde burulmuş çember veya yalın kat düz tel (dikenli olsun olmasın) ve gevşejçe burulmuş çift katlı teller

0

0

0

25


25

25

25

25

7314.20.10 Izgara ağ ve kafeslikler (yalnız nervürlü telden olanlar) 0 0 0 25 25 25 25 25
7317.00 Demir veya çelikten büyük ve küçük çiviler, pürnezler, oluklu ve yivli çiviler, (83.05 pozisyonundakiler hariç) ve benzeri eşya (başları diğer maddelerden olsun olmasın fakat başları bakırdan olanlar hariç) 0 0 0 25 25 25 25 25

8311.30.00.00.00

Adi metallerden kaplanmış çubuklar ve içi doldurulmuş teller (alevle lehim veya kaynak yapmak için)

 0

 0

 0

25 25

25

25

 25

 25

(l) 7217.30.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu maddeyi kendi üretimlerinde girdi olarak kullanan firmalar tarafından yapılan ithalatta ilave gümrük vergisi %5 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.

*İlave gümrük vergisi sütunlarındaki ülke ve ülke grupları
1:   AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, Israil,  Makedonya,  Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi,  Tunus,  Mısır,  Gürcistan,   Arnavutluk,  Ürdun, Şili, Sirbistan,  Karadag,  Kosova. 
2: Giiney Kore.
3:  Morityus.
4: Genellestirilmis Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu.
5: En Az Gelismis Ülkeler. 
6: Özel  Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler.
7: Gelisme   Yolundaki Ülkeler

8: Diğer Ülkeler

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16292471 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16292471 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?