İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı:2017/9781)

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı:2017/9781)

11.03.2017-30004 Resmi Gazete

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 17/1/2017 tarihli ve 5975 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/1/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- 12/12/2016 tarihli ve 2016/9611 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Karar kapsamında Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesinden daha yüksek oranda gümrük vergisi uygulanan eşyanın Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek, işlem görmüş ürün olarak Avrupa Birliğine" ihraç edilmesi halinde, varsa telafi edici verginin hesaplanmasında Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesindeki gümrük vergisi oranları tatbik edilir.”

MADDE 2- Aynı Karara ekli II sayılı listedeki 85 inci fasıl altında yer alan aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) karşısında belirtilen maddeye ve ilgili faslın son kısmına aşağıda yer alan (4) numaralı dipnot eklenmiştir.

 

GTİP MADDE İSMİ  GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
1 2 3 4 8
5 6 7
8517.70.00.00.00 Aksam ve parçalar
0 1,8 (4) 1,3 (4) 0 0 1,5(4) 5 (4)

(4): Eşyayı kendi üretimlerinde girdi olarak kullanan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre “Ar-Ge Merkezi Belgesi’ne sahip firmalar tarafından yapılan ithalatta gümrük vergisi %0 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir."

MADDE 3- Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- (1) 31/12/2016 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın en geç 14/2/2017 tarihine kadar (14/2/2017 dâhil) ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde, gümrük vergileri ve bu vergilerden kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harcın hesaplanmasında yükümlünün talebi üzerine 14/12/2015 tarihli ve 2015/8306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar hükümleri uygulanır.

(2) Birinci fıkrada yer alan hükümler çerçevesinde yapılan başvurularda 12/12/2016 tarihli ve 2016/9611 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın lehte hükümleri uygulanır.

(3) Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde başvurulması kaydıyla; birinci fıkra kapsamına giren eşyaya ilişkin olarak tahsil edilmiş gümrük vergileri ve bu vergilerden kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harç; gümrük vergilerinin iadesine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yükümlüsüne iade olunur.”

MADDE 4- Bu Karar 1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16574248 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16574248 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?