İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/2)

Ekonomi Bakanlığından: 22.04.2015-29334 Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/2)

Kapsam

MADDE 1 –  (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) İran İslam Cumhuriyeti menşeli (İran) olanlarının ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Ton*)

3901.10.90.00.11

Alçak yoğunluk polietilen

2.200

* Ton: Brüt ağırlık 

 

Gözetim uygulaması

MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

Başvuru

MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-1’de yer alan gözetim belgesi başvuru formunun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve Ek-2’de yer alan belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir.

İnceleme

MADDE 4 – (1) Ek-1’de yer alan gözetim başvuru formu ve Ek-2’de belirtilen belgelerin İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesini müteakip İthalat Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Yaptırım

MADDE 5 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında istenen belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 6  –  (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

(2) Gözetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen kıymet, 4458 Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam % 5'ten (% 5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

(4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) belge sahibi tarafından gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren on işgünü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. Her halükarda; başvuru sahibinin, bu Tebliğ konusu eşya için gözetim belgesi düzenlenmesine ilişkin yeni bir başvuruda bulunduğunda tamamı kullanılmış veya geçerlilik süresi başvuru tarihi itibariyle sona ermiş olan gözetim belgesinin/belgelerinin aslını, gözetim belgesinin zayii durumunda ise zayie ilişkin gazete ilanı veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeleri İthalat Genel Müdürlüğüne iletmesi zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda gözetim belgesi düzenlenmez.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Ek-1

GOZETİM BELGESİ BAŞVURU  FORMU

T.C.

EKONOMi BAKANLIGINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)


Tarih: ... ./ .. ./....

İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek ANKARA

Dilekce ve Taahhtitname

Ithalatını gerceklestirmek   istedigimiz asagida belirtilen esyaya iliskin olarak İthalatta Gozetim Uygulanmasına ilişkin Teblig (Teblig No:2015/2) cercevesinde firmamiz adına gozetim  belgesi düzenlenmesini  talep etmekteyiz.  Gozetim  belgesi almak icin yaptığımız işbu basvuruda yer alan bilgilerin  dogru oldugunu,  gozetim  belgesini  devretmeyecegimizi,   gozetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgeleri bu Tebligde belirtilen süreler icerisinde Ithalat Genel Mudürlüğüne  iletecegimizi  kabul ve taahhut ederiz.

 

Bilgileri ve geregi arz olunur.

İTHALATCIYA AİT BİLGİLER
Adı/Ünvanı:

Adresi:

Imza- Kase isim-  Unvan

 

Tel:                                                  Faks:                           E-posta:

Vergi dairesi:                                                      Vergi numarasi:

Son iki takvim yılında gerceklestirdigi             20 ...                               20 ... toplam ithalat tutarı (ABD Doları)

Son iki yilda tahakkuk eden vergi miktarı  (Gelir/Kurumlar)

Kayıtlı oldugu Ticaret/Sanayi  Odasi  ve sicil numarasi:

Imza sirküleri ve vekaletnamenin  verildigi basvurunun  evrak giris numarasi  ve tarihi:
BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İthalatçıdan  farklı ise)

Adı / Unvanı:

Adresi:

Tel:              I                                        Faks:

I

E-posta:

Vergi dairesi/Numarasi:

I

T.C. kimlik numarasi:

Kayıtlı oldugu Ticaret/Sanayi  Odasi ve sicil numarası:

İTHAL ESYAYA AiT BiLGiLER GTiP (12'li):

Tanımı:

Mense ulke:                            I                                         Sevk Ülkesi:

Doviz transferinin  yapildigi/yapilacagi   Ülkeke:          I     Odeme  sekli:

Aracı banka ve sube ismi:                       I     Varsa akreditif numarasi: Miktar (Kg):         I    FOB degeri:                        I    Birim fiyat CIF/(Kg): Miktar ( adet)        I    CIF degeri:                          I    Birim fiyat CIF/(Adet):

 

Ithalat icin


.................T..... arih: 

ongorulen                                Gumruk kapisi:

 

TEDARiK<;i ULKEDEKi iHRACAT<;IYA iLiSKiN BiLGiLER Adt!Unvam:

Adresi:                                                                                                 I    Ulkesi:

Tel:                               I                                        Faks:        I                                                      E-posta:           I   internet sitesi:

TEDARiK<;i ULKEDEKi URETiCiYE iLiSKiN BiLGiLER

Adt/Unvam:

Adresi:                                                                                                 I      Ulkesi:

Tel:                               I                                         Faks:        I                                         E-posta:           I     internet sitesi:

 

Ek-2

 

GOZETİMBELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:

1- Beyan  sahibine  ait imza sirkiilerinin  ash veya  noter  tasdikli  sureti  (Beyan  sahibi ithalatcidan  farkh  ise vekaletnamenin  ash veya noter tasdikli  sureti), bu belgenin  fotokopisi (Arulan belgelerin  asillan  ilk basvuruda  verilir, basvuru  sonuclandmldiktan   soma  ilgilisine iade edilir. Muteakip basvurularda imza sahipleri degi~medigi surece amlan belgelerin sadece fotokopisi  verilir.  Belgelerin  verildigi  ilk basvurunun  tarihi  ve evrak  giris numarasi basvuru formunda belirtilir. ).

2- ithal  edilecek  maddeye  ait proforma  fatura  veya ticari  faturanın  iki nusha  sureti. (Proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatlara haiz urunler ayrı kalemler olarak gosterilir, Her fatura kaleminin; ürünleri tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı,  istatistiki birim bazmda miktarı ve ağırlığı ayrı ayrı gosterilir. CIF teslim sekline gore duzenlenmis faturalarda sigorta ve navlun ücretleri aynca belirtilir)

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586686 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586686 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?