İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:  31.12.2008-27097 R.G. (4.M.)
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2008/20)
             Kapsam
             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.
 
G.T.İ.P.
Eşya Tanımı
CIF Kıymet
(ABD Doları/Kg*)
8512.30.90.00.11
Elektrikli kornalar
10
8512.30.90.00.12
Sirenler
10
8512.30.90.00.19
Diğerler
15
 
                Gözetim uygulaması
             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ'in 1 inci maddesinde belirtilen eşya, ancak Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
             (2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan brüt 5 (beş) kilogram veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.
             Başvuru
             MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK I'de yer alan "Gözetim Belgesi Başvuru Formu"nun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve EK II'deki belgelerle birlikte tam ve eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğü'ne iletilmesi gerekmektedir. İthalat Genel Müdürlüğü, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.
             (2) Gözetim belgesi düzenleme tarihinden itibaren, gözetim belgesi kapsamında ithal edilen eşyanın tümünün stokları bitinceye kadar EK III’te yer alan Yeminli Mali Müşavirlik icmal tablosunun her 6 (altı) ayda bir İthalat Genel Müdürlüğü'ne iletilmesi zorunludur.
             (3) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.
             Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler
             MADDE 4 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.
             (2) Gözetim belgesi, Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğ'in 1 inci maddesinde belirtilen kıymetler Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.
             (3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.
             (4) Gözetim belgesi devredilemez.
             (5) Gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatıyla ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi ile Genel Müdürlükçe gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde belge sahibi tarafından İthalat Genel Müdürlüğü'ne iletilmesi zorunludur.
             Yürürlük
             MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
 
 
 

E-Bülten

SİTE İÇİ ARAMA

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,85 TL
1 € = 4,52 TL
15923504 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?

Döviz

1 $ = 3,85 TL
1 € = 4,52 TL
15923504 Ziyaretçi