İthalat Tebliği (2016/1)

31.12.2015/ 29579 Mük. R.G.

 

İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2016/1)

Ekonomi Bakanlığından:

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, ithalatın uluslararası anlaşmalar ile kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak ve kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli mevzuatla verilmiş yetkilerin kullanımında ithalat ile ilgili politikaların uygulanması ile Tebliğ kapsamı eşyanın ithalatına yönelik bazı usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ;3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine, 6/6/1990 tarihli ve 3655, 3656 sayılı Kanunlar ile onaylanmaları uygun bulunan ve 90/733 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü, 27/9/1994 tarihli ve 4042 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 94/6214 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Londra Değişikliklerine, 7/7/1995 tarihli ve 4118 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 95/7184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Kopenhag Değişikliklerine, 4/6/2003 tarihli ve 4871 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Montreal Değişikliklerine, 10/6/2003 tarihli ve 4880 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6077 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Pekin Değişikliklerine, 4/4/1997 tarihli ve 4238 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 29/4/1997 tarihli, 97/9320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretilmesinin, Stoklanmasının ve Kullanılmasının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmesine, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ve 31/12/1995 tarihli ve 22510 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğde geçen;

a)     AB: Avrupa Birliğini,

b)     Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini,

c) Askıya Alma Sistemi: 64 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ürünlere, sınırlı veya sınırsız miktarlarda, geçici bir dönem için geçerli olmak üzere tanınan gümrük vergisi muafiyetine ilişkin düzenlemeler bütününü,

ç) Ayrıcalıklı Ticari Anlaşma: Belirli bir ürünün ticaretini sadece anlaşmaya taraf firmalara münhasır kılan her türlü anlaşmayı,

d) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

e) ETSG: Avrupa Komisyonu Ekonomik Tarife Sorunları Grubunu,

f) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

g) G.T.P: Gümrük Tarife Pozisyonunu,

ğ) G.T.İ.P: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu,

h) GTS: Genelleştirilmiş Tercihler Sistemini,

ı) İtiraz: Ekonomik Tarife Sorunları Grubunda (ETSG) yapılan müzakereler sırasında askıya alınması ya da tarife kontenjanı açılması istemiyle yapılan başvurulara, AB veya Türkiye’de söz konusu ürünün üretiminin yapıldığı gerekçesiyle yapılan itirazı,

i) Kısmi Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi indirimini,

j) Otonom Tarife Kontenjanı: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırlı miktarda tanınan ve ulusal mevzuata göre düzenlenen gümrük vergisi muafiyetini,

k) TAREKS: Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi,

l) TGTC: Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

   ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Usul ve Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddeler

Kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek eşyaların kapsamı

MADDE 4 – (1) Tebliğin bu kısmı; Ek-1, Ek-2 ve bu listelerde yer almayan eşyanın kullanılmış veya yenileştirilmiş olanlarına 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci ve 7 nci maddesi çerçevesinde verilecek izne ilişkin usul ve esasları kapsar.

İzin belgesi alınmayacak eşya

MADDE 5 – (1) Ek-1’de yer alan listede G.T.İ.P’leri belirtilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın;

a) Karşısında birim CIF kıymeti belirtilmeyenlerin,

b) Karşısında gösterilen birim CIF kıymetinden daha fazla birim CIF kıymete (diğer yurt dışı giderler kalemi dahil) haiz olanlarının,

ithalatına, İthalat Rejimi Kararının 2 nci ve 7 nci maddesi çerçevesinde izin verilmiştir.

(2) Ek-1’de yer alan listede G.T.İ.P’leri belirtilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın; karşısında gösterilen birim CIF kıymetine (diğer yurt dışı giderler kalemi dahil) eşit veya daha az birim CIF kıymete haiz olanlarının ithalatına izin verilmez.

İlgili kurumlardan uygunluk yazısı alınacak eşya

MADDE 6- (1) Ek-2’de yer alan liste kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatında listede belirtilen kurumdan alınan uygunluk yazısı aranır. Uygunluk yazısının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(2) Ek-1’de yer alan eşya, ek-2’de yer alması ve sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine tabi olup söz konusu ürünler için ayrıca İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesi kapsamında Genel Müdürlük izni aranmaz.

İzin belgesi alınacak eşya

MADDE 7- (1) Bu Tebliğin ek-1 veya ek-2’sinde belirtilmeyen kullanılmış veya yenileştirilmiş diğer eşya ile ek-2’de yer almakla birlikte sivil hava taşıtları veya deniz taşıtlarında kullanılmaya mahsus olmayan eşya için gümrük beyannamelerinin tescilinde Genel Müdürlükten alınan izin belgesi veya bu belgenin elektronik ortamdaki kaydı aranır. İzin belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru, Denetim ve Diğer Hususlar

İzin belgesi başvuruları

MADDE 8 -(1) Bu Tebliğin 7 nci maddesinde belirtilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithal izni için Genel Müdürlüğe yapılacak müracaatlarda aranacak belgeler, http://ith7.ekonomi.gov.tr genel ağ adresinde ilan edilir. Genel Müdürlük burada ilan edilen belgelerde değişiklik yapmaya yetkilidir.

(2) Söz konusu kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyayı ithal etmek isteyen ithalatçılar, Genel Müdürlüğe aşağıda belirtilen belgelerle birlikte İzin Belgesi başvurusunda bulunurlar.

a) İthalat Genel Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe,

b) http://ith7.ekonomi.gov.tr genel ağ adresinden ulaşılan elektronik başvuru formu,

c) http://ith7.ekonomi.gov.tr genel ağ adresinde belirtilen diğer ilgili belgeler.

Başvuruların sonuçlandırılması

MADDE 9 - (1) Usulüne uygun olarak yapılan başvurular, Genel Müdürlükçe değerlendirilerek sonuçlandırılır. Değerlendirmede eşyanın iç piyasadan tedarik şartları, ekonomik ömrü, verimliliği gibi etkenler göz önüne alınır.

İzin belgesinin süresi

MADDE 10 -(1) İthalat Rejimi Kararının 2 nci ve 7 nci maddesi çerçevesinde verilen izin belgesi üç ay geçerlidir. İzin belgesinin geçerlilik süresi içerisinde müracaat edilmesi kaydıyla, izin belgesi süresi üç aya kadar uzatılabilir.

(2) İzin belgesi üçüncü kişilere devredilemez.

Beyanların ve ithal eşyanın denetlenmesi

MADDE 11 -(1) Tebliğin bu kısmı kapsamında yapılan beyan ve sunulan belgelerin gerçeğe uygunluğundan başvuru sahibi ve/veya yetkili temsilcisi sorumludur.

(2) Bu kısım kapsamında yapılan başvurularda yer alan belge, bilgi ve beyanların doğruluğuna ilişkin ve ithal eşyası ile ilgili olarak ithalat işlemi öncesinde veya sonrasında inceleme yapmaya ya da yaptırmaya Bakanlık yetkilidir.

(3) Belge, bilgi ve/veya beyanların gerçeğe aykırı olduğu veya izin belgesinin üçüncü kişilere devredildiğinin tespit edilmesi halinde, tespit edilen tarihten itibaren başvuru sahibi ve/veya yetkili temsilcisinin 2 yıl süreliğine kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya başvurularına izin verilmez.

Gümrük kıymeti ve diğer hususlar

MADDE 12- (1) İzin belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ve diğer hususlara (G.T.İ.P. tespiti dahil) ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğde belirtilen kıymetler, Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

(2) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, başvuruda kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam % 5'ten (% 5 dâhil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

Diğer mevzuat

MADDE 13-(1) Tebliğin bu kısmı kapsamında verilen izinler ve uygunluk yazıları, Ürün Güvenliği ve Denetimi mevzuatı ve diğer mevzuat kapsamında alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçmez ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.

TAREKS

MADDE 14- (1) Bu Tebliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (ek-1 ve ek-2 kapsamı) eşyanın ithaliyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden yapılır.

(2) Yukarıda belirtilen eşyayı kullanılmış olarak ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir. TAREKS üzerinden CIF birim kıymetlere ilişkin yapılan beyanlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan CIF birim kıymetlere ilişkin denetim ve kontrollerin yerine geçmez.

(3) Bu eşyanın ithal edilebileceğine dair 15 haneli TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesinde yer alan Bakanlığa ait alana firma tarafından kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde eşyanın ithaline izin verilmez.

ÜÇÜNCÜ KISIM

İthalinde Belirli Kurumların İzni Aranacak Eşya

BİRİNCİ BÖLÜM

İthalinde Belirli Kurumların İzni Aranacak Muhtelif Eşya

İthalinde belirli kurumların izni aranacak muhtelif eşya

MADDE 15 - (1) Ek-3’te G.T.P.’leri ve tanımları belirtilen eşyanın karşılarında gösterilen gümrük rejimlerine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, belirtilen kurumların düzenleyeceği; belge, uygunluk yazısı, izin, kontrol belgesi, uygunluk belgesi gümrük idarelerince aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(2) Ek-3’te G.T.P.’leri ve tanımları belirtilen ve gümrük beyannamelerinin tescilinde Emniyet Genel Müdürlüğünün uygunluk yazısı aranacağı belirtilen eşyanın, Milli Savunma Bakanlığı veya bu Bakanlıkça yetki verilen kurum veya kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek ithalatında Emniyet Genel Müdürlüğünün uygunluk yazısı aranmaz.

(3) 9305.10.00.00.00 G.T.İ.P.’inde yer alan revolverler ve tabancalara ait olanlardan yalnızca şarjörler, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından veya bu kuruluşlar tarafından yetki verilen kurum ve kuruluşlarca Tebliğin bu bölümü kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğünden ayrıca izin alınmaksızın ithal edilebilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthali

İthalat işlemleri

MADDE 16 - (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11; 4802.56.80.99.11 ve 4811.59.00.90.11 G.T.İ.P’li banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların (yalnız banknot kağıtları, devlet iç borçlanma senetleri ile özelleştirme idaresince çıkarılan menkul kıymetlerin basımında kullanılan kağıtlar, yalnız hisse senedi, tahvilat ve diğer sermaye piyasası araçlarının basımında kullanılan kağıtlar ile yalnız çek kağıtları hariç) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Bakanlığın uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

İthalatı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılacak eşya

MADDE 17 – (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11; 4802.56.80.99.11 ve 4811.59.00.90.11G.T.İ.P’li yalnız banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların, devlet iç borçlanma senetleri ile özelleştirme idaresince çıkarılan menkul kıymetlerin basımında kullanılan kağıtların ithali sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılır.

İthalatı bankalar tarafından yapılacak eşya

MADDE 18 - (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 G.T.İ.P’li yalnız çek kağıtlarının ithali sadece bankalar tarafından yapılır.

Uygunluk yazısına tabi eşya

MADDE 19 – (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 G.T.İ.P’li Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına giren ve payları Borsa’da işlem görmeyen halka açık şirketler için sermaye piyasası araçlarının basımında kullanılan kağıtlar (06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamı dışında kalan ve halka açık ortaklık statüsü olmayan şirketlerin hisse senetlerinin basımında kullanılacak filigranlı kağıtlar hariç) ile 4907.00 G.T.P’li yalnız halka arz ve satışı yapılmak üzere yurt dışında bastırılan sermaye piyasası araçlarının Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Sermaye Piyasası Kurulunun uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

İzin belgesi alınacak eşya

MADDE 20 – (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11; 4802.56.80.99.11 ve4811.59.00.90.11 G.T.İ.P’li diğer kâğıtların ithali için, ek-4’te yer alan müracaat formu ve aranacak diğer belgeler ile birlikte Genel Müdürlüğe başvurulur. Ancak, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamı dışında kalan ve halka açık ortaklık statüsü olmayan şirketlerin hisse senetlerinin basımında kullanılacak söz konusu G.T.İ.P’li filigranlı kağıt ithali için bu maddede belirtilen belgelere ek olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınacak uygunluk yazısı ile birlikte Genel Müdürlüğe başvurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gübre İthalatı

Uygunluk yazısı alınacak eşya

MADDE 21 - (1) Ek-5/A’da G.T.P.’leri ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

İthalat işlemleri

MADDE 22-(1) Ek-5/B’deG.T.P ve tanımları belirtilen ve Avrupa Birliğinde serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(2) Avrupa Birliğinde serbest dolaşım statüsü kazanmış eşyanın gümrük işlemlerinin kısmen ya da tamamen gerçekleşmesini müteakip; söz konusu maddeye ait EC Fertilizer kriterleri esas alınarak düzenlenen analiz raporu, ithalatçı tarafından on beş iş günü içinde Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü veya bağlı bulunduğu İl Müdürlüğüne verilir.

Uygunluk yazısı alınmayacak eşya

MADDE 23 -(1) 2834.21 G.T.P’li potasyum nitrat, 2834.29.80.11.00 G.T.İ.P.’li ağırlıkça %16 veya daha az azot içeren, 2834.29.80.12.00 G.T.İ.P’li tablet, pastil ve diğer benzeri şekillerde olanlar ile ambalajlı brüt ağırlığı en fazla on kg olanlar, 2834.29.80.19.00 G.T.İ.P’li diğerleri, 3824.90.92.00.39 G.T.İ.P’li diğerleri, 3824.90.93.00.19 G.T.İ.P’li diğerleri ve 3824.90.96.90.68 G.T.İ.P’li diğerleri adlı maddelerin, gübre olarak kullanılmayacak olması halinde, bu ürünlerin ithali sırasında uygunluk yazısı ibrazı zorunlu değildir.

Uygunluk yazısının iadesi

MADDE 24 -(1) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi kapsamında ithalatın kısmen ya da tamamen gerçekleşmesini müteakip on beş iş günü içinde gümrük beyannamesinin ilgili gümrük idaresince onaylanmış bir sureti ve her halükarda uygunluk yazısının geçerlilik süresinin bitimini müteakip on beş iş günü içinde uygunluk yazısının aslı, ithalatı gerçekleştiren firmalarca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına verilir.

Gübre harici eşyanın ithalatı

MADDE 25 -(1) Tebliğin bu bölümü kapsamında yer alan eşyadan gübre olarak kullanılmayacak olanlar için (Madde 23 kapsamı G.T.İ.P’ler altında yer alan maddeler hariç), bu kısımda belirtilen uygunluk yazısı yerine geçerli olmak üzere, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenecek belgeye istinaden işlem yapılır.

İthalatçının yükümlülüğü

MADDE 26 -(1) Tebliğin bu bölümü kapsamında yapılacak işlemlerde uygunluk belgelerinin, gümrük idaresine sunulmasından ithalatçı ya da temsilcisi sorumlu olup, bir belgenin ibraz edilmediği durumlarda gümrük idarelerince herhangi bir belge aranmaz.

Diğer mevzuat

MADDE 27 -(1) Tebliğin bu bölümüne aykırı hareket edenler ve yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun ilgili hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Uluslararası Anlaşmalar Uyarınca İthalatı Özel

Koşullara Tabi Eşya

BİRİNCİ BÖLÜM

Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlarda

Sergilenecek Eşya

Yurt içinde düzenlenen uluslararası fuarlar

MADDE 28 - (1) Ülkemizde düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmalar sadece teşhir amacıyla katılabilirler. Perakende satış yapamazlar.

(2)Fuar bitiminden sonra, yabancı ülke veya firmaların teşhir ettikleri malların gümrük mevzuatı çerçevesinde kati ithali yapılabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilerin İthalatı

İthalat işlemleri

MADDE 29 - (1) Kitle imha silahlarının geliştirilmesinde kullanılabilecek malzeme ve teknolojinin ihracatının kontrolü kapsamında, çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin diğer ülkeler tarafından Türkiye'ye ihracatı için ihracatçı ülke/ihracatçı tarafından ithalatçıdan talep edilen nihai kullanım sertifikalarının Genel Müdürlükçe kayda alınması zorunludur.

(2) İthalatçılar, birinci fıkrada belirtilen sertifikanın kayda alınmasını teminen, Ek-6’de bir örneği yer alan başvuru dilekçesiyle, beyan sahibine ait imza sirkülerinin bir örneği ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise ayrıca vekâletname örneği ile müracaat ederler.

(3) Genel Müdürlükçe, kayda alınan nihai kullanım sertifikalarının birer örneği muhafaza edilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı

İthalata ilişkin usul ve esaslar

MADDE 30–(1) Tebliğin bu bölümü ile Ek-7, Ek-8/A ve Ek-8/B’de G.T.İ.P.’leri ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi ve Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimine ilişkin usul ve esasları düzenlenmektedir.

(2) Bu kapsamda belirlenen kotaların dağıtımına ilişkin usul ve esaslar, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak 33 üncü maddede belirlenmiştir.

İthalat işlemleri

MADDE 31–(1) Ek-7’de GTİP’leri ile tanımları belirtilen eşyanın ithalatı yasaktır.

(2) Ancak, Ek-7’de GTİP’leri ile tanımları belirtilen eşyadan aşağıdaki tabloda yer alanların, Ek-8/D’de belirtilen Laboratuvar Amaçlı Kullanım Alanları ve Zorunlu Kullanım Amaçları ile Servis Amacı için gerek duyulan, Ek-8/C ve Ek-8/Ç’de yer alan ülkelerden yapılacak ithalatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabidir. Söz konusu maddelerden 2903.71.00.00.00 G.T.İ.P.'li klorodiflorometan isimli eşyanın servis amaçlı yapılacak ithalatı Genel Müdürlüğün iznine tabidir. Bakanlıkça 2016 yılı için verilecek toplam izin miktarı 400 tonu geçemez. Bu miktarın dağıtımı Genel Müdürlükçe tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

 

G.T.İ.P.

EŞYANIN TANIMI

2903.71.00.00.00

Klorodiflorometan

2903.76.10.00.00

Bromoklorodiflorometan

2903.76.20.00.00

Bromotriflorometan

2903.76.90.00.00

Dibromotetrafloroetanlar

2903.77.60.00.00

Trikloroflorometan, Diklorodiflorometan, Triklorotrifloroetanlar

Diklorotetrafloroetanlar ve Kloropentafloroetan

2903.77.90.00.00

Diğerleri

2903.14.00.00.00

Karbon tetraklorür

2903.19.00.00.19

Diğerleri

2903.79.30.00.59

Diğerleri

(3) Ek-7’deGTİP’leri ile tanımları belirtilen eşyadan aşağıdaki tabloda yer alanların zirai karantina, taşıma öncesi kullanım ve laboratuvar amaçlı ithalatı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine tabidir.

 

G.T.İ.P.

EŞYANIN TANIMI

2903.39.11.00.00

Bromometan (metil bromür)

3808.91.90.00.11

3808.92.20.00.11

3808.92.90.00.11

3808.93.27.00.11

3808.93.30.00.11

3808.93.90.00.11

3808.94.90.00.11

3808.99.10.00.11

3808.99.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

 

İthali yasak eşya

MADDE 32 – (1) Ek-7’de belirtilen eşyadan herhangi birini içeren, Ek-8/A’da GTİP ve tanımları belirtilen eşya ile söz konusu tabloda belirtilen eşyadan herhangi biri ile çalışan, Ek-8/B’de GTİP ve isimleri belirtilen eşyanın ithalatı yasaktır.

Kotaların dağıtım esasları

MADDE 33 – (1) Bu Tebliğin 31inci maddesinde belirtilen ve ithalatı Genel Müdürlüğün iznine tabi olan eşya ile ilgili ithal taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için, firmaların bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yirmi beş gün içerisinde Ek-8/E’de yer alan müracaat formu ve aranacak diğer belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe başvurmaları gerekmektedir. Taleplerin değerlendirilmesinde genel evrak giriş tarihi esas alınır.

(2) Talep edilen miktarın toplam kota miktarından daha düşük olması durumunda, talepler aynen karşılanır. Ancak talep edilen miktarın toplam miktardan daha fazla olması durumunda dağıtım, geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı ve ithalat performansları dikkate alınarak gerçekleştirilir.

(3) Başvuru süresi sonrasında olabilecek ithal talepleri, ancak ilgili eşya için talep edilen miktarın tespit edilen miktardan daha düşük olması halinde, artan miktar için değerlendirmeye alınır. Bu kapsamdaki dağıtım, firma talepleri dikkate alınarak başvuru sırasına göre yapılır.

(4) Başvuruda bulunacakların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına servis amaçlı kayıt olmaları zorunludur.

İthal lisansı

MADDE 34 –(1) Tebliğin 31nci maddesi kapsamında verilecek ithal izinleri için Bakanlıkça ithal lisansı düzenlenir. İthal lisansı fiziksel olarak düzenlenebileceği gibi elektronik olarak da düzenlenebilir. Gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince söz konusu ithal lisansı aranır.

(2) Düzenlenen ithal lisansları Çevre ve Şehircilik Bakanlığından temin edilen servis amaçlı kontrol belgesi ile birlikte işlerlik kazanır.

(3) Tebliğin bu bölümü çerçevesinde yapılacak ithalat için Genel Müdürlükçe düzenlenen ithal lisansları, 31/12/2016 tarihine kadar geçerli olup bu süre uzatılmaz.

(4) İthal lisansları üçüncü kişilere devredilemez.

(5) İthal lisansının geçerlilik süresi içerisinde ilgili firmaların talep etmesi halinde, ithal lisansı üzerinde Bakanlıkça uygun görülebilecek değişiklikler yapılabilir. Ancak miktarın artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.

(6) Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, ithal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip on gün içerisinde söz konusu lisansın firmaya verilen nüshasının aslı Bakanlığa iade edilir. İthalattan vazgeçilmesi durumunda, ithal lisansının aslının Bakanlığa iade edilmesi gerekmektedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthali

İthalat işlemleri

MADDE 35 – (1) Tebliğin bu bölümü ile Ek-9, Ek-10 ve Ek-11’de yer alan listeler kapsamı kimyasal maddelerin ithalatı aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenmiştir.

(2) Ek-9’da yer alan listede kayıtlı eşyanın ithalatı yasaktır. Ancak söz konusu listede yer alan eşyanın araştırma, tıbbi, farmasötik veya koruyucu amaçlarla, Ek-12/A’da belirtilen bu Sözleşmeye taraf ülkelerden yapılacak ithalatı izne tabidir. Buna ilişkin başvurular, ilgili kuruluşlardan alınacak söz konusu amaçları tevsik eden belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe yapılır. İthaline izin verilen eşyanın tekrar üçüncü bir ülkeye ihracatı yapılamaz.

(3) Ek-10’da yer alan listede kayıtlı eşyanın Ek-12/A’da yer almayan ülkelerden ithalatı yasaktır.

(4) Ek-10’de yer alan liste kapsamı eşyanın Ek-12/A’da belirtilen ülkelerden yapılacak ithalatı ile Ek-11’de yer alan liste kapsamı eşyanın ithalatı Genel Müdürlüğün iznine tabidir.

İzin belgesi alınacak eşya

MADDE 36 – (1) Ek-9, Ek-10 ve Ek-11’de yer alan eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Gümrük Antrepo Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince izin belgesi aranır. İzin belgesi fiziksel olarak düzenlenebileceği gibi elektronik olarak da düzenlenebilir.

(2) İzin belgesine ilişkin başvurular Ek-12/B’de yer alan müracaat formu ve aranacak diğer belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe yapılır.

İzin belgesine ilişkin işlemler

MADDE 37 – (1) Bakanlıkça verilen izin belgelerinin birer örneği ilgili kuruluşlara gönderilir.

(2) Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, izin belgesinin aslı ithalatın tamamının gerçekleşmesini müteakip on beş iş günü içinde izin belgesi kapsamında gerçekleştirilen ithalata ait bilgiler ilgili gümrük idaresince işlenmiş ve onaylanmış olarak veya geçerlilik süresi içinde ithalatın gerçekleşmemesi durumunda, geçerlilik süresinin bitimini müteakip on beş iş günü içinde firmalarca Bakanlığa intikal ettirilir.

(3) Bu madde hükümlerine aykırı hareket edilmesi durumunda, müteakip izin belgesi talepleri, yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesinden sonra değerlendirmeye alınabilecektir.

Devir işlemleri

MADDE 38 – (1) İthal edilen Ek-9 ve Ek-10’da yer alan liste kapsamı eşyanın yurt içinde üçüncü şahıslara devri Bakanlığın iznine tabidir.

(2) İthal edilen Ek-11’de yer alan liste kapsamı eşyanın yurt içinde üçüncü şahıslara devri serbestçe yapılabilir.

İzin belgelerinin geçerliliği ve değişiklik koşulları

MADDE 39 – (1) İzin belgeleri takvim yılı içinde geçerlidir. Ek-10 ve Ek-11’de yer alan liste kapsamı eşya için düzenlenen izin belgelerine ilişkin süre uzatım talepleri Genel Müdürlükçe sonuçlandırılır.

 (2) Ek-9’daki listede yer alan eşya için düzenlenen izin belgelerinin süresi üç aydır ve bu süre uzatılamaz. Bu belgedeki her türlü değişiklik, yeni belge alınmasını gerektirir.

 (3) Ek-10 ve Ek-11’de yer alan liste kapsamı eşya için düzenlenen izin belgelerinde ilgilinin talebi halinde uygun görülen değişiklikler Bakanlıkça belge üzerinde yapılabilir. Ancak firma değişikliği talebi kabul edilmez.

BEŞİNCİ KISIM
İthalatı Belli Kurumlarca Yapılabilecek Bazı Eşya

BİRİNCİ BÖLÜM

Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthali

İthalat işlemleri

MADDE 40 (1) Ek-13’te G.T.İ.P.’leri ve tanımları belirtilen eşya, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından veya bu kuruluşlarca yetki verilen kurum ve kuruluşlarca ithal edilebilir.

(2) Milli Savunma Bakanlığından izin alan firmalar da Ek-13’te belirtilen eşyayı ithal edebilir.

ALTINCI KISIM

Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimi

BİRİNCİ BÖLÜM

Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimi

Usul ve esaslar

MADDE 41‒ (1) Tebliğin bu kısmı ile Ek-14’deki listede yer alan ithal eşyanın karşılarında gösterilen mevzuatta bulunan azo renklendiriciler ve azo boyarlar ile etiket ve isimlendirilmelerine ilişkin şartlara uygun olup olmadığının riske dayalı denetim sistemi (RDDS) yoluyla denetlenmesi, toplatılması, düzeltilmesi ve imhasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Risk değerlendirmesi

MADDE 42‒ (1) Tebliğin bu kısmı kapsamında risk, Ek-14’deki listede gösterilen ithal eşyanın, karşılarında gösterilen mevzuatta yer alan şartlara uygun olmama olasılığıdır.

(2) Ek-14’deki listede G.T.İ.P.’leri ile fasıl numaraları yer alan eşya Genel Müdürlükçe risk değerlendirmesine tabi tutulur. Bu ürünlere ilişkin risk değerlendirmesi, ihracatçı, ithalatçı, ithal eşya, ithalat koşulları, dağıtım kanalları ve gerekli görülebilecek diğer hususlara ilişkin ulaşılabilen bilgiler üzerinden yapılır.

Numune alınması

MADDE 43‒ (1) Risk değerlendirmesi sonucunda gerekli görülmesi halinde, eşyanın gümrük gözetimi sona erdirilmeden önce, Bakanlıkça eşyadan numune aldırılabilir.

(2) Numune alınmasından ithalatçı veya temsilcisi sorumludur.

(3) Alınan numuneler, uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarlarda test ettirilir.

Gümrük gözetiminin sona erdirilmesi

MADDE 44‒ (1) Gümrük yükümlülüğü sona eren eşyanın gümrük gözetiminin sona erdirilebilmesi için onay belgesinin elektronik ortamdaki kaydı aranır.

(2) Gümrük gözetimi sona erdirilmeden önceki üç günlük süre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca gümrük yükümlülüğünün sona erdiğinin Genel Müdürlüğe elektronik olarak bildirilmesiyle başlar.

(3) Bu kapsamdaki eşyanın gümrük gözetiminin sona erdirilmesine ilişkin iş ve işlemler ilgili gümrük mevzuatı hükümlerine tabi olup, onay belgesi düzenlenmeyen veya aksine bildirimde bulunulan eşyanın gümrük gözetimi sona erdirilmez.

Onay belgesi

MADDE 45‒ (1) Onay belgesinin elektronik kaydı, http://www.ebirlik.org adresinden gümrük beyannamesi tescil numarası ile sorgulanabilir.

(2) Genel Müdürlük, onay belgesinin düzenlenmesi aşamasında gerekli görmesi halinde ek bilgi ve belge talep edebilir.

(3) İthalatçının onay belgesi sürecindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, onay belgesi kapsamındaki ithalat işlemleri için, yükümlülüklerini yerine getirene kadar onay belgesi düzenlenmez.

Doğrudan ve dolaylı temsil edilen eşya

MADDE 46‒ (1) Numune alınarak test edilen eşya ile aynı fiziksel özelliklere sahip eşya doğrudan temsil edilen eşya kabul edilir.

(2) Numune alınarak test edilen eşya ile benzer özellikteki eşya dolaylı temsil edilen eşya kabul edilir.

Ön tespit ve duyuru

MADDE 47‒ (1) Yapılan testler sonucunda ilgili mevzuatta bulunan şartlara uygun olmadığı anlaşılan numunenin doğrudan ve dolaylı temsil ettiği tespit edilen eşyaya ilişkin bilgiler http://www.ebirlik.org adresinden duyurulur.

Duyuru konusu eşyaya ilişkin bildirim

MADDE 48‒ (1) İthalatçı ve/veya eşyayı piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişiler 47 nci madde kapsamında duyurusu yapılan eşyaya ilişkin Ek-15’in “Açıklamalar” bölümünde yer alan bildirim formunu eksiksiz bir şekilde doldurarak Ek-15’in “Açıklamalar” bölümünde yer alan adrese iletirler. Gerekli görülmesi halinde bildirimlere konu eşyaya ilişkin ek bilgi ve belge istenebilir.

(2) Bildirimi yapanlar bildirim formunun I. bölümü ile bildirimin satın alınan eşyaya ilişkin olması halinde II. bölümünü, satışı yapılan eşyaya ilişkin olması halinde III. bölümünü, satış yaptıkları ya da duyuru konusu eşyayı satın aldıkları piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişilere en geç bildirimi gönderdikleri tarih itibariyle noter kanalıyla veya elden iletirler. Bu işleme ilişkin noter belgeleri veya taraflarca düzenlenecek elden teslim tutanağı bildirimi yapan tarafından bildirimle birlikte ibraz edilir.

(3) Duyurusu yapılan eşyanın bildirimi ithalatçılar tarafından en geç duyuru tarihinden itibaren on gün içerisinde, ithalatçı dışında eşyayı piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişiler tarafından en geç kendilerine satış yapan satıcının ya da kendilerinin alış yaptığı alıcının yaptığı bildirimin I. bölümü ile II. veya III. bölümlerinin kendilerine ulaşmasını takip eden on gün içerisinde yapılır.

Nihai bildirim ve internette ilan

MADDE 49 – (1) Duyuru tarihinden itibaren altmış gün içerisinde, ithalatçı veya eşyayı piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişilerce bildirimi yapılmayan veya yapılan bildirimler sonucunda teste tabi tutulacak, toplatılacak, düzeltilecek, imha edilecek veya bu işlemlere tabi tutulmak üzere ilan yoluyla geri çağrılacak doğrudan veya dolaylı temsil edilen eşyanın yerleri ve miktarları Bakanlıkça ilgililere nihai olarak bildirilir.

(2) Nihai bildirim tarihinden itibaren on gün içerisinde yerleri tespit edilen veya edilemeyen teste tabi tutulacak, toplatılacak, düzeltilecek, imha edilecek eşyaya ilişkin işlemlerin yapılmaması halinde ilgili eşya ve firmaya ilişkin bilgiler 47 nci maddede yer alan internet adresinde ilan edilir.

Doğrudan temsil edilen eşyanın toplatılması, düzeltilmesi ve imhası

MADDE 50‒(1) Eşyanın toplatılması, mühürlü kaplarda saklanması anlamına gelir.

(2) Eşyanın düzeltilmesi, toplatılan eşyanın ilgili mevzuata uygun olmayan özelliklerinin giderilmesi ve mevzuata uygun olmayan kısımların bertaraf edilmesi anlamına gelir.

(3) Eşyanın imha edilmesi, toplatılan eşyanın uluslararası akreditasyona sahip imha merkezlerine imha edilmek üzere teslim edilmesi veya gümrük mevzuatı çerçevesinde imha edilmesi anlamına gelir.

(4) 49 uncu maddeye göre yerleri ve miktarları belirlenen doğrudan temsil edilen eşya nihai bildirim tarihinden itibaren 49 uncu maddede belirtilen süreler içerisinde ithalatçı ve/veya eşyayı piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişilerce düzeltilir veya imha edilir.

(5) Toplatılan eşya gümrük mevzuatı çerçevesinde ve yükümlü talebi doğrultusunda mahrecine iade edilebilir. Usulüne uygun olarak mahrecine iade edilmiş eşya da imha edilmiş sayılır.

(6) Bu maddede belirtilen işlemlerin tamamı uluslararası gözetim şirketi gözetiminde gerçekleştirilir. Uluslararası gözetim şirketince hazırlanacak raporların Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde bu işlemler yerine getirilmiş sayılır.

Dolaylı temsil edilen eşyanın testi

MADDE 51‒(1) 47 nci maddeye göre duyurusu yapılan dolaylı temsil edilen eşyaya ait numuneler uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarlarda teste tabi tutulur. Testler sonucunda eşyanın ilgili mevzuatta bulunan şartlara uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda 50 nci madde hükümleri uygulanır. Dolaylı temsil edilen eşyanın ithalatçısı veya eşyayı piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişilerce nihai duyuru tarihinden itibaren 49 uncu maddede belirtilen süreler içerisinde teste tabi tutulmaması halinde bu ürünler doğrudan temsil edilen eşya kabul edilerek 50 nci madde hükümleri uygulanır.

İlan

MADDE 52‒ (1) 50 ve 51inci maddeler çerçevesinde toplatılamadığı için imha edilemeyen veya düzeltilemeyen eşya, nihai duyuru tarihinden itibaren 49 uncu maddede belirtilen süreler içerisinde en son satışı yapan gerçek veya tüzel kişilerce ilan yoluyla geri çağrılır. Bu ilanlar, ülke genelinde dağıtımı yapılan ve Basın İlan Kurumu verilerine göre bir önceki ayın en yüksek tirajlı on gazetesinden üçünde ve ülke genelinde yayın yapan iki televizyon kanalında, her birine en az iki gün süreyle ve Genel Müdürlükçe belirlenen şekle ve içeriğe uygun olarak yapılmak zorundadır. İlan yükümlülüğü tamamlanan eşya için imha yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılır. İlan yoluyla geri çağrılan doğrudan temsil edilen eşya için 50nci madde hükümleri, dolaylı temsil edilen eşya için 51inci madde hükümleri uygulanır.

Sorumluluk

MADDE 53 ‒ (1) Tebliğin bu kısmında bulunan hükümlere göre eşyanın test edilmesi, toplatılması, düzeltilmesi, imhası ve ilanına ilişkin tüm işlemlerin yapılmasından ve bunlardan doğacak tüm masraflardan eşyayı Türkiye’ye ithal eden ithalatçı ve piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişiler müteselsilen sorumludur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmaların Tebliğin bu kısmı ile 31/12/2009 tarihli ve 27449 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1) kapsamındaki işlemleri yükümlülüklerini yerine getirene kadar sonlandırılmaz.

İhtisas kuruluşları

MADDE 54‒ (1) Tebliğin bu kısmında bulunan hükümlere göre numune alınması, testler, toplatma ve imha işlemleri, Genel Müdürlüğün belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde ilgilisi ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB) tarafından uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarlara ve uluslararası gözetim şirketlerine yaptırılır.

Risk değerlendirme kurulu

MADDE 55‒ (1) Tebliğin bu kısmı ile belirlenen iş ve işlemler konusunda Genel Müdürlüğe tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere; Genel Müdürlük, İTKİB ve gerekli olması halinde ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla Risk Değerlendirme Kurulu (RDK) oluşturulur. RDK’nin oluşturulması, görevleri ile çalışma usul ve esasları Genel Müdürlükçe belirlenir.

Yetki

MADDE 56‒ (1) Tebliğin bu kısmında yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

YEDİNCİ KISIM

Gümrük Birliğinden Kaynaklanan Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi

Genelleştirilmiş tercihler sistemi

MADDE 57– (1) Tebliğin bu bölümü ile İthalat Rejimi Kararında Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine (GTS) ilişkin tarife tavizlerinden yararlanan eşya ile ülkelerin belirlenmesine esas teşkil eden hususlar düzenlenmektedir.

(2) Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında ihdas edilen Gümrük Birliği (GB) çerçevesinde, GTS kapsamında En Az Gelişmiş Ülkeler (E.A.G.Ü.), Özel Teşvik Düzenlemeleri Ülkeleri (Ö.T.D.Ü.) ile Gelişme Yolundaki Ülkelere (G.Y.Ü.) ülkemiz tarafından tanınan tek taraflı gümrük vergisi tavizleri 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ile belirlenmiştir.

Temel ilkeler

MADDE 58 – (1) GTS, ülkemizin başta Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) olmak üzere uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak, İthalat Rejimi Kararı eki II sayılı [93 üncü fasıl ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) ürünleri hariç] ve III sayılı listelerde yer alan eşya için tatbik edilmekte olup;

a) Gümrük vergisi tavizlerinin tek taraflı olması,

b) Tavizlerin verilişlerinin bağlayıcı olmaması,

c) Tercihlerin kısmen veya tümüyle kaldırılabilmesi,

ç) Tek taraflı veya uluslararası müzakereler sonucunda yapılacak en çok kayrılan ülke esasına dayalı tarife indirimlerini engelleyici olmaması,

temel ilkelerine dayanmaktadır.

(2) GTS kapsamında tanınan tavizli tarifeler, İthalat Rejimi Kararı ekinde yer alan II ve III sayılı listelerde “GTS Ülkeleri” sütununa derç edilerek yürürlüğe konulmuştur. GTS’den yararlanacak G.Y.Ü., Ö.T.D.Ü. ve E.A.G.Ü.’ler sırasıyla İthalat Rejimi Kararı Ek: 3A, Ek: 3B ve Ek: 3C sayılı listelerde yer almaktadır. GTS kapsamında tercihli tarifeler, bu listelerde belirtilen ülkeler menşeli eşyanın ithalatında uygulanır.

(3) E.A.G.Ü. için İthalat Rejimi Kararı Eki II (93 üncü fasıl ile AKÇT ürünleri hariç) ve III sayılı listelerde yer alan eşyanın gümrük vergisi oranı askıya alınmıştır. İthalat Rejimi Kararı Ek:5'te yer alan ürünlerin gümrük vergileri ise Ö.T.D.Ü. için askıya alınmıştır. G.Y.Ü. için İthalat Rejimi Kararı Ek:4'te yer alan ürünlerin gümrük vergileri ürünlerin hassasiyet derecelerine göre askıya alınmış veya indirimli gümrük tarifeleri uygulanmıştır.

Tercihli tarife kapsamı eşya ve indirim oranları

MADDE 59 – (1) Taviz tanınan eşyalar hassaslık derecesine göre, İthalat Rejimi Kararı Ek- 4’te yer alan listede hassas ve hassas olmayan olarak iki gruba ayrılır. Eşyanın ait olduğu hassaslık grubu değiştirilebilir.

(2) Hassas ürünlerde, maktu gümrük vergileri % 30 oranında azaltılmış, nispi gümrük vergileri ise İthalat Rejimi Kararı eki II ve III sayılı listelerde Diğer Ülkeler (D.Ü.) sütununda belirtilen gümrük vergisi hadleri üzerinden 3,5 puan indirilmiştir. Ancak 50 ila 63 üncü fasıllar (bu fasıllar dahil) arasında yer alan hassas ürünlerde, İthalat Rejimi Kararı eki II sayılı listede D.Ü. sütununda belirtilen gümrük vergisi hadleri üzerinden % 20 oranında indirim yapılmıştır. GTS kapsamında tanınan tercihli tarifenin nihai oranı 1 inci ondalık sayıya yuvarlanmıştır.

(3) AB’nin yürürlükteki mevzuat hükümleri dikkate alınarak, bazı eşya için bir üst fıkrada belirtilen tavizlerden daha düşük olan gümrük tarifeleri uygulanmıştır.

(4) Tercihli tarife uygulaması sonucunda nispi vergi oranlarının % 1 veya daha az olması, maktu vergilerin 2 EURO (€) veya daha az olması durumunda, G.Y.Ü. için gümrük vergileri askıya alınmıştır.

Hariç sektörler

MADDE 60– (1) GTS kapsamı sektörler İthalat Rejimi Kararının Ek- 4’ünde yer almaktadır. GTS’den sağlanan tercihli tarifeler, İthalat Rejimi Kararı Ek- 3A’da yer alan listede belirtilen ilgili ülkeler itibariyle hariç tutulan sektörler için uygulanmaz.

Tavizlerin askıya alınması

MADDE 61 – (1) GTS kapsamında sağlanan tavizler;

a) Temel insan ve işçi hakları ile çevreye ilişkin uluslararası sözleşmelerde belirlenen prensiplerin ciddi ve sistematik bir şekilde ihlal edilmesi,

b) Türkiye sanayisi üzerinde olumsuz etki yapan haksız ticari uygulamalar,

c) Menşe kurallarının sistematik bir biçimde ihlal edilmesi,

ç) DTÖ tarafından haksız ticari uygulamaların tespit edilmesi,

d) GB’nin etkin işleyişine zarar verecek şekilde trafik sapmasına neden olması,

e) Uluslararası Çalışma Örgütü Konvansiyonlarında belirtilen kölelik ya da angaryanın herhangi bir türünün uygulanması,

f) Uyuşturucu ticaretine ilişkin gümrük kontrollerinin yetersiz olması,

g) Mahkumlara yaptırılan ürünlerin ihraç edilmesi,

ğ) Dünya Bankası tarafından bir ülkenin yüksek gelir grubunda sınıflandırılması,

halinde ilgili ülkeler menşeli eşya için belirli veya belirsiz süreyle geçici veya daimi olarak askıya alınabilir.

Tavizlerin kaldırılması ve yeniden düzenlenmesi

MADDE 62 – (1) GTS kapsamında tavizden faydalanan ülke menşeli bir eşyanın ithali benzer ya da doğrudan rakip bir eşyanın yerli üreticisi için ciddi zorluk ya da ciddi zorluk tehdidi yaratır ise ilgili ülke menşeli bu eşya için İthalat Rejimi Kararının eki II ve III sayılı listelerde D.Ü. sütununda belirtilen gümrük vergisi oranı yeniden yürürlüğe konulabilir.

(2) GTS kapsamında bir eşyanın ithali ülke pazarında ciddi bir bozulma ya da ciddi bozulma tehdidi yaratır ise bu eşya için ülke ayrımı gözetmeksizin İthalat Rejimi Kararı eki II ve III sayılı listelerde D.Ü. sütununda belirtilen gümrük vergisi oranı yeniden yürürlüğe konulabilir.

(3) Genel Müdürlük, ciddi zorluk veya zorluk tehdidine ilişkin başvuru üzerine ya da resen inceleme kararı alabilir.

(4) Ciddi zorluk ya da zorluk tehdidine ilişkin inceleme sırasında yerli üretimin; pazar payı, üretim, üretim kapasitesi, stok, iflas, kârlılık, kapasite kullanımı, istihdam, ithalat ve fiyat faktörlerinden biri veya birkaçı göz önünde bulundurulur.

(5) İnceleme altı ay içinde tamamlanır. Gerek görülen hallerde bu süre uzatılabilir.

(6) İncelemenin tamamlanmasının ardından ilgili ülke menşeli eşya için bir ay içinde karar alınır.

(7) Sektörlerde belirtilen ürünlere GTS kapsamında sağlanan tavizler;

(a) GTS kapsamında tavizden faydalanan bir ülkeden, bir sektör kapsamında gerçekleştirilen ithalatın, aynı sektörde bir önceki yıl gerçekleştirilen ithalata oranla miktar bazında % 13,5 ve daha fazla oranda artması veya,

(b) Sektörde belirtilen ürünlerin GTS kapsamında tavizden yararlanan herhangi bir ülkeden ithalatının, GTS kapsamında yer alan ülkelerin tamamından herhangi bir oniki aylık dönem süresince gerçekleştirilen ithalatın değer bazında % 14,5’ini aşması halinde,

kaldırılabilir.

(8) Bakanlıkça dış ticaretimizdeki gelişmeler göz önüne alınarak ülke/ürün bazında tavizler kaldırılabilir.

Uyumlaştırma

MADDE 63 – (1) Türkiye, Gümrük Birliğinin etkin işleyişini teminen, GTS kapsamında gerekli düzenlemeleri yapma hakkını saklı tutmak kaydıyla, AB’nin konu hakkındaki düzenlemelerini esas alır ve bu çerçevede, mevzuatında gerekli uyumlaştırmayı yapar.

İKİNCİ BÖLÜM

Askıya Alma Sistemi

Genel çerçeve

MADDE 64 – (1) Askıya Alma Sisteminin amacı, Türkiye’deki sanayicilerin rekabet kapasitelerinin artırılmasını, modernize olmalarının sağlanmasını ve yeni iş alanlarının oluşturulmasını desteklemek, üretim sürecinde ihtiyaç duydukları hammadde, yarı mamul veya özel imalat niteliği taşıyan ürünlere düşük gümrük vergisi ile erişimlerini sağlamaktır.

(2) Tebliğin bu bölümü, Türkiye ile AB arasında ihdas edilen 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı eki sanayi ürünlerinden, AB Konseyi tarafından Askıya Alma Sistemine dâhil edilen ve edilmesi planlanan eşya için Askıya Alma Sistemine dair düzenlemeleri kapsar.

Başvuru

MADDE 65 – (1) Başvurular Genel Müdürlüğe yapılır. Yapılan başvuruların Tebliğin bu bölümüne uygunluğu Bakanlık tarafından değerlendirilerek geçerli başvurular müzakere edilmek üzere ETSG’ye iletilir.

Ürün kapsamı

MADDE 66 – (1) Askıya Alma Sistemine konu ürünler, AB veya Türkiye’deki üreticilerin üretimlerinde kullanacakları hammadde, yarı mamul ya da imalat bileşenleri olmalıdır.

(2) Aşağıdaki özelliklerden en az birini haiz nihai ürünler Askıya Alma Sistemine konu edilemez:

a) Nihai tüketiciye satışa hazır olan.

b) Demonte edilmiş olan.

c) Asli bir işleme ya da dönüşüme tabi tutulmayacak olan.

ç) Bitmiş ürünün asli özelliklerine sahip olan.

Başvuru usul ve esasları

MADDE 67 – (1) Askıya Alma Sistemi çerçevesinde Bakanlığa yapılacak tüm başvurular ek-16’deki takvime göre yapılır. Taleplerin değerlendirilmesinde genel evrak giriş tarihi esas alınır.

(2) Başvurular; askıya alma ve otonom tarife kontenjanı açılması talepleri için Ek-17, askıya almaya itiraz talepleri için Ek-18, temdit (askıya almanın uzatılması) talepleri için Ek-19’deki dilekçe ile birlikte sırasıyla Ek-20, Ek-21 ve Ek-22’de yer alan ilgili başvuru formlarından biri kullanılarak yapılır.

(3) İkinci fıkrada bahsedilen başvuru formu (Ek-20, Ek-21, Ek-22’den uygun olanı) ayrıca İngilizce dilinde doldurularak elektronik ortamda “askiyaalma@ekonomi.gov.tr” e-posta adresine ek-16’deki takvime göre iletilir. Başvuru formlarının İngilizce nüshalarına Bakanlık internet sitesinden (www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/ithalat/ithalatPolitikasi) ulaşılabilmektedir.

(4) Başvuru sahipleri, başvuru konusu ürünün AB ve Türkiye’de üretimi bulunmadığına veya yeterli üretimi olmadığına dair yapmış oldukları ön incelemeye ilişkin bilgi ve belgeleri başvuru dokümanları ile birlikte Ek-16’deki takvime göre Genel Müdürlüğe sunar.

(5) Askıya alma başvuru sürecinde AB veya Türkiye’de başvuru konusu ürünün üretiminin bulunduğunun ancak bu üretimin yeterli olmadığının tespit edilmesi durumunda askıya alma talebi tarife kontenjanına çevrilebilir veya kısmi askıya alma uygulanabilir.

(6) Askıya Alma Sistemi;

a) Başvuru konusu ürünün aynısının, eşdeğerinin veya ikamesinin AB veya Türkiye’de üretiminin olması,

b) Başvuru konusu ürünün nihai ürün olması,

c) Başvuru konusu ürünün AB ve Türkiye’deki üreticilerce üçüncü ülkeden ithal edilmesine engel teşkil edecek şekilde bir ayrıcalıklı ticari anlaşma kapsamına girmesi,

ç) Ürünün fikri mülkiyet hakları kapsamında korunuyor olması,

d) Başvuru sahibinin ilgili ürünü sadece ticari amaçla ithal etmesi,

e) Başvurunun dış ticaret politikası uygulamalarını bozucu etkiye sahip olması,

durumlarının herhangi birinde uygulanmaz.

(7) Askıya Alma Sistemine tabi olacak ürünün kullanımı belirli bir amaç ile sınırlandırılmış ise, söz konusu ürünün askıya alma sistemi kapsamında ithal edilmesinde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümleri esas alınır.

(8) Başvurunun geçerli olması için başvuru konusu ürünün ithalatında, askıya alma sonrası tahsil edilmeyecek gümrük vergisi tutarının yıllık 15.000 Avro karşılığı Türk Lirasından az olmaması gerekir.

(9) Yürürlükte olan Askıya Alma Sistemine tabi ürünlere yönelik değişiklik talepleri, Ek-16’de yer alan takvime göre yeni başvuru kıstaslarına uygun olarak yapılır.

(10) Ürün tanımlamaları yürürlükteki TGTC esas alınarak yapılır. Talep edilen ürüne ilişkin uygun tanımın TGTC’de bulunmaması durumunda Uluslararası Standart Örgütü (InternationalStandardOrganisation-ISO), Uluslararası Tescilsiz İsimleri (InternationalNon-proprietaryNames-INN), Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği (InternationalUnionofPureandAppliedChemistry-IUPAC), Avrupa Kimyasal Maddeler Gümrük Envanteri (EuropeanCustomsInventoryofChemicalSubstances-ECICS) veya Renk İndeksi (ColourIndex-CI) tanımlamaları veya gümrük muayenesine esas teşkil edebilecek nitelikte özel tanımlar kullanılır.

(11) Ölçü birimlerinde TGTC esas alınır. TGTC’de uygun birimlerin bulunmaması halinde Uluslar arası Birim Sistemi (International Systems of Units-SI) tanımları kullanılır. Tanımlamalarda kullanılacak standartlar ve test metotlarının uluslararası tanınırlığının olması gerekir. Marka, firma içi kalite standartları, ürünün teknik özellikleri ve benzeri terimler tanımlamalarda kullanılamaz.

(12) Başvurulara ilişkin olarak, ihtiyaç duyulması halinde, Genel Müdürlükçe talep edilen belgelere ek olarak başvuru sahibinden açıklayıcı bilgi ve belge talep edilebilir.

(13) Başvurunun incelenmesi veya müzakere süreci için gerekli olan her türlü bilgi veya belgenin herhangi bir nedenle sunulmaması durumunda başvuru reddedilir.

Müzakereler

MADDE 68– (1) Başvurular ETSG bünyesinde yılda iki dönemde müzakere edilir ve her dönem üç toplantıdan oluşur.

(2) Her bir dönemde müzakere edilecek ürünlere ilişkin AB Komisyonunca yayımlanan listenin orijinal nüshası, Bakanlık internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/ithalat/ithalatPolitikasi) duyurulur.

(3) Müzakerelerin tamamlanmasını müteakiben AB Konseyi tarafından gümrük vergisi askıya alınması kararlaştırılan ürünlerin, AB ile eşzamanlı olarak her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihleri itibariyle yürürlüğe girecek şekilde İthalat Rejimi Kararı eki V Sayılı Listeye yansıtılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı taslağı hazırlanır.

(4) Bahse konu müzakereler sonucunda tespit edilen tarife kontenjanlarının dağıtımı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden hazırlanan tarife kontenjanının dağıtım usul ve esaslarına ilişkin tebliğler çerçevesinde yapılır.

SEKİZİNCİ KISIM

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat, Atıflar, Geçici Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

BİRİNCİ BÖLÜM

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat ve Atıflar

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 69(1) 31/12/2014 tarihli ve 29222 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan; İthalat Tebliği (İthalat: 2015/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 70(1) 31/12/2014 tarihli ve 29222 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan; İthalat Tebliği’ne (İthalat: 2015/1)yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Geçici Hükümler

Geçmiş Döneme İlişkin Başvurular

GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Tebliğin ikinci kısmı çerçevesinde 31/12/2015 tarihine kadar yapılan başvurular ve izin belgeleri 2015/1 İthalat Tebliği hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 71- (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 72- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

Ek-1

 

İTHALİNDE İZİN BELGESİ ALINMAYACAK EŞYA LİSTESİ

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve CIF Birim Kıymet (Brüt KG - Adet)

8207.13.00.00.00

10 $/KG

 

8417.10.00.00.19

15 $/KG

 

8424.30.90.00.00

20 $/KG

8207.19.10.00.00

10 $/KG

 

8417.20.10.00.00

15 $/KG

 

8425.31.00.00.11

20 $/KG

8207.19.90.00.11

10 $/KG

 

8417.20.90.00.00

15 $/KG

 

8425.31.00.00.19

20 $/KG

8207.19.90.00.19

10 $/KG

 

8417.80.50.00.00

15 $/KG

 

8425.39.00.00.10

20 $/KG

8405.10.00.00.11

 

 

8417.80.70.00.00

10 $/KG

 

8425.39.00.00.90

20 $/KG

8405.10.00.00.12

 

 

8418.69.00.91.00

20 $/KG

 

8426.12.00.90.00 **

10 $/KG

8405.10.00.00.13

 

 

8418.69.00.99.11

 

 

8426.19.00.00.11 **

10 $/KG

8405.10.00.00.14

 

 

8419.20.00.00.11

30 $/KG

 

8426.19.00.00.19 **

10 $/KG

8405.10.00.00.19

 

 

8419.20.00.00.19

30 $/KG

 

8426.20.00.00.00 **

10 $/KG

8406.10.00.00.00

 

 

8419.31.00.00.00 **

15 $/KG

 

8426.30.00.00.00 **

10 $/KG

8406.81.00.00.00

 

 

8419.32.00.00.00

15 $/KG

 

8426.41.00.10.00 **

10 $/KG

8406.82.00.00.00

 

 

8419.39.00.00.00

20 $/KG

 

8426.41.00.90.00 **

10 $/KG

8410.11.00.00.00

20 $/KG

 

8419.40.00.00.11 **

20 $/KG

 

8426.49.00.00.00 **

10 $/KG

8410.12.00.00.00

20 $/KG

 

8419.40.00.00.19 **

20 $/KG

 

8426.91.10.00.00 **

15 $/KG

8410.13.00.00.00

20 $/KG

 

8419.50.00.00.00

20 $/KG

 

8426.91.90.00.00 **

15 $/KG

8411.11.00.90.00

 

 

8419.60.00.00.00

 

 

8428.10.20.90.11 **

20 $/KG

8411.12.10.90.00

 

 

8419.89.30.00.00

20 $/KG

 

8428.10.20.90.12 **

20 $/KG

8411.12.30.90.00

 

 

8419.89.98.10.00 **

30 $/KG

 

8428.10.20.90.19 **

20 $/KG

8411.12.80.90.00

 

 

8419.89.98.90.11

 

 

8428.10.80.90.00 **

20 $/KG

8411.21.00.90.00

 

 

8419.89.98.90.12 **

20 $/KG

 

8428.20.20.90.00

20 $/KG

8411.22.20.90.00

 

 

8419.89.98.90.19

20 $/KG

 

8428.20.80.90.00

20 $/KG

8411.22.80.90.00

 

 

8420.10.10.00.00

15 $/KG

 

8428.31.00.00.00

10 $/KG

8411.81.00.90.00

 

 

8420.10.30.00.00

15 $/KG

 

8428.32.00.00.00

20 $/KG

8411.82.20.90.00

 

 

8420.10.80.00.00

15 $/KG

 

8428.39.20.90.00

20 $/KG

8411.82.60.90.00

 

 

8421.11.00.00.00 **

20 $/KG

 

8428.39.90.90.00

20 $/KG

8411.82.80.90.00

 

 

8421.19.20.90.00

25 $/KG

 

8428.40.00.00.00 **

20 $/KG

8414.30.89.90.00

20 $/KG

 

8421.21.00.00.00 **

20 $/KG

 

8428.60.00.00.00 **

20 $/KG

8414.40.10.00.11

15 $/KG

 

8421.22.00.00.00 **

25 $/KG

 

8428.90.79.00.00 **

15 $/KG

8414.40.10.00.12

10 $/KG

 

8421.39.20.90.00

20 $/KG

 

8428.90.90.10.00

10 $/KG

8414.40.10.00.19

10 $/KG

 

8421.39.60.90.00

20 $/KG

 

8428.90.90.90.00

15 $/KG

8414.40.90.00.11

20 $/KG

 

8421.39.80.90.00

25 $/KG

 

8429.11.00.00.11

5 $/KG

8414.40.90.00.12

20 $/KG

 

8422.19.00.00.00

25 $/KG

 

8429.11.00.00.12

5 $/KG

8414.40.90.00.19

15 $/KG

 

8422.20.00.00.00

35 $/KG

 

8429.19.00.00.11

5 $/KG

8414.59.20.90.00

15 $/KG

 

8422.30.00.00.00

35 $/KG

 

8429.19.00.00.12

5 $/KG

8414.59.80.90.19

15 $/KG

 

8422.40.00.00.00

35 $/KG

 

8429.20.00.00.11 **

10 $/KG

8414.80.11.90.00

20 $/KG

 

8423.20.00.00.11

25 $/KG

 

8429.20.00.00.12 **

10 $/KG

8414.80.19.90.00

20 $/KG

 

8423.20.00.00.19

25 $/KG

 

8429.30.00.00.00

5 $/KG

8414.80.22.90.00

15 $/KG

 

8423.30.00.10.11

25 $/KG

 

8429.40.10.00.11 **

10 $/KG

8414.80.28.90.00

20 $/KG

 

8423.30.00.10.19

25 $/KG

 

8429.40.10.00.19 **

10 $/KG

8414.80.51.90.00

20 $/KG

 

8423.30.00.90.11

25 $/KG

 

8429.40.30.00.00 **

10 $/KG

8414.80.59.90.00

20 $/KG

 

8423.30.00.90.19

25 $/KG

 

8429.40.90.00.00 **

10 $/KG

8414.80.73.90.00

25 $/KG

 

8423.81.10.00.00

25 $/KG

 

8430.10.00.10.00 **

20 $/KG

8414.80.75.90.00

25 $/KG

 

8423.81.30.00.00

25 $/KG

 

8430.10.00.20.00 **

15 $/KG

8414.80.78.90.00

20 $/KG

 

8423.82.10.00.00

25 $/KG

 

8430.20.00.00.11

5 $/KG

8416.10.10.00.00

25 $/KG

 

8423.82.90.10.11

25 $/KG

 

8430.20.00.00.12 **

15 $/KG

8416.10.90.00.00

25 $/KG

 

8423.82.90.10.19

25 $/KG

 

8430.31.00.00.00 **

20 $/KG

8416.20.10.00.00

25 $/KG

 

8423.82.90.90.11

25 $/KG

 

8430.39.00.00.00 **

15 $/KG

8416.20.20.00.11

25 $/KG

 

8423.82.90.90.19

25 $/KG

 

8430.41.00.00.00 **

20 $/KG

8416.20.20.00.19

25 $/KG

 

8423.89.00.10.11

25 $/KG

 

8430.50.00.00.00 **

15 $/KG

8416.20.80.00.11

25 $/KG

 

8423.89.00.10.19

25 $/KG

 

8430.61.00.00.11 **

20 $/KG

8416.20.80.00.19

25 $/KG

 

8423.89.00.90.11

25 $/KG

 

8430.61.00.00.19 **

20 $/KG

8416.30.00.00.00

25 $/KG

 

8423.89.00.90.19

25 $/KG

 

8430.69.00.00.00 **

20 $/KG

8417.10.00.00.11

10 $/KG

 

8424.30.01.00.00

20 $/KG

 

8433.53.90.00.11 **

15 $/KG

8417.10.00.00.12

20 $/KG

 

8424.30.08.00.00

20 $/KG

 

8433.53.90.00.12 **

15 $/KG

8417.10.00.00.13

10 $/KG

 

8424.30.10.00.00

20 $/KG

 

8433.59.11.00.00 **

10 $/KG

8433.60.00.00.11 **

15 $/KG

 

8443.15.00.00.12

 

 

8451.40.00.00.12

15 $/KG

8433.60.00.00.12

20 $/KG

 

8443.15.00.00.19

 

 

8451.40.00.00.13

15 $/KG

8433.60.00.00.13

20 $/KG

 

8443.16.00.00.00

 

 

8451.50.00.00.11

15 $/KG

8433.60.00.00.19 **

20 $/KG

 

8443.17.00.00.00

 

 

8451.50.00.00.12

15 $/KG

8436.10.00.00.00

10 $/KG

 

8443.19.20.00.00

 

 

8451.50.00.00.19

15 $/KG

8436.21.00.00.11

10 $/KG

 

8443.19.40.00.00

 

 

8451.80.10.00.00

10 $/KG

8436.21.00.00.12

10 $/KG

 

8443.19.70.10.00

 

 

8451.80.30.00.00

15 $/KG

8436.29.00.00.11

10 $/KG

 

8443.19.70.90.11

 

 

8451.80.80.00.00

15 $/KG

8436.29.00.00.12

10 $/KG

 

8443.19.70.90.19

 

 

8452.21.00.00.00

15 $/KG

8436.29.00.00.13

10 $/KG

 

8444.00.10.00.00

10 $/KG

 

8452.29.00.00.00

15 $/KG

8436.29.00.00.19

10 $/KG

 

8444.00.90.00.00

10 $/KG

 

8453.10.00.00.00

15 $/KG

8436.80.10.00.00

10 $/KG

 

8445.11.00.00.00

10 $/KG

 

8453.20.00.00.00

15 $/KG

8436.80.90.00.00

10 $/KG

 

8445.12.00.00.00

10 $/KG

 

8453.80.00.00.00

15 $/KG

8438.10.10.00.00 **

25 $/KG

 

8445.13.00.00.00

10 $/KG

 

8454.10.00.00.00

15 $/KG

8438.60.00.00.12 **

25 $/KG

 

8445.19.00.10.00

10 $/KG

 

8454.20.00.00.00

15 $/KG

8439.10.00.00.11

10 $/KG

 

8445.19.00.90.11

10 $/KG

 

8454.30.10.00.00

15 $/KG

8439.10.00.00.12

10 $/KG

 

8445.19.00.90.12

10 $/KG

 

8454.30.90.00.00

15 $/KG

8439.20.00.00.00

10 $/KG

 

8445.19.00.90.13

10 $/KG

 

8455.10.00.00.00

10 $/KG

8439.30.00.00.00

10 $/KG

 

8445.19.00.90.14

10 $/KG

 

8455.21.00.00.11

10 $/KG

8440.10.10.00.00

10 $/KG

 

8445.19.00.90.19

10 $/KG

 

8455.21.00.00.12

10 $/KG

8440.10.20.00.00

10 $/KG

 

8445.20.00.00.11

10 $/KG

 

8455.21.00.00.19

10 $/KG

8440.10.30.00.11

10 $/KG

 

8445.20.00.00.12

10 $/KG

 

8455.22.00.00.00

15 $/KG

8440.10.30.00.12

10 $/KG

 

8445.20.00.00.19

10 $/KG

 

8456.10.00.10.00

35 $/KG

8440.10.30.00.13

10 $/KG

 

8445.30.00.00.00

10 $/KG

 

8456.10.00.20.00

20 $/KG

8440.10.40.00.11

10 $/KG

 

8445.40.00.00.11

10 $/KG

 

8456.10.00.30.00

20 $/KG

8440.10.40.00.19

10 $/KG

 

8445.40.00.00.12

10 $/KG

 

8456.10.00.90.00

35 $/KG

8440.10.90.00.11

10 $/KG

 

8445.40.00.00.19

10 $/KG

 

8456.20.00.10.00

20 $/KG

8440.10.90.00.12

10 $/KG

 

8445.90.00.00.11

10 $/KG

 

8456.20.00.20.00

20 $/KG

8440.10.90.00.13

10 $/KG

 

8445.90.00.00.12

10 $/KG

 

8456.20.00.90.00

35 $/KG

8440.10.90.00.19

10 $/KG

 

8445.90.00.00.13

10 $/KG

 

8456.30.11.00.00

20 $/KG

8441.20.00.00.11

10 $/KG

 

8445.90.00.00.14

10 $/KG

 

8456.30.19.10.00

20 $/KG

8441.20.00.00.19

20 $/KG

 

8445.90.00.00.19

10 $/KG

 

8456.30.19.20.00

20 $/KG

8441.30.00.00.00

20 $/KG

 

8446.10.00.00.00

10 $/KG

 

8456.30.19.90.00

20 $/KG

8441.40.00.00.00

20 $/KG

 

8446.21.00.00.00

10 $/KG

 

8456.30.90.10.00

25 $/KG

8441.80.00.00.11

15 $/KG

 

8446.29.00.00.00

10 $/KG

 

8456.30.90.20.00

25 $/KG

8441.80.00.00.12

10 $/KG

 

8446.30.00.00.00

10 $/KG

 

8456.30.90.90.00

25 $/KG

8441.80.00.00.19

20 $/KG

 

8447.11.00.00.11

10 $/KG

 

8456.90.20.00.00

25 $/KG

8442.30.10.00.00

 

 

8447.11.00.00.12

10 $/KG

 

8457.10.10.00.00

10 $/KG

8442.30.91.00.00

 

 

8447.12.00.00.11

10 $/KG

 

8457.10.90.00.00

10 $/KG

8442.30.99.10.00

 

 

8447.12.00.00.12

10 $/KG

 

8457.20.00.00.00

15 $/KG

8442.30.99.90.11

 

 

8447.20.20.00.11

10 $/KG

 

8457.30.10.00.00

10 $/KG

8442.30.99.90.12

 

 

8447.20.20.00.12

10 $/KG

 

8457.30.90.00.00

15 $/KG

8442.30.99.90.19

 

 

8447.20.20.00.13

10 $/KG

 

8458.11.20.00.00

10 $/KG

8442.40.00.00.00

 

 

8447.20.20.00.14

10 $/KG

 

8458.11.41.00.00

10 $/KG

8442.50.20.00.00

 

 

8447.20.80.00.00

10 $/KG

 

8458.11.49.00.00

10 $/KG

8442.50.80.00.00

 

 

8447.90.00.00.11

10 $/KG

 

8458.11.80.00.11

10 $/KG

8443.11.00.00.00

 

 

8447.90.00.00.12

10 $/KG

 

8458.11.80.00.12

10 $/KG

8443.12.00.00.00

 

 

8447.90.00.00.19

10 $/KG

 

8458.11.80.00.13

10 $/KG

8443.13.10.00.00

 

 

8448.11.00.00.00

10 $/KG

 

8458.11.80.00.14

10 $/KG

8443.13.31.00.00

 

 

8448.19.00.10.00

10 $/KG

 

8458.11.80.00.15

10 $/KG

8443.13.35.00.00

 

 

8448.19.00.90.00

10 $/KG

 

8458.11.80.00.16

10 $/KG

8443.13.39.00.00

 

 

8449.00.00.10.00

10 $/KG

 

8458.11.80.00.19

10 $/KG

8443.13.90.00.00

 

 

8450.20.00.00.00

50 $/KG

 

8458.19.00.00.00

10 $/KG

8443.14.00.00.00

 

 

8451.30.00.00.00

15 $/KG

 

8458.91.20.00.00

10 $/KG

8443.15.00.00.11

 

 

8451.40.00.00.11

15 $/KG

 

8458.91.80.00.00

10 $/KG

8458.99.00.00.00

10 $/KG

 

8462.29.10.00.00

15 $/KG

 

8471.60.70.90.16

 

8459.10.00.00.00

10 $/KG

 

8462.31.00.00.19

15 $/KG

 

8471.60.70.90.19

 

8459.21.00.00.00

10 $/KG

 

8462.39.10.00.19

15 $/KG

 

8471.70.20.90.00

 

8459.29.00.00.00

10 $/KG

 

8462.39.99.00.11

15 $/KG

 

8471.70.30.90.00

 

8459.31.00.00.00

10 $/KG

 

8462.39.99.00.12

15 $/KG

 

8471.70.50.90.00

 

8459.39.00.00.00

10 $/KG

 

8462.41.10.00.12

15 $/KG

 

8471.70.70.90.00

 

8459.40.10.00.00

10 $/KG

 

8462.41.10.00.19

15 $/KG

 

8471.70.80.90.00

 

8459.40.90.00.00

10 $/KG

 

8462.41.90.00.11

15 $/KG

 

8471.70.98.90.00

 

8459.51.00.00.00

10 $/KG

 

8462.41.90.00.12

15 $/KG

 

8471.80.00.00.00

 

8459.59.00.00.00

10 $/KG

 

8462.41.90.00.19

15 $/KG

 

8471.90.00.00.00

 

8459.61.10.00.00

10 $/KG

 

8462.49.10.00.11

15 $/KG

 

8472.90.30.00.00

 

8459.61.90.00.00

10 $/KG

 

8462.49.10.00.12

15 $/KG

 

8473.10.11.00.00

 

8459.69.10.00.00

10 $/KG

 

8462.49.10.00.19

15 $/KG

 

8473.10.19.00.00

 

8459.69.90.00.00

10 $/KG

 

8462.49.90.00.19

15 $/KG

 

8473.10.90.00.00

 

8459.70.00.00.00

10 $/KG

 

8462.91.20.10.00

15 $/KG

 

8473.21.10.00.00

 

8460.11.00.00.00

15 $/KG

 

8462.91.20.90.00

15 $/KG

 

8473.21.90.00.00

 

8460.19.00.00.00

15 $/KG

 

8462.91.80.10.00

15 $/KG

 

8473.29.10.00.00

 

8460.21.11.00.00

15 $/KG

 

8462.99.20.10.00

15 $/KG

 

8473.29.90.00.11

 

8460.21.15.00.00

15 $/KG

 

8462.99.20.90.00

15 $/KG

 

8473.29.90.00.12

 

8460.21.19.00.00

15 $/KG

 

8462.99.80.10.00

15 $/KG

 

8473.29.90.00.19

 

8460.21.90.00.00

15 $/KG

 

8462.99.80.90.00

15 $/KG

 

8473.29.90.00.29

 

8460.29.10.00.00

15 $/KG

 

8463.10.10.00.00

15 $/KG

 

8473.30.20.00.00

 

8460.29.90.00.00

15 $/KG

 

8463.10.90.00.00

15 $/KG

 

8473.30.80.00.00

 

8460.31.00.00.00

15 $/KG

 

8463.20.00.00.11

20 $/KG

 

8473.40.11.00.00

 

8460.39.00.00.00

15 $/KG

 

8463.20.00.00.19

20 $/KG

 

8473.40.18.00.00

 

8460.40.10.00.11

15 $/KG

 

8463.30.00.00.00

20 $/KG

 

8473.40.80.00.11

 

8460.40.10.00.12

15 $/KG

 

8463.90.00.00.00

20 $/KG

 

8473.40.80.00.12

 

8460.40.90.00.11

15 $/KG

 

8464.10.00.00.00

10 $/KG

 

8473.40.80.00.19

 

8460.40.90.00.12

15 $/KG

 

8464.20.11.00.00

10 $/KG

 

8473.50.20.00.00

 

8460.90.10.00.11

15 $/KG

 

8464.20.19.00.00

10 $/KG

 

8473.50.80.00.00

 

8460.90.10.00.19

15 $/KG

 

8464.20.80.00.00

10 $/KG

 

8474.10.00.10.00

15 $/KG

8460.90.90.00.11

15 $/KG

 

8464.90.00.00.00

10 $/KG

 

8474.10.00.90.00

15 $/KG

8460.90.90.00.19

15 $/KG

 

8465.10.10.00.00

20 $/KG

 

8474.20.00.10.00

15 $/KG

8461.20.00.00.11

10 $/KG

 

8465.10.90.00.00

20 $/KG

 

8474.20.00.90.00

15 $/KG

8461.20.00.00.12

10 $/KG

 

8465.91.10.00.00

20 $/KG

 

8474.31.00.00.00

15 $/KG

8461.30.10.00.00

10 $/KG

 

8465.91.20.00.00

20 $/KG

 

8474.39.00.00.00

15 $/KG

8461.30.90.00.00

10 $/KG

 

8465.91.90.00.00

20 $/KG

 

8474.80.90.00.11

15 $/KG

8461.40.11.00.00

10 $/KG

 

8465.92.00.00.11

20 $/KG

 

8474.80.90.00.12

15 $/KG

8461.40.19.00.00

10 $/KG

 

8465.92.00.00.12

20 $/KG

 

8474.80.90.00.13

15 $/KG

8461.40.31.00.00

10 $/KG

 

8465.92.00.00.13

20 $/KG

 

8474.80.90.00.19

15 $/KG

8461.40.39.00.00

10 $/KG

 

8465.93.00.00.11

20 $/KG

 

8475.10.00.00.00

 

8461.40.71.00.11

10 $/KG

 

8465.93.00.00.12

20 $/KG

 

8475.21.00.00.00

 

8461.40.71.00.12

10 $/KG

 

8465.93.00.00.13

20 $/KG

 

8475.29.00.00.00

 

8461.40.79.00.11

10 $/KG

 

8465.94.00.00.00

20 $/KG

 

8477.10.00.00.00

15 $/KG

8461.40.79.00.12

10 $/KG

 

8465.95.00.00.00

20 $/KG

 

8477.20.00.00.00

20 $/KG

8461.40.90.00.11

15 $/KG

 

8465.96.00.00.00

20 $/KG

 

8477.30.00.00.00

20 $/KG

8461.40.90.00.12

10 $/KG

 

8465.99.00.00.11

20 $/KG

 

8477.40.00.00.11

20 $/KG

8461.50.11.00.00

20 $/KG

 

8465.99.00.00.19

20 $/KG

 

8477.40.00.00.19

20 $/KG

8461.50.90.00.00

20 $/KG

 

8467.81.00.00.00

20 $/KG

 

8477.51.00.00.11

20 $/KG

8461.90.00.00.00

20 $/KG

 

8471.60.60.90.00

 

 

8477.51.00.00.12

20 $/KG

8462.10.10.00.11

15 $/KG

 

8471.60.70.90.11

 

 

8477.51.00.00.13

20 $/KG

8462.10.10.00.19

15 $/KG

 

8471.60.70.90.12

 

 

8477.51.00.00.14

20 $/KG

8462.10.90.00.11

15 $/KG

 

8471.60.70.90.13

 

 

8477.59.10.00.00

20 $/KG

8462.10.90.00.19

15 $/KG

 

8471.60.70.90.14

 

 

8477.59.80.00.00

20 $/KG

8462.21.80.00.00

15 $/KG

 

8471.60.70.90.15

 

 

8477.80.11.00.00

20 $/KG

8477.80.19.00.00

20 $/KG

 

8501.51.00.90.00

200 $/KG

 

8609.00.10.00.00

1000 $/Adet

8477.80.91.00.00

20 $/KG

 

8501.52.20.90.00

200 $/KG

 

8609.00.90.00.00

500 $/Adet

8477.80.93.00.00

20 $/KG

 

8501.52.30.90.00

200 $/KG

 

8705.10.00.00.19 **

600000 $/Adet

8477.80.95.00.00

20 $/KG

 

8501.52.90.90.00

200 $/KG

 

9002.11.00.10.00

 

8477.80.99.00.00

20 $/KG

 

8501.53.50.00.00

200 $/KG

 

9002.11.00.90.00

 

8478.10.00.00.00

20 $/KG

 

8501.53.81.90.00

200 $/KG

 

9008.50.00.00.00

 

8479.20.00.00.11

20 $/KG

 

8501.53.94.00.00

200 $/KG

 

9008.90.00.10.00

 

8479.20.00.00.19

20 $/KG

 

8501.53.99.00.00

200 $/KG

 

9008.90.00.90.00

 

8479.30.10.00.00

10 $/KG

 

8501.61.20.90.00

200 $/KG

 

9010.10.00.10.11

 

8479.30.90.00.00

15 $/KG

 

8501.61.80.90.00

200 $/KG

 

9010.10.00.10.19

 

8479.40.00.00.00

20 $/KG

 

8501.62.00.91.00

200 $/KG

 

9010.10.00.90.11

 

8479.50.00.00.00

20 $/KG

 

8501.62.00.92.00

200 $/KG

 

9010.10.00.90.19

 

8479.60.00.00.00

15 $/KG

 

8501.62.00.93.00

200 $/KG

 

9010.50.00.10.11

 

8479.81.00.00.00

10 $/KG

 

8501.63.00.00.00

200 $/KG

 

9010.50.00.10.19

 

8479.82.00.00.00

20 $/KG

 

8501.64.00.00.00

200 $/KG

 

9010.50.00.90.11

 

8479.89.30.00.00

10 $/KG

 

8505.90.50.00.00

 

 

9010.50.00.90.12

 

8479.89.60.00.00

10 $/KG

 

8510.20.00.00.12

 

 

9010.50.00.90.13

 

8479.89.97.10.00

10 $/KG

 

8541.10.00.00.11

 

 

9010.50.00.90.19

 

8479.89.97.20.00

10 $/KG

 

8541.10.00.00.12

 

 

9010.60.00.00.00

 

8479.89.97.30.00

10 $/KG

 

8541.10.00.00.19

 

 

9010.90.00.00.00

 

8479.89.97.90.00

10 $/KG

 

8541.21.00.00.11

 

 

9011.10.10.00.00

 

8480.10.00.00.00

15 $/KG

 

8541.21.00.00.12

 

 

9011.10.90.00.00

 

8480.20.00.00.00

15 $/KG

 

8541.21.00.00.19

 

 

9011.20.10.00.00

 

8480.30.10.00.00

15 $/KG

 

8541.29.00.00.11

 

 

9011.20.90.00.11

 

8480.30.90.10.11

15 $/KG

 

8541.29.00.00.12

 

 

9011.20.90.00.12

 

8480.30.90.10.19

15 $/KG

 

8541.29.00.00.19

 

 

9011.20.90.00.13

 

8480.30.90.20.00

15 $/KG

 

8541.30.00.00.11

 

 

9011.80.00.00.11

 

8480.30.90.80.00

15 $/KG

 

8541.30.00.00.12

 

 

9011.80.00.00.19

 

8480.41.00.00.00

15 $/KG

 

8541.30.00.00.13

 

 

9011.90.10.00.00

 

8480.49.00.00.00

15 $/KG

 

8541.40.10.00.00

 

 

9011.90.90.00.00

 

8480.50.00.00.00

15 $/KG

 

8541.40.90.00.19

 

 

9012.10.10.00.00

 

8480.60.00.00.00

15 $/KG

 

8541.50.00.00.11

 

 

9012.10.90.00.11

 

8480.71.00.00.00

15 $/KG

 

8541.50.00.00.12

 

 

9012.10.90.00.12

 

8480.79.00.00.00

15 $/KG

 

8541.50.00.00.19

 

 

9012.90.10.00.00

 

8501.10.10.00.00

200 $/KG

 

8541.60.00.00.11

 

 

9012.90.90.00.00

 

8501.10.91.00.00

200 $/KG

 

8541.60.00.00.19

 

 

9015.10.10.00.00

 

8501.10.93.10.00

200 $/KG

 

8541.90.00.00.00

 

 

9015.10.90.10.00

 

8501.10.93.90.00

200 $/KG

 

8542.31.10.00.00

 

 

9015.10.90.90.00

 

8501.10.99.10.00

200 $/KG

 

8542.31.90.00.00

 

 

9015.20.10.00.00

 

8501.10.99.90.00

200 $/KG

 

8542.32.10.00.00

 

 

9015.20.90.10.00

 

8501.20.00.90.00

200 $/KG

 

8542.32.31.00.00

 

 

9015.20.90.90.00

 

8501.31.00.90.11

200 $/KG

 

8542.32.39.00.00

 

 

9015.30.10.00.00

 

8501.31.00.90.12

200 $/KG

 

8542.32.45.00.00

 

 

9015.30.90.10.00

 

8501.32.00.90.00

200 $/KG

 

8542.32.55.00.00

 

 

9015.30.90.90.00

 

8501.33.00.31.00

200 $/KG

 

8542.32.61.00.00

 

 

9015.40.10.00.00

 

8501.33.00.41.00

200 $/KG

 

8542.32.69.00.00

 

 

9015.40.90.10.00

 

8501.33.00.42.00

200 $/KG

 

8542.32.75.00.00

 

 

9015.40.90.90.00

 

8501.33.00.43.00

200 $/KG

 

8542.32.90.00.00

 

 

9015.80.11.00.11

 

8501.34.00.10.00

200 $/KG

 

8542.33.00.00.00

 

 

9015.80.11.00.12

 

8501.34.00.30.00

200 $/KG

 

8542.39.10.00.00

 

 

9015.80.11.00.19

 

8501.40.20.21.00

200 $/KG

 

8542.39.90.00.00

 

 

9015.80.19.00.11

 

8501.40.20.29.00

200 $/KG

 

8542.90.00.00.00

 

 

9015.80.19.00.19

 

8501.40.80.11.00

200 $/KG

 

8543.20.00.00.00

 

 

9015.80.91.10.11

 

8501.40.80.12.00

200 $/KG

 

8543.30.00.00.00

 

 

9015.80.91.10.19

 

8501.40.80.13.00

200 $/KG

 

8543.90.00.10.00

 

 

9015.80.91.90.11

 

9015.80.91.90.19

 

 

9027.10.90.00.00

 

 

9030.89.90.90.00

 

9015.80.93.10.11

 

 

9027.20.00.00.00

 

 

9030.90.20.00.00

 

9015.80.93.10.12

 

 

9027.30.00.00.11

 

 

9030.90.85.90.00

 

9015.80.93.10.19

 

 

9027.30.00.00.19

 

 

9031.20.00.10.00

 

9015.80.93.90.11

 

 

9027.50.00.00.00

 

 

9031.20.00.90.00

 

9015.80.93.90.19

 

 

9027.80.05.00.00

 

 

9031.41.00.00.00

 

9015.80.99.10.00

 

 

9027.80.11.00.00

 

 

9031.49.10.00.00

 

9015.80.99.90.00

 

 

9027.80.13.00.00

 

 

9031.49.90.00.00

 

9015.90.00.10.11

 

 

9027.80.17.00.00

 

 

9031.80.32.00.00

 

9015.90.00.10.19

 

 

9027.80.91.00.00

 

 

9031.80.34.00.11

 

9015.90.00.90.00

 

 

9027.80.99.00.00

 

 

9031.80.34.00.19

 

9024.10.11.00.00

 

 

9027.90.10.00.00

 

 

9031.80.38.90.19

 

9024.10.13.00.00

 

 

9027.90.50.00.00

 

 

9031.80.91.20.11

 

9024.10.19.00.00

 

 

9027.90.80.00.00

 

 

9031.80.91.20.19

 

9024.10.90.10.00

 

 

9030.10.00.90.00

 

 

9031.80.91.90.11

 

9024.10.90.90.00

 

 

9030.20.10.90.00

 

 

9031.80.91.90.19

 

9024.80.11.00.00

 

 

9030.20.30.90.00

 

 

9031.80.98.20.00

 

9024.80.19.00.00

 

 

9030.20.91.90.00

 

 

9031.90.20.00.19

 

9024.80.90.10.00

 

 

9030.20.99.90.00

 

 

9031.90.30.00.19

 

9024.80.90.90.00

 

 

9030.40.00.90.00

 

 

9031.90.85.21.00

 

9024.90.00.10.00

 

 

9030.82.00.00.00

 

 

9031.90.85.29.00

 

9024.90.00.90.00

 

 

9030.84.00.90.00

 

 

 

 

9027.10.10.00.00

 

 

9030.89.30.90.00

 

 

 

 

 

 

GTİP

Madde İsmi

CIF Birim Kıymet

* 8207.30.10.00.00

Sıkıştırma kalıpları

25 $ /KG

* 8412.29.20.90.00

Hidrolik ünite 

30 $ /KG

* 8467.19.00.00.00

Pnömatik kablo bağlama tabancaları

30 $ /KG

* 8479.90.80.90.19

Conta giydirme presi

25 $ /KG

* 8483.40.51.90.12

Gaz türbini jenaratör setinde kullanılan redüksiyon dişli grubu (6000 devir/dakikadan fazla olanlar)

25 $ /KG

* 8515.90.00.90.19

RBIK-ILS işlemci

50 $ /KG

* 8525.80.30.00.00

Görüntüleme makinası (vision machine)

100 $ /ADET

* 9030.33.10.90.00

Test ekipmanları, alt ekipmanlarıyla beraber (voltmetre ve ampermetreler hariç)

120 $ /KG

* 9030.33.99.90.00

Test ekipmanları, alt ekipmanlarıyla beraber (voltmetre ve ampermetreler hariç)

120 $ /KG

* 9403.20.80.90.00

Üretim panosu, alt ekipmanlarıyla beraber

20 $ /KG

* 9403.60.90.90.00

Üretim panosu, alt ekipmanlarıyla beraber

20 $ /KG

(*): Bu GTİP'ler, sadece Madde İsmi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için işbu Tebliğ hükümlerine tabidir.

(**): 01.01.2000 tarihi ve sonrasında üretilmiş olması kaydıyla eşyanın ithaline izin verilmiştir.

 

 

 

 

 

Ek-2

 

İLGİLİ KURUMLARDAN UYGUNLUK BELGESİ ALINACAK EŞYA LİSTESİ

a- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) uygunluk yazısı alınması kaydıyla ithaline izin verilen sivil hava taşıtları ve sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus eşyalar.

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu

 

 

 

 

 

 

 

3917.21.90.00.00*

 

7304.51.81.10.00

 

8408.90.47.10.00

 

8413.60.80.10.00

3917.22.90.00.00*

 

7304.51.89.10.00

 

8408.90.61.10.00

 

8413.70.21.10.00

3917.23.90.00.00*

 

7304.59.92.10.00

 

8408.90.65.10.00

 

8413.70.29.10.00

3917.29.00.20.00

 

7304.59.93.10.00

 

8408.90.67.10.00

 

8413.70.30.10.00

3917.31.00.10.00

 

7304.59.99.10.00

 

8408.90.81.10.00

 

8413.70.35.10.00

3917.33.00.00.00

 

7304.90.00.10.00

 

8408.90.85.10.00

 

8413.70.45.10.00

3917.39.00.20.00

 

7306.30.11.10.00

 

8408.90.89.10.00

 

8413.70.51.10.00

3917.40.00.00.11

 

7306.30.19.10.00

 

8409.10.00.10.00

 

8413.70.59.10.00

3917.40.00.00.12

 

7306.30.41.10.00

 

8411.11.00.10.00

 

8413.70.65.10.00

3917.40.00.00.19

 

7306.30.49.10.00

 

8411.12.10.10.00

 

8413.70.75.10.00

3926.90*

 

7306.30.72.10.00

 

8411.12.30.10.00

 

8413.70.81.10.00

4008.29.00.10.00

 

7306.30.77.10.00

 

8411.12.80.10.00

 

8413.70.89.10.00

4009.12.00.10.00

 

7306.30.80.10.00

 

8411.21.00.10.00

 

8413.81.00.00.00

4009.22.00.10.00

 

7306.40.20.10.00

 

8411.22.20.10.00

 

8413.91.00.00.00

4009.32.00.10.00

 

7306.40.80.10.00

 

8411.22.80.10.00

 

8414.10.20.00.00

4009.42.00.10.00

 

7306.50.20.10.00

 

8411.81.00.10.00

 

8414.10.25.10.00

4011.30.00.10.00

 

7306.50.80.10.00

 

8411.82.20.10.00

 

8414.10.81.10.00

4012.13.00.10.00

 

7306.61.92.10.00

 

8411.82.60.10.00

 

8414.10.89.10.00

4012.20.00.10.00

 

7306.61.99.10.00

 

8411.82.80.10.00

 

8414.20.80.10.00

4016.10.00.11.00

 

7306.69.10.10.00

 

8411.91.00.10.00

 

8414.30.20.10.00

4016.10.00.12.00

 

7306.69.90.10.00

 

8411.99.00.10.00

 

8414.30.81.10.00

4016.10.00.19.00

 

7312.10*

 

8412.10.00.10.00

 

8414.30.89.10.00

4016.93.00.11.00

 

7312.90*

 

8412.21.20.10.00

 

8414.51.00.10.00

4016.93.00.12.00

 

7322.90*

 

8412.21.80.10.00

 

8414.59.20.10.00

4016.93.00.19.00

 

7324.10.00.00.00

 

8412.29.20.10.00

 

8414.59.40.10.00

4016.99.91.90.11

 

7324.90*

 

8412.29.81.10.00

 

8414.59.80.10.00

4016.99.97.19.11

 

7326.20.00.00.00

 

8412.29.89.10.00

 

8414.80.11.10.00

4016.99.97.90.11

 

7413.00*

 

8412.31.00.10.00

 

8414.80.19.10.00

4017.00.00.91.00

 

7608.10.00.10.11

 

8412.39.00.10.00

 

8414.80.22.10.00

4504.90*

 

7608.10.00.10.12

 

8412.80.80.10.00

 

8414.80.28.10.00

4823.90.85.20.00

 

7608.20.20.10.00

 

8412.90.20.10.00

 

8414.80.51.10.00

6812.80*

 

7608.20.81.10.00

 

8412.90.40.10.00

 

8414.80.59.10.00

6812.99.10.10.00

 

7608.20.89.10.00

 

8412.90.80.20.00

 

8414.80.73.10.00

6812.99.90.10.00

 

8108.90*

 

8413.19.00.10.00

 

8414.80.75.10.00

6813.20*

 

8302.10.00.00.11

 

8413.20.00.10.00

 

8414.80.78.10.00

6813.81*

 

8302.10.00.00.19

 

8413.30.20.10.00

 

8414.80.80.10.00

6813.89*

 

8302.20.00.00.00

 

8413.30.80.10.00

 

8414.90.00.10.00

7007.21*

 

8302.42.00.00.00

 

8413.50.20.10.00

 

8415.81.00.10.00

7304.31.20.10.00

 

8302.49.00.00.00

 

8413.50.40.10.00

 

8415.82.00.10.00

7304.31.80.10.00

 

8302.60.00.00.00

 

8413.50.61.10.00

 

8415.83.00.10.00

7304.39.52.10.00

 

8307.10*

 

8413.50.69.10.00

 

8415.90.00.10.00

7304.39.58.10.00

 

8307.90*

 

8413.50.80.10.00

 

8418.10.20.00.00

7304.39.92.10.00

 

8407.10.00.10.11

 

8413.60.20.10.00

 

8418.10.80.00.00

7304.39.93.10.00

 

8407.10.00.10.12

 

8413.60.31.10.00

 

8418.30.20.00.00

7304.39.98.10.00

 

8408.90.27.10.00

 

8413.60.39.10.00

 

8418.30.80.00.00

7304.41.00.10.00

 

8408.90.41.10.00

 

8413.60.61.10.00

 

8418.40.20.00.00

7304.49.95.10.00

 

8408.90.43.10.00

 

8413.60.69.10.00

 

8418.40.80.00.00

7304.49.99.10.00

 

8408.90.45.10.00

 

8413.60.70.10.00

 

8418.61.00.00.00

8418.69.00.10.00

 

8479.90.80.10.00

 

8501.53.50.00.00

 

8507.10.80.00.11

8418.69.00.91.00

 

8479.90.80.90.11

 

8501.53.81.10.00

 

8507.10.80.00.12

8418.69.00.99.00

 

8479.90.80.90.19

 

8501.61.20.10.00

 

8507.20.20.00.11

8419.50.00.00.00

 

8483.10.21.10.00

 

8501.61.80.10.00

 

8507.20.20.00.19

8419.81.20.00.11

 

8483.10.25.10.00

 

8501.62.00.11.00

 

8507.20.80.00.00

8419.81.20.00.19

 

8483.10.29.10.00

 

8501.62.00.12.00

 

8507.30.20.00.00

8419.81.80.00.00

 

8483.10.50.10.00

 

8501.62.00.13.00

 

8507.30.80.00.00

8419.90.85.90.13

 

8483.10.95.10.00

 

8501.63.00.00.00

 

8507.40.00.00.00

8421.19.20.10.00

 

8483.30.32.10.00

 

8502.11.20.10.00

 

8507.50.00.00.00

8421.19.70.10.00

 

8483.30.38.10.00

 

8502.11.80.10.00

 

8507.60.00.00.00

8421.21.00.00.00

 

8483.30.80.10.00

 

8502.12.00.11.00

 

8507.80.00.00.00

8421.23.00.00.00

 

8483.40.21.10.00

 

8502.12.00.12.00

 

8507.90.30.00.00

8421.29.00.00.11

 

8483.40.23.10.00

 

8502.12.00.13.00

 

8507.90.80.00.00

8421.29.00.00.19

 

8483.40.25.10.00

 

8502.13.20.10.00

 

8511.10.00.10.00

8421.31.00.10.00

 

8483.40.29.10.00

 

8502.13.40.10.00

 

8511.20.00.10.00

8421.39.20.10.00

 

8483.40.30.10.00

 

8502.13.80.10.00

 

8511.30.00.10.00

8421.39.60.10.00

 

8483.40.51.10.00

 

8502.20.20.10.00

 

8511.40.00.10.00

8421.39.80.10.00

 

8483.40.59.10.00

 

8502.20.40.10.00

 

8511.50.00.10.00

8424.10.00.00.00

 

8483.40.90.10.00

 

8502.20.60.10.00

 

8511.80.00.10.00

8425.11.00.00.00

 

8483.50.20.00.11

 

8502.20.80.10.00

 

8516.80.20*

8425.19.00.00.00

 

8483.50.20.00.12

 

8502.31.00.11.00

 

8517.12*

8425.31.00.00.19

 

8483.50.80.00.11

 

8502.31.00.12.00

 

8517.61*

8425.39.00.00.90

 

8483.50.80.00.12

 

8502.31.00.13.00

 

8517.62*

8425.42.00.00.00

 

8483.60.20.10.00

 

8502.39.20.21.00

 

8517.69.31*

8425.49.00.00.00

 

8483.60.80.10.00

 

8502.39.20.22.00

 

8517.69.39*

8426.99.00.10.00

 

8483.90.20.10.00

 

8502.39.20.23.00

 

8517.69.90*

8428.10.20.10.00

 

8483.90.81.10.00

 

8502.39.80.11.00

 

8517.70.11.10.00

8428.10.80.10.00

 

8483.90.89.10.00

 

8502.39.80.12.00

 

8517.70.15.00.00

8428.20.20.10.00

 

8484.10.00.00.11

 

8502.39.80.13.00

 

8517.70.19.00.11

8428.20.80.10.00

 

8484.10.00.00.19

 

8502.40.00.10.00

 

8517.70.19.00.19

8428.33.00.10.00

 

8484.90.00.00.00

 

8504.10.20.10.00

 

8518.10.30.00.00

8428.39.20.10.00

 

8501.20.00.11.00

 

8504.10.80.10.00

 

8518.10.95.10.00

8428.39.90.10.00

 

8501.20.00.12.00

 

8504.31.21.00.00

 

8518.10.95.90.00

8428.90.90.20.00

 

8501.31.00.10.11

 

8504.31.29.00.00

 

8518.21.00.00.00

8443.32.10.20.00

 

8501.31.00.10.12

 

8504.31.80.10.00

 

8518.22.00.00.00

8471.41.00.10.00

 

8501.32.00.11.00

 

8504.31.80.90.11

 

8518.29.30.10.00

8471.49.00.10.00

 

8501.32.00.19.00

 

8504.31.80.90.19

 

8518.29.95.00.00

8471.50.00.10.00

 

8501.33.00.10.00

 

8504.32.00.10.00

 

8518.30.20.00.00

8471.60.60.10.00

 

8501.33.00.21.00

 

8504.32.00.80.00

 

8518.30.95.10.00

8471.60.70.10.00

 

8501.33.00.22.00

 

8504.33.00.00.00

 

8518.40.30.00.00

8471.70.20.10.00

 

8501.33.00.23.00

 

8504.40.30.20.00

 

8518.40.80.00.00

8471.70.30.10.00

 

8501.34.00.20.00

 

8504.40.55.10.00

 

8518.50.00.00.00

8471.70.50.10.00

 

8501.40.20.11.00

 

8504.40.82.10.00

 

8519.81.95.00.00

8471.70.70.10.00

 

8501.40.20.19.00

 

8504.40.84.10.00

 

8519.89.90.10.00

8471.70.80.10.00

 

8501.40.80.11.00

 

8504.40.88.10.00

 

8519.89.90.90.00

8471.70.98.10.00

 

8501.40.80.12.00

 

8504.40.90.10.00

 

8521.10.20.00.00

8479.89*

 

8501.51.00.10.00

 

8504.50.20.10.00

 

8521.10.95.00.00

8479.90.20.10.00

 

8501.52.20.10.00

 

8504.50.95.00.00

 

8522.90*

8479.90.20.90.11

 

8501.52.30.10.00

 

8507.10.20.00.11

 

8526.10.00.00.11

8479.90.20.90.19

 

8501.52.90.10.00

 

8507.10.20.00.12

 

8526.10.00.00.12

8526.10.00.00.19

 

8802.20.00.10.00

 

9025.80.40.10.00

 

9030.90.20.00.00

8526.91.20.00.00

 

8802.20.00.20.00

 

9025.80.80.10.00

 

9030.90.85.10.00

8526.91.80.00.11

 

8802.20.00.90.00

 

9025.90.00.11.00

 

9031.80.32.00.00

8526.91.80.00.13

 

8802.30.00.10.00

 

9025.90.00.19.00

 

9031.80.34.00.11

8526.91.80.00.19

 

8802.30.00.20.00

 

9026.10.21.10.00

 

9031.80.34.00.19

8526.92.00.20.00

 

8802.30.00.90.00

 

9026.10.29.10.00

 

9031.80.38.10.00

8528.41.00.00.00

 

8802.40.00.10.00

 

9026.10.81.10.00

 

9031.80.91.10.00

8528.51.00.00.00

 

8802.40.00.90.00

 

9026.10.89.10.00

 

9031.80.98.10.00

8528.61.00.00.00

 

8803.10.00.00.00

 

9026.20.20.10.00

 

9031.90.20.00.11

8529.10.11.00.00

 

8803.20.00.00.00

 

9026.20.40.10.00

 

9031.90.30.00.11

8529.10.31.10.00

 

8803.30.00.00.00

 

9026.20.80.10.00

 

9031.90.85.10.00

8529.10.39.10.00

 

8803.90.90*

 

9026.80.20.10.00

 

9032.10.20.10.00

8529.10.65.10.00

 

8805.29.00.00.00

 

9026.80.80.10.00

 

9032.10.81.10.00

8529.10.69.10.00

 

9001.90.00.11.00

 

9026.90.00.10.00

 

9032.10.89.10.00

8529.10.80.10.00

 

9001.90.00.19.00

 

9029.10.00.10.00

 

9032.20.00.10.00

8529.10.95.10.00

 

9002.90.00.11.00

 

9029.20.38.10.00

 

9032.81.00.10.00

8529.90.65.10.00

 

9002.90.00.19.00

 

9029.90*

 

9032.89.00.00.00

8529.90.97.10.00

 

9014.10.00.00.00

 

9030.10.00.10.00

 

9032.90.00.10.00

8531.10.95.00.00

 

9014.20.20.11.00

 

9030.20.10.10.00

 

9032.90.00.90.00

8531.20.20.00.00

 

9014.20.20.91.00

 

9030.20.30.10.00

 

9104.00.00.00.11

8531.20.40.00.11

 

9014.20.80.10.00

 

9030.20.91.10.00

 

9104.00.00.00.19

8531.20.40.00.12

 

9014.20.80.90.00

 

9030.20.99.10.00

 

9109.10*

8531.20.95.00.00

 

9014.90.00.11.00

 

9030.31.00.10.00

 

9109.90*

8531.80.20.00.00

 

9014.90.00.19.00

 

9030.32.00.10.00

 

9401.10.00.10.00

8531.80.95.10.00

 

9020.00.00.00.11

 

9030.33.10.10.00

 

9403.20.20.00.00

8539.10.00.10.00

 

9020.00.00.00.12

 

9030.33.91.10.00

 

9403.20.80.10.00

8543.70.90*

 

9025.11.20.00.00

 

9030.33.99.10.00

 

9403.20.80.90.00

8543.90*

 

9025.11.80.00.11

 

9030.39.00.11.00

 

9403.70.00.00.00

8544.30.00.00.00

 

9025.11.80.00.19

 

9030.39.00.21.00

 

9405.10*

8801.00.10.00.00

 

9025.19.20.11.00

 

9030.40.00.10.00

 

9405.60*

8801.00.90.00.00

 

9025.19.80.21.00

 

9030.84.00.10.00

 

9405.92*

8802.11.00.00.00

 

9025.80.20.10.00

 

9030.89.30.10.00

 

9405.99*

8802.12.00.00.00

 

9025.80.20.90.00

 

9030.89.90.10.00

 

 

                                                                     

(*) İthalat Rejimi Kararı Eki VI Sayılı Listede madde ismi sütununda tanımlanan eşya için geçerlidir.

                                                                                   

b- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından uygunluk yazısı alınması kaydıyla ithaline izin verilen deniz taşıtları.

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu

8901.10.10.00.11

 

8901.20.10.00.13

 

8903.10.10.00.00

 

8904.00.10.00.13

8901.10.10.00.19

 

8901.20.10.00.14

 

8903.10.90.00.00

 

8904.00.91.00.00

8901.10.10.00.21

 

8901.20.90.00.00

 

8903.91.10.00.00

 

8904.00.99.00.00

8901.10.10.00.22

 

8901.30.10.00.11

 

8903.91.90.00.00

 

8905.10.10.00.00

8901.10.10.00.29

 

8901.30.10.00.12

 

8903.92.10.00.00

 

8905.10.90.00.00

8901.10.10.00.31

 

8901.30.10.00.13

 

8903.92.91.00.00

 

8905.20.00.00.00

8901.10.10.00.32

 

8901.30.10.00.14

 

8903.92.99.00.00

 

8905.90.10.00.00

8901.10.10.00.39

 

8901.30.90.00.00

 

8903.99.10.00.11

 

8905.90.90.00.00

8901.10.10.00.41

 

8901.90.10.00.11

 

8903.99.10.00.19

 

8906.10.00.00.00

8901.10.10.00.42

 

8901.90.10.00.12

 

8903.99.91.00.11

 

8906.90.10.00.00

8901.10.10.00.49

 

8901.90.10.00.13

 

8903.99.91.00.19

 

8906.90.91.00.00

8901.10.90.00.11

 

8901.90.10.00.14

 

8903.99.99.00.11

 

8906.90.99.00.00

8901.10.90.00.19

 

8901.90.90.00.00

 

8903.99.99.00.19

 

8907.10.00.00.00

8901.20.10.00.11

 

8902.00.10.00.00

 

8904.00.10.00.11

 

8907.90.00.00.11

8901.20.10.00.12

 

8902.00.90.00.00

 

8904.00.10.00.12

 

8907.90.00.00.16

 

 

 

Ek-3

 

İTHALİNDE BELİRLİ KURUMLARIN BELGE DÜZENLEYECEĞİ MUHTELİF EŞYA LİSTESİ

 

G.T.P.

Eşyanın Tanımı

Gümrük Rejimleri

Belge Düzenleyecek Kurum

a)

2612.10.10.00.00

İçinde ağırlık itibariyle % 5’ten fazla uranyum bulunan uranyum cevherleri ve peşblent ve bunların zenginleştirilmiş olanları

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi,
Transit Rejimi,
Gümrük Antrepo Rejimi,
Dahilde İşleme Rejimi,
Hariçte İşleme Rejimi,
Gümrük Kontrolü Altında
İşleme Rejimi ve
Geçici İthalat Rejimi

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (Uygunluk Yazısı)

2612.20.10.00.00

Monozit; içinde ağırlık itibariyle % 20’den fazla
toryum bulunan urano-torianit ve diğer toryum cevherleri ve zenginleştirilmiş diğer toryum cevherleri

28.44

Radyoaktif kimyasal elementler ve radyoaktif
izotoplar (parçalanabilir veya çoğalabilir kimyasal
elementler ve izotoplar dahil) ve bunların bileşikleri;
bu ürünleri içeren karışım ve artıklar

2845.10.00.00.00

Ağır su (döteryum oksit) (EURATOM)

2845.90.10.00.11

Dötere organik bileşikler

2845.90.10.00.19

Diğerleri

7806.00.10.00.00

Radyoaktif maddelerin taşıma veya mahfazası sırasında radyasyondan korunmaya mahsus kurşun kılıflı kaplar

84.01

Nükleer reaktörler; nükleer reaktörler için ışınlanmamış yakıt elemanları (kartuşlar) ; izotopik ayırım için makina ve cihazlar

8606.91.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar

8609.00.10.00.00

Radyoaktif maddelerin taşınmasında kullanılan radyasyondan korunmak için kurşunla kaplanmış konteynerler

8704.21.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar

8704.22.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel
olarak yapılmış olanlar

8704.23.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel
olarak yapılmış olanlar

8704.31.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel
olarak yapılmış olanlar

8704.32.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel
olarak yapılmış olanlar

8709.11.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel
olarak yapılmış olanlar

8709.19.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel
olarak yapılmış olanlar

8716.39.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel
olarak yapılmış olanlar

9022.21.00.00.00

Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için

9022.29.00.00.00

Diğer amaçlarla kullanılanlar

b)

 

 

2924.29.98.00.32

Aspartam (Aspartil fenilalanin metil ester)

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi,
Dahilde İşleme Rejimi,
Hariçte İşleme Rejimi

Şeker Kurumu
(Uygunluk Yazısı)

2924.29.98.00.34

Neotam

2924.29.98.00.36

Advantam

2925.11.00.10.00

Sakkarin

2925.11.00.20.11

Sodyum sakkarin (çözünür sakkarin)

2925.11.00.20.19

Sakkarinin diğer tuzları

2929.90.00.00.13

Sodyum siklamad

2929.90.00.00.14

Kalsiyum siklamad

2929.90.00.00.17

Siklamik asit

2932.19.00.00.11

Sukraloz

2934.99.90.90.14

Asesülfam-K (6-metil-1,2,3-okzatiasin-4(3H)one-2,2-dioksit potasyum tuzu)

2934.99.90.90.21

Aspartam asesülfam tuzu

2938.90.90.90.14

Neohesperidin dihidrokalkon (NHDC)

2938.90.90.90.15

Steviol glikozitler

3504.00.90.00.11

Thaumatine

3824.90.93.00.13

Yüksek yoğunluklu tatlandırıcı karışımları

c)

 

 

49.051

Her nevi matbu haritalar ve hidrografik veya benzeri haritalar (atlaslar, duvar haritaları, topografya planları ve küreler dahil)

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi

a) Deniz haritaları için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı)
(Uygunluk Belgesi)

b) Diğer haritalar için ise Milli Savunma Bakanlığı (Harita Genel Komutanlığı)
(Uygunluk Belgesi)

85.231

Yalnız manyetik, optik olarak her türlü
ortamlarda (disk, teyp, floppy disk, CD, DVD
gibi) muhafaza edilen her cins ve ölçekte sayısal harita ve harita bilgilerini (atlaslar, duvar haritaları, elektronik seyir haritaları, topografya planları ve küreler dahil) içerenler.

ç)

 

 

8701.20

Yarı römorkler için çekiciler

Gümrüğün denetimi altındaki yerlere getirilen araçların gümrük beyannamelerinin tescilinde

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
veya yetki verdiği kurum veya
kuruluş
(Uygunluk Yazısı)

8701.90

Diğerleri (8701.90.90.00.11; 8701.90.90.00.19 hariç)

87.02

10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar

87.03

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (go-kart araçları hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)

87.04

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

87.05

Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri)

87.11

Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın), sepetler

87.16

Römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar; bunların aksam ve parçaları (8716.20.00.00.00; 8716.80; 8716.90 hariç)

d)

 

 

8801.00.10.00.00

Balonlar ve hava gemileri; planörler ve delta kanatlı planörler

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü)
(Uygunluk Yazısı)

8801.00.90.00.00

Diğerleri

8802.11.00.00.00

Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçmeyenler

8802.12.00.00.00

Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçenler

8802.20.00.10.00

Zirai mücadelede ilaçlama aracı olarak kullanılmak
üzere ithal olunan özel yapıdaki uçaklar

8802.20.00.20.00

Yolcu taşımaya mahsus olanlar

8802.20.00.90.00

Diğerleri

8802.30.00.10.00

Zirai mücadelede ilaçlama aracı olarak kullanılmak üzere ithal olunan özel yapıdaki uçaklar

8802.30.00.20.00

Yolcu taşımaya mahsus olanlar

8802.30.00.90.00

Diğerleri

8802.40.00.10.00

Yolcu taşımaya mahsus olanlar

8802.40.00.90.00

Diğerleri

e)

 

 

3102.30.90.00.00

Yalnız % 34,5 ve üzeri azot (nitrojen) içeren teknik amonyum nitrat (yalnız narkoz gazı imaline mahsus saf amonyum nitrat hariç)

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi,
Transit Rejimi,
Gümrük Antrepo Rejimi,
Dahilde İşleme Rejimi,
Hariçte İşleme Rejimi,
Gümrük Kontrolü Altında
İşleme Rejimi ve
Geçici İthalat Rejimi

Emniyet Genel Müdürlüğü
(Uygunluk Yazısı)

3601.00

Silah barutu

3602.00

Müstahzar patlayıcı maddeler (silah barutu hariç)

3603.00

Fitiller, infilak fitilleri, ağızotları veya infilak kapsülleri; ateşleyici maddeler; elektrikli infilak ettirici maddeler

36.04

Şenlik fişekleri, işaret fişekleri, yağmur fişekleri, sis işaretleri ve diğer pirotekni eşyası

3912.20.11.00.19

Diğerleri

3912.20.19.00.19

Diğerleri

8211.10.00.00.19

Diğerleri

8211.92.00.00.00

Sabit ağızlı diğer bıçaklar (maket bıçakları ve sanayide kullanılanlar hariç)

8211.93.00.00.90

Diğerleri (kapanan budama çakıları dâhil)

9005.10.00.00.00

Çift gözlü dürbünler

9005.80.00.10.00

Tek gözlü dürbünler

9013.10

Silahlar için teleskopik dürbünler; periskoplar; bu fasılda veya XVI. Bölümdeki makine, alet, cihaz veya tertibatın aksam ve parçasını teşkil edecek şekilde imal edilmiş teleskoplar

9013.20.00.00.10

Silahlar için olanlar

93.03

Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar (spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler gibi)

9304.00.00.00.00

Diğer silahlar (yaylı, havalı veya gazlı tüfek ve tabancalar, vuruş sopaları gibi) ( 93.07 pozisyonundakiler hariç)

9305.10.00.00.00

Revolverler ve tabancalara ait olanlar (yalnız şarjörler)

9305.20.00.10.00

Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar

9305.20.00.90.00

Diğerleri

9305.99.00.10.00

Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar

9305.99.00.90.11

Dipçik taslakları

9305.99.00.90.19

Diğerleri

93.06

Fişekler ve diğer mühimmat ve mermiler ve bunların aksam ve parçaları (saçmalar, fişek barut sıkıştırıcıları dâhil) (9306.30.10.10.00; 9306.30.10.90.00; 9306.30.30.00.00; 9306.30.90.00.10 (yalnız çivi çakma makinesinde kullanılan ve az miktarda barut ihtiva eden kapsüller); 9306.90.10.00.00 hariç)

93.07

Kılıçlar, palalar, süngüler, mızraklar ve benzeri silahlar ve bunların aksam ve parçaları ve bunların kın ve kılıfları

f)

 

 

2707.10.00.00.002

Benzol (benzen)

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi,
Dahilde İşleme Rejimi,
Hariçte İşleme Rejimi,
Gümrük Kontrolü Altında
İşleme Rejimi ve
Geçici İthalat Rejimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü)
(Kontrol Belgesi)

2707.20.00.00.002

Toluol (toluen)

2707.50.00.00.112

Solvent nafta (çözücü nafta)

2707.50.00.00.192

Diğerleri

2707.99.11.00.002

200°C’ye kadar sıcaklıkta, hacim itibariyle %90 veya daha fazla damıtılmış ham hafif yağlar

2707.99.19.00.002

Diğerleri

2710.12.21.00.002

White Spirit

2901.10.00.90.112

Hekzan

2901.10.00.90.122

Heptan

2902.20.00.00.002

Benzen (benzol)

2902.30.00.00.002

Toluen (toluol)

2902.41.00.00.002

o-Ksilen

2902.42.00.00.002

m-Ksilen

2902.43.00.00.002

p-Ksilen

2902.44.00.00.002

Ksilen izomerleri karışımları

32.082

Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar

3506.10.00.90.112

Solvent içerenler

3506.91.00.90.132

Solvent içerenler

3506.99.00.90.112

Solvent içerenler

3814.002

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar

3824.90.96.90.682

Yalnız vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler

39.012;39.022;39.032;
39.042;39.052;39.062;
39.072;39.082;39.092;
39.102;39.112;39.122
ve 39.132

Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar (katı halde olanlar hariç)

40.052

Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar (katı halde olanlar hariç)

1- Kadastral haritalar için Uygunluk Belgesi aranmaz. Uygunluk Belgesi içeriğinde harita bilgisi bulunan diğer her türlü eşya (kitap, dergi, yapboz,deniz topu, pano, tepsi, tişört ve benzeri) için de aranır.

2- Bedelsiz olarak faturalandırılmış 10 kg veya daha az ağırlıktaki numuneler için Kontrol Belgesi aranmaz.

Ek-4

BANKNOT VE BENZERİ KIYMETLİ EVRAKA MAHSUS KAĞITLARIN İTHALİNE İLİŞKİN MÜRACAAT FORMU

 

· G.T.İ.P.

:

· Madde ismi

:

· Eşyanın teknik tanımı

:

· İthalatçı firmanın unvanı, adresi, telefonu, faks no ve Ankara irtibat telefonu (varsa)

:

· 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen vergi numarası

:

· Eşyanın kullanım amacı

:

· Eşyanın miktarı

:

· Eşyanın değeri

:

· Eşyanın menşe ülkesi

:

· Eşyanın sevk ülkesi

:

· Eşyanın giriş gümrüğü

:

 

Firma Unvanı

 Yetkili İmza

 

 

Aranacak Diğer Belgeler

 

1-Dilekçe

2-Proforma fatura

3-İmza sahiplerinin firmayı temsil ve ilzama yetkili olduğunu kanıtlayan imza sirkülerinin veya imza beyanının aslı veya Bakanlıkça onaylı sureti

4-Kıymetli evrakın basımına ilişkin ilgili firma/kuruluşun yetkili organının gerekçeli kararının aslı veya bir örneği

5-İhtiyaç sahibi firma ile basım işlemini yapacak matbaa işletmecisi arasında basım işleminin yapılmasına ilişkin sözleşmenin aslı veya bir örneği

6-Yabancı ülkelere ait kıymetli evrakların ülkemizde bastırılması halinde, ihtiyaç sahibi kurum/kuruluş ile basım işlemini yapacak matbaa işletmecisi arasında basım işleminin yapılmasına ilişkin belgelerin aslı veya bir örneği

7-Gümrük muayenelerine esas teşkil edecek şekilde, kâğıdın ayrıntılı teknik özelliklerinin belirtildiği belgeler

8-Firma unvanının yer aldığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin aslı veya ticaret ve/veya sanayi odaları veya ticaret sicil memurlukları tarafından onaylı sureti (Bakanlığa, varsa unvan ve adres değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetelerinin her birinin ibrazı gerekmektedir.)

 

Ek-5/A

 

GÜBRE İTHALİNE İLİŞKİN GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’NDAN UYGUNLUK YAZISI ALINACAK EŞYA LİSTESİ

 

 

G.T.P.

Eşyanın Tanımı

2834.21

Yalnız gübre olarak kullanılan potasyum nitrat

3101.00

Hayvansal veya bitkisel gübreler (birbirleriyle karıştırılmış veya kimyasal olarak işlem görmüş olsun olmasın); bitkisel veya hayvansal menşeli gübrelerin kimyasal bir işleme tabi tutulmasından veya karıştırılmasından elde edilen gübreler

3102.30

Amonyum nitrat (sulu çözelti halinde olsun olmasın) (yalnız narkoz gazı imaline mahsus saf amonyum nitrat ile genel güvenlik ve asayiş yönünden İçişleri Bakanlığının (Emniyet Genel Müdürlüğü) iznine tabi olan yalnız %34,5 ve üzeri azot (nitrojen) içeren teknik amonyum nitrat hariç)

3102.40

Amonyum nitratın kalsiyum karbonatla veya bitki besin maddesi olmayan diğer inorganik maddelerle karışımları

3102.50

Sodyum nitrat

3102.60

Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve karışımları

Ek-5/B

 

GÜBRE İTHALİNE İLİŞKİN GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’NDAN UYGUNLUK YAZISI ALINACAK EŞYA LİSTESİ

 

G.T.P.

Eşyanın Tanımı

2834.29.80.11.00

Yalnız gübre olarak kullanılan ve ağırlıkça %16 veya daha az azot içeren kalsiyum nitrat

2834.29.80.12.00

Yalnız gübre olarak kullanılan ve tablet, pastil ve diğer benzeri şekillerde olanlar ile ambalajlı brüt ağırlığı en fazla 10 kg olan kalsiyum nitrat

2834.29.80.19.00

Yalnız gübre olarak kullanılan diğer kalsiyum nitratlar

3102.10

Üre (Sulu çözelti halinde olsun olmasın)

3102.21.00.00.00

Amonyum sülfat

3102.29

Diğerleri

3102.80.00.00.00

Üre ve amonyum nitratın sulu veya amonyaklı çözeltiler içindeki karışımları

3102.90

Diğerleri (Yukarıdaki alt pozisyonlarda belirtilmeyen karışımlar dâhil)

31.03

Fosfatlı mineral veya kimyasal gübreler

31.04

Potaslı mineral veya kimyasal gübreler

31.05

Bitki besin maddeleri olan azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler; diğer gübreler; bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg’ı geçmeyen ambalajlarda olanları

3824.90.92.00.39

Diğerleri (Yalnız gübre olarak kullanılanlar)

3824.90.93.00.19

Diğerleri (Yalnız gübre olarak kullanılanlar)

3824.90.96.90.68

Diğerleri (Yalnız gübre olarak kullanılanlar)

 

 

 

 

Ek-6

 

NİHAİ KULLANIM SERTİFİKALARININ KAYDA ALINMASINA İLİŞKİN BAŞVURU ÖRNEĞİ

 

Tarih

 

 

EKONOMİ BAKANLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

 

 

 

İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak ihracatçı ülkeden istenilen ve ilişikte sunulan nihai kullanım sertifikalarının kayda alınmasını talep etmekteyiz.

Nihai kullanım sertifikalarının kayda alınmasına dair yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt ederiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

 

 

İmza ve Kaşe

İsim ve Unvan

 

 

İTHALATÇININ

UNVANI:

 

VERGİ NUMARASI:

 

ADRESİ:

 

TELEFON NUMARASI:

 

EŞYANIN TANIMI (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) :

 

 

İHRACATÇININ

UNVANI:

 

YERLEŞİK OLDUĞU ÜLKE:

(İthalatçı Adına Beyan Edilmesi Halinde Doldurulacaktır)

 

 

BEYAN EDENİN

UNVANI:

 

VERGİ NUMARASI:

 

ADRESİ:

 

TELEFON NUMARASI: 

 

 

Ek – 7

 

Kontrol Altına Alınan Maddeler

 

G.T.İ.P.

EŞYANIN TANIMI

2903.14.00.00.00

Karbontetraklorür

2903.19.00.00.19

Diğerleri

2903.39.11.00.00

Bromometan (metilbromür)

2903.71.00.00.00

Klorodiflorometan

2903.72.00.00.00

Diklorotrifloroetanlar

2903.73.00.00.00

Diklorofloroetanlar

2903.74.00.00.00

Klorodifloroetanlar

2903.75.00.00.00

Dikloropentafloropropanlar

2903.76.10.00.00

Bromoklorodiflorometan

2903.76.20.00.00

Bromotriflorometan

2903.76.90.00.00

Dibromotetrafloroetanlar

2903.77.60.00.00

Trikloroflorometan, Diklorodiflorometan, Triklorotrifloroetanlar,

DiklorotetrafloroetanlarveKloropentafloroetan

2903.77.90.00.00

Diğerleri

2903.78.00.00.00

Diğerperhalojenlenmiştürevler

2903.79.30.00.11

Flordiklormetan

2903.79.30.00.13

Klorflormetan

2903.79.30.00.14

Flortetrakloretan (tümizomerleri)

2903.79.30.00.15

Diflortrikloretan (tümizomerleri)

2903.79.30.00.17

Klortetrafloretan (tümizomerleri)

2903.79.30.00.18

Flortrikloretan (tümizomerleri)

2903.79.30.00.21

Diklordifloretan (tümizomerleri)

2903.79.30.00.22

Klortrifloretan (tümizomerleri)

2903.79.30.00.25

Klorfloretan (tümizomerleri)

2903.79.30.00.26

Florhekzaklorpropan (tümizomerleri)

2903.79.30.00.27

Diflorpentaklorpropan (tümizomerleri)

2903.79.30.00.28

Triflortetraklorpropan (tümizomerleri)

2903.79.30.00.31

Triklortetraflorpropan (tümizomerleri)

2903.79.30.00.33

Klorhekzaflorpropan (tümizomerleri)

2903.79.30.00.34

Florpentaklorpropan (tümizomerleri)

2903.79.30.00.35

Diflortetraklorpropan (tümizomerleri)

2903.79.30.00.36

Triklortriflorpropan (tümizomerleri)

2903.79.30.00.37

Diklortetraflorpropan (tümizomerleri)

2903.79.30.00.38

Klorpentaflorpropan (tümizomerleri)

2903.79.30.00.41

Flortetraklorpropan (tümizomerleri)

2903.79.30.00.42

Diflortriklorpropan (tümizomerleri)

2903.79.30.00.43

Diklortriflorpropan (tümizomerleri)

2903.79.30.00.44

Klortetraflorpropan (tümizomerleri)

2903.79.30.00.45

Flortriklorpropan (tümizomerleri)

2903.79.30.00.46

Diflordiklorpropan (tümizomerleri)

2903.79.30.00.47

Klortriflorpropan (tümizomerleri)

2903.79.30.00.48

Flordiklorpropan (tümizomerleri)

2903.79.30.00.51

Klordiflorpropan (tümizomerleri)

2903.79.30.00.52

Klorflorpropan (tümizomerleri)

2903.79.30.00.59

Diğerleri

2903.79.80.00.00

Diğerleri

3808.91.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3824.71.00.00.11

R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı

3824.71.00.00.19

Diğerleri

3824.72.00.00.00

Bromoklorodiflorometan, bromotriflorometanveya

dibromotetrafloroetanlariçerenler

3824.73.00.00.00

Hidrobromoflorokarbonlar (HBFCs) içerenler,

3824.74.00.00.12

142B[(Klorodifloroetan),R-22 (klorodiflorometan)] karışımı

3824.74.00.00.19

Diğerleri

3824.75.00.00.00

Karbonteraklorür içerenler

3824.76.00.00.00

1,1,1-trikloroetan (metilkloroform) içerenler

3824.77.00.00.00

Bromometan (metilbromür) veyabromoklorometaniçerenler

3824.79.00.00.00

Diğerleri

3824.83.00.00.00

Tris (2,3-dibromopropil)fosfatiçerenler

 

 

Ek-8/A

 

EŞYA LİSTESİ

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

3305.30.00.00.00

Saç spreyleri

3307.10.00.90.11

Yalnız traş jelleri

3307.10.00.90.19

Yalnız traş köpükleri

3307.20.00.00.00

Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar

3307.49.00.00.00

Yalnız sprey şeklinde olanlar

34.05

Yalnız sprey boya ve cilalar

38.08

Yalnız aerosoller (sprey şeklinde olanlar)

3909.50.90.00.00

Diğerleri

3910.00

Yalnız silikon aerosoller (sprey şeklinde olanlar)

8424.10

Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)

 

 

Ek-8/B

 

EŞYA LİSTESİ

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

84.15

Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dâhil) (87.01-87.05 pozisyonlarında ki motorlu araçlara monte edilmiş olsun olmasın) (8415.90 hariç)

84.18

Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç) (8418.91.00.00.00; 8418.99 hariç)

 

 

 

Ek-8/C

 

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE DAİR MONTREAL PROTOKOLÜ KOPENHAG DEĞİŞİKLİKLERİNE TARAF ÜLKELER LİSTESİ

AFGANİSTAN

HAİTİ

NİJER

ALMANYA

HIRVATİSTAN

NİJERYA

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

HİNDİSTAN

NİKARAGUA

ANDORRA

HOLLANDA

NİUE

ANGOLA

HONDURAS

NORVEÇ

ANTİGUA VE BARBUDA

IRAK

ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ

ARJANTİN

BİRLEŞİK KRALLIK VE KUZEY İRLANDA

ÖZBEKİSTAN

ARNAVUTLUK

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ

PAKİSTAN

AVRUPA BİRLİĞİ

İRLANDA

PALAU

AVUSTRALYA

İSPANYA

PANAMA

AVUSTURYA

İSRAİL

PAPUA YENİ GİNE

AZERBAYCAN

İSVEÇ

PARAGUAY

BAHAMALAR

İSVİÇRE

PERU

BAHREYN

İTALYA

POLONYA

BANGLADEŞ

İZLANDA

PORTEKİZ

BARBADOS

JAMAİKA

ROMANYA

BELÇİKA

JAPONYA

RUANDA

BELİZE

KAMBOÇYA

RUSYA FEDERASYONU

BENİN

KAMERUN

SAMOA

BEYAZ RUSYA

KANADA

SAN MARİNO

BHUTAN

KARADAĞ

SAO TOME AND PRINCIPE

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

KATAR

SENEGAL

BOLİVYA

KAZAKİSTAN

SEYŞEL ADALARI VE BAĞLANTILARI

BOSNA-HERSEK

KENYA

SIRBİSTAN

BOTSVANA

KIRGIZİSTAN

SİERRA LEONE

BREZİLYA

KİRİBATİ

SİNGAPUR

BRUNEİ

KOLOMBİYA

SLOVAKYA

BULGARİSTAN

KOMORO ADALARI

SLOVENYA

BURKİNA FASO

KONGO

SOLOMON ADALARI

BURUNDİ

KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ

SOMALİ

CAPE VERDE

KOSTA RİKA

SRİ LANKA

CEZAYİR

KUVEYT

ST VİNCENT VE GRENADİNLER

CİBUTİ

KUZEY KORE DEMOKRATİK HALK CUM.

ST. KİTTS VE NEVİS

COOK ADALARI

KÜBA

ST. LUCİA

ÇAD

LAOS (HALK CUM.)

SUDAN

ÇEK CUMHURİYETİ

LESOTHO

SURİNAM

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

LETONYA

SURİYE

DANİMARKA

LİBERYA

SUUDİ ARABİSTAN

DOMİNİK CUMHURİYETİ

LİBYA

SVAZİLAND

DOMİNİKA

LİHTENŞTAYN

ŞİLİ

EKVATOR

LİTVANYA

TACİKİSTAN

EKVATOR GİNESİ

LÜBNAN

TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ

EL SALVADOR

LÜKSEMBURG

TAYLAND

ENDONEZYA

MACARİSTAN

TİMOR-LESTE

ERİTRE

MADAGASKAR

TOGO

ESTONYA

MAKEDONYA (ESKİ YUGOSLAVYA CUM)

TONGA

ETİYOPYA

MALAVİ

TRİNİDAD VE TOBAGO

FAS

MALDİV ADALARI

TUNUS

FİJİ

MALEZYA

TUVALU

FİLDİŞİ SAHİLİ

MALİ

TÜRKMENİSTAN

FİLİPİNLER

MALTA

UGANDA

FİNLANDİYA

MARSHALL ADALARI

UKRAYNA

FRANSA

MAURİTİUS

UMMAN

GABON

MEKSİKA

URUGUAY

GAMBİYA

MISIR

ÜRDÜN

GANA

MİKRONEZYA

VANUATU

GİNE

MOĞOLİSTAN

VATİKAN

GRENADA

MOLDOVA

VENEZUELLA

GUATEMALA

MONAKO

VİETNAM

GUINEABISSAU

MORİTANYA

YEMEN

GUYANA

MOZAMBİK

YENİ ZELANDA

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ

MYANMAR

YUNANİSTAN

GÜNEY KORE CUMHURİYETİ

NAMİBYA

ZAMBİA

GÜNEY SUDAN

NAURU

ZİMBABVE

GÜRCİSTAN

NEPAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-8/Ç

 

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE DAİR MONTREAL PROTOKOLÜ PEKİN DEĞİŞİKLİKLERİNE TARAF ÜLKELER LİSTESİ

AFGANİSTAN

GÜNEY SUDAN

NEPAL

ALMANYA

HAİTİ

NİJER

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

HIRVATİSTAN

NİJERYA

ANDORRA

HİNDİSTAN

NİKARAGUA

ANGOLA

HOLLANDA

NİUE

ANTİGUA VE BARBUDA

HONDURAS

NORVEÇ

ARJANTİN

IRAK

ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ

ARNAVUTLUK

İNGİLTERE

ÖZBEKİSTAN

AVRUPA BİRLİĞİ

İRAN

PAKİSTAN

AVUSTRALYA

İRLANDA

PALAU

AVUSTURYA

İSPANYA

PANAMA

AZERBAYCAN

İSRAİL

PAPUA YENİGİNE

BAHAMALAR

İSVEÇ

PARAGUAY

BAHREYN

İSVİÇRE

PERU

BANGLADEŞ

İTALYA

POLONYA

BARBADOS

İZLANDA

PORTEKİZ

BELÇİKA

JAMAİKA

ROMANYA

BELİZE

JAPONYA

RUANDA

BENİN

KAMBOÇYA

RUSYA FEDERASYONU

BEYAZ RUSYA

KAMERUN

SAİNT LUCİA

BHUTAN

KANADA

SAMOA

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

KARADAĞ

SAN MARİNO

BOLİVYA

KATAR

SAO TOME AND PRINCIPE

BOSNA-HERSEK

KAZAKİSTAN

SENEGAL

BOTSVANA

KENYA

SEYŞEL ADALARI VE BAĞLANTILARI

BREZİLYA

KIRGIZİSTAN

SIRBİSTAN

BRUNEİ

KİRİBATİ

SİERRA LEONE

BULGARİSTAN

KOLOMBİYA

SİNGAPUR

BURKİNA FASO

KOMOR ADALARI

SLOVAKYA

BURUNDİ

KONGO

SLOVENYA

CAPE VERDE

KONGO DEMOKRATİK CUM.

SOLOMON ADALARI

CEZAYİR

KOSTA RİKA

SOMALİ

CİBUTİ

KUVEYT

SRİ LANKA

COOK ADALARI

KUZEY KORE DEMOKRATİK HALK CUM.

ST VİNCENT VE GRENADİNLER

ÇAD

KÜBA

ST.KİTTS VE NEVİS

ÇEK CUMHURİYETİ

LAOS (HALK CUM.)

SUDAN

ÇİN HALK

CUMHURİYETİ

LESOTHO

SURİNAM

DANİMARKA

LETONYA

SURİYE

DOMİNİK CUMHURİYETİ

LİBERYA

SUUDİ ARABİSTAN

DOMİNİKA

LİBYA

SVAZİLAND

EKVATOR

LİHTENŞTAYN

ŞİLİ

EKVATOR GİNESİ

LİTVANYA

TACİKİSTAN

EL SALVADOR

LÜBNAN

TANZANYA BİRLEŞİK CUM.

ENDONEZYA

LÜKSEMBURG

TAYLAND

ERİTRE

MACARİSTAN

TİMOR-LESTE

ESTONYA

MADAGASKAR

TOGO

ETİYOPYA

MAKEDONYA (ESKİ YUGOSLAVYA CUM)

TONGA

FAS

MALAVİ

TRİNİDAD VE TOBAGO

FİJİ

MALDİV ADALARI

TUNUS

FİLDİŞİ SAHİLİ

MALEZYA

TUVALU

FİLİPİNLER

MALİ

TÜRKMENİSTAN

FİNLANDİYA

MALTA

UGANDA

FRANSA

MARSHALL ADALARI

UKRAYNA

GABON

MAURİTİUS

UMMAN

GAMBİYA

MEKSİKA

URUGUAY

GANA

MISIR

ÜRDÜN

GİNE

MİKRONEZYA

VANUATU

GİNE-BİSSAU

MOĞOLİSTAN

VATİKAN

GRENADA

MOLDOVA

VENEZUELLA

GUATEMALA

MONAKO

VİETNAM

GUYANA

MOZAMBİK

YEMEN

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ

MORİTANYA

YENİ ZELANDA

GÜNEY KORE CUMHURİYETİ

MYANMAR

YUNANİSTAN

GÜRCİSTAN

NAMİBYA

ZAMBİA

 

NAURU

ZİMBABWE

 

 

 

 

Ek-8/D

 

KONTROL ALTINA ALINAN, HİDROKLOROFLOROKARBONLAR DIŞINDAKİ MADDELERİN LABORATUVAR AMAÇLI KULLANIM ALANLARI VE ZORUNLU KULLANIM AMAÇLI KULLANIMI

 

1. Laboratuvar amaçlı veya zorunlu kullanım amacıyla kullanılması öngörülen hidrokloroflorokarbonlar dışında kalan maddelerin,

(a) Referans veya standart olarak kontrol altına alınan madde kullanılan ekipmanların kalibresinde, emisyon değerlerinin izlenmesinde, ürün, bitki ve eşyalarda kalıntı miktarlarının belirlenmesinde,

(b) Toksikolojik laboratuvar araştırmalarında,

(c) Hammadde olarak kullanımı gibi bu maddelerin bir kimyasal reaksiyona dönüştüğü laboratuvar uygulamalarında,

(ç) Metil bromürün, metil bromür ve alternatiflerinin etkinliğinin karşılaştırılması için

laboratuvarlarda,

(d) Karbontetraklorürün çözücü olarak N-bromosuccineimide içeren bromlulaştırma işlemlerinde,

(e) Serbest radikal polimerizasyon reaksiyonlarında Karbontetraklorürün zincir aktarım ajanı olarak,

(f) Teknik ve ekonomik açıdan makul alternatiflerin bulunmadığı herhangi bir laboratuvar ve analitik alanda,

kullanımı uygundur.

2. Laboratuvar amaçlı veya zorunlu kullanım amacıyla kullanılması öngörülen hidrokloroflorokarbonlar dışında kalan maddelerin,

(a) Laboratuvarlarda kullanılan ultra santrifüj gibi soğutulmuş laboratuvar ekipmanları da dahil olmak üzere, soğutma ve iklimlendirme ekipmanlarında,

(b) Elektronik parçaların ve düzeneklerin temizlenmesi, tekrar çalıştırılması, onarımı veya yeniden yapımında,

(c) Yayımların ve arşivlerin korunmasında,

(ç) Laboratuvarlardaki materyallerin sterilizasyonunda,

(d) İlköğretim veya orta öğretim düzeyinde,

(e) Halka açık deneylerde ve yükseköğretimde kullanılan deneysel kimya setlerinde bileşen olarak,

(f) Cam ürünlerinden veya diğer ekipmanlardan yağ çıkarımı da dahil olmak üzere temizleme ve kurulama amaçlarında,

(g) Hidrokarbonların su, toprak, hava veya atıkların içerisinde saptanmasında,

(ğ) Yol kaplama materyallerinin içindeki katranın test edilmesinde,

(h) Adli parmak izi alımında,

(ı) Kömür içindeki organik maddelerin testlerinde,

(i) Siyanokobalamin (B12 Vitamini) ve bromür içeriğinin saptanmasında çözücü olarak,

(j) Cascaroside tanımlanması, troid özü ve pikrat oluşumu da dahil olmak üzere kontrol altına alınmış maddelerin içindeki seçili çözünürlük metotlarında,

(k) Kramatografik yöntemlerde analit ön konsantrasyon analizlerinde, (örneğin: yüksek performanslı sıvı kromotografisi (HPLC), gaz kromotografisi (GC), soğrumsama kromotografisi, atomik soğurum spektroskopisi (AAS), etkileşik çiftlenmiş plazmalı spektroskopisi (ICP), x-ışınları flüoresans analizi),

(l) Yağ ve yakıtlarda iyot oranının belirlenmesinde,

(m) Teknik ve ekonomik olarak uygun alternatifi bulunan her türlü maddenin herhangi bir laboratuvar ve analitik alanında,

kullanımı uygun değildir.

3.Zorunlu kullanım amacıyla kullanılması öngörülen madde ve karışımların,

(a) Yüksek basınçlı ve kapasitesi 3 (üç) litreden az olan silindir taşıyıcılarda veya kalınlığı 10 mm olan cam ampullerde taşınması,

(b) Piyasaya arz edilmesinden önce ambalajlarının üzerine, ithalatçılar tarafından "laboratuvar ve analitik amaç dışında kullanılamaz" ibaresinin yazılması,

zorunludur.

 

 

 

 

Ek-8/E

 

MÜRACAAT FORMU

 

· G.T.İ.P

:

· Eşyanın tanımı

:

· Ticari ismi

:

· Kimyasalın adı, açık formülü

:

· İthalatçı firmanın unvanı, adresi, telefonu, faks numarası, Ankara irtibat telefonu (varsa) 

 

:

· İhracatçı firmanın unvanı, adresi

:

· 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen vergi numarası

:

· Eşyanın kullanılacağı yer

:

· Eşyanın miktarı

:

· Eşyanın menşe ülkesi

:

· Eşyanın sevk ülkesi

:

· Eşyanın giriş yapacağı gümrük kapısı

:

 

 

 Firma Unvanı

Yetkili İmza

 

ARANACAK DİĞER BELGELER

 

1- Dilekçe

2- Proforma fatura

3- İmza sirküleri (Aslı veya Bakanlıkça onaylı nüshası)

4- İthal edilecek eşyanın firmadaki stok durumunu gösterir belge

5- Varsa üretim ve/veya tüketim rakamlarını ayrıntılı olarak içeren geçerli kapasite

Raporunun bağlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası tarafından tasdik edilmiş sureti

6-Başvuruda bulunacak firmaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alacakları “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde (Ozon Tabakasını İncelten Madde) Servis Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi”

 

 

 

 

 

Ek-9

 

KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA İTHALATI İZNETABİ OLAN EŞYA LİSTESİ

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CAS Numarası

2921.19.99.00.33

HN 1 (bis (2-kloretil) etilamin)

538-07-8

2921.19.99.00.34

HN 2 (bis (2-kloretil) metilamin)

51-75-2

2921.19.99.00.35

HN 3 (tris (2-kloretil) amin)

555-77-1

2930.90.99.90.17

Mustard gaz (bis (2-kloretil) sülfür)

505-60-2

2930.90.99.90.18

Sesqimustard (1,2-bis (2-kloretiltiyo) etan)

3563-36-8

2930.90.99.90.21

O-Mustard (bis (2-kloretiltiyoetil) eter)

63918-89-8

2930.90.99.90.22

2-Kloretil klormetil sülfür

2625-76-5

2930.90.99.90.24

Bis (2-kloretiltiyo) metan

63869-13-6

2930.90.99.90.25

1,3-bis (2-kloretiltiyo)-n-propan

63905-10-2

2930.90.99.90.26

1,4-bis (2-kloretiltiyo)-n-bütan

142868-93-7

2930.90.99.90.45

1,5-bis (2-kloretiltiyo)-n-pentan

142868-94-8

2930.90.99.90.46

Bis (2-kloretiltiyometil) eter

63918-90-1

2930.90.99.90.47

O-Etil S-2- diizopropilaminoetil metil fosfonotiolat

50782-69-9

2930.90.99.90.49

Diğerleri

 

2931.90.20.00.00

Metilfosfonoildiflorür (metilfosfonikdiflorür)

676-99-3

2931.90.80.90.14

Sarin (O-isopropilmetilfosfonofloridate)

107-44-08

2931.90.80.90.15

Soman (O-pinakonilmetilfosfonofloridate)

96-64-0

2931.90.80.90.19

Diğerleri

 

2931.90.80.90.21

Tabun (O-etil N,N-dimetilfosforamidosiyanat)

77-81-6

2931.90.80.90.29

Diğerleri

 

2931.90.80.90.31

Levizit 1 (2-klorvinildiklorarsin)

541-25-3

2931.90.80.90.32

Levizit 2 (bis (2-klorvinil) klorarsin)

40334-69-8

2931.90.80.90.33

Levizit 3 (tris (2-klorvinil) Arsin)

40334-70-1

2931.90.80.90.35

Alkil (metil, etil, n-propil veya isopropil) fosfonildiflorürler

 

2931.90.80.90.36

O-Etil-2-diisopropil aminoetil metil fosfonit

57856-11-8

2931.90.80.90.39

Diğerleri

 

2931.90.80.90.41

Klor sarin (CR)(O-isopropil metil fosfonokloridat)

1445-76-7

2931.90.80.90.42

Klor soman (CS)(O-pinakolil metil fosfonokloridat)

7040-57-5

3002.90.90.00.11

Saksitoksin

35523-89-8

3002.90.90.00.12

Risin

9009-86-3

3824.90.92.00.16

Başlıca o- alkyl (≤ C10, cycloalkyl içeren ) alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonofluoridates içeren karışımlar

 

3824.90.92.00.17

Başlıca o- alkyl (≤ C10, cycloalkyl içeren ) N,N-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidocyanidates içeren karışımlar

 

3824.90.92.00.18

Başlıca [S-2-(dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) amino) ethyl] hydrogenalkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonothioates ve bunların o-alkyl (≤ C10, cycloalkyl içeren) esterlerini içeren karışımlar; başlıca bunların alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar

 

3824.90.92.00.21

Başlıca alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonyl-difluorides içeren karışımlar

 

3824.90.92.00.22

Başlıca [o-2- dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) aminoethyl] hydrogenalkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonites ve bunların o-alkyl (≤ C10, cycloalkyl içeren) esterleri içeren karışımlar; başlıca bunların alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar

 

 

 

 

Ek-10

 

KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA İTHALATI İZNETABİ OLAN EŞYA LİSTESİ

                       

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CAS Numarası

2812.10.99.00.12

Arsenik triklorürler

7784-34-1

2903.39.90.10.41

1,1,3,3,3,- pentaflor-2-(triflormetil) prop-1-ene

382-21-8

2905.19.00.90.15

3,3-Dimetil bütan-2-ol (pinokonilalkol)

464-07-3

2918.19.50.00.00

2,2-Difenil-2- hidroksi asetik asit (benzilik asit)

76-93-7

2921.19.60.00.11

2-(N,N-dietilamino) etilklorürhidroklorür

869-24-9

2921.19.60.00.12

2-(N,N-diizopropilamino) etilklorürhidroklorür

4261-68-1

2921.19.60.00.13

2-(N,N-dimetilamino) etilklorürhidroklorür

4584-46-7

2921.19.99.00.41

N,N - Diizopropilaminoetil - 2 – klorür

96-79-7

2921.19.99.00.49

Diğerleri

 

2922.19.30.00.00

2-(N,N-diizopropilamino) ethanol

96-80-0

2922.19.85.00.17

N,N-diisopropilaminoetan-2-ol ve bunun protonlanmış tuzları

 

2922.19.85.00.19

Diğerleri

 

2929.90.00.00.15

N,N-Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya izopropyl) phosphoramidicdihalides

 

2929.90.00.00.16

Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya izopropyl) N,N-dialkyl (methyl,ethyl, n-propyl veya izopropyl) phosphoramidates

 

2930.90.20.00.00

Tiyodiglikol (2,2'-tiyodietanol)

111-48-8

2930.90.60.00.00

2-(N,N-dietilamino) etantiyol

100-38-9

2930.90.99.90.32

N-N -Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) aminoethane-2-thioller ve bunların protonlanmış tuzları

 

2930.90.99.90.51

o,o-Diethyl S-[2-(diethyl amino) ethyl] phosphorothioate ve bunun alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzları

78-53-5

2930.90.99.90.61

Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya izopropil grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen)

 

2931.90.10.00.00

Dimetil metil fosfanat

756-79-6

2931.90.30.00.00

Metilfosfonoildiklorür (metilfosfonikdiklorür)

676-97-1

2931.90.40.00.11

(5- Etil-2- metil-2- oksido- 1,3,2- dioksafosfinan-5-il) metil metilmetilfosfonat

41203-81-0

2931.90.40.00.12

Bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il) metil] metilfosfanat

42595-45-9

2931.90.40.00.13

2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosfinan 2,4,6-trioksit

68957-94-8

2931.90.40.00.14

Dimetilpropilfosfanat

18755-43-6

2931.90.40.00.15

Dietiletilfosfonat (Fosfonik asit etil-dietil ester)

78-38-6

2931.90.40.00.16

Sodyum 3-(trihidroksisilil) propil metil fosfanat

84962-98-1

2931.90.40.00.17

Çoğunlukla metilfosfonik asit ve (aminoiminometil) ure karışımlarından oluşanlar (50:50 oranında) [Fosfonik asit,(aminoimino metil) üre-metil-bileşiği (1:1)]

84402-58-4

2931.90.80.90.51

Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya izopropil grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen)

 

2931.90.80.90.62

Fosfonik asit, metil-poliglikol ester

294675-51-7

2933.39.99.00.16

3 - Quinüklidinilbenzilat

6581-06-2

2933.39.99.00.17

Quinüklidin-3-ol

1619-34-7

3824.90.87.00.11

Çoğunlukla (5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil metilmetilfosfonat ile bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2- dioksafosfinan-5-il)metil] metilfosfonat karışımlarından olanlar

170836-68-7

3824.90.87.00.12

Çoğunlukla dimetilmetilfosfonat, oksiran ve difosforpentaoksit karışımlarından olanlar [ Dimetilmetilfosponat, Oksiran ve fosfor oksit karışımından polimer (P2O5)]

70715-06-9

3824.90.92.00.23

Başlıca N,N- dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidicdihalides içeren karışımlar

 

3824.90.92.00.24

Başlıca dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) N,N-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidates içeren karışımlar

 

3824.90.92.00.25

Başlıca N,N-dialkyl (methyl, ethyl,n-propyl veya isopropyl) 2-chloroethylamines veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar

 

3824.90.92.00.26

Başlıca N,N-dimethyl-2-aminoethanol veya N,N-diethyl-2-amino-ethanol veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar

 

3824.90.92.00.29

Diğerleri

 

3824.90.92.00.31

Başlıca N,N-dialkyl (methyl, ethyl,n-propyl veya isopropyl) aminoethane-2-thiols veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar

 

3824.90.92.00.32

Başlıca fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya isopropil grubu ihtiva eden (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen) kimyasalları içeren diğer karışımlar

 

 

 

Ek-11

 

KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA İTHALATI İZNETABİ OLAN EŞYA LİSTESİ

                       

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CAS Numarası

2811.19.20.00.00

Hidrojensiyanür (hidrosiyonikasit)

74-90-8

2812.10.15.00.00

Fosfortriklorür

7719-12-2

2812.10.16.00.00

Fosforpentaklorür

10026-13-8

2812.10.18.00.11

Fosforoksiklorür

10025-87-3

2812.10.93.00.00

Sülfür di klorür

10545-99-0

2812.10.94.00.00

Fosgen (karbonilklorür)

75-44-5

2812.10.95.00.00

Tionildiklorür (tionilklorür)

7719-09-7

2812.10.99.00.11

Sülfür mono klorür

10025-67-9

2853.00.50.00.00

Siyanojenklorür

506-77-4

2904.90.40.00.00

Trikloronitrometan (klorpikrin)

76-06-2

2920.90.20.00.00

Dimetilfosfonat (dimetilfosfit)

868-85-9

2920.90.30.00.00

Trimetilfosfit (trimetoksifosfin)

121-45-9

2920.90.40.00.00

Trietilfosfit

122-52-1

2920.90.50.00.00

Dietilfosfonat (dietilhidrojenfosfit) (dietilfosfit)

762-04-9

2922.13.10.00.00

Trietanolamin

102-71-6

2922.19.10.00.00

N-Etildietanolamin

139-87-7

2922.19.20.00.00

2,2'-Metiliminodietanol (N-metildietanolamin)

105-59-9

 

 

Ek-12/A

 

KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİNE TARAF ÜLKELER LİSTESİ

 

A.B.D

HAİTİ

NİJERYA

AFGANİSTAN

HIRVATİSTAN

NAURU

ALMANYA

HİNDİSTAN

ORTA AFRİKA CUM.

ANDORRA

HOLLANDA

ÖZBEKİSTAN

ANGOLA

HONDURAS

PAKİSTAN

ANTİGUA VE BARBUDA

İRAN

PALAU

ARJANTİN

IRAK

PANAMA

ARNAVUTLUK

İRLANDA

PAPUA YENİ GİNE

AVUSTRALYA

İSPANYA

PARAGUAY

AVUSTURYA

İSVEÇ

PERU

AZERBAYCAN

İSVİÇRE

POLONYA

BAHAMALAR

İTALYA

PORTEKİZ

BAHREYN

İZLANDA

ROMANYA

BANGLADEŞ

JAMEİKA

RUANDA

BARBADOS

JAPONYA

RUSYA FED.

BELÇİKA

KAMBOÇYA

SAİNT LUCİA

BELİZE

KAMERUN

SAİNT VİNCENT AND THE GRENADİNES

BENİN

KANADA

SAMOA

BEYAZ RUSYA

KARADAĞ

SANMARİNO

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

KATAR

SAO TOME AND PRINCIPE

BHUTAN

KAZAKİSTAN

SENEGAL

BOLİVYA

KENYA

SEYŞEL ADALARI

BOSNA-HERSEK

KIRGIZİSTAN

SIRBİSTAN

BOTSVANA

KİRİBATİ

SİERRA LEONE

BREZİLYA

KOLOMBİYA

SİNGAPUR

BRUNEİ

KONGO CUMHURİYETİ

SLOVAKYA

BULGARİSTAN

KONGO DEM. CUM.

SLOVENYA

BURKİNO FASO

KORE CUMHURİYETİ

SRİ LANKA

BURUNDİ

KOSTA RİKA

ST KİTTS AND NEVİS

BÜYÜK BRİTANYA BİRLEŞİK KRALLIĞI VE KUZEY İRLANDA

KÜBA

SOLOMON ADALARI

CAPE VERDE

KUVEYT

SOMALİ

CEZAYİR

LAO DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ

SUDAN

CİBUTİ

LESOTHO

SURİNAM

COOK ADALARI

LETONYA

SUUDİ ARABİSTAN

COMOROS

LİBERYA

SVAZİLAND

ÇAD

LİBYA

ŞİLİ

ÇEK CUMHURİYETİ

LİHTENŞTAYN

TACİKİSTAN

ÇİN

LİTVANYA

TANZANYA BİRLEŞİK CUM.

DANİMARKA

LÜBNAN

TAYLAND

DOMİNİK

LÜKSEMBURG

TIMOR LESTE

DOMİNİK CUMHURİYETİ

MACARİSTAN

TOGO

EKVATOR

MADAGASKAR

TONGA

EKVATORAL GİNE

MAKEDONYA

TRİNİDAD VE TOBAGO

EL SALVADOR

MALAVİ

TUNUS

ENDONEZYA

MALDİVLER

TUVALU

ESTONYA

MALEZYA

TÜRKMENİSTAN

ERİTRE

MALTA

UGANDA

ETİYOPYA

MALİ

UKRAYNA

FAS

MARSHALL ADALARI

UMMAN

FRANSA

GÜRCİSTAN

URUGUAY

FİJİ

MAURİTUS

NİJER

FİLDİŞİ SAHİLİ

MEKSİKA

VANUATU

FİLİPİNLER

MİKRONEZYA FEDERE DEVLETLERİ

NİKARAGUA

FİNLANDİYA

MOĞOLİSTAN

ÜRDÜN

GABON

MOLDOVA CUM.

VATİKAN

GAMBİA

MONAKO

VENEZUELA

GANA

MORİTANYA

VİETNAM

GİNE

MOZAMBİK

YEMEN

GİNE-BİSSAU

MYANMAR

YENİ ZELANDA

GRENADA

NAMİBİA

YUNANİSTAN

GUATEMALA

NEPAL

ZAMBİA

GUYANA

NORVEÇ

ZİMBABVE

GÜNEY AFRİKA

NİUE

 

 

 

 

Ek-12/B

 

KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ EKİNDE YER ALAN KİMYASAL MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN MÜRACAAT FORMU

 

G.T.İ.P:

 

Madde ismi:

 

Kimyasalın adı, açık formülü ve CAS numarası (Chemical Abstracts Service Registry Number):

 

Hangi listede yer aldığı:

 

İthalatçı firmanın unvanı, adresi, telefonu, faks numarası, Ankara irtibat telefonu (varsa):

 

İhracatçı firmanın unvanı, adresi:

 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen vergi numarası:

 

Eşyanın kullanılacağı yer:

 

Eşyanın miktarı:

 

Talep konusu maddenin toplam miktar içindeki saflık oranı (%):

 

Eşyanın menşe ülkesi:

 

Eşyanın sevk ülkesi:

 

Eşyanın giriş gümrüğü:

 

 

 

 

Firma Unvanı

Yetkili İmza

 

 

 

 

 

Aranacak Diğer Belgeler

 

  1. Dilekçe
  2. Proforma fatura (miktar ağırlık birimi olarak belirtilir.)
  3. İmza sirküleri (yıl içindeki ilk başvuruda aslı veya Bakanlıkça onaylı nüshası)
  4. İthal edilecek eşyanın firmadaki stok durumunu gösterir belge (ek-10 ve ek-11’de yer alan liste kapsamı eşyalar hariç)
  5. Ek-9’da yer alan liste kapsamı eşyaların ithalatında, kullanım amaçlarını gösterir ilgili kurumlardan alınacak belgeler
  6. Ek-9 ve ek-10’de yer alan liste kapsamı eşyaların ithalatında, bağlı bulunulan Sanayi Odasınca düzenlenmiş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince tasdikli kapasite raporu

 

 

 

Ek-13

HARP SİLAHLARI İLE BUNLARIN AKSAM VEPARÇALARI LİSTESİ

G.T.P.

Eşyanın Tanımı

93.01

Harp silahları (revolverler, tabancalar ve 93.07 pozisyonundaki silahlar hariç)

9305.10.00.00.00

Revolverler ve tabancalara ait olanlar (şarjörler hariç)

9305.91.00.00.00

93.01 Pozisyonundaki harp silahlarına ait olanlar

9306.30.10.10.00

93.01 Pozisyonundaki hafif makinalı tabancalara ait olanlar

9306.30.10.90.00

Diğerleri

9306.30.30.00.00

Harp silahlarına ait olanlar

9306.90.10.00.00

Harp silahlarına ait olanlar

 

 

Ek-14

 

İLGİLİ MEVZUAT

 

İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT

FASIL/GTP/GTİP

26/12/2008 tarihli ve 27092 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik

41,42,43,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63, 64 üncü fasıllar

65.05

9404.21, 9404.29, 9404.30, 9404.90, 9607.11, 9607.19, 9607.20

3005.90.31, 3005.90.50

3204.11.00.00.00, 3204.12.00.00.11, 3204.13.00.00.00, 3204.14.00.00.00, 3204.19.00.00.19, 9619.00.30

12/8/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (97/37/AT ve 2004/34/AT ile değişik 96/74/AT)

 

50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 üncü fasıllar

65.05

9404.21, 9404.29, 9404.30, 9404.90, 9607.11, 9607.19, 9607.20

3005.90.31, 3005.90.50,

9619.00.30

 

Ek-15

 

BİLDİRİM

 

(İTHALAT 2016/1 SAYILI TEBLİĞ 6’NCI KISMIGEREĞİNCE YAPILAN )

 

I. BÖLÜM: BİLDİRİMİ YAPANA İLİŞKİN BİLGİLER

 

BİLDİRİMİN İLİŞKİLİ OLDUĞU DUYURU NUMARASI:

 

BİLDİRİMİ YAPANIN:

ÜNVANI

:

VERGİ NUMARASI/ T.C. KİMLİK NO

:

TELEFON NUMARASI

:

FAKS NUMARASI

:

E-POSTA VE İNTERNET

:

POSTA KODU

:

ÜLKE

:

İL VE İLÇE

:

SEMT/MAHALLE

:

CADDE

:

SOKAK

:

KAPI NUMARASI

:

BİLDİRİMİ HAZIRLAYAN KİŞİNİN:

T.C. KİMLİK NO

:

ADI SOYADI

:

ÜNVANI/GÖREVİ

:

TELEFON NUMARASI

:

E-POSTA ADRESİ

:

BU BİLDİRİM KAPSAMINDA VERİLEN BİLGİLERİN EKSİKSİZ VE DOĞRU OLDUĞUNU BEYAN EDERİM.

TARİH:

İMZA:

KAŞE:

 

II. BÖLÜM: SATIN ALINAN EŞYAYA İLİŞKİN BİLGİLER

 

EŞYANIN ALINDIĞI SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

UNVANI:

 VERGİ NUMARASI/T.C. KİMLİK NO:

TELEFON NUMARASI

( )

FAKS NUMARASI

( )

E-POSTA ADRESİ

 

INTERNET ADRESİ

İL VE İLÇE

 

SEMT/MAHALLE

 

POSTA KODU

 

CADDE

 

SOKAK

 

KAPI NUMARASI

ÜLKE

ALIMA KONU EVRAK VE MİKTARLARA İLİŞKİN BİLGİLER

 

SIRA NO

FATURA

İRSALİYE/BEYANNAME

GTİP BİRİMİNDEN MİKTAR

GTİP BİRİMİ

İRSALİYE/BEYANNAME MİKTAR

İRSALİYE/ BEYANNAME BİRİM

TARİH

NO

TARİH

NO

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

TARİH:

İMZA:

KAŞE:

 

 

III. BÖLÜM: SATIŞI YAPILAN EŞYAYA İLİŞKİN BİLGİLER

 

EŞYANIN SATILDIĞI ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

 

UNVANI:

VERGİ NUMARASI/T.C. KİMLİK NO:

 

TELEFON NUMARASI

( )

FAKS NUMARASI

( )

E-POSTA ADRESİ

 

INTERNET ADRESİ

İL VE İLÇE

 

SEMT/MAHALLE

 

POSTA KODU

 

CADDE

 

SOKAK

 

KAPI NUMARASI

 

ÜLKE

 

SATIŞA KONU EVRAK VE MİKTARLARA İLİŞKİN BİLGİLER

 

SIRA NO

FATURA

İRSALİYE/BEYANNAME

GTİP BİRİMİNDEN MİKTAR

GTİP BİRİMİ

İRSALİYE/BEYANNAME MİKTAR

İRSALİYE/ BEYANNAME BİRİM

TARİH

NO

TARİH

NO

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARİH:

İMZA:

KAŞE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. BÖLÜM: STOKTA BULUNAN EŞYAYA İLİŞKİN BİLGİLER

 

EŞYANIN BULUNDUĞU DEPOYA İLİŞKİN BİLGİLER

 

DEPO SAHİBİNİN UNVANI:

DEPO SAHİBİNİN VERGİ NUMARASI / T.C. KİMLİK NUMARASI:

 

TELEFON NUMARASI

( )

FAKS NUMARASI

( )

İL VE İLÇE

 

SEMT/MAHALLE

 

POSTA KODU

 

CADDE

 

SOKAK

 

KAPI NUMARASI

 

ÜLKE

 

STOKTAKİ EŞYAYA AİT EVRAK VE MİKTARLARA İLİŞKİN BİLGİLER

 

SIRA NO

FATURA

İRSALİYE/BEYANNAME

GTİP BİRİMİNDEN MİKTAR

GTİP BİRİMİ

İRSALİYE/ BEYANNAME MİKTAR

İRSALİYE /BEYANNAME BİRİM

TARİH

NO

TARİH

NO

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

TARİH:

İMZA:

KAŞE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. BÖLÜM: ÜRETİMDE KULLANILAN EŞYAYA İLİŞKİN BİLGİLER

 

ÜRETİCİYE VE ÜRETİMİN YAPILDIĞI YERE İLİŞKİN BİLGİLER

 

ÜRETİCİNİN UNVANI:

ÜRETİCİNİN VERGİ NUMARASI / T.C. KİMLİK NUMARASI :

 

 

ÜRETİCİNİN TELEFON NUMARASI

( )

ÜRETİCİNİN FAKS NUMARASI

( )

 

İL VE İLÇE

 

SEMT/MAHALLE

 

POSTA KODU

 

 

CADDE

 

SOKAK

 

KAPI NUMARASI

 

ÜLKE

 

ÜRETİME GİREN VE ÇIKAN EŞYAYA İLİŞKİN BİLGİLER

 

 

ÜRETİMİN TANIMI ve BİRİM DÖNÜŞÜM ORANI

 

ÜRETİME GİREN

ÜRETİMDEN ÇIKAN

 

GTİP BİRİMİNDEN MİKTAR

GTİP BİRİMİ

İRSALİYE/BEYANNAME MİKTAR

İRSALİYE /BEYANNAME BİRİM

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

TARİH:

İMZA:

KAŞE:

 

 

 

VI. BÖLÜM: ÖZET VE DİĞER HUSUSLAR

 

a) Özet Tablo

 

 

MİKTAR

BİRİM(adet, çift, kg vb.)

SATIN ALINAN EŞYA

 

 

SATIŞI YAPILAN EŞYA

 

 

STOKTA BULUNAN EŞYA

 

 

TARİH:

İMZA:

KAŞE:

b) Sonuç: (Belirtilmek istenen özel hususlar)

 

AÇIKLAMALAR

 

1. Bildirime konu eşyanın “duyuru numarası” 2016/1 sayılı Tebliğin 6 ncı kısmı kapsamında yapılan duyuruda belirlenecektir. Bir bildirimde birden fazla duyuru numarasına haiz eşya yer alamaz.

2. Satın alınan eşyaya ilişkin II. bölümde gösterilen tablo her bir tedarikçi için ayrı bir tablo olarak doldurulacaktır.

3. Satışı yapılan eşyaya ilişkin III. bölümde gösterilen tablo her bir alıcı için ayrı bir tablo olarak doldurulacaktır. Perakende satış fişi ile yapılan satışlar için tek bir tablo doldurulur.

4. Stokta bulunan eşyaya ilişkin IV. bölümde gösterilen tablo eşyanın bulunduğu her bir depo için ayrı bir tablo olarak doldurulacaktır. Bu tabloda stoklara giriş işlemleri (+), stoktan çıkış işlemleri (-) işareti ile belirtilecektir.

5. Tablolarda yurtiçinden alınan veya yurtdışına satılan eşyaya ilişkin olarak fatura irsaliye tarih ve numaraları, doğrudan ithalat yolu ile alınan veya doğrudan ihracat yolu ile satılan eşyaya ilişkin olarak fatura ve beyanname tarih ve numaraları verilecektir.

6. Tüm tablolarda verilen miktarların birimi belirtilecektir. Birimi yazılmayan miktar için bildirim yapılmamış kabul edilecektir. Birim olarak duyuruda belirlenmiş olan birim kullanılacaktır. II., III. ve IV. Bölümlerde yer alan “Belge Miktar” ve “Belge Birim” sütunları, alış ya da satış işlemleri için düzenlenen fatura ya da irsaliye üzerinde yer alan birimlerin duyuruda belirtilen birimden farklı olması halinde resmi belge üzerinde yer alan bilgilerin eksiksiz beyan edilebilmesi için hazırlanmıştır. Belge birim ile duyuruda belirtilen birimin aynı olması halinde bu sütunların “Miktar” ve “Birim” sütunlarıyla aynı bilgiyi içerir şekilde doldurulması gerekmektedir. Bu sütunların boş bırakılması halinde bildirim eksik yapılmış sayılacaktır.

7. Satın alındıktan sonra üretimde kullanılarak başka bir mamulün bünyesine giren eşya, satışı yapılan ve stokta bulunan eşyaya ilişkin tablolarda nihai mamul eşyaya ait evrak, miktar ve birim bilgileri ile doldurulacaktır. Ancak üretimde kullanılan eşyanın miktarı ve duyuruda belirlenen birim cinsinden ayrıca parantez içerisinde yazılacaktır. Birim dönüşüm oranları V. bölümdeki tabloda belirtilecektir. Bu tabloda farklı dönüşüm oranlarına sahip üretimler ayrı satırlarda belirtilecektir.

8. V. bölümdeki üretimin tanımı kısmında üretime giren ve çıkan eşya tanımı yapılacaktır.

9. Özet tabloda alınan, satılan veya stokta bulunan eşyaya ilişkin birimler duyuruda belirlenen birimler cinsinden olacaktır. Üretimden kaynaklanan dönüşüm nedeni ile farklı birimlere dönüşen eşyaya ait birimler V. Bölümde belirtilen dönüşüm oranları kullanılarak belirlenen birime çevrilecek ve toplama dahil edilecektir.

10. Bildirim I. ve III. bölümleri 2016/1 sayılı Tebliğin 6 ncı kısmı hükümleri uyarınca satışı yapan tarafından, alıcıya noter yoluyla veya elden iletilecektir. Bu işleme ilişkin noter belgeleri veya elden teslim tutanağı talep edilmesi halinde İTKİB’e verilmek üzere bildirimi yapan tarafından saklanır.

11. Kendisine satıcısı tarafından resmi yollarla bildirim yapılmamış ancak Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan Duyuru aracılığıyla ilgili eşyanın piyasaya arz zincirinde yer alan bir yükümlü olduğunu öğrenen kişiler, kendilerine ayrıca bir tebligat yapılmasını beklemeksizin ilgili bildirim formlarını hazırlayarak, söz konusu formları 12. maddede yer alan adrese iletir ve 2016/1 sayılı Tebliğin 6 ncı kısmı hükümleri çerçevesinde yapmış olduğu bildirimi, Duyuruya konu eşyayı tedarik ettiği satıcıya iletir. Bildirimlerin satıcıya iletilmesi hususu 10. maddede belirtilen kurallar çerçevesinde yapılır.

12. Bildirimler aşağıdaki adrese yapılır.

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi, Dış Ticaret Kompleksi, B blok

Yenibosna/Bahçelievler-İSTANBUL

http://www.ebirlik.org

 

 

 

Ek –16

 

ASKIYA ALMA SİSTEMİNE İLİŞKİN ZAMAN ÇİZELGESİ[1]

 

A) Yürürlüğe Giriş

 

Ocak Dönemi

Temmuz Dönemi

Askıya Alma ve Kotaların Yürürlüğe Girişi

1/1/20xx+1[2]

1/7/20xx+1

 

B) Toplantı Takvimi

Birinci ETSG Toplantısı

20/4/20xx ile 15/05/20xx tarihleri arasında

20/10/20xx ile 15/11/20xx tarihleri arasında

İkinci ETSG Toplantısı

5/6/20xx ile 15/6/20xx tarihleri arasında

5/12/20xx ile 20/12/20xx tarihleri arasında

Üçüncü ETSG Toplantısı

5/7/20xx ile 15/7/20xx tarihleri arasında

20/1/20xx+1 ile 30/1/20xx+1 tarihleri arasında

Ek (İhtiyari) ETSG Toplantısı

1/9/20xx ile 15/9/20xx tarihleri arasında

15/2/20xx+1 ile 28/2/20xx+1 tarihleri arasında

 

C) Yeni Askıya Alma Talepleri

Taleplerin Genel Müdürlüğe İletileceği En Son Tarih[3]

15/2/20xx

15/8/20xx

 

D) İtirazlar

Yeni Taleplere İlişkin İtirazların Genel Müdürlüğe İletileceği En Son Tarih

İkinci ETSG Toplantısından 5 İş Günü Önce

Yürürlükteki Askıya Alma Sistemine Tabi Ürünlere İtirazların Genel Müdürlüğe İletileceği En Son Tarih

Birinci ETSG Toplantısından 5 İş Günü Önce

 

E) Temdit Talepleri

Yürürlükteki Askıya Almaların Temdit Tarihi

1/1/20xx+1

Yürürlükteki Askıya Alma Sistemine Tabi Ürünlerin Temdit Taleplerinin Genel Müdürlüğe İletileceği Son Tarihi

1/3/20xx

 

Temdit Taleplerine İlişkin İtirazların Genel Müdürlüğe İletileceği En Son Tarih

Birinci ETSG Toplantısından 5 İş Günü Önce

 

 

 

Ek – 17

 

ASKIYA ALMA/OTONOM TARİFE KONTENJANI AÇILMASI TALEBİNE İLİŞKİN ÖRNEK BAŞVURU DİLEKÇESİ

 

EKONOMİ BAKANLIĞI

İthalat Genel Müdürlüğüne

 

 

 

…/…/… Dönemi için, Avrupa Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren ETSG’de müzakere edilmek üzere, 2016/1 sayılı Tebliğ çerçevesinde aşağıda belirtilen ürüne ilişkin gümrük vergisinin askıya alınması/ otonom tarife kontenjanı açılması* hususunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

 

 

 

Talep Konusu Ürünün Tarife Pozisyonu

 

Talep Konusu Ürünün Tanımı

 

 

 

 

Firma Yetkilisi

Adı Soyadı, Unvan

İmza ve Kaşe

 

 

 

 

 

Başvuruya eklenecek belgeler:

 

1)Başvuru formu (ek – 20),

2)Ayrıcalıklı ticari anlaşma hakkında beyan (ek – 23),

3)Talep konusu ürünün AB veya Türkiye’de yerleşik, mevcut veya potansiyel üreticilerinin isim ve adresleri ile talep konusu ürünün tedarikine ilişkin talep sahibi firma ile üretici firmalar arasındaki görüşmelere dair bilgi ve belgeler,

4)Geçerli kapasite raporu,

5) Ürüne ilişkin teknik bilgi ve belgeler.

 

 

 

Ek – 18

 

ASKIYA ALMA/OTONOM TARİFE KONTENJANI AÇILMASI TALEPLERİNE İTİRAZA İLİŞKİN ÖRNEK BAŞVURU DİLEKÇESİ

 

 

EKONOMİ BAKANLIĞI

İthalat Genel Müdürlüğüne

 

 

 

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında ihdas edilen Gümrük Birliği çerçevesinde, …/…/… Dönemi itibariyle gümrük vergilerinin müştereken askıya alınması ve/veya otonom tarife kontenjanı açılması talep edilen ve/veya hâlihazırda İthalat Rejimi Kararı Eki V sayılı listede yer alan ürünlere ilişkin Bakanlığınız resmi internet sitesinde yayımlanan liste kapsamındaki aşağıda belirtilen ürün(ler)de üretimimiz olması gerekçesiyle, söz konusu ürünlerin Askıya Alma Sistemi kapsamına alınmasına itiraz etmekteyiz.

 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

 

 

 

İtiraz Konusu Ürünün Dosya Numarası

 

İtiraz Konusu Ürünün Tarife Pozisyonu

 

Talep Konusu Ürünün Tanımı

 

 

 

 

Firma Yetkilisi

Adı Soyadı, Unvan

İmza ve Kaşe

 

 

 

Başvuruya eklenecek belgeler:

1)              İtiraz formu (ek – 21),

2)              Talep konusu ürünün tedarikine ilişkin talep sahibi firma ile üretici (itiraz eden) firma arasındaki görüşmelere dair bilgi ve belgeler,

3)              Geçerli kapasite raporu,

4)              Ürüne ilişkin teknik bilgi ve belgeler.

 

 

Ek - 19

 

YÜRÜRLÜKTE OLAN ASKIYA ALMA/OTONOM TARİFE KONTENJANI UYGULAMALARININ UZATILMASINA İLİŞKİN ÖRNEK BAŞVURU DİLEKÇESİ

 

 

EKONOMİ BAKANLIĞI

İthalat Genel Müdürlüğüne

 

 

 

Yürürlükteki Askıya Alma Sistemine tabi olan ve aşağıda tarife pozisyonu ile ürün tanımı belirtilen ürünün bahse konu sistemden yararlanma süresinin uzatılması hususunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

 

 

 

Talep Konusu Ürünün Tarife Pozisyonu

 

Talep Konusu Ürünün Tanımı

 

 

 

 

Firma Yetkilisi

Adı Soyadı, Unvan

İmza ve Kaşe

 

 

 

Başvuruya eklenecek belgeler:

 

1)              Başvuru formu (ek – 20),

2)              Talep konusu ürünün AB veya Türkiye’de yerleşik, mevcut veya potansiyel üreticilerinin isim ve adresleri ile talep konusu ürünün tedarikine ilişkin talep sahibi firmayla üretici firmalar arasındaki görüşme detayları,

3)              Geçerli kapasite raporu,

4)              Ürüne ilişkin teknik bilgi ve belgeler.

 

 

Ek – 20

 

ASKIYA ALMAYA/OTONOM TARİFE KONTENJANI AÇILMASINA

İLİŞKİN TALEP FORMU (Talebe uygun olan seçilir)

 

KISIM I

 

(DG TAXUD internet sitesinde yayımlanacaktır)

 

1. Tarife Pozisyonu:

2. Talep konusu ürüne ilişkin uygun ürün tanımı: (Kimyasal ürünler için Güvenlik Bilgi Formunda yer alan CAS No, GTİP ve madde tanımının uyumlu olması gerekmektedir.)

3. Kimyasal ürünler için;

            i. CUS No (Reference number in EuropeanCustoms Inventory of Chemicals):

            ii. CAS No (ChemicalAbstracts Service RegistryNumber):

            iii. Diğer:

ASKIYA ALMAYA / OTONOM TARİFE KONTENJANI AÇILMASINA

İLİŞKİN TALEP FORMU (Talebe uygun olan seçilir)

 

KISIM II

 

(ETSG delegelerine duyurulacaktır)

4. Ek bilgiler (Ürünün ticari tanımı, çalışma prensibi, ithal edilecek ürünün kullanım amacı, ithal edilecek ürünün kullanılacağı eşya, ürünün nihai kullanımı):

5. Yapısal formül:

6. Patentli ürün:

Evet/Hayır

7. Anti-Damping/Anti-Sübvansiyon önlemi kapsamındaki ürün:

Evet/Hayır

Ürün önlem kapsamında ise askıya alma/kota talebinin gerekçesi:

8. Başvuru konusu ürünü, eşdeğerini veya ikamesini AB veya Türkiye’de ürettiği bilinen ve iletişime geçilen firmaların isim ve adresleri (Kota başvuruları için mecburidir):

Yapılan temasların tarihleri ve neticeleri:

Bu firmaların ürünlerinin amaca uygun olmamasının nedenleri:

9. Kota miktarının hesaplanması:

Talep sahibinin yıllık tüketimi:

Yıllık AB ve Türkiye üretimi:

Talep edilen kota miktarı:

10. Diğer hususlar:

Askıya Alma Sistemi kapsamındaki benzer ürünler:

Diğer:

 

ASKIYA ALMAYA / OTONOM TARİFE KONTENJANI AÇILMASINA

İLİŞKİN TALEP FORMU (Talebe uygun olan seçilir)

 

KISIM III

 

(Komisyona sunulur)

11. Talebi ileten:

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

İnönü Bulvarı No:36 06510

Ankara/TÜRKİYE

+90 312 204 7500

12. Ürünün Askıya Alma Sistemi kapsamına alınmasını müteakip yıl (20XX+1) için tahmini ithalat verileri:

- Değer (Avro):

- Miktar (TGTC’deki birim ile):

13. Talep döneminden önceki yıla (20XX-1) ait ithalat verileri:

- Değer (Avro):

- Miktar (TGTC’deki birim ile):

14. Talep döneminde geçerli olan gümrük vergisi oranı:

- Diğer Ülkeler:

- G.T.S Ülkeleri:

15. Askıya alma sonrası toplanılmayacak gümrük vergisinin yıllık tahmini tutarı (Avro):

16. Talep konusu ürünün menşei:

AB dışında yerleşik üreticinin adı:

Ülkesi:

17. Ürünü kullanan, AB ve Türkiye’de yerleşik firmaların bilgileri:

Adres:

Tel/Fax:

E-posta:

18. Talep konusu ürünün herhangi bir ayrıcalıklı ticari anlaşmaya tabi olmadığına ilişkin beyan (ek-23’de yer alan form eklenecektir.)

Ekler: (Ürünle ilgili teknik detaylar, kimyasal ürünler için Güvenlik Bilgi Formu (MSDS), teknik resimler, broşür, katalog vs.)

Gizliliğe İlişkin Not: Kısım II veya Kısım III’deki bilgilerden herhangi birinin gizli olması durumunda söz konusu dokümanlar açıkça ‘gizli’ ibaresi ile ayrı bir sayfada sunulur.

 

 

 

 

Ek -21

 

ASKIYA ALMAYA / OTONOM TARİFE KONTENJANI AÇILMASINA İLİŞKİN İTİRAZ FORMU (Talebe uygun olan seçilir)

 

KISIM I

 

1. Talep No:

2. Tarife Pozisyonu:

3. Talep konusu ürüne ilişkin uygun ürün tanımı:

4. Sıra No:

 - Ürün(ler) AB ve Türkiye’de hâlihazırda üretilip piyasaya arz ediliyor.

 - Eşdeğer veya ikame ürün(ler) hâlihazırda üretilip piyasaya arz ediliyor.

Açıklayıcı bilgi (talep konusu ürünü hangi şekilde ikame edeceği)

            Eşdeğer/ikame ürüne ilişkin teknik bilgi/belgeler

 - Diğer

5. İtirazın içeriği:

 Tarife kontenjanına çevrilmesi:

 Önerilen tarife kontenjanı miktarı:

 

Kısmi askıya almaya çevrilmesi:

 Önerilen gümrük vergisi oranı:

 

Diğer:

 

6. İtiraz konusu ürünün aynısının, eşdeğerinin veya ikamesinin AB veya Türkiye’de yerleşik üreticisi:

Firma Adı:

Firma Yetkilisi:

Adres:

Telefon/Faks:

E-posta:

Ürünün ticari adı:

ASKIYA ALMAYA / OTONOM TARİFE KONTENJANI AÇILMASINA İLİŞKİN İTİRAZ FORMU (Talebe uygun olan seçilir)

 

KISIM II

 

7. Üretim kapasitesi (Piyasaya arz edilmeye hazır, sözleşmeye bağlanmamış kapasite):

Mevcut:

Gelecek altı ay içerisinde:

 

Ek- 22

TEMDİT TALEP FORMU

KISIM I

1. Tarife Pozisyonu:

2. Talep konusu ürüne ilişkin uygun ürün tanımı:

KISIM II

3. Başvuru sahibi firma:

4. Talep döneminde geçerli olan gümrük vergisi oranı:

5. Ürünün Askıya Alma Sistemi kapsamına alınmasını müteakip yıl (20XX+1) için tahmini ithalat verileri:

- Değer (Avro):

- Miktar (TGTC’deki birim ile):

6. Askıya alma sonrası toplanılmayacak gümrük vergisinin yıllık tahmini tutarı (Avro):

 

Ek -23

 

TALEP KONUSU ÜRÜNÜN HERHANGİ BİR AYRICALIKLI TİCARİ ANLAŞMAYA TABİ OLMADIĞINA İLİŞKİN BEYAN

 

Firma Adı:

Firma Adresi:

E-posta:

İmza sahibinin isim ve unvanı:

 

……………………. adlı ürünün herhangi bir Ayrıcalıklı Ticari Anlaşmaya tabi olmadığını …………………... (Firma Adı) adına beyan ederim.

 

 

 

 

Firma Yetkilisi

Tarih

Adı Soyadı, Unvan

İmza ve Kaşe

 

 

 [1] Askıya Alma Sistemine İlişkin Zaman Çizelgesi her dönem için tarihler belirtilerek

“www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/ithalat/ithalatPolitikasi” internet sitesinde duyurulur.

[2] “20xx” içinde bulunulan yılı, “20xx+1” içinde bulunulan yıldan bir sonraki yılı temsil etmektedir. Örneğin, 1/1/2017 (1/1/20xx+1) tarihinde yürürlüğe girecek askıya almalar için başvurular en son 15/2/2016 (15/2/20xx) tarihinde Genel Müdürlüğe iletilmelidir.

[3] Taleplerin değerlendirilmesi sonucunda başvurularda eksik bilgi ve belge olması durumunda anılan eksiklikler başvuru sahibi firmalarca giderilerek Ocak dönemi için en son 1/3/20xx; Temmuz dönemi için 1/9/20xx tarihine kadar Genel Müdürlüğe iletilir.

* Talebe uygun olan seçilir.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16250272 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16250272 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?