İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2016/9611)

Karar Sayısı : 2016/9611    31.12.2016-29935 Resmi Gazete (Mükerrer)         

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 12/12/2016 tarihli ve 132757 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/12/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

 

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının ekinde yer alan listeler ve ekler, değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmış; aynı Karara I, II, III, IV, V ve VI sayılı listeler ile (EK:1), (EK:2), (EK:3), (EK:4), (EK:5) ve (EK:6) ilave edilmiştir.

Ancak, ilave gümrük vergisi alınmasına yönelik İthalat Rejimi Kararı’na Ek Kararlar’ın uygulanmasına devam edilir.

"(Değişik:11.03.2017-30004 R.G. 2017/9781) Bu Karar kapsamında Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesinden daha yüksek oranda gümrük vergisi uygulanan eşyanın Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek, işlem görmüş ürün olarak Avrupa Birliğine" ihraç edilmesi halinde, varsa telafi edici verginin hesaplanmasında Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesindeki gümrük vergisi oranları tatbik edilir."

 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi çerçevesinde Pakistan, Kırgızistan ve Filipinler menşeli eşyanın Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek, işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde, varsa telafi edici verginin hesaplanmasında; II sayılı listede yer alan Gelişme Yolundaki Ülkeler (G.Y.Ü.) sütunu yerine Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (Ö.T.D.Ü.) sütununda belirtilen vergi oranları tatbik edilir.

GEÇİCİ MADDE 1-  (Ek:11.03.2017-30004 R.G. 2017/9781) (1) 31/12/2016 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın en geç 14/2/2017 tarihine kadar (14/2/2017 dâhil) ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde, gümrük vergileri ve bu vergilerden kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harcın hesaplanmasında yükümlünün talebi üzerine 14/12/2015 tarihli ve 2015/8306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar hükümleri uygulanır.

(2) Birinci fıkrada yer alan hükümler çerçevesinde yapılan başvurularda 12/12/2016 tarihli ve 2016/9611 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın lehte hükümleri uygulanır.

(3) Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde başvurulması kaydıyla; birinci fıkra kapsamına giren eşyaya ilişkin olarak tahsil edilmiş gümrük vergileri ve bu vergilerden kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harç; gümrük vergilerinin iadesine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yükümlüsüne iade olunur.”

 

MADDE 2- Bu Karar 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3-  Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.Ekler için tıklayınız

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16581966 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16581966 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?