İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/7)

Ekonomi Bakanlığından: 30.06.2017-30110 Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/7)

Kapsam

MADDE 1 –  (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife pozisyonu (GTP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

(Değişik:08.09.2017-30174 R.G.)

GTP

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti            (ABD Doları/Ton*)

0102.29.05.00.00

Bibos veya Poephagus alt cinsine ait olanlar

3.000

0102.29.10.00.00

Ağırlığı 80 kg.ı geçmeyenler

3.500

0102.29.21.00.00

Kesimlik olanlar

3.000

0102.29.29.00.00

Diğerleri

3.500

0102.29.41.00.00

Kesimlik olanlar

3.000

0102.29.49.00.00

Diğerleri

3.500

0102.29.51.00.11

Ağırlığı 400 kg.ı geçenler

3.000

0102.29.51.00.19

Diğerleri

3.000

0102.29.59.00.00

Diğerleri

3.500

0102.29.61.00.11

Ağırlığı 400 kg.ı geçen dişi danalar

3.000

0102.29.61.00.19

Diğerleri

3.000

0102.29.69.00.00

Diğerleri

3.500

0102.29.91.00.11

Ağırlığı 400 kg.ı geçen erkek danalar

3.000

0102.29.91.00.19

Diğerleri

3.000

0102.29.99.00.00

Diğerleri

3.500

0201.10.00.00.00

Karkas ve yarım karkas

4.500

0201.20

Diğer kemikli parçalar

4.500

0202.10.00.00.00

Karkas ve yarım karkas

4.500

0202.20

Diğer kemikli parçalar

4.500

10.01

Buğday ve mahlut

200

10.03

Arpa

200

1005.90.00.00.11

Cin mısırı (patlamış mısır-pop corn yapımında kullanılan mısır)

500

1005.90.00.00.19

Diğerleri

200

*Ton: Brüt Ağırlık”     

Gözetim uygulaması

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilir. Gözetim Belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Elektronik ortamda düzenlenen Gözetim Belgeleri için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

Başvuru

MADDE 3 – (1) Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-1’de yer alan “Gözetim Belgesi Başvuru Formu” ve Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekir.

İnceleme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen formlar ve belgelerin İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesini müteakip İthalat Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi veya iletilen bilgi ve belgelerde çelişki tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Yaptırım

MADDE 5 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında istenen belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde Gözetim Belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 6 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

(2) Gözetim Belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen kıymet, 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16582602 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16582602 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?