İthalatta Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (2008/13857)

BAKANLAR KURULU KARARI
 
Karar Sayısı : 2008/13857
 
 
İTHALATTA GEÇİCİ KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR
 
Kapsam
MADDE 1- (1) Bu Karar,26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan Korunma Tedbirleri Anlaşması (Anlaşma) ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar kapsamında pamuk ipliği ithalatına yönelik olarak açılan korunma önlemi soruşturması çerçevesinde anılan eşyanın ithalatında geçici korunma önlemi alınmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.
 
Geçici korunma önlemi
MADDE 2- (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın ithalat artışının yerli üretimde neden olduğu ciddi zararın veya ciddi zarar tehdidinin ve oluşabilecek telafisi güç zararların ortadan kaldırılabilmesini teminen, anılan eşyanın ithalatında karşısında gösterilen tutarda bu Kararın yayımı tarihinden itibaren azami 200 (iki yüz) gün süreyle geçici korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülük teminata bağlanır. 
 
G.T.P.
Eşyanın Tanımı
Teminat Tutarı
(ABD Doları/ Net Kilogram)
52.05
Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içeren ve perakende olarak satılacak hale getirilmemiş olanlar)
1,03
52.06
Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) (ağırlık itibariyle % 85 den az pamuk içerenler) (perakende satış için hazırlanmamış)
1,03
52.07
Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmiş)
1,03
 
 
(2) Ek mali yükümlülük, Gümrük Mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlanır. 
 
(3) Soruşturma sonucunda Bakanlar Kurulunca korunma önlemi uygulanmasına karar verilmesi halinde, teminata bağlanan tutar Hazineye irat kaydedilir.
 
            (4) Korunma önleminin, geçici korunma önleminden daha düşük belirlenmesi halinde aradaki fark ilgiliye iade edilir. Korunma önleminin geçici korunma önleminden daha yüksek olması halinde ise aradaki fark tahsil edilmez.
 
            (5) Korunma önlemi alınmasına gerek olmadığına karar verilmesi durumunda, geçici korunma önlemi yürürlükten kaldırılır. Bu durumda, gümrük idarelerince teminata bağlanan tutar gümrük mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dahilinde ilgililere iade edilir.
 
(6) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, geçici korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.
 
(7) Ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezasına çarptırılırlar.
 
Tarife kontenjanı
MADDE 3- (1) Bu Kararın eki listede yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın geçici korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı miktarı, ekte yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 12.800.285 kilogramdır. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için verilecek tarife kontenjanı 4.266.762 kilogramı geçemez.
 
(2) Tarife kontenjanı kapsamındaki ithalat ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ithal lisansı ile yapılır. İthal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
 
(3) Tarife kontenjanının dağıtım ve yönetimi ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Dış Ticaret Müsteşarlığınca 10/5/2004 tarihli ve 2004/7333 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar kapsamında yayımlanacak Tebliğlerle belirlenir.
 
Yürürlük
MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
           
Yürütme
MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TARİFE KONTENJANI AÇILAN ÜLKELER LİSTESİ                                                                                                                                                                                          
ABD MINOR OUTLYING ADALARI
ENDONEZYA          
KONGO DEMOKRATİK C.
RUSYA FEDERASYONU  
ABD VİRJİN ADALARI
ERİTRE
KOSTA-RİKA
SAİNT.HELENA 
AFGANİSTAN
ETİYOPYA
KUVEYT
SAİNT.PİERRE VE MİKELON
AMERİKA SAMOASI
FALKLAND ADALARI   
KUZEY MARİANA ADA.
SAMOA
ANGOLA
FAS                
KÜBA               
SAO TOME AND PRINCIPE
ANGUİLLA           
FİJİ               
LAOS
SENEGAL
ANTARTİKA
FİLDİŞİ SAHİLİ     
LESOTHO
SEYŞELLER     
ANTIGUA VE BARBUDA 
FİLİPİNLER          
LİBERYA
SİERRA LEONE
ARJANTİN
FRANSIZ POLİNEZYASI
LİBYA              
SOLOMON ADALARI
ARUBA              
GABON              
LÜBNAN
SOMALİ
AZERBAYCAN         
GAMBİYA
MADAGASKAR
SRİ LANKA
BAHAMALAR          
GANA                
MAKAO              
ST.KITTS & NEVİS
BAHREYN            
GİNE
MALAVİ
ST.LUCİA           
BANGLADEŞ
GİNE - BİSSAU
MALDİVLER
ST.VİNCENT VE GRENADİNLER
BARBADOS           
GRENADA            
MALEZYA
SUDAN
BELİZE              
GRÖNLAND            
MALİ
SURİNAM            
BENİN
GUAM
MARŞAL ADALARI
SUUDİ ARABİSTAN
BERMUDA            
GUATEMALA
MAURİTİUS          
SVAZİLAND          
BHUTAN
GUYANA             
MAYOT
ŞİLİ
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİK.
GÜNEY AFRİKA 
MEKSİKA
TACİKİSTAN         
BOLİVYA
GÜNEY FRANSIZ TOPR.
MİKRONEZYA
TANZANYA
BOTSVANA
GÜNEY GEORGIA VE GÜNEY SANDWICH ADA.
MOĞOLİSTAN
TAYLAND
BOUVET ADASI
GÜRCİSTAN
MOLDOVA (CUM.)
TOGO
BREZİLYA
HAİTİ
MONTSERRAT
TOKELAU
BRUNEİ DARUSSALAM            
HEARD ADA. VE MC DONALD ADA.
MORİTANYA
TONGA
BURKİNA FASO
HOLLANDA ANTİLLERİ 
MOZAMBİK
TRİNİDAD VE TOBAGO 
BURUNDİ
HONDURAS
NAMİBYA            
TUNUS
CAPE VERDE
İNG.HİNT OKY.TOPRAK.
NAURU              
TURKS CAICOS ADALARI
CAYMAN ADALARI      
İNGİLİZ VİRJİN ADA.
NEPAL
TUVALU
CEBELİ TARIK       
IRAK               
NİJER
UGANDA
CEZAYİR            
İRAN               
NİJERYA             
UKRAYNA            
CHRISTMAS ADASI
JAMAİKA            
NİKARAGUA
UMMAN              
CİBUTİ
KAMBOÇYA
NIUE ADASI
URUGUAY             
COCOS ADALARI
KAMERUN            
NORFOLK ADASI
ÜRDÜN              
COOK ADALARI
KATAR              
ORTA AFRİKA CUM.
VALLİS VE FUTUNA
ÇAD
KAZAKİSTAN         
PALAU
VANUATU
DOĞU TİMOR
KENYA              
PANAMA
VENEZUELA
DOMİNİK CUMHURİYETİ
KIRGIZİSTAN        
PAPUA YENİ GİNE    
VİETNAM            
DOMİNİKA            
KİRİBATİ
PARAGUAY           
YEMEN
EKVATOR
KOLOMBİYA
PERU
YENİ KALEDONYA     
EKVATOR GİNESİ                       
KOMOR 
PİTCAİRN           
ZAMBİYA
EL SALVADOR
KONGO
RUANDA
ZİMBABVE           
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16303960 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16303960 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?