İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/9)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/9 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 19.04.2006-26144 Ressmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2006/9)

Kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve eşya tanımı belirtilen ürünün (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

G.T.İ.P. (19.10.2011-28089R.G.ile

değişen şekli)

Eşya Tanımı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Ton*)

3901.10.90.00.11

Alçak yoğunluk polietilen

2.000

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

CIF Kıymet (ABD Doları/Ton*)

3901.10.90.00.11

Alçak yoğunluk polietilen

1.500

* Ton: Brüt ağırlık


Gözetim uygulaması

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ'in 1 inci maddesinde belirtilen ürün ancak Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan brüt 250 kilogramdan daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.

Başvuru

MADDE 3 - (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK I'de yer alan "Gözetim Belgesi Başvuru Formu"nun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve EK II'deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. İthalat Genel Müdürlüğü, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

(2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 4 - (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 2 (iki) aydır.

(2) Gözetim belgesi, Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğ'in 1 inci maddesinde belirtilen kıymet Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

(4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde belge sahibi tarafından İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi zorunludur.

Yürürlük

MADDE 5 - (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.EK I

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU


Tarih: ..../....../......


T.C. BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

Dilekçe ve Taahhütname :


İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen ürünlere ilişkin olarak İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/9 sayılı Tebliğ çerçevesinde firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. Gözetim belgesi almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, gözetim belgesini üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi, gözetim belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgeleri (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin sonundan itibaren 10 (on) işgünü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.


Bilgileri ve gereği arz olunur.

İmza ve Kaşe

İsim-UnvanİTHALATÇIYA AİT BİLGİLER

Adı/Ünvanı :

Adresi :

Tel:

Faks:

e-posta:

Vergi dairesi:

Vergi numarası:

Son iki takvim yılında gerçekleştirdiği toplam ithalat tutarı (ABD Doları)

200...

200...

Son iki yılda ödediği vergi miktarı (Gelir/Kurumlar)

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:

İthalatçı ile ihracatçı arasında ortaklık ilişkisi varsa ortaklığın yapısı ve oranları:


BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)Adı/Ünvanı :Adresi:Tel:

Faks:

e-posta:Vergi dairesi:

Vergi/T.C. kimlik numarası:Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:

İTHAL MADDEYE AİT BİLGİLERGTİP:Tanımı :Menşe ülke:

Sevk ülkesi:Miktarı:

Ton (Brüt):

Değer:FOB:

Navlun:Sigorta:

CIF:İthalat için öngörülen

Tarih:Gümrük Kapısı:

TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLERAdı/Ünvanı:Adresi:

Ülkesi:Tel:

Faks:

e-posta:

Internet sitesi:


İTHALATA İLİŞKİN BİLGİLER

İthalatın niteliği:

Uzun vadeli sözleşme (kontrat)Spot satışÖdeme şekli:

PeşinVadeliVadeli ise:


Vade süresi (Gün/Ay/Yıl olarak):Vadeli fiyat farkı veya vade farkı oranı:

İthalatın amacı:

Firma içi üretimde kullanımYeniden satış (ticaret)Her ikisi de (firma içi üretimde kullanım ve yeniden satış) (oranları % olarak belirtiniz.)Firma içi üretimde kullanım içinse:

Ne üretiminde kullanılacağı:

Ticaret içinse:

Satış kanalları ve potansiyel alıcılar:

Neden ithal ürün tercih edildiği:

Fiyat avantajıTeknik özelliklerIçeriden tedarik edilememesiDiğer (Açıklayınız)

EK IIGÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:

1 - Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname.


2 - İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari fatura. (3 nüsha) (proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatlara haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilmelidir. Her fatura kaleminin, ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistiki birim bazında miktarı ve ağırlığı (brüt kilogram olarak) ayrı ayrı gösterilmelidir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilmelidir).


3 - Son iki yıla ait vergi levhalarının sureti.


4 - Varsa, ihracatçı ile ithalatçı arasında yapılmış uzun vadeli sözleşmenin (kontrat) sureti ve aşağıdaki tablonun doldurulması.
Kontratta ön görülen fiyat:

Fiilen alınan fiyat:

Kontratlı fiyatı etkileyen değişkenler:

FOB:

FOB:
E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266271 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266271 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?