İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/2)

   Dış Ticaret Müsteşarlığından:   24.01.2009-27120 Resmi Gazete
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2009/2)
             Kapsam
             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ve tanımı belirtilen eşyanın İran İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.
 
G.T.İ.P.
Eşya Tanımı
3903.19.00.00.00
Diğerleri
 
             Gözetim uygulaması
             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. 
             (2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili G.T.İ.P.’den brüt 50 (elli) kg. veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat gözetim uygulamasından muaftır.
             Başvuru
             MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK I’de yer alan "Gözetim Belgesi Başvuru Formu"nun usulüne uygun bir şekilde doldurularak, EK II’deki belgelerle birlikte tam ve eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. İthalat Genel Müdürlüğü, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.
             (2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.
             Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler
             MADDE 4 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.
             (2) Gözetim belgesi, Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen kıymetler Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.
             (3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.
             (4) Gözetim belgesi devredilemez.
             (5) Gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatıyla ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden sonra İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi zorunludur.
             Yürürlükten kaldırılan mevzuat
             MADDE 5 – (1) 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2003/16 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
             Yürürlük
             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
EK I
GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU
Tarih: ..../.../....
T.C. BAŞBAKANLIK
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA
(İthalat Genel Müdürlüğü)
İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek ANKARA
 
Dilekçe ve Taahhütname
 
             İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2009/2 sayılı Tebliğ çerçevesinde firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. Gözetim belgesi almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, gözetim belgesini devretmeyeceğimizi, gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgeleri Tebliğ’de belirtilen süreler içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.
             Bilgileri ve gereği arz olunur.
                                                                                                                                İmza ve Kaşe
                                                                                                                                 İsim- Unvan
 
İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER
Adı/Ünvanı :
Adresi :
Tel:
Faks:
E-posta:
Vergi dairesi:
Vergi numarası:
Son iki takvim yılında gerçekleştirdiği toplam ithalatın toplam CIF tutarı (Gözetim uygulaması kapsamında olmayan maddeler de dahil) (ABD Doları)
200...
200...
 
 
Son iki yılda ödediği vergi miktarı (Gelir/Kurumlar)
 
 
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:
 
BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)
Adı/Ünvanı  :
Adresi:
Tel:
Faks:
E-posta:
Vergi dairesi:
Vergi/T.C. kimlik  numarası:
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:
 
 
 
 
İTHAL MADDEYE AİT BİLGİLER
GTİP (12 li):
Tanımı :
Menşe ülke:
Sevk ülkesi:
Miktarı:
Adet (Çift)
Değeri:
FOB:
İthalat için öngörülen
Tarih:
Gümrük Kapısı:
 
 
 
 
 
 
TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Adı/Ünvanı:
Adresi:
Ülkesi:
Tel:
Faks:
E-posta:
Internet sitesi:
 
 
EK II
 
GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:
             1- Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname.
             2- İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturanın sureti. (3 nüsha) (proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatlara haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilmelidir. Her fatura kaleminin, ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistiki birim bazında miktarı ve ağırlığı (brüt kilogram olarak) ayrı ayrı gösterilmelidir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilmelidir).
             3- Son iki yıla ait vergi levhalarının noter tasdikli sureti.
             4- Başvuru konusu eşya üretimde kullanılmak ve doğrudan yeniden satışı yapılmamak üzere ithal edilecekse üretici firmanın geçerli kapasite raporunun aslı ya da noter tasdikli sureti.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16910070 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16910070 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?