İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/8)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 2005/8)
Kapsam
Madde 1- Bu Tebliğ, aşağıdaki tablodagümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve madde adı belirtilen ürünlerin (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.
 
 
G.T.P.
Madde Adı
CIF Kıymet           (ABD Doları/Ton*)
0904.20.10
Tatlı biberler
2.350
0904.20.30.00.11
Kırmızı biber (ezilmemiş veya öğütülmemiş)
1.800
0904.20.90.00.11
Kırmızı biber (ezilmiş veya öğütülmüş)
3.400
**1202.10
Kabuklu yer fıstığı
1.100
**1202.20
Kabuksuz (kırılmış olsun olmasın) yer fıstığı
2.200
1202.10
Kabuklu yer fıstığı
800
1202.20
Kabuksuz (kırılmış olsun olmasın) yer fıstığı
1.500
                *Ton: Brüt ağırlık
 
Gözetim uygulaması
Madde 2 - Bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen ürünler ancak Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
Bir gümrük beyannamesi kapsamında 1202.10 ve 1202.20 G.T.P.’ndan brüt 100 kilogram veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat ile 0904.20.10, 0904.20.30.00.11 ve 0904.20.90.00.11 G.T.P.’ndan brüt 25 kilogram veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.
Başvuru
Madde 3 - Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK I’ de yer alan "Gözetim Belgesi Başvuru Formu"nun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve EK II’ de belirtilen belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi gerekmektedir. İthalat Genel Müdürlüğü, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.
Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.
Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler
Madde 4 - Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.
Gözetim belgesi, Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen kıymetler Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.
Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.
Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde belge sahibi tarafından İthalat Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi zorunludur.
İnsan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı açısından Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın kontrolüne tabi olan ürünler için düzenlenen gözetim belgeleri, anılan Bakanlıktan temin edilen kontrol belgesiyle birlikte işlerlik kazanır.
Yürürlük
Madde 5 - Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 (otuz) uncu gün yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 6 - Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
 
 
 
EK I
 
GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU
 
Tarih: ..../.../....
 
T.C. BAŞBAKANLIK
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA
(İthalat Genel Müdürlüğü)
Dilekçe ve Taahhütname :
İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen ürünlere ilişkin olarak İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/8 sayılı Tebliğ çerçevesinde firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. Gözetim belgesi almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, gözetim belgesini üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi, gözetim belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgeleri (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin sonundan itibaren 10 (on) işgünü içerisinde Genel Müdürlüğe ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.
 
                Bilgileri ve gereği arz olunur.
İmza ve Kaşe
İsim- Unvan
 
 
 
 
İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER
Adı/Unvanı :
Adresi :
Tel:
Faks:
E-posta:
Vergi dairesi:
Vergi numarası:
Son iki takvim yılında gerçekleştirdiği toplam ithalat tutarı (ABD Doları)
2004
2003
 
 
Son iki yılda ödediği vergi miktarı (Gelir/Kurumlar)
 
 
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil numarası:
 
BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)
Adı/Unvanı :
Adresi:
Tel:
Faks:
E-posta:
Vergi dairesi:
Vergi numarası:
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil numarası:
 
İTHAL MADDEYE AİT BİLGİLER
(Birden fazla GTİP için başvurulması halinde bu bölüm her GTİP için ayrı ayrı doldurulacaktır)
G.T.İ.P. (12’li):
Tanımı :
Menşe ülke:
Sevk ülkesi:
Miktarı:
Kg (Brüt):
Değeri:
FOB:
 
CIF:
İthalat için öngörülen
Tarih:
Gümrük Kapısı:
 
TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Adı/Unvanı:
Adresi:
Ülkesi:
Tel:
Faks:
E-posta:
Internet sitesi:
 
 
 
 
EK II
 
 
GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:
 
1 - Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname.
 
2 - İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari fatura. (3 nüsha) (proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatlara haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilmelidir. Her fatura kaleminin, ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistiki birim bazında miktarı ve ağırlığı (brüt kilogram olarak) ayrı ayrı gösterilmelidir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilmelidir).
 
3 - Son iki yıla ait vergi levhalarının noter veya ilgili vergi dairesinden tasdikli sureti.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930903 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930903 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?